ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܥܘܿܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ

ܕܲܥܒܼܝܼܕܼܝܼܢ ܠܡܵܪܝ ܡܵܪܘܼܬܼܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܡܝܼܦܵܪܩܲܛ

The Tunes of Martyrs

By Mar Marutha Bishop of Maypherqat (ca. 420) 

 

ܩܵܠܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ؛ ܕܪܲܡܫܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢܒ̇ܫܲܒܵܐ

0:00 / 0:00

ܫܲܒܲܚܘ ܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܩܲܕ̇ܝܼܫܹ̈ܐ ܨܲܠܵܘ ܥܲܠ ܫܲܝܢܵܐ؛ ܕܲܒܼܚܲܕܼܘܵܬܼܵܐ ܢܸܥܒܸ̇ܕܼ ܥܹܐܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ.

 

ܩܵܠܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ؛ ܕܨܲܦܪܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢܒ̇ܫܲܒܵܐ

0:00 / 0:00

ܡܵܪܝܵܐ ܒܨܲܦܪܵܐ ܬܸܫܡܲܥ ܩܵܠܝ. ܒܥܸܕܵܢ ܨܲܦܪܵܐ ܕܡܸܬܼܦܲܬܼܚܝܼܢ؛ ܬܲܪ̈ܥܲܝ ܪܵܘܡܵܐ ܠܲܨܠܘܿܬܼܵܐ؛ ܩܲܒܸ̇ܠ ܡܵܪܲܢ ܒܵܥܘܼܬܲܢ. ܘܦܲܢܵܐ ܒܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܫܹ̈ܐܠܵܬܲܢ؛ ܘܲܥܒܸܕܼ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܐ؛ ܠܢܲܦ̮ܫܵܬܼܵܐ ܕܲܡܣܲܟ̇ܝ̈ܵܢ ܠܵܟܼ‌.

 

ܩܵܠܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ؛ ܕܪܲܡܫܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼܒ̇ܫܲܒܵܐ

0:00 / 0:00

ܕܘܼܟܼܪܵܢܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܢܸܗܘܹܐ ܠܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ. ܐܸܣܛܲܦܵܢܘܿܣ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܪܲܫ؛ ܘܲܒܼܥܸܩܒܼܵܬܹ̈ܗ ܪܕܼܵܘ ܣܵܗܕܹ̈ܐ. ܘܥܲܡܹܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܡܸܬܼܒܲܣܡܝܼܢ؛ ܒܲܓܼܢܘܿܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬ̇ܪܸܐ.

 

ܩܵܠܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܵܐ؛ ܕܨܲܦܪܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼܒ̇ܫܲܒܵܐ

0:00 / 0:00

ܫܲܒܲܚܘ ܙܲܕ̇ܝܼܩܹ̈ܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܗ̤ܘܲܝܬ̇ܘܿܢ ܬܲܓܵܪܹ̈ܐ؛ ܘܗܵܐ ܣܝܼ̈ܡܵܬܼܟܼܘܿܢ ܒܲܫܡܲܝܵܐ. ܙܒܲܢܬ̇ܘܿܢܵܗ̇ ܠܡܲܪܓܵܢܝܼܬܼܵܐ؛ ܒܲܕܼܡܵܐ ܕܐܲܪܕ̇ܝܼܘ ܨܵܘܪ̈ܲܝܟ̇ܘܿܢ.

 

ܩܵܠܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ؛ ܕܪܲܡܫܵܐ ܕܐܲܪܒܲܥܒ̇ܫܲܒܵܐ

0:00 / 0:00

ܡܸܛܠܵܬܼܵܟܼ ܐܸܬܼܩܲܛܲܠܢ ܟܠܝܘܿܡ. ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܩܲܕ̇ܝܼܫܹ̈ܐ ܕܐܸܬܼܩܲܛܲܠܘ؛ ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹ̇ܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ. ܡܦܝܼܣܝܼܢܲܢ ܥܲܠ ܟܠܲܢ؛ ܒܥܵܘ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ.

 

ܩܵܠܵܐ ܕܸܫܬܼܵܐ؛ ܕܨܲܦܪܵܐ ܕܐܲܪܒܲܥܒ̇ܫܲܒܵܐ

0:00 / 0:00

ܢܵܘܕ̇ܘܿܢ ܠܵܟܼ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܒܼܕܲܝ̈ܟ. ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܩܲܕ̇ܝܼܫܹ̈ܐ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ؛ ܨܲܠܵܘ ܕܢܸܗܘܹܐ ܫܲܝܢܵܐ ܒܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ. ܩܪܵܒܹܐ ܢܸܬܼܒܲܛܠܘܿܢ ܘܚܸܪ̈ܝܵܢܹܐ ܢܸܫܠܘܿܢ ܡܸܢܲܢ؛ ܘܥܹܕܬܵܐ ܬܸܙܡܲܪ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܦܘܼܡ ܝܲܠܕܹ̇ܝ̈ܗ̇.

 

ܩܵܠܵܐ ܕܫܲܒܼܥܵܐ؛ ܕܪܲܡܫܵܐ ܕܚܲܡܫܵܒ̇ܫܲܒܵܐ

0:00 / 0:00

ܒܪܝܼܟܼܝܼܬ̇ܘܿܢ ܠܡܵܪܝܵܐ. ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܒܪ̈ܝܼܟܹܐ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ؛ ܣܲܓܝܼܐܵܐ ܚܲܫܒ̇ܘܼܗܝ ܠܡܵܘܬܵܐ. ܘܐܲܝܟܼ ܐܝܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ؛ ܩܲܒܸ̇ܠܘ ܢܸܓܼܕܹ̈ܐ ܘܲܣܪ̈ܵܩܹܐ. ܘܗܵܫܵܐ ܒܵܬܲܪ ܡܵܘܬܲܝ̈ܗܘܿܢ؛ ܠܥܵܠܡܵܐ ܡܦܲܠܓܼܝܼܢ ܛܵܒܼ̈ܵܬܼܵܐ؛ ܘܣܝܼܡܵܬܼܵܐ ܕܡܲܠ̈ܝܵܢ ܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܹܐ.

 

ܩܵܠܵܐ ܕܲܬܼܡܵܢܝܵܐ؛ ܕܨܲܦܪܵܐ ܕܚܲܡܫܵܒ̇ܫܲܒܵܐ

0:00 / 0:00

ܕܡܡܲܠܸܠ ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܠ ܥܲܡܹܗ ܘܥܲܡ ܙܲܕ̇ܝܼܩܵܘ̈ܗܝ. ܫܠܵܡܵܐ ܠܣܵܗܕܹ̈ܐ ܘܲܠܓܲܪ̈ܡܲܝܗܘܿܢ ܐܝܼܩܵܪܵܐ؛ ܘܲܠܡܵܪܗܘܿܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ؛ ܘܠܲܢ ܒܲܨܠܘܿܬܼܗܘܿܢ ܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܹܐ.

 

ܩܵܠܵܐ ܕܬܸܫܥܵܐ؛ ܕܪܲܡܫܵܐ ܕܲܥܪܘܼܒܼܬܵܐ

0:00 / 0:00

ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܓܕܲܫ̈ ܠܲܢ ܘܠܵܐ ܛܥܲܝܢܵܟܼ. ܡܫܝܼܚܵܐ ܦܵܪܘܿܩܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ؛ ܡܲܠܟܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ؛ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܪܲܚܡܘܼܗܝ ܘܗܲܝܡܸܢܘ ܒܹܗ؛ ܠܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ ܐܲܒܼܗܸܬܼܘ ܗَܘ̣ܵܘ. ܘܥܲܡ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܚܵܕܹܝܢ ܒܲܡܪ̈ܵܘܡܹܐ؛ ܘܲܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܵܝܡܝܼܢ؛ ܘܠܲܒܼܥܸܠܕܲܪܵܐ ܘܲܠܚܲܝܠܹܗ؛ ܬܚܘܿܬܼ ܪܸ̈ܓܼܠܲܝܗܘܿܢ ܫܲܥܒܸܕܼܘ ܗَܘ̣ܵܘ.

 

ܩܵܠܵܐ ܕܥܸܣܪܵܐ؛ ܕܨܲܦܪܵܐ ܕܲܥܪܘܼܒܼܬܵܐ

0:00 / 0:00

ܐܹܒܲܪܸܟܼ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܟܼܠܙܒܲܢ. ܒܪܝܼܟܼ ܚܲܝܠܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܕܲܫܪܸܐ ܒܓܲܪ̈ܡܲܝܗܘܿܢ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ؛ ܣܝܼܡܝܼܢ ܓܹܝܪ ܒܩܲܒܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ؛ ܘܪܵܕܼܦܝܼܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ. ܒܝܘܼܠܦܵܢܗܘܿܢ ܒܲܛܸܠܘ ܛܘܼܥܝܲܝ ܟܠܵܗ̇ ܕܲܓܼܠܝܼܦܹ̈ܐ؛ ܘܣܵܥܪܝܼܢ ܟܲܣܝܵܐܝܼܬܼ ܠܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܘܡܲܠܦܝܼܢ ܠܡܸܣܓܲܕܼ ܠܵܟܼ؛ ܡܵܪܝܵܐ ܕܐܲܢَܬ̇ܘܼ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝܟ.

 

ܩܵܠܵܐ ܕܲܚܕܲܥܣܲܪ؛ ܕܪܲܡܫܵܐ ܕܫܲܒ̇ܬܵܐ

0:00 / 0:00

ܒܟܼܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܢܸܦܩܲܬ̤ ܣܒܲܪܬ̇ܗܘܿܢ. ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܠܒܼܝܼܫܲܝ̈ ܢܘܼܗܪܵܐ؛ ܠܐܲܒܲܥܦܸܢܝܵܬܹ̈ܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܢܦܲܩܘ ܗَܘ̣ܵܘ ܠܲܡܣܲܒܵܪܘܼ. ܬܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܡܫܲܒܲܚܬܵܐ؛ ܐܲܒܼܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܩܘܼܕܼܫܵܐ.

 

ܩܵܠܵܐ ܕܲܬܼܪܸܥܣܲܪ؛ ܕܨܲܦܪܵܐ ܕܫܲܒ̇ܬܵܐ

0:00 / 0:00

ܡܵܪܝܵܐ ܒܨܲܦܪܵܐ ܬܸܫܡܲܥ ܩܵܠܝ. ܒܨܲܦܪܵܐ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܠܩܸܛܠܵܐ ܐܸܙܕܲܡܲܢܘ؛ ܘܝܲܡܝܼܢ ܡܵܪܲܢ ܓܵܕܼܠܵܐ ܟܠܝܼܠܲܝ̈ܗܘܿܢ.

 

ܩܵܠܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܲܥܣܲܪ؛ ܕܨܲܦܪܵܐ ܕܚܲܕܼܒ̇ܫܲܒܹ̈ܐ ܕܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ

0:00 / 0:00

ܘܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ ܕܲܡܪܲܝܡܵܐ ܟܠܟܼܘܿܢ. ܕܨܘܼܪܬܵܐ. ܐܲܢَܬ̇ܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܣܵܗܕܵܘ̈ܗܝ ܕܲܒܼܪܵܐ ܘܲܓܼܒܲـ̈ـܝܵܐ ܕܝܼܠܹܗ. ܣܵܗܕܵܘ̈ܗܝ ܕܲܒܼܪܵܐ ܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ؛ ܒܪܲܗܛܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܐܸܬܼܟܲܠܲܠܘ؛ ܒܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܕܲܫܪܵܪܵܐ؛ ܘܥܲܡ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ؛ ܚܵܕܹܝܢ ܘܲܡܫܲܒ̇ܚܝܼܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ؛ ܥܒܼܝܼܕܼܝܼܢ ܚܠܵܦܲܝܢ ܒܲܥܵܝܹ̈ܐ.

 

ܩܵܠܵܐ ܕܐܲܪܒܲܥܬܲܥܣܲܪ؛ ܕܨܲܦܪܵܐ ܕܚܲܕܼܒ̇ܫܲܒܹ̈ܐ ܕܲܐَܚܪ̈ܵܝܹܐ

0:00 / 0:00

ܥܵܒܹܕܼ ܕܝܼܢܵܐ ܠܲܛܠܝܼܡܹ̈ܐ. ܕܨܘܼܪܬܵܐ. ܐܵܡܹܝܢ ܐܵܡܹܝܢ ܐܵܡܲܪ ܐَܢܵܐ ܠܟܼܘܿܢ؛ ܕܡ̇ܢ ܕܲܠܟܼܘܿܢ ܫܵܡܲܥ ܠܝܼ ܫܵܡܲܥ؛ ܘܡ̇ܢ ܕܲܠܟܼܘܿܢ ܛܵܠܹܡ ܠܝܼ ܛܵܠܹܡ؛ ܘܡ̇ܢ ܕܠܝܼ ܛܵܠܹܡ؛ ܛܵܠܹܡ ܠܡ̇ܢ ܕܫܲܠܚܲܢܝ. ܠܵܐ ܡܸܬ̇ܛܲܠܡܝܼܢ ܥܲܡܠܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܣܵܗܕܹ̈ܐ؛ ܘܠܵܐ ܥܵܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܲܪܚܸܡܬ̇ܘܿܢܵܝܗܝ. ܕܒܲܐܪܥܵܐ ܣܝܼܡܝܼܢ ܓܲܪ̈ܡܲܝܟ̇ܘܿܢ ܕܐܸܬܼܢܲܨܲܚܘ؛ ܘܒܲܣܦܲܪ ܚܲܝܹ̈ܐ ܫܡܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܪ̈ܵܚܡܵܘܗܝ ܕܲܒܼܪܵܐ.