ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܹܐ ܥܲܡ ܫܘܼܚܠܵܦܲܝ̈ܗܘܿܢ

ܥܲܠ ܛܘܼܟܵܣ ܣܸܕܼܪܵܐ ܕܚܘܼܕܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܲܒܼܪܹܝܠ ܘܡܵܪܝ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܕܕܲܝܪܵܐ ܥܸܠܵܝܬܵܐ

The Tunes of Succor, with their variant tunes

according to the usage of the Upper Monastery of Mar Gabriel and Mar Abraham