ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܹܐ ܥܲܡ ܫܘܼܚܠܵܦܲܝ̈ܗܘܿܢ

ܥܲܠ ܛܘܼܟܵܣ ܣܸܕܼܪܵܐ ܕܚܘܼܕܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܲܒܼܪܹܝܠ ܘܡܵܪܝ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܕܕܲܝܪܵܐ ܥܸܠܵܝܬܵܐ

The Tunes of Succor, with their variant tunes

Click on the headers below, to sort the table by Tune Name, Khodra Page, or Tune Number.        Click here to go to a detailed webpage of these tunes with their variant tunes.

Tune Name Khodra Page Tune Number Play Tune
Tune Name Khodra Page Tune Number Play Tune
ܡܲܢ̣ܘܼ ܣܵܦܹ̇ܩPage 001 01.0 ܩܠܐ ܩܕܡܝܐ

ܦܬܲܚܠܝܼ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ. ܦܬܲܚܠܲܢ ܡܵܪܲܢ؛ ܒܹܝܬ ܓܲܙܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܵܟ. ܕܢܸܣܲܒ̣ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܐ: ܠܓܸܢܣܲܢ ܡܸܣܟܹܢܵܐ. ܘܐܲܣܵܐ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܕܲܚܛܵܗܲܝ̈ܢ: ܒܣܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܚܢܵܢܵܟܼ. ܕܼܿܡܚܝܼܠ ܓܸܢܣܲܢ؛ ܒܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܢܸܬܼܚܢܸܢ.

0:00 / 0:00
ܪܹܫ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܵܐPage 00601.1 ܩܠܐ ܩܕܡܝܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ

ܐܲܠܵܗܲܢ ܒܹܝܬ ܓܵܘܣܲܢ ܥܲܫܝܼܢܵܐ. ܒܹܝܬ݂ ܓܵܘܣܲܢ ܐܲܢَܬ̇ܘܼ ܡܵܪܲܢ؛ ܠܵܐ ܬܲܪܦܹܝܢ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝ ܒܝܼܫܵܐ: ܣܵܩܘܿܪܹܗ ܕܓܸܢܣܲܢ: ܘܣܵܢܐܹܗ ܕܲܟܼܝܵܢܲܢ. ܗܘ̤ ܓܹܝܪ ܣܲܚܦܲܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܒܼܚܼܿܢ؛ ܘܗܵܫܵܐ ܦܲܚܵܘ̈ܗܝ ܛܵܡܲܪ ܠܲܢ. ܒܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܢܲܛܲܪ ܠܣܵܓܼܘܿܕܲܝ̈ܟ؛ ܕܲܠܘܵܬܵܟܼ ܚܵܝܪܝܼܢ ܟܠܫܵܥ܀ ܨܠܝܼܒܼܵܟ݂ ܢܸܗܘܸܐ ܒܹܝܬ ܓܵܘܣܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫ̈ܵܬܲܢ. ܘܒܹܗ ܢܸܬ݂ܚܵܘܪܵܢ ܟܘܬܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܣܲܢ̈ܝܵܬܲܢ. ܘܒܲܛܸܠ ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܘܬܲܟ݂ܬܘܼ̈ܫܹܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ. ܕܥܘܼܡܪܵܐ ܫܲܠܝܵܐ ܘܲܡܫܲܝܢܵܐ ܢܝܼܚܵܐ ܢܸܥܡܲܪ܀ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܡܲܠ̈ܟܹܐ ܢܸܬ̣ܐܲܣܪܘܼܢ: ܒܚܘܼܒܵܐ ܫܲܠܵܡܵܐ ܘܐܵܘܝܘܼܬܵܐ. ܚܵܘܵܢ ܡܵܪܝܵܐ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ: ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܟܼ ܗܲܒܼܠܲܢ ܟܠܝܘܿܡ. ܒܢܲܝܵܐ ܕܚܘܼܒܵܟ ܫܲܡܲܗܬܵܢ: ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬ݂ܵܟܼ ܡܵܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܡܵܪܝ ܬܲܣܠܹܝܢ: ܘܠܵܐ ܬܲܗܡܸܐ ܚܝܵܪܵܟܼ ܡܸܢܲܢ. ܐܸܠܵܐ ܒܪ̈ܲܚܡܲܝܟ: ܣܥܘܿܪ ܡܲܪ̈ܥܲܝܢ ܘܐܲܚܠܸܡ ܟܪ̈ܝܼܗܲܝܢ. ܘܐܲܣܘܿܪ ܠܟܸܢܫܲܢ؛ ܒܚܘܼܒܵܐ ܫܲܠܵܡܵܐ ܘܐܵܘܝܘܼܬܼܵܐ. ܘܒܲܪܸܟܼ ܘܢܲܛܼܪ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܫܲܢَܬܵܐ ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ: ܗܲܠܸܠܘܼܝܵܐ.

0:00 / 0:00
ܬܲܠܡܝܼܕܵܘ̈ܗܝ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐPage 01101.2 ܩܠܐ ܩܕܡܝܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܲܬܪܹܝܢ

ܘܐܲܢَܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ ܘܲܡܪܲܚܦܵܢܵܐ. ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ ܚܘܼܣ ܥܲܠ ܥܲܡܵܟܼ. ܠܿܐ ܬܸܬܸܠ ܝܵܪ̈ܬܘܼܬܼܵܟܼ: ܠܚܸܣܕܵܐ ܘܡܘܼܝܵܩܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ. ܚܘܼܪ ܡ̣ܢ ܡܸܕܼܝܵܪ̈ܲܝܟ ܘܲܚܙܝܼ ܩܛܝܼܪܵܐ: ܕܣܲܒ̣ܠܝܼܢܲܢ ܡ̣ܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ݂ܵܒܹ̈ܐ. ܘܬܸܕܢܲܚ ܠܲܢ ܒܲܥܓܲܠ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ: ܕܠܵܐ ܢܹܐܡܪܘܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ؛ ܐܲܝܟܵܘ ܐܲܠܵܗܗܘܿܢ.

0:00 / 0:00
ܝܵܕܲܥ ܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐPage 01501.3 ܩܠܐ ܩܕܡܝܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܲܬ݂ܠܵܬ݂ܵܐ

ܗܵܘ̇ ܕܐܝܬܼܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܥܵܠܡܹ̈ܐ.ܐܲܒܼܵܐ ܚܲܢܵܢܵܐ؛ ܘܲܲܒ݂ܪܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ. ܘܪܘܼܚܵܐ ܡܪܲܚܦܵܢܵܐ: ܡܩܲܕܫܵܢܵܐ ܕܛܲܡ̈ܐܹܐ. ܩܲܕܸܫ ܦܲܓܼܪ̈ܲܝܢ ܘܢܲܦ̮ܫܵܬܲܢ: ܘܐܸܬ̣ܪܲܚܲܡܥܠܲܝܢ.

0:00 / 0:00
ܠܸܠܝܵܐ ܡܸܟܹܝܠ ‐ ܪܹܫ ܩܵܠܵܐPage 01701.4 ܩܠܐ ܩܕܡܝܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܐܲܪܒ݁ܥܵܐ

ܠܸܠܝܵܐ ܠܠܸܠܝܵܐ ܡܚܵܘܸܐ ܡܲܕܿܥܵܐ. ܠܸܠܝܵܐ ܡܸܟܹܝܠ ܥܵܒܲܪ ܠܹܗ؛ ܘܐܝܼܡܵܡܵܐ ܩܪܸܒ݂ ܘܲܡܛ̣ܵܐ ܠܹܗ. ܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪܘ ܐܲܚܲܝ̈ ܘܩܘܼܡܘ ܨܲܠܵܘ: ܥܲܕܼ ܐܝܼܬ̣ ܠܟܼܘܿܢ ܐܲܬܼܪܵܐ. ܕܡܵܪܲܢ ܐܸܡܲܪ ܒܲܣܒܲܪܬܹܗ: ܕܩܵܪܹܐ ܠܝܼ ܥܵܢܹܐ ܐ݇ܢܵܐ ܠܹܗ. ܘܲܕܼܢܵܩܹܫ ܦܵܬܲܚ ܐ݇ܢܵܐ ܠܹܗ: ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܥܠܵܘܗܝ ܪ̈ܲܚܡܹܐ.

0:00 / 0:00
ܩܵܠܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐPage 02101.5 ܩܠܐ ܩܕܡܝܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ

ܥܲܕܲܪܲܝܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܵܪܘܿܩܲܢ. ܥܠܲܝܟ̇ܘܼ ܥܵܕܼܘܿܪܲܢ ܣܵܝܡܝܼܢܲܢ ܬܘܟ݂ܠܵܢܲܢ. ܕܐܲܢَܬ̇ܘ݂ ܡܵܪܵܐ ܒܵܪܘܿܝܵܐ. ܐܵܦ ܡܲܚܝܵܢܵܐ ܕܟܼܠܵܐ. ܡܡܲܠܐ ܣܘܼܢܩܵܢܵܐ ܕܟܼܠ ܒܣܲܪ. ܡܫܝܼܚܵܐ ܪܲܚܸܡܥܠܲܝܢ.

0:00 / 0:00
ܢܒܼܝܼܹ̈ܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐPage 02201.6 ܩܠܐ ܩܕܡܝܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܸܫܬܵܐ

ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܬܼܪܲܚܸܡܥܠܲܝܢ. ܒܼܿܬܼܪܲܥ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܗܵܐ ܢܵܩ̇ܫܝܼܢܲܢ ܐܘܿ ܡܵܪܹܟܠ. ܦܬܲܚܠܲܢ ܕܢܸܥܘܿܠ ܘܢܸܣܲܒ̣ ܡܸܢܵܟ݂ ܚܢܵܢܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ. ܒܚܲܫܵܐ ܘܕܸܡ̈ܥܹܐ ܡܦܝܼܣܝܼܢܲܢ ܠܵܟܼ. ܚܼܿܣܵܐ ܚܵܘ̈ܒܲܝܢ ܪܵܚܹܡ ܐَܢܵܫܵܐ. ܘܠܵܐ ܡܵܪܝ ܬܲܪܦܹܝܢ ܒܐܝܼܕܼܲܝ̈ ܒܝܼܫܵܐ. ܕܲܢܒܲܣܒܸ̇ܣ ܠܲܢ ܒܲܫܟܼܝܼܪܵܬܹܗ܀ ܘܲܥܩܘܿܪ ܡܸܢܲܢ. ܚܣܵܡܵܐ ܘܢܸܟܼܠܵܐ. ܘܡܹܐܟܲܠܩܲܪܨܵܐ ܘܣܸܢܐܲܬ̣ ܐ݇ܢܵܫܵܐ. ܘܨܘܿܒܼ ܒܲܢ ܚܘܼܒܵܐ ܘܡܲܟ̇ܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܘܒܲܣܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܘܲܡܫܲܝܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܕܡܵܐ ܕܲܗ̤ܘܲܝܢ ܢܵܘܤܹ̈ܐ ܕܨܸܒܼܝܵܢܵܟܼ. ܢܸܫܦܲܪ ܠܵܟܼ ܐܝܼܬܼܝܵܐ ܡܬܼܘܿܡܵܝܵܐ، ܘܢܸܙܡܲܪ ܠܵܟܼ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܟܼܠܥܸܕܵܢ ܘܚܘܼܣܥܠܲܝܢ.

0:00 / 0:00
ܠܲܫ̈ܡܲܝ ܫܡܲܝܵܐPage 02602.0 ܩܠܐ ܕܬܪܝܢ

ܩܲܕܿܝܼܫܘܼ ܘܲܕܼܚܝܼܠ ܫܡܹܗ. ܐܲܒܼܘܼܢ ܓܢܝܼܙܵܐ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ. ܢܸܬܼܩܲܕܲܫ ܒܲܢ ܫܡܵܟܼ ܩܲܕܝܼܫܵܐ؛ ܕܲܒܼܪܘܼܚܩܘܼܕܼܫܵܐ ܩܲܕܸܫܬܵܢ. ܕܠܵܐ ܢܸܚܕܸܐ ܠܲܢ ܐܵܟܹ̇ܠܩܲܪܨܵܐ؛ ܕܫܲܥܒܸ̇ܕܼ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܒܟܼܠܕܵܪ̈ܝܼܢ؛ ܓܥܘܿܪ ܒܹܗ ܒܚܲܝܠܵܟܼ ܪܲܒܵܐ܀ ܘܬܹܐܬܸܐ ܨܹܐܕܲܝܢ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ݂ ܪܵܘܡܵܐ؛ ܗܵܝ ܕܐܸܫܬܵܘܕܝܼܬ̇ ܠܪ̈ܵܚܡܲܝ ܚܘܼܒܵܟܼ. ܘܢܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚ ܒܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ ܚܹܝܠ. ܨܸܒܝܵܢܵܟܼ؛ ܗܵܪܟܵܐ ܒܐَܪܵܙܵܐ ܘܬܲܡܵܢ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ. ܘܡ̣ܢ ܦܵܬܼܘܿܪܵܟܼ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܣܟܲܢ: ܙܘܼܢ ܡܵܙܘܿܢܵܐ ܠܲܣܢܝܼܩܘܼܬܲܢ. ܘܗܲܒ݂ ܚܘܼܣܵܝܵܐ ܠܣܲܟܼܠ̱ܘܵܬܲܢ؛ ܕܐܲܢَܬ̇ܘܼ ܡܦܵܣܲܬ̇ ܒܲܡܚܝܠܘܼܬܲܢ܀ ܒܓܼܵܢ ܐܝܼܬܘܼܬܼܵܟܼ؛ ܦܪܘܿܩ ܠܲܓܼܒܼܝܼܠܬܵܟܼ؛ ܕܗܵܐ ܦܬܼܝܼܚ ܦܘܼܡܹܗ ܕܒ݂ܝܼܫܵܐ ܕܢܸܒܼܠ̱ܥܝܼܗ̇ ܡܸܛܠ ܕܕܝܼܠܵܟܼ ܗَܝܼ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܼܵܐ: ܘܚܲܝܠܵܐ ܘܥܘܼܫܢܵܐ ܘܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ. ܠܵܐ ܡܵܪܝ ܬܸܓܼܠ̱ܙܲܢ ܡ̣ܢ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܕܥܲܡ ܩܲܕܝܼ̈ܫܲܝܟ.

0:00 / 0:00
ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܪܗ݇ܘܿܡܹܐPage 03102.1 ܩܠܐ ܕܬܪܝܢ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ

ܐܲܝܟ݂ ܐܲܝܠܵܐ ܕܓܼܵܥܹܐ ܥܲܠ ܦܨܝܼܕܼܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ. ܒܚܲܫܵܐ ܘܕܸܡ̈ܥܹܐ ܓܵܥܹܝܢ ܥܲܒܼܕܲܝ̈ܟ؛ ܠܘܵܬܼܵܟܼ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܡܲܥܒܲܪ ܚܲܫܹ̈ܐ. ܐܲܥܒܲܪ ܡܸܢܲܢ: ܙܲܒܼܢܵܐ ܒܝܼܫܵܐ؛ ܕܲܠܚܝܼܡ ܥܠܲܝܢ. ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܐܲܥܒܲܪܬ؛ ܡ̣ܢ ܢܝܼܢ̈ܘܵܝܹܐ؛ ܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܪܘܼܓܼܙܵܐ. ܘܪܲܣܸܬ̇ ܥܠܲܝܗܘܿܢ؛ ܛܲܠܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ؛ ܘܲܕܼܚܵܘܣܵܢܵܐ. ܐܲܢَܬ̇ܘܼ ܕܒܲܪܸܟܼܬ̇؛ ܩܲܪܢܵܗ̇ ܘܩܘܼܠܬܼܵܗ̇؛ ܕܗܵܝ ܐܲܪܡܲܠܬܵܐ. ܘܐܲܢَܬ̇ܘ݂ ܕܙܲܕܸܩ؛ ܠܡܵܟܼܣܵܐ ܒܗܲܝܟܠܵܐ؛ ܚܢܵܢܵܟܼ ܪܲܒܵܐ. ܘܐܲܢَܬ̇ܘܼ ܕܐܲܣ̣ܝܼܬ̇؛ ܟܹܐܒܼܵܐ ܟܣܲܝܵܐ؛ ܕܗܵܝ̇ ܡܡܲܚܲܝܬܵܐ܀ ܦܘܿܩ ܒܲܒ̣ܥܵܬܵܐ؛ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܩܵܪܹܝܢ ܠܲܫܡܵܟܼ ܟܠܝܘܿܡ. ܘܠܵܐ ܡܵܪܝ ܬܲܗܡܸܐ؛ ܡ̣ܢ ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ ܕܲܡܫܲܒ̇ܚܵܢܲܝ̈ܟ. ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ؛ ܘܐܝܼܵܠܵܐ ܕܲܡܫܵܘ̈ܚܕܹܐ܀ ܥܲܕܲܪ ܠܲܢ ܡܵܪܝ ܒܐܘܼ̈ܠܨܵܢܲܝܢ؛ ܘܣܲܝܲܥ ܠܲܢ ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ. ܘܦܲܢܵܐ ܠܲܢ ܒܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܫܹ̈ܐܠܵܬܲܢ ܝܵܕܲܥ ܟܠ.

0:00 / 0:00
ܙܲܝܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐPage 03402.2 ܩܠܐ ܕܬܪܝܢ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܲܬܪܹܝܢ

ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ ܐܲܢܗܲܪ ܠܲܢ. ܡܫܝܼܚܵܐ ܪܵܚܹܡ ܬܲܝܵܒܹ̈ܐ. ܦܬܲܚ ܠܵܗ̇ ܬܲܪܥܵܐ ܠܲܨܠܘܿܬܲܢ؛ ܕܐܲܢَܬ̇ܘܼ: ܐܝܼܬܲܝܟ ܒܹܝܬ݂ ܓܵܘܣܵܐ ܘܦܵܪܘܿܩܵܐ ܕܟܼܠ ܕܩܵܪܹܐ ܠܵܟܼ ܒܲܚܢܲܓܼܬܼܵܐ܀ ܐܲܢَܬ̇ ܓܹܝܪ ܐܸܡܲܪܬ̇ ܒܲܣܒܲܪܬܼܵܟܼ ܡܲܠܲܝܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ. ܕܟܼܠ ܐܲܝܢܵܐ ܕܫܵܐܹܠ ܢܵܣܹܒܼ. ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܢܵܩܹܫ ܡܸܬܼܦܬܲܚ ܠܹܗ. ܬܲܪܥܹܗ ܪܲܒܵܐ ܕܲܚܢܵܢܵܟܼ܀ ܘܵܝ ܕܠܵܐ ܢܸܩ̇ܫܹܬܼ ܒܬܲܪܥܵܟܼ ܪܵܚܹܡ ܬܲܝܵܒܹ̈ܐ. ܡܲܢܘܼ ܢܦܝܼܤܵܟܼ ܥܲܠ ܣܲܟܼ̈ܠ̱ܘܵܬܼܝ. ܒܗܵܘ̇ ܒܹܝܬܼ ܕܝܼܢܵܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܼܵܟܼ. ܕܠܲܝܬ̇ ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܡܲܣܲܒ̣ ܒܐܲܦܹ̈ܐ܀ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܣܲܒܼܪܵܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ. ܚܘܼܢܲܝܢܝ ܒܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܘܲܒܼܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ ܘܪܲܚܸܡܥܠܲܝ.

0:00 / 0:00
ܠܵܟܼ ܕܲܝܵܢܵܐ ܡܙܲܕܸܩ ‐ ܪܹܫ ܩܵܠܵܐPage 03902.3 ܩܠܐ ܕܬܪܝܢ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܲܬ݂ܠܵܬ݂ܵܐ

ܙܲܕܝܼܩܲܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܘܛܵܒܼ ܬܪܝܼܨܝܼܢ ܕܝܼܢܲܝ̈ܟ. ܠܵܟܼ ܕܲܝܵܢܵܐ ܡܙܲܕܸܩ ܡܲܓܵܢ. ܡܲܓܼܥܸܠ ܐَܢܵܐ ܠܵܟܼ ܡܘܼܡܵܘ̈ܗܝ ܕܲܩܢܘܿܡܝ. ܗܲܒ݂ܠܝܼ ܓܲܠܝܘܼܬܼ ܐܲܦܹ̈ܐ ܒܹܝܬܼ ܕܝܼܢܵܐ. ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܫܲܠܚܘܼܟܼ ܨܹܝܕ ܓܸܢܣܲܢ ܘܪܲܚܸܡܥܠܲܝ.

0:00 / 0:00
ܥܘܼܕܼܪܵܢ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ ‐ ܪܹܫ ܩܵܠܵܐPage 04102.4 ܩܠܐ ܕܬܪܝܢ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܵܐ

ܥܘܼܕܼܪܵܢܲܢ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. ܥܘܼܕܼܪܵܢ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ؛ ܐܲܠܘܵܐ ܠܣܵܓܼܘܿܕܲܝ̈ܟ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܲܬܼܚܹܝܬܼ ܟܸܢܦܵܘ̈ܗܝ ܕܲܨܠܝܼܒܼܵܟܼ؛ ܣܲܬܲܪ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܵܐ. ܘܐܲܢܗܲܪ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܕܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܢ؛ ܒܗܸܪܓܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܟܼ. ܝܵܨܘܿܦܹܗ ܕܓܸܢܣܲܢ؛ ܡܵܪܵܐ ܕܟܼܠܵܐ ܪܲܚܸܡܥܠܲܝܢ.

0:00 / 0:00
ܥܹܐܕܹ̈ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐPage 04302.5 ܩܠܐ ܕܬܪܝܢ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ

ܡܵܪܝܵܐ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟܼ ܠܥܵܠܲܡ. ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܠܸܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ. ܐܲܫܦܲܥ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ ܥܲܠ ܟܠ ܕܩܵܪܹܝܢ ܠܵܟܼ. ܘܐܵܘܫܸܛ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܹܐ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܪܡܹܝܢ ܒܢܸܣܝ̈ܘܿܢܹܐ. ܡܵܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܲܠܟܼܠܗܘܿܢ ܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܚܵܐܹܢ ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ. ܗܲܒܼܠܲܢ ܡܵܪܲܢ ܒܲܚܢܵܢܵܟܼ ܕܲܒܼܛܸܠܵܠܵܐ ܕܟܸܢܦܲܝ̈ܟܼ ܢܸܣܬܲܬܲܪ؛ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܵܐ ܘܚܲܝܠܹܗ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ.

0:00 / 0:00
ܢܵܘܕܸܐ ܘܢܸܣܓܘܿܕܼ ܠܹܗPage 04703.0 ܩܠܐ ܕܬܠܬܐ

ܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܥܵܠܡܹ̈ܐ. ܠܫܸܡܫܵܐ ܡܬܼܘܿܡܵܝܵܐ ܢܵܘܕܸܐ ܒܟܼܠܥܸܕܵܢ. ܕܒܲܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܡܸܬܼܟܪܸܙ.

0:00 / 0:00
ܣܵܗ̈ܕܹܐ ܒܪ̈ܝܼܟܹܐPage 04904.0 ܩܠܐ ܕܐܪܒܥܐ

ܐܲܠܵܗܲܢ ܒܹܝܬܼ ܓܵܘܣܲܢ ܥܲܫܝܼܢܵܐ. ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܹܝܬܼܓܵܘܣܵܐ ܘܣܲܒܼܪܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܲܠܝܼܨܝܼܢ. ܗܘ̤ܝܼ ܡܵܪܝ ܫܘܼܪܵܐ ܠܣܵܓܼܘܿܕܲܝ̈ܟ. ܘܢܲܛܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܵܐ. ܘܐܲܣܵܐ ܘܲܥܨܘܿܒܼ ܟܹܐܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܲܚܢܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܟܼ. ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ ܘܫܵܒܹ̇ܩ ܚܵܘ̈ܒܵܬܼܵܐ.

0:00 / 0:00
ܛܘܼܒܼܵܐ ܠܝܲܠܘܼ̈ܕܹܐPage 05305.0 ܩܠܐ ܕܚܡܫܐ

ܨܘܼܬܼ ܡܵܪܝܵܐ ܨܠܘܿܬܼܝ. ܨܠܘܿܬܲܢ ܬܸܒܼܣܲܡ ܠܵܟܼ. ܘܒܼܵܥܘܼܬܲܢ ܬܸܥܘܿܠ ܩܘܼܕܼܡܲܝܟ. ܛܵܒܼܵܐ ܕܐܸܬܼܵܐ ܠܦܘܼܪܩܵܢܲܢ؛ ܘܐܵܘܫܸܛ ܝܲܡܝܼܢܵܟܼ. ܘܒܲܪܸܟܼ ܠܟܸܢܫܵܐ ܕܣܵܓܼܘܿܕܵܝ̈ܟ. ܕܙܲܝܲܚܘ ܠܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܼܵܟܼ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܵܟܼ ܡܵܪܲܢ. ܫܘܼܒܼܚܵܚܐ ܠܵܟܼ ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܒܪܝܼܟܼܘܼ ܡܣܲܝܥܵܢܵܐ ܕܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ.

0:00 / 0:00
ܠܵܟܼܘܼ ܩܵܪܹܝܢܲܢPage 05605.1 ܩܠܐ ܕܚܡܫܐ ܫܘܼܚܠܵܦܹܗ ܕܩܵܠܵܐ

ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܚܲܝܲܝ̈. ܨܠܘܿܬܲܢ ܡܵܪܝ ܬܸܗܘܸܐ. ܠܲܢܝܵܚ ܨܸܒ݂ܝܵܢܟܼ. ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ. ܥܘܼܕܼܪܵܢܲܢ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. ܥܘܼܕܼܪܲܢ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ. ܐܲܠܘܵܐ ܠܣܵܓܼܘܿܕܲܝ̈ܟ. ܡܵܪܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ.

0:00 / 0:00
ܐَܪܵܙܵܐ ܪܲܒܵܐPage 05806.0 ܩܠܐ ܕܫܬܐ

ܡܗܲܝܡܲܢܘ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܒܡܸܠܵܘ̈ܗܝ. ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܲܡܠܲܟܼ ܘܐܸܫܬܵܘܕܼܝ. ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܐܲܡܝܼܢ ܘܢܵܩܹ̇ܫ. ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܫܪܵܪܵܐ. ܡܦܲܢܸܐ ܐ݇ܢܵܐ ܠܹܗ ܫܹ̈ܐܠܵܬܹܗ. ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܫܵܐܹܠ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ. ܢܵܣܹܒܼ ܫܪܵܝܵܐ ܠܣܲܟܼ̈ܠܘܵܬܹܗ. ܥܢܝܼ ܠܣܵܓܼܘܿܕܲܝ̈ܟ ܕܢܵܩ̇ܫܝܼܢ ܒܲܬܼܪܲܥ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ. ܘܡ̣ܢ ܒܹܝܬ ܓܲܙܵܟܼ ܥܲܬܝܼܪ ܒܡܵܘ̈ܗܒܼܵܬܹܗ. ܦܲܢܵܐ ܫܹ̈ܐܠܵܬܼܗܘܿܢ. ܘܚܲܣܵܐ ܚܵܘ̈ܒܲܝܗܘܿܢ. ܘܲܥܛܝܼ ܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܘܩܲܕܸܫ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܕܢܸܬ̈ܠܵܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܫܵܦܪܝܼܢ ܠܡܵܪܘܼܬܼܵܟܼ.

0:00 / 0:00
ܐܲܒܼܘܼܢ ܐܵܕܲܡPage 06106.01 ܩܠܐ ܕܫܬܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ

ܫܡܲܥ ܡܵܪܝܵܐ ܒܵܥܘ̣ܬܼܝ ܡܵܪܝܵܐ ܨܠܘܿܬܼܝ ܩܲܒܸ̇ܠ. ܫܡܲܥ ܒܵܥܘܼܬܲܢ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܚܲܝܲܝ̈ܢ ܫܒ̣ܝܼܚ ܒܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ. ܘܚܲܣܵܐ ܚܵܘ̈ܒܲܝܢ ܘܲܚܛܵܗܲܝ̈ܢ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܫܲܠܚܘܼܟܼ. ܕܲܡܚܝܼܠܝܼܢܲܢ ܩܕ݂ܵܡ ܚܘܼ̈ܬܼܚܵܬܹܐ ܕܲܪ̈ܓ݂ܝܓܼܵܬܼܵܐ؛ ܚܢܵܢܵܟܼ ܢܸܗܘܸܐ ܣܢܹܐܓ݂ܪܵܐ ܚܠܵܦܲܝܢ. ܠܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܟܼ ܒܟܼܠܥܸܕܵܢ̈ܝܼܢ. ܘܲܕ݂ܚܘܿܩ ܡܸܢܲܢ ܟܹܐܒܹܗ ܕܥܵܘ̣ܠܲܢ. ܐܲܝܟܼ ܕܲܡܥܵܕܼܝܼܢ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܡܵܪܲܢ. ܡܵܪܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܪܲܚܸܡܥܠܲܝܢ.

0:00 / 0:00
ܗܵܪܟܵܐ ܠܵܐ ܬܵܒܹ̇ܬܼ ‐ ܪܹܫ ܩܵܠܵܐPage 06406.2 ܩܠܐ ܕܫܬܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܲܬܪܹܝܢ

ܫܡܲܥ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܪܲܚܸܡܥܠܲܝ. ܗܵܪܟܵܐ ܠܵܐ ܬܵܒܹ̇ܬܼ ܡ̣ܢ ܚܵܘ̈ܒܲܝ. ܘܬܲܡܵܢ ܠܲܝܬ̇ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܠܲܬܼܘܵܬܼܵܐ. ܗܘܹ̇ܝܬܼ ܠܝܼ ܐܲܒ̇ܝܼܕܵܐ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ. ܡܵܪܝ ܘܐܲܠܵܗܝ ܪ̈ܲܚܸܡܥܠܲܝ.

0:00 / 0:00
ܡܲܕܼܒ̇ܚܵܟܼ ܡܵܪܝܵܐPage 06606.3 ܩܠܐ ܕܫܬܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬ݂ܵܐ

ܡܸܛܠ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܠܟܠܗܘܿܢ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ. ܗܘ̤ܝܼ ܡܚܲܣܝܵܢܵܐ ܘܦܵܪܘܿܩܵܐ. ܐܲܢَܬ̇ܘܼ ܓܹܝܪ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ. ܘܡܸܫܟܲܚ ܫܵܒܹ̇ܩ ܚܵܘ̈ܒܵܬ݂ܵܐ. ܘܡܲܥܒܲܪ ܣܲܟܼ̈ܠ̱ܘܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. ܕܐܵܬܹ̇ܝܢ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬ݂ܵܐ.

0:00 / 0:00
ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐPage 07007.0 ܩܠܐ ܕܫܒܥܐ

ܩܘܼܡ ܥܲܕܲܪܲܝܢ ܘܲܦܪܘܿܩܲܝܢ ܡܸܛܠ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ. ܩܘܼܡ ܡܵܪܝܵܐ ܓܲܢ݇ܒܵܪ ܥܵܠܡܹ̈ܐ. ܘܲܦܪܘܿܩܲܝܢ ܘܐܲܒܼܗܸܬܼ ܠܣܵܢܐܲܝ̈ܢ. ܘܠܲܐܝܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܝܲܕܼܥܘܼܟܼ: ܕܢܸܕܥܘܼܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܚܲܣܝܼܢ ܐܲܢَܬ̇. ܕܚܝܼܠܵܐ ܘܲܡܫܲܒ̇ܚܵܐ ܘܝܥܵܒܹܕܼ ܬܸܕܼܡܪܵܬܼܵܐ؛ ܐܲܪܝܼܡ ܝܲܡܝܼܢܵܟܼ ܘܲܣܚܘܿܦ ܠܲܛܪܘܼܢܵܐ؛ ܐܲܪܝܼܡ ܡܼܿܟܝܼ̈ܟܼܹܐ ܘܐܲܡܸܟܼ ܠܲܡܫܲܩ̈ܠܹܐ. ܘܗܲܒܼ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܠܣܵܓܼܘܿܕܲܝ̈ܟ. ܝܵܕܲܥ ܐܲܢَܬ̇ ܡܵܪܝ ܘܲܡܦܵܣܲܬ̇ ܒܲܡܚܝܼܠܘܼܬܲܢ. ܕܒܸܠܥܵܕܼ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܡܚܝܼܠܝܼܢܲܢ ܥܲܕܲܪܲܝܢ؛ ܕܝܼܠܵܟܼ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܼܵܐ ܘܕܝܼܠܲܢ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ. ܩܲܒܸ̇ܠ ܒܵܥܘܼܬܲܢ ܘܦܲܢܵܐ ܫܹ̈ܐܠܵܬܲܢ. ܓܲܢَܒܵܪܵܐ ܘܦܵܪܘܿܩܵܐ ܡܵܪܹܟ̇ܠ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܵܟܼ.

0:00 / 0:00
ܢܬ̇ܛܲܝܲܒܼ ܒܕܸܚ̱ܠܬܼܵܐPage 07608.0 ܩܠܐ ܕܬܡܢܝܐ

ܐܸܬܼܟܲܪܟ̇ܘܼܢܝ ܘܚܲܕܼܪܘܼܢܝ. ܒܨܸܒܼܝܵܢܲܢ ܟܲܪܟܼܘܼܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܲܚܛܝܼܬܼܵܐ: ܐܲܢَܬ̇ ܛܵܒܼܵܐ ܦܬܲܚܠܵܗ̇ ܬܲܪܥܵܐ ܠܲܨܠܘܿܬܲܢ. ܟܝܵܢܲܢ ܚܲܠܵܫ ܘܼܿܢܩܸܐ ܠܲܚܛܝܼܬܼܵܐ. ܗܲܒܼܠܹܗ ܐܝܼܕܼܵܐ ܗܵܫܵܐ ܕܐܸܬܼܡܲܟܲܟܼ. ܟܒܲܪ ܢܸܫܬܵܘܕܲܥ ܠܲܟܼܝܵܢܹܗ. ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ.

0:00 / 0:00
ܠܵܐ ܒܵܗ̇ܬ̇ܝܼܢܲܢPage 07909.0 ܩܠܐ ܕܬܫܥܐ

ܐܲܝܟ݂ ܐܲܝܠܵܐ ܕܓܼܵܥܹ̇ܐ ܥܲܠ ܦܨܝܼܕܼܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ. ܠܘܵܬܼܵܟܼ ܓܵܥ̈ܝܵܢ ܢܲܦ̮ܫ̈ܵܬܲܢ ܡܫܝܼܚܵܐ ܣܲܒܼܪܹܗ ܕܲܟܼܝܵܢܲܢ. ܦܬܲܚܠܵܗ̇ ܬܲܪܥܵܐ ܠܲܨܠܘܿܬܲܢ. ܘܬܸܥܘܿܠ ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܒܵܥܘܼܬܲܢ. ܘܦܲܢܵܐ ܒܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܫܹ̈ܐܠܵܬܲܢ. ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܓܲܙܵܟܼ ܥܲܬ̇ܝܼܪܵܐ. ܕܠܵܟܼܘܼ ܚܵܝܪ̈ܵܢ ܘܼܿܡܣܲܟ̇ܝ̈ܵܢ. ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܠܸܒܲܢ ܒܟܼܠܥܸܕܵܢ. ܘܐܲܫܘܵܢ ܕܲܒܼܓܲܠܝܘܼܬܼ ܐܲܦܹ̈ܐ. ܢܸܦܘܿܩ ܠܐܘܼܪܥܵܟܼ ܡܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܝܬ̇. ܘܢܸܥܘܿܠ ܥܲܡܵܟܼ ܠܲܓܼܢܘܿܢܵܐ. ܘܢܹܐܪܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬ̇ܪܹܝܢ.

0:00 / 0:00
ܬܵܘ ܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐPage 08309.1 ܩܠܐ ܕܬܫܥܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ

ܟܠܟܼܘܿܢ ܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܬܵܘ ܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ ܢܸܗܘܸܐ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ. ܕܗ̤ܝ ܝܵܗَܒܵܐ ܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܘܓܲܠܝܘܼܬܼ ܐܲܦܹ̈ܐ. ܒܵܗ̇ ܓܹܝܪ ܡܩܲܒ̇ܠܝܼܢܲܢ ܪܲܗܒ̣ܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ. ܘܒܼܵܗ̇ ܬܘܼܒܼ ܢܵܣܒ̇ܝܼܢܲܢ ܐܲܓܼܪܵܐ ܕܣܝܼܡܲܬܼ ܒܢܲܝ̈ܵܐ. ܘܒܼܵܗ̇ ܬܘܼܒܼ ܩܵܢܹ̇ܝܢܲܢ ܙܲܝܢܵܐ ܚܲܣܝܼܢܵܐ. ܚܫܝܼܠ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ؛ ܘܒܼܵܗ̇ ܗܵܘܹ̇ܝܢܲܢ ܝܵܪ̈ܘܿܬܹܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬܼ ܪܵܘܡܵܐ. ܬܵܘ ܢܸܬܼܥܲܛܲܦ ܐܸܣܛܲܠ ܡܝܲܬ̇ܪܘܼܬܼܵܐ. ܕܠܵܐ ܢܸܬ݂ܢܲܟܼܪܸܐ ܠܡܸܫܬ̇ܘܼܬܼܵܐ. ܘܢܲܪܡܸܐ ܡܸܫܚܵܐ ܒܠܲܡܦܹܝ̈ܕܲܝܢ. ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܕܲܡܸܐ ܠܣܲܟܼܼ̈ܠܵܬܼܵܐ. ܕܲܒܼܓܸܠܝܵܢܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܢܸܐܪܥܝܼܘܗܝ ܥܲܡ ܚܲܟ̇ܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ. ܘܢܸܥܘܿܠ ܥܲܡܹܗ ܠܲܓܼܢܘܿܢܵܐ.

0:00 / 0:00
ܗܵܘ̇ ܕܲܡܪܝܼܡPage 08609.2 ܩܠܐ ܕܬܫܥܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ

ܠܵܟܼ ܝܵܐ̇ܝܵܐ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܨܸܗܝܘܿܢ. ܠܵܟܼܘܼ ܦܲܐܝܵܐ ܬܵܘܕܿܝܼܬܼܵܐ؛ ܡܵܪܵܐ ܕܟܼܠܵܐ. ܕܝܲܗَܼܒܼܬܼ ܠܲܢ ܒܲܚܢܵܢܵܟܼ؛ ܥܘܼܡܪܵܐ ܡܫܲܝܢܵܐ. ܨܠܝܼܒܼܵܟܼ ܡܵܪܝ ܢܸܗܘܸܐ ܫܘܼܪܵܐ؛ ܠܟܸܢ̈ܫܹܐ ܕܙܲܝܚ̣ܘܼܟܼ. ܘܐܲܫܘܵܐ ܠܟܼܠܲܢ ܒܝܲܕܼ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ؛ ܠܥܘܼܡܪܵܟܼ ܡܫܲܒ̇ܚܵܐ. ܕܢܸܚܙܸܐ ܟܢܘܼܫܝܲܢ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ؛ ܘܢܸܙܡܲܪ ܠܵܟܼ ܫܘܼܒܼܚܵܐ.

0:00 / 0:00
ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܵܐ ܬܲܗܡܸܐ ‐ ܪܹܫ ܩܵܠܵܐPage 08809.3 ܩܠܐ ܕܬܫܥܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ

ܠܵܐ ܬܲܗܦܸܟܼ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܡܸܢܲܢ. ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܵܐ ܬܲܗܡܸܐ ܡܸܢܲܢ. ܘܠܵܐ ܬܲܪܚܸܩ ܡ̣ܢ ܣܵܓܼܘܿܕܵܝ̈ܟ. ܕܒܼܵܟܼܘܼ ܡܵܪܝ ܐܸܬܼܓܵܘܲܣܢܲܢ. ܕܲܒܲܪܲܝܢ ܒܐܘܼܪܚܵܟܼ ܕܚܲܝܹ̈ܐ. ܕܲܢܙܲܡܲܪ ܠܵܟܼ ܟܠܲܢ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ.

0:00 / 0:00
ܐܝܼܬܼܝܵܐ ܕܲܒܼܪܸܡܙܹܗPage 09109.4 ܩܠܐ ܕܬܫܥܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܵܐ

ܫܲܬܸ̇ܩ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ. ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܲܒܼܪܸܡܙܹܗ؛ ܫܲܬܸ̇ܩ ܡܲܚܫܘܼ̈ܠܹܐ؛ ܘܲܙܓܲܪ ܥܲܠ̈ܥܵܠܹܐ. ܒܚܲܝܠܵܟܼ ܢܸܫܬܲܬ̇ܩܘܼܢ؛ ܓܲܠ̈ܠܹܐ ܘܟܼܝܼܡ̈ܘܿܢܹܐ: ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪܘ ܥܲܠ ܥܹܕܬܵܟܼ.

0:00 / 0:00
ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܒܲܪ ܢܘܼܗܪܵܐPage 09209.5 ܩܠܐ ܕܬܫܥܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ

ܫܲܬܸ̇ܩ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ. ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܲܒܼܪܸܡܙܹܗ؛ ܫܲܬܸ̇ܩ ܡܲܚܫܘܼ̈ܠܹܐ؛ ܘܲܙܓܲܪ ܥܲܠ̈ܥܵܠܹܐ. ܒܚܲܝܠܵܟܼ ܢܸܫܬܲܬ̇ܩܘܼܢ؛ ܓܲܠ̈ܠܹܐ ܘܟܼܝܼܡ̈ܘܿܢܹܐ: ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪܘ ܥܲܠ ܥܹܕܬܵܟܼ.

0:00 / 0:00
ܟܝܵܢܵܐ ܡܵܝܘܿܬܼܵܐPage 09510.0 ܩܠܐ ܕܥܣܪܐ

ܡܪܲܚܡܵܢܲܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܘܙܲܕܼܝܼܩ. ܡܫܝܼܚܵܐ ܚܵܐܸ̇ܢ ܟܠ ܒܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ. ܠܵܟܼ ܩܵܪܹܝܢܲܢ ܥܵܒܼܘܿܕܲܢ ܪܲܚܸܡ ܥܲܠ ܚܲܝܲܝ̈ܢ. ܘܗܲܒܼܠܲܢ ܒܛܲܝܒ̇ܘܼ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܠܟܹܐܒܲܝܵܢ. ܘܲܥܨܘܿܒ̣ ܠܲܬܼܒܼܵܪܲܢ ܒܣܲܡ̈ܡܵܢܹܐ ܕܡ̣ܢ ܓܲܙܵܟܼ ܢܵܒܼ̇ܥܝܼܢ ܠܲܢ ܘܚܘܼܣܥܠܲܝܢ.

0:00 / 0:00
ܟܲܕܼ ܣ̣ܠܸܩ ܗ݇ܘ̣ܵܐPage 09610.1 ܩܠܐ ܕܥܣܪܐ ܫܘܼܚܠܵܦܹܗ ܕܩܵܠܵܐ

ܐܲܠܵܗܿܲܢ ܒܹܝܬܼ ܓܵܘܣܲܢ ܥܲܫܝܼܢܵܐ. ܫܒܼܝܼܚܘܼ ܬܘܼܟܼܠܵܢܵܟܼ ܒܹܝܬܼ ܓܵܘܣܲܢ ܥܲܫܝܼܢܵܐ؛ ܘܲܪܓܼܝܼܓܼ ܘܲܡܝܲܬܲܪ ܚܢܵܢܵܟܼ ܪܲܒܵܐ ܡܠܸܐ ܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܹܐ. ܕܲܡܨܸܐ ܦܵܪܹܩ̇ ܠܲܕܼܡܸܬܼܓܵܘܣܝܼܢ ܒܹܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܝܼܫ̈ܵܢ؛ ܘܲܡܫܵܘܙܸܒܼ ܬܘܼܒܼ ܠܲܕܼܛܵܦ̇ܣܝܼܢ ܒܹܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܵـ̈ܩܵܢ. ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܐܲܡܝܼܢ ܘܢܵܩܹ̇ܫ ܒܬܲܪܥܹܗ ܠܵܐ ܡܲܗܡܸܐ ܡܸܢܹܗ؛ ܘܠܲܕܼܡܲܚܨܸܦ ܬܘܼܒܼ ܘܫܵܐܹ̇ܠ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܡܲܣܓܹܐ ܥܵܢܹ̇ܐ ܠܹܗ. ܡܲܢܘܼ ܗܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܪܗܲܛ ܘܢܸܬܼܓܵܘܲܣ ܒܹܗ؛ ܒܲܚܢܵܢܵܟܼ ܡܠܹܐ ܟܠ ܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܝܼܢ. ܘܢܸܫܐܲܠ ܡܸܢܹܗ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܕܲܚܛܵܗܹ̈ܐ: ܟܲܕ ܩܵܥܹ̇ܐ ܒܲܚܢܲܓܼܬܼܵܐ ܘܐܵܡܲܪ. ܚܘܼܣ ܥܠܲܝ ܐܲܢَܬ̇ ܚܲܢܵܢܵܐ؛ ܘܲܦܪܘܿܩܲܝܢܝ ܐܲܝܟܼ ܕܲܡܥܵܕܲܬ̇. ܛܵܒܼܵܐ ܕܠܵܐ ܟܵܠܹܐ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܡܵܪܹܟ̇ܠ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܵܟܼ.

0:00 / 0:00
ܗܵܐ ܫ̣ܒܼܵܢܝPage 09811.0 ܩܠܐ ܕܚܕܥܣܪ

ܢܸܫܩܠܘܼܢ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܫܠܵܡܵܐ ܠܥܲܡܲܟܼ. ܫܠܵܡܵܐ ܘܫܲܝܢܵܐ ܢܸܣܓܸ̇ܐ ܠܥܲܡܵܟܼ ܫܲܝܢܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ. ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܐܸܬ̣ܵܐ ܠܦܘܼܪܩܵܢܲܢ. ܙܪܘܿܥ ܐܵܘܝܘܼܬܼܵܐ ܒܲܒܼܢܹ̈ܝܗ̇ ܕܥܹܕܬܵܐ. ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܙܵܡ̇ܪܝܼܢ ܥܲܡ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܲܫܡܵܟܼ. ܘܩܲܝܸܡ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܫܲܝܸܢ ܡܲܠܟܹ̈ܐ. ܘܒܲܛܸܠ ܩܪܵܒܹܐ ܡ̣ܢ ܣܵܘ̈ܦܹܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ. ܘܢܲܛܲܪ ܠܟܸܢܫܵܐ ܕܣܵܓܼܘܿܕܲܝ̈ܟ. ܕܠܵܟܼܘܼ ܩܵܪܹܝܢ ܒܟܼܠܥܸܕܵܢ. ܘܲܣܥܘܿܪ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ. ܘܐܲܚܠܸܡ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܒܲܚܢܵܢܵܟܼ. ܘܐܵܘܫܸܛ ܐܝܼܕܵܐ ܕܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܹܐ. ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܲܠܝܼܨܝܼܢ. ܡܵܪܲܢ ܚܘܼܣܥܠܲܝܢ.

0:00 / 0:00
ܣܒܲܪܬܹܗ ܕܡܵܪܲܢPage 10611.1 ܩܠܐ ܕܚܕܥܣܪ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ

ܐܥܲܕܲܪܲܝܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܵܪܘܿܩܲܢ. ܥܲܕܲܪܲܝܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܵܪܘܿܩܲܢ. ܥܠܲܝܟ̇ܘܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܬܘܼܟܼܠܵܢܲܢ؛ ܒܹܝܬܼ ܓܵܘܣܲܢ ܣܲܓܝܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ. ܘܲܡܣܲܝܥܵܢܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫ̈ܵܬܲܢ؛ ܘܦܵܪܘܿܩܵܐ ܕܲܡܫܲܒ̇ܚܵܢܵܘ̈ܗܝ. ܦܬܲܚ ܒܹܝܬܼ ܓܲܙܵܐ ܕܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ؛ ܘܗܲܒܼܠܲܢ ܣܘܼܢܩܵܢ ܫܹ̈ܐܠܵܬܲܢ܀܀ ܙܪܘܿܥ ܒܲܢ ܐܵܘܝܘܼܬܼܵܐ؛ ܕܢܲܚܸܒܼ ܠܲܚ̈ܕܼܵܕܹܐ؛ ܘܢܸܫܦܲܪ ܠܡܵܪܘܼܬܼܵܟܼ؛ ܘܢܸܓܼܡܘܿܪ ܟܠܲܢ ܨܸܒܼܝܵܢܵܟܼ؛ ܒܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒܼܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ.

0:00 / 0:00
ܡܵܪܝܵܐ ܠܟܼܠܢܵܫPage 10911.2 ܩܠܐ ܕܚܕܥܣܪ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ

ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܐܸܙܡܲܪ. ܡܵܪܝܵܐ ܐܸܢܵܐ ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ ܐܸܙܡܲܪ ܠܵܟܼ ܫܘܼܒܼܚܵܐ. ܘܐܲܢَܬ̇ ܒܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܚܵܘܲܪ ܡܵܪܝ ܟܘܼܬܼ̈ܡܵܬܼܝ؛ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܡܸܬܼܪܲܗܒܼܝܼܢ ܟܸܢ̈ܫܹܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ. ܘܪܹܫܗܘܿܢ ܓܲܒܼܪܝܼܹܠ ܡܙܲܝܲܚ ܠܲܨܠܝܼܒܼܵܟܼ. ܘܢܵܦܹ̇ܩ ܦܘܼܩܕܵܢܵܟܼ ܘܲܡܙܝܼܥ ܠܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ. ܘܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܕܠܵܐ ܚܒܼܵܠܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܢܝܼ̈ܕܸܐ؛ ܘܩܵܢܹ̇ܝܢ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܚܲܝܝܼܢ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ. ܠܵܐ ܬܲܗܦܸܟܼ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܡܵܪܲܢ. ܡ̣ܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܵܘܕܝܼܘ ܒܲܫܡܵܟܼ. ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܫܬܵܘܕܝܼܬ̇ ܒܲܣܒܲܪܬܼܵܟܼ ܘܪܲܚܸܡ ܥܠܲܝ.

0:00 / 0:00
ܡܫܝܼܚܵܐ ܐܸܬܼܝܼܠܸܕܼPage 11311.3 ܩܠܐ ܕܚܕܥܣܪ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ

ܦܬܲܚܠܝܼ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ. ܚܲܢܵܢܵܐ ܕܲܦܬܼܝܼܚ ܬܲܪܥܹܗ ܠܬܲܝܵܒܹ̈ܐ. ܘܩܵܪܹܐ ܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܕܨܸܐܕܼܵܘܗܝ ܢܸܬ݂ܩܲܪܒܼܘܼܢ. ܦܬܲܚ ܠܲܢ ܡܵܪܝ ܬܲܪܥܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܢܸܥܘܿܠ ܒܹܗ. ܘܢܸܙܡܲܪ ܠܵܟܼ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܠܸܠܝܵܐ ܘܒܼܐܝܼܡܵܡܵܐ.

0:00 / 0:00
ܒܝܲܕܼ ܫܠܵܡܵܐPage 11611.4 ܩܠܐ ܕܚܕܥܣܪ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܵܐ

ܠܡܸܛܠ ܕܐܲܢَܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܛܵܒܼ ܐܲܢَܬ̇. ܛܵܒܼܵܐ ܕܲܫܦܝܼܥ ܒܲܚܢܵܢܹܗ؛ ܘܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܣܲܓ̇ܝܼܐܝܼܢ. ܐܲܫܦܲܥ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ؛ ܥܲܠ ܥܲܒܼܕܲܝ̈ܟ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܕܐܲܢَܬ̇ܘܼ ܐܝܼܬܲܝܟ؛ ܣܲܒܼܪܲܢ ܘܒܹܝܬܓܵܘܣܲܢ. ܘܲܡܥܲܕܪܵܢܲܢ؛ ܒܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܵܐ؛ ܬܵܐ ܠܐܝܼܵܠܲܢ ܘܲܦܪܘܿܩܲܝܢ؛ ܐܲܝܟܼ ܕܲܡܥܵܕܲܬ̇ ܡܵܪܝ. ܘܐܲܣܵܐ ܟܹܐܒܹ̈ܐ؛ ܕܦܲܓܼܪ̈ܲܝܢ ܘܢܲܦ̮ܫܵܬܲܢ.

0:00 / 0:00
ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐPage 12212.0 ܩܠܐ ܕܬܪܥܣܪ

ܐܵܘܕܵܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܲܩܪܵܘ ܫܡܹܗ. ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܪ̈ܲܡܫܹܐ؛ ܟܠܝܼܠ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ ܓܵܕܼ̇ܠܵܐ؛ ܥܹܕܬܵܐ ܡܗܲܝܡܲܢܬܵܐ؛ ܠܵܟܼ ܦܵܪܘܿܩܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ.

0:00 / 0:00
ܬܵܘ ܢܸܬ̇ܕܲܡܲܪPage 12413.0 ܩܠܐ ܕܬܠܬܥܣܪ

ܟܠܗܘܿܢ ܠܵܟܼܘܼ ܡܣܲܟܹܝܢ. ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܘܛܘܼܒܹ̈ܐ ܐܲܡܝܼܢܹ̈ܐ. ܡܣܲܟܹܝܢ ܥܲܒܼܕܲܝ̈ܟ ܦܵܪܘܿܩܲܢ. ܘܐܵܚ̇ܕܝܼܢ ܓܵܘܣܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܘܛܵܦ̇ܣܝܼܢ ܒܟܸܢܦܵܘ̈ܗܝ ܕܲܨܠܝܼܒܼܵܐ. ܢܲܛܲܪ ܒܲܚܢܵܢܵܟ݂ ܠܟܸܢܫܵܐ ܕܣܵܓܼܘܿܕܲܝ̈ܟ. ܘܫܲܡܠܵܐ ܨܹܐܕܲܝܗܘܿܢ ܫܘܼܘܕܵܝ ܡܘܼ̈ܠܟܵܢܲܝܟ. ܕܐܸܡܲܪܬ̇ ܠܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܒܲܣܒܲܪܬܼܵܟܼ. ܕܟܼܠ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܗܲܝܡܸܢ ܒܝܼ. ܝܵܪܹܬܼ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܼܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ. ܐܲܫܘܵܐ ܠܲܢ ܡܵܪܝ ܕܥܲܡ ܩܲܕܝܼܫܲܝ̈ܟ. ܢܸܙܡܲܪ ܠܵܟܼ ܒܲܓܼܢܘܿܢ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܼܵܟܼ ܫܘܼܒܼܚܵܠܵܟܼ.

0:00 / 0:00
ܟܲܪܡܵܟܼ ܟܲܢܝܼܬܵܝܗܝPage 12913.1 ܩܠܐ ܕܬܠܬܥܣܪ ܫܘܼܚܠܵܦܹܗ ܕܩܵܠܵܐ

ܐܲܠܵܗܲܢ ܒܹܝܬܼܓܵܘܣܲܢ ܥܲܫܝܼܢܵܐ. ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܹܝܬܼܓܵܘܣܲܢ ܘܣܲܒܼܪܲܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐ. ܠܵܐ ܬܲܗܡܸܐ ܡܸܢܲܢ ܒܟܼܠܥܸܕܵܢ. ܘܐܲܣܵܐ ܗܲܕܵܡܲܝ̈ܢ ܘܕܲܟܵܐ ܢܲܦ̮ܫ̈ܵܬܲܢ.

0:00 / 0:00
ܫܠܵܡܵܐ ܢܸܣܓܸ̇ܐ ܠܵܟܼPage 13114.0 ܩܠܐ ܕܐܪܒܬܥܣܪ

ܠܸܒܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ ܒܪܝܼ ܒܝܼ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܗܲܒܼܠܲܢ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܕܲܒܼܠܸܒܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ. ܘܲܥܒܼܵܕܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ؛ ܢܸܓܼܡܘܿܪ ܨܸܒܼܝܵܢܵܟܼ.

0:00 / 0:00
ܒܨܲܦܪܵܐ ܣܵܓܼـ̈ܕܼܵܢPage 13314.1 ܩܠܐ ܕܐܪܒܬܥܣܪ ܫܘܼܚܠܵܦܹܗ ܕܩܵܠܵܐ

ܠܵܟܼ ܡܵܪܝܵܐ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܐ. ܒܥܸܕܵܢ ܨܲܦܪܵܐ؛ ܢܵܘܕܸܐ ܠܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ. ܕܛܲܟܸ̇ܣ̣ܬ̇ ܢܘܼܗܪܵܐ: ܠܒܼܘܼܣܵܡ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ.

0:00 / 0:00
ܡܵܪܵܐ ܕܟܼܠܵܐPage 13415.0 ܩܠܐ ܕܚܡܫܬܥܣܪ

ܡ̣ܢ ܒܲܣܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܟ̣. ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼܓܲܙܵܟܼ ܡܵܪܵܐ ܕܟܼܠ. ܫܹ̈ܐܠܵܬܼ ܥܲܒܼܕܲܝ̈ܟ ܢܸܬܼܦܲܢ̈ܝܵܢ. ܕܐܲܢَܬ̇ܘܼ ܐܝܼܬܲܝܟ ܐܝܼܵܠܗܘܿܢ ܘܲܥܠܲܝܟ̇ܘܼ ܣܝܼܡ ܬܘܼܟܼܠܵܢܗܘܿܢ. ܢܲܛܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܚܢܵܢܵܟܼ. ܘܣܲܝܲܥ ܐܸܢܘܿܢ ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ. ܘܗܲܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܥܘܼܕܪ̈ܵܢܹܐ. ܕܠܵܟܼ ܡܵܪܝ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܢܲܣܩܘܼܢ.

0:00 / 0:00
ܒܲܠܡܹܐܢܹܗPage 14015.1 ܩܠܐ ܕܚܡܫܬܥܣܪ ܫܘܼܚܠܵܦܹܗ ܕܩܵܠܵܐ

ܠܬܸܥܘܿܠ ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܨܠܘܿܬܼܝ. ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܥܲܒܼܕܲܝ̈ܟ ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܝ. ܘܦܲܢܵܐ ܒܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܫܹ̈ܐܠܵܬܲܢ. ܘܬܸܗܘܸܐ ܦܝܼܪܡܵܐ ܕܬܲܪܥܘܼܬܼܵܐ. ܚܠܵܦ ܟܵܗܢܘܼܬܼܵܐ ܘܡܲܠܟ̇ܘܼܬܼܵܐ.

0:00 / 0:00
ܗܵܘ̇ ܕܒܼܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗPage 14116.0 ܩܠܐ ܕܫܬܬܥܣܪ

ܢܸܫܩ̄ܠܘܼܢ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܫܠܵܡܵܐ ܠܥܲܡܵܟܼ. ܡܫܝܼܚܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܕܥܸܠܵܝܹ̈ܐ. ܘܫܲܝܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܬܲܚܬܵܝܹ̈ܐ. ܕܲܫ̣ܪܵܐ ܣܝܵܓܼܵܐ ܕܒܲܡܨܲܥܬܼܵܐ. ܘܣܲܒܲܪ ܫܠܵܡܵܐ ܠܪ̈ܲܚܝܼܩܹܐ ܘܲܠܩܲܪ̈ܝܼܒܹܐ܀ ܐܲܫܪܵܐ ܫܲܝܢܵܟܼ ܒܓܼܵܘ ܥܹܕܬܵܟܼ. ܘܒܲܛܸܠ ܡܸܢܵܗ̇ ܚܸܪ̈ܝܵܢܹܐ. ܘܟܼܠ ܣܸܕܼܩ̈ܝܼܢ ܘܟܼܠ ܦܘܼ̈ܠܵܓܼܝܼܢ. ܕܐܲܒܲܥ ܒܵܗ̇ ܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ. ܘܩܲܝܸܡ ܟܵܗܢܹ̈ܝܗ̇ ܒܲܚܢܵܢܵܟܼ. ܘܢܲܛܲܪ ܝܲܠܕܹܝ̈ܗ̇ ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ. ܘܐܲܒܼܗܸܬܼ ܠܒܼܝܼܫܵܐ ܒܥܸܠܕܲܪܵܗ̇. ܘܲܣܚܘܿܦ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܣܵܩܘܿܪܹ̈ܝܗ̇܀ ܫܘܼܪܵܐ ܪܵܡܵܐ ܐܲܟܼܪܸܟܼ ܠܵܗ̇. ܨܠܝܼܒܼܵܟܼ ܚܲܝܵܐ ܘܲܣܓܝܼܕܵܐ. ܘܩܘܼܫܬܵܟܼ ܙܲܝܢܵܐ ܚܲܣܝܼܢܵܐ. ܠܘܼܩܒܲܠ ܣܸܕܼܪܵܘܗܝ ܕܲܢܟܼܝܼܠܵܐ. ܘܐܲܫܘܵܐ ܠܟܼܠܲܢ ܒܲܚܢܵܢܵܟܼ. ܕܢܸܫܦܲܪ ܠܨܸܒܼܝܵܢ ܡܵܪܘܼܬܼܵܟܼ. ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܕܲܫܪܵܪܵܐ. ܘܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܕܲܡܪܲܥܹܝܢ ܠܵܟܼ܀ ܘܲܒܼܗܵܘ ܝܵܘܡܵܐ ܕܡܸܬܼܓ̇ܠܹܝܬ̇ ܒܫܘܼܒܼܚܵܟܼ ܪܲܒܵܐ. ܐܲܫܘܵܢ ܕܢܸܥܘܿܠ ܠܲܓܼܢܘܿܢܵܟܼ. ܥܲܡ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܕܲܫܦܲܪܘ ܩܘܕܼܡܲܝܟ. ܘܗܲܝܡܸܢܘ ܘܐܵܘܕܝܼܘ ܒܡܵܪܘܼܬܼܵܟܼ؛ ܕܥܲܡܗܘܿܢ ܢܵܘܕܸܐ ܠܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܟܼ. ܒܛܘܼ̈ܒܹܐ ܕܣܵܟܼܵܐ ܠܵܐ ܢܵܣ̇ܒ̇ܝܼܢ.

0:00 / 0:00
ܠܵܐ ܬܩܝܼܡܝܼܘܗܝPage 15416.1 ܩܠܐ ܕܫܬܬܥܣܪ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ

ܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܒܪܘܼܓܼܙܵܟܼ ܬܲܟ̇ܣܲܢܝ. ܠܵܐ ܬܲܟ̇ܣܝܼܘܗܝ ܒܪܘܼܓܼܙܵܐ ܠܥܲܒܼܕܵܟܼ ܕܡܸܬܼܓܵܘܲܣ ܒܵܟܼ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܲܒܼܚܸܡܬܼܵܟܼ ܬܘܼܒܼ ܠܵܐ ܬܸܪܕܹܝܘܗܝ ܕܠܵܐ ܐܵܣܝܘܼ. ܐܸܠܵܐ ܐܲܢَܬ̇ ܐܵܣ̇ܝܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ. ܐܲܣܵܝܗܝ ܘܐܲܩܝܼܡܲܝܗܝ ܡ̣ܢ ܥܲܪܣܵܐ ܕܟܹܐܒܼܵܘ̈ܗܝ.

0:00 / 0:00
ܚܸܕܼܝܲܬ̤ ܡܲܪܝܲܡPage 15616.2 ܩܠܐ ܕܫܬܬܥܣܪ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܲܬܪܹܝܢ

ܐܲܢܗܲܪ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܘܢܸܬܼܦܪܸܩ. ܚܲܢܵܢܵܐ ܘܲܡܠܸܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ. ܠܵܐ ܬܲܗܡܸܐ ܚܝܵܪܵܟܼ ܡܸܢܲܢ. ܘܫܲܕܲܪ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܓܲܙܵܟܼ. ܚܢܵܢܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܐ.

0:00 / 0:00
ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܠܒܼܝܼ̈ܫܲܝPage 15916.3 ܩܠܐ ܕܫܬܬܥܣܪ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܲܬ݂ܠܵܬ݂ܵܐ

ܦܬܲܚ ܠܝܼ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ. ܦܬܲܚܠܲܢ ܡܵܪܲܢ ܒܹܝܬܼ ܓܲܙܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܲܝܟ. ܕܢܸܣܲܒܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫ̈ܵܬܼܵܐ ܡܟܲܬܼ̈ܡܵܬܼܵܐ. ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܓܲܝܵܣܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܵܟܼ. ܘܐܸܫܬܵܘܕܝܼܬ̇ ܠܹܗ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܼܵܐ.

0:00 / 0:00
ܚܲܠܸܠܲܝܢܝ ܒܝܲܕܼPage 16217.0 ܩܠܐ ܕܫܒܬܥܣܪ

ܐܲܝܟܼ ܓܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܒܲܠܘܼܛܵܐ. ܡܲܪܝܼܪ ܕܝܼܢܵܐ ܘܩܲܫܝܵܐ ܬܒܲܥܬܼܵܐ. ܕܕܼܵܐܹ̇ܢ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ. ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܕܼܵܢܲܚ̇ ܡܲܠܟܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܦܵܪܲܥ ܠܟ݂ܠܢܵܫ ܐܲܝܟܼ ܥܲܡܠܹܗ. ܘܵܝܠܹܗ ܠܲܩܢܘܿܡܝ ܕܠܵܐ ܐܲܟܼܫܲܪ. ܘܲܦܠܲܚ̣ ܒܟܲܪܡܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ. ܕܢܸܥܘܿܠ ܠܲܓܼܢܘܿܢܹܗ.

0:00 / 0:00
ܟܲܕ ܫܲܒܼܪܹ̈ܐPage 16518.0 ܩܠܐ ܕܬܡܢܬܥܣܪ

ܦܬܲܚܠܝܼ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ. ܥܲܠ ܬܲܪܥܹܗ ܕܲܚܢܵܢܵܟܼ ܢܵܩ̇ܫܝܼܢ ܥܲܒܼܕܲܝ̈ܟ ܡܵܪܝܵܐ ܟܲܕ ܡܸܬܼܟܲܫܦܝܼܢ ܘܫܵܐ̇ܠܝܼܢ ܡܸܢܵܟܼ. ܚܢܵܢܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ. ܘܬܸܥܢܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ. ܘܐܲܣܵܐ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܕܗܲܕܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܒܣܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܚܢܵܢܵܟܼ. ܫܡܲܥ ܡܵܪܝ ܒܵܥܘܼܬܼ ܣܵܓܼܘܿܕܲܝ̈ܟ. ܘܦܲܢܵܐ ܒܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܫܹ̈ܐܠܵܬܲܢ. ܕܐܲܢَܬ݁ܘܼ ܐܝܼܬܲܝܟ ܐܝܼܵܠܵܐ ܕܟܠ ܕܐܲܠܝܼܨܝܼܢ. ܬܵܐ ܠܥܘܼܕܼܪܵܢܲܢ ܪܵܚܹܡ ܐ݇ܢܵܫܵܐ.

0:00 / 0:00
ܡܲܒ̇ܘܼܥܚܲܝܹ̈ܐPage 16918.1 ܩܠܐ ܕܬܡܢܬܥܣܪ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ

ܐܲܠܵܗܼܿܢ ܒܹܝܬܼ ܓܵܘܣܲܢ ܥܲܫܝܼܢܵܐ. ܠܡܹܐܢܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܐܝܼܬܲܝܟ ܡܵܪܲܢ ܘܒܹܝܬܼ ܓܵܘܣܵܐ ܚܲܣܝܼܢܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܲܠܝܼܨܝܼܢ. ܩ̣ܪܵܟܼ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܲܕܼ ܛܵܒܲܥ ܗ݇ܘ݂ܵܐ ܒܓܼܵܘ ܝܲܡܵܐ ܫܓܼܝܼܫܵܐ. ܘܐܵܘܫܸܛ̣ܬ̇ ܐܝܼܕܼܵܟܼ ܘܕܲܠܝܼܬܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܓܲܠ̈ܠܹܐ ܕܚܲܕܼܪܘܼܗܝ܀ ܡܵܟܼܣܵܐ ܒܗܲܝܟܠܵܐ ܨܲܠ̣ܝܼ ܗ݇ܘ݂ܵܐ. ܘܙܲܕܸܩܬܵܝܗܝ ܐܲܝܟܼ ܣܘܿܓܼܵܐܐ ܕܪ̈ܲܚܡܲܝܟ. ܘܓܲܝܵܣܵܐ ܩ̣ܪܵܟܼ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ. ܕܐܸܬ̇ܕܲܟܼܪܲܝܢܝ ܡܵܪܝ ܡܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܐܲܢَܬ݁. ܒܐܵܡܹܝܢ ܚܲܬܸܡ̣ܬ̇ ܫܪܵܪܵܐ ܕܡܸܠܲܝ̈ܟ. ܕܝܵܘܡܵܢ ܥܲܡܝ ܬܸܗܘܸܐ ܒܦܲܪܕܲܝܣܵܐ. ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܫܦܝܼܥ ܚܘܼܒܹܗ. ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܩܵܪܹܝܢ ܠܹܗ܀ ܐܲܫܦܲܥ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܥܲܠ ܥܲܒܼܕܵܝ̈ܟ. ܕܢܲܩܒ̇ܠܵܟܼ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܡܹܐܬܼܝܼܬܼܵܟܼ ܘܪܲܚܸܡܥܠܲܝܢ.

0:00 / 0:00
ܒܥܵܬܼܵܟܼ ܨܹܐܕܲܝPage 18118.2 ܩܠܐ ܕܬܡܢܬܥܣܪ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ

ܨܒܲܝܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܲܪܥܵܟܼ. ܨܵܒܹ̇ܐ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. ܐܲܢَܬ݁ܘܼ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝܟ ܡܫܝܼܚܵܐ ܦܵܪܘܿܩܲܢ؛ ܕܲܠܥܸܪܒܵܐ ܕܐܸܒܲܕܼ ܒܥܲܝܬܵܝܗܝ ܒܲܚܢܵܢܵܟܼ. ܘܠܲܛܝܵܪܵܟܼ ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܟܲܢܸܫ̣ܬܵܝܗܝ ܒܪ̈ܲܚܡܲܝܟ. ܐܸܢܵܐ ܗَܘ݂ ܗܵܘ̇ ܥܸܪܒܵܐ ܕܐܸܒܲܕܼ ܡ̣ܢ ܥܵܢܵܟܼ ܠܵܐ ܡܵܪܝ ܬܲܗܡܸܐ ܡܹܢܝ. ܐܸܠܵܐ ܟܲܢܸܫܲܝܢܝ ܕܐܸܥܘܿܠ ܠܲܛܝܵܪܵܟܼ ܘܐܸܬܼܡ̱ܢܸܐ ܒܲܓܼܙܵܪܵܟܼ؛ ܒܓܼܵܢܲܝ̈ܟ ܝܼܫܘܿܥ ܩܵܪܹܢܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܕܲܡܥܵܕܼܵܐ ܗَܝܼ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ ܚܘܼܣܥܠܲܝ.

0:00 / 0:00
ܒܪܝܼܟܼ ܚܲܝܠܵܐPage 18418.3 ܩܠܐ ܕܬܡܢܬܥܣܪ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܲܬܠܵܬܼܵܐ

ܢܩܲܕܸܡ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܒܬܼܵܘܕܬܼܵܐ. ܬܵܘܕܿܝܼܬܼܵܐ ܡܩܲܪܒܼܝܼܢܲܢ ܠܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܟܼ ܡܵܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ. ܕܲܒܼܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ ܡܢܲܛܲܪ ܐܲܢَܬ݁ ܠܣܵܓܼܘܿܕܲܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܢܸܟܼܝܵܢܹ̈ܐ. ܘܲܦܬܼܝܼܚ ܡܵܪܝ ܬܲܪܥܵܟܼ ܠܬܲܝܵܒܹ̈ܐ ܕܫܵܐ̇ܠܝܼܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ. ܘܠܵܐ ܟܵܠܹ̇ܐ ܐܲܢَܬ݁ ܓܲܙܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܟܼ. ܡ̣ܢ ܡܲܪܥܝܼܬܼܵܟܼ ܣܓܼܝܼܕܼ ܡ̣ܢ ܟܠ.

0:00 / 0:00
ܒܡܲܕܼܢܵܚܲܝ̈ ܨܲܦܪܵܐPage 18718.4 ܩܠܐ ܕܬܡܢܬܥܣܪ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܐܲܪܒ݁ܥܵܐ

ܐܲܠܸܦܲܝܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܘܼܩ̈ܕܵܢܲܝܟ ܘܐܸܛܲܪ ܐܸܢܘܿܢ. ܐܲܠܸܦܲܝܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܕܐܸܪܕܸܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܘܼܩ̈ܕܵܢܲܝܟ. ܘܐܸܛܲܪ ܡܸܠܲܝ̈ܟ ܘܐܸܥܒܸ̇ܕܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܟܼ. ܘܐܲܩܝܼܡ ܢܵܛ̇ܘܿܪܹ̈ܐ ܠܬܲܪ̈ܥܹܐ ܦܬܼܝܼܚܹ̈ܐ ܕܗܲܕܵܡܲܝ̈. ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܚܲܠܲܨ ܓܲܙܵܐ ܕܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܟܼ.

0:00 / 0:00
ܟܠܢܸܫܡܵܐPage 19218.5 ܩܠܐ ܕܬܡܢܬܥܣܪ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ

ܐܹܝܠ ܐܹܝܠ ܠܥܘܼܕܼܪܵܢܝ ܟܲܬܲܪ. ܐܹܝܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܡܲܥ ܒܵܥܘܼܬܲܢ ܕܲܫܡܝܼܥܵܐ ܠܵܟܼ. ܘܦܲܢܵܐ ܒܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܫܹܐܠܲܬܼ ܢܲܦ̮ܫܲܢ ܕܲܡܦܵܣܲܬ݁ ܒܵܗ̇.

0:00 / 0:00
ܣܵܗܕܵܘ̈ܗܝ ܕܲܒܼܪܵܐPage 19519.0 ܩܠܐ ܕܬܫܥܣܪ

ܩܲܪܝܼܒܼܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܩܵܪܹܝ̇ܢ ܠܹܗ ܒܩܘܼܫܬܵܐ. ܛܵܒܼܵܐ ܕܩܲܪܝܼܒ̣ ܒܟܼܠܥܸܕܵܢ. ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܩܵܪܹܝܢ ܠܹܗ ܒܩܘܼܫܬܵܐ. ܘܥܵܒܹ̇ܕܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܕܵܚܠܵܘ̈ܗܝ. ܫܡܲܥ ܡܵܪܝ ܒܵܥܘܼܬܼ ܣܵܓܼܘܿܕܲܝ̈ܟ. ܘܦܲܢܵܐ ܒܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܫܹ̈ܐܠܵܬܲܢ. ܐܲܝܟܼ ܕܲܡܥܵܕܼܵܐ ܗَܝܼ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ.

0:00 / 0:00
ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܓܒܲܝ̈ܵܐPage 19920.0 ܩܠܐ ܕܥܣܪܝܢ

ܬܸܥܘܿܠ ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܨܠܘܿܬܼܝ. ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܥܲܒܼܕܵܝ̈ܟ ܩܲܒܸ̇ܠ ܡܵܪܝ ܘܦܲܢܵܐ ܒܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܫܹ̈ܐܠܵܬܼܵܐ ܕܲܡܫܲܒ̇ܚܵܢܲܝ̈ܟ. ܘܬܸܥܘܿܠ ܩܕܼܵܡܵܝܟ ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܲܠܝܼܨܝܼܢ. ܘܲܦܬܲܚ ܬܲܪܥܹܗ ܕܲܚܢܵܢܵܟܼ. ܘܗܲܒ݂ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܓܲܙܵܟܼ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܣܢܝܼܩܝܼܢ. ܐܵܦ ܚܢܲܢ ܡܵܪܝ ܕܲܚ̣ܛܲܝܢܲܢ ܘܡܸܬܼܟܲܫܦܝܼܢܲܢ ܠܵܟܼ ܐܵܣܝܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܬܲܢ. ܐܲܣܵܐ ܡܘܼܡܲܝ̈ܢ ܘܲܥܨܘܿܒܼ ܟܹܐܒܲܝ̈ܢ. ܘܕܲܟܵܐ ܬܹܐܪ̈ܵܬܲܢ ܒܙܘܿܦܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܲܝܟ. ܡܫܝܼܚܵܐ ܚܵܐܹ̇ܢ ܟܠ.

0:00 / 0:00
ܒܲܡܚܝܼܠܘܼܬܼܵܐPage 20320.1 ܩܠܐ ܕܥܣܪܝܢ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ

ܨܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܐܸܕܼܢܵܟܼ ܘܲܥܢܝܼܢܝ. ܐܲܪܟܸܢ ܠܝܼ ܐܸܕܼܢܵܟܼ ܘܲܫܡܲܥ ܡܸܠܲܝ̈. ܕܩܵܪܹܐ ܐَܢܵܐ ܠܵܟܼ ܒܚܲܫܵܐ ܘܲܒܼܕܸܡܥܹ̈ܐ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ. ܘܙܲܕܸܩܲܝܢܝ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܡܵܟܼܣܵܐ. ܘܠܵܐ ܬܸܡܢܹܝܢܝ ܥܲܡ ܦܪܝܼܫܵܝܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܒܵܥܹܢܵܐ ܡܸܢܵܟܼ ܪܲܚܸܡܥܠܲܝ.

0:00 / 0:00
ܗܵܐ ܦܵܬܼܘܿܪܵܐPage 20320.2 ܩܠܐ ܕܥܣܪܝܢ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ

ܙܲܕܼܝܼܩܵܐ ܘܲܬܼܪܝܼܨܵܐ. ܕܵܘܝܼܕܼ ܗܵܘ̇ ܒܲܪ ܐܝܼܫܲܝ ܒܲܙܡܝܼܪ̈ܵܬܹܗ. ܩ̣ܪܵܢܝ ܘܐܲܥܝܼܪܼܢܝ ܡ̣ܢ ܫܸܢܬܼܵܐ ܕܪܲܡܝܵܐ ܒܗܲܕܵܡܲܝ̈. ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ. ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪ ܕܲܡܟܵܐ ܠܡܵܢ ܛܲܒ̇ܝܼܥܲܬ̇. ܕܲܒܼܦܸܠܓܹ̇ܗ ܕܠܸܠܝܵܐ ܥܵܐܹ̇ܠ ܫܘܼܚܕܵܐ ܠܕܲܝܵܢܵܐ. ܩܘܼܡ ܨܲܠܵܐ ܘܲܒܼܥܝܼ ܘܐܸܬܼܟܲܫܲܦ ܕܲܒܼܕܸܡ̈ܥܹܐ ܡܵܪܵܟܼ ܡܸܬܼܪܲܥܸܐ. ܘܦܵܬܲܚ ܬܲܪܥܹܗ ܠܬܲܝܵܒܹ̈ܐ ܒܠܸܠܝܵܐ ܘܒܼܐܝܼܡܵܡܵܐ.

0:00 / 0:00
ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐPage 20720.3 ܩܠܐ ܕܥܣܪܝܢ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܵܐ

ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܲܒܼܠܸܠܝܵܐ. ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܲܒܼܠܸܠܝܵܐ. ܠܵܟܼ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܫܲܒ̇ܚܝܼܢܲܢ. ܘܫܵܐ̇ܠܝܼܢܲܢ ܡܸܢܵܟܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ. ܘܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܕܲܚܛܵܗܹ̈ܐ.

0:00 / 0:00
ܟܪܝܼܗܢܵܐ ܒܲܚ̈ܛܵܗܲܝPage 20820.4 ܩܠܐ ܕܥܣܪܝܢ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܵܐ

ܦܬܲܚܠܝܼ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ. ܒܬܲܪܥܵܟܼ ܡܵܪܲܢ ܢܵܩܹ̇ܫܢܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܓܲܙܵܟܼ ܚܢܵܢܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܫܵܐܹ̇ܠܢܵܐ. ܕܚܲܛܵܝܵܐ ܐ݇ܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܢܘܼܓܼܪܵܐ ܘܬܼܵܒܹ̇ܬܼ ܘܐܸܬܹ̇ܝܬܼ. ܗܲܒܼܠܝܼ ܕܐܵܘܕܸܐ ܒܲܚ̈ܛܵܗܲܝ. ܘܐܸܥܒܲܪ ܡܸܢܗܘܿܢ ܘܐܸܚܸܐ ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬܵܟܼ.

0:00 / 0:00
ܡܵܐ ܕܲܫ̣ܡܲܥܢܲܢPage 21220.5 ܩܠܐ ܕܥܣܪܝܢ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ

ܐܲܣܵܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܛܠ ܕܙܵܥ̣ܘ ܓܲܪ̈ܡܲܝ. ܒܟܼܘܼܪܗܵܢܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ. ܡܸܬܼܢܵܘܲܠ ܐ݇ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. ܐܲܣܵܐ ܠܝܼ ܟܹܐܒ̣ܝ ܒܲܚܢܵܢܵܟܼ. ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܟܹܐܢܵܐ ܚܹܙܲܩܝܵܐ. ܕܒܲܠܬܼܵܐ ܕܬܹܐܢܹ̈ܐ ܣ̣ܵܡ ܠܹܗ ܢܒܼܝܼܵܐ ܘܐܸܬܼܐܲܣܝܼ. ܘܠܝܼ ܡܵܪܝ ܣܝܼܡ ܣܲܡܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܲܝܟ.

0:00 / 0:00
ܠܙܲܕܝܼ̈ܩܹܐ ܠܵܐ ܩ̣ܪܲܝܬ̇ ‐ ܪܹܫ ܩܵܠܵܐPage 21521.0 ܩܠܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

ܙܲܕܝܼܩܲܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܘܛܵܒܼ ܬܪܝܼܨܝܼܢ ܕܝܼܢܲܝ̈ܟ. ܠܙܲܕܝܼ̈ܩܹܐ ܠܵܐ ܩ̣ܪܲܝܬ̇ ܠܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܐܸܡܲܪܬ̇ ܕܲܢܬܼܘܼܒܼܘܼܢ. ܐܲܦܢܵܢ ܒܲܚܢܵܢܵܟܼ ܡܫܝܼܚܵܐ ܦܵܪܘܿܩܲܢ. ܘܚܲܣܵܐ ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ ܚܵܘ̈ܒܲܝܢ ܘܲܚܛܵܗܲܝ̈ܢ.

0:00 / 0:00
ܕܪܸܚܡܹ̇ܬܼ ܢܵܡܘܿܣܵܟܼPage 21723.0 ܩܠܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ

ܬܸܥܘܿܠ ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܨܠܘܿܬܼܝ. ܨܠܘܿܬܲܢ ܬܸܒܼܣܲܡ ܠܵܟܼ ܛܵܒܼܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ. ܘܩܲܒܸ̇ܠ ܒܵܥܘܼܬܲܢ ܘܦܲܢܵܐ ܫܹ̈ܐܠܵܬܲܢ. ܘܫܵܘܙܸܒܲܝܢ ܡ̣ܢ ܐܘܼܠܨܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܡܝܼܢܝܼܢ ܠܹܗ ܠܲܟܼܝܵܢܲܢ. ܘܐܲܣܵܐ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪ̈ܲܝܢ ܘܢܲܦ̮ܫ̈ܵܬܲܢ. ܒܣܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܚܢܵܢܵܟܼ. ܘܐܲܥܒܲܪ ܡܸܢܲܢ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܡܥܝܼܩܵܢܹ̈ܐ. ܕܐܲܥ̣ܝܼܪܘ ܥܠܲܝܢ ܚܛܵܗܲܝ̈ܢ. ܘܠܵܐ ܗَܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܚ̣ܛܲܝܢ. ܬܸܪܕܹܝܢ ܒܪܘܼܓܼܙܵܟܼ ܓܵܒܼܘܿܠܲܢ. ܐܸܠܵܐ ܚܘܼܢܲܝܢ ܘܐܸܬܼܪܲܚܲܡܥܠܲܝܢ.

0:00 / 0:00
ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐPage 22224.0 ܩܠܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܢَܬ̇ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ. ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ. ܩܲܒܸ̇ܠ ܨܠܘܿܬܲܢ ܘܒܼܵܥܘܼܬܲܢ. ܘܲܦܝܵܣܵܐ ܕܬܲܟܼܫܲܦ̮ܬܲܢ. ܕܲܡܩܲܪܒܼܝܼܢܲܢ ܠܡܵܪܘܼܬܼܵܟܼ. ܘܗܲܒܼܠܲܢ ܫܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܙܵܐܲܥ̇. ܕܒܹܗ ܢܵܘܕܸܐ ܠܵܟܼ ܒܟܼܠܥܸܕܵܢ.

0:00 / 0:00
ܠܵܐ ܡܸܬ̇ܛܲܠܡܝܼܢPage 22524.1 ܩܠܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܫܘܼܚܠܵܦܹܗ ܕܩܵܠܵܐ

ܡ̣ܢ ܥܵܩܵܬܼ̈ܗܘܿܢ ܐܲܦܸܩ ܐܸܢܘܿܢ. ܠܵܟܼܘܼ ܩܵܪܹܝܢ ܕܐܲܠܝܼܨܝܼܢ ܚܲܢܵܢܵܐ. ܘܒܼܵܟܼ ܡܸܬܼܓܵܘܣܝܼܢ ܕܲܡܥܵܩܝܼܢ ܪܲܚܹܡܢܵܫܵܐ. ܗܘ̤ܝ ܢܵܛ̇ܘܿܪܵܐ ܠܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܲܚܢܵܢܵܟܼ. ܘܫܵܘܙܸܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܵܐ ܕܠܵܟܼܘܼ ܡܣܲܟܹ̇ܝܢ.

0:00 / 0:00
ܡܵܪܲܢ ܒܪ̈ܲܚܡܲܝܟPage 22825.0 ܩܠܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ

ܡܲܢ̣ܘܼ ܐܲܟܼܘܵܬܼܵܟܼ ܡܵܪܝܵܐ. ܡ̇ܢ ܚܲܟ̇ܝܼܡ ܘܣܲܓ̇ܝܼ ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ. ܕܐܸܙܲܠ ܐܸܒܼܥܹܝܘܗܝ ܠܟܹ̈ܐܒܲܝ ܐܵܣܝܵܐ. ܕܚܸܕܼܪܹܬܼ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܲܒܼܟܼܠ ܣܵܘ̈ܦܝܼܢ ܐܸܬܼܒܲܩ̇ܝܼܬܼ. ܘܠܲܝܬ̇ ܐܝܼܵܠܵܐ ܡܵܪܲܢ ܠܒܲܪ ܡܸܢܵܟܼ. ܕܐܲܢَܬ̇ܘܼ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܚܲܢܵܢܵܐ. ܘܣܲܓ̇ܝܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܠܘܵܬܼ ܟܠܢܵܫ. ܠܵܐ ܡܵܪܝ ܬܹܐܚܘܿܕܼ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܲܚܢܵܢܵܟܼ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܫܬܵܘܕܿܝܼܬ̇. ܕܟܼܠ ܕܢܵܩܹ̇ܫ ܒܲܬܼܪܲܥ ܒܲܝܬ̇ܝ. ܡܦܲܢܸܐ ܐَܢܵܐ ܠܹܗ ܫܹ̈ܐܠܵܬܹܗ.

0:00 / 0:00
ܡܸܢܹܗ ܘܠܹܗPage 23025.1 ܩܠܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܫܘܼܚܠܵܦܹܗ ܕܩܵܠܵܐ

ܙܲܕܿܝܼܩܲܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܘܛܵܒܼ ܬܪܝܼܨܝܼܢ ܕܝܼܢܲܝ̈ܟ. ܠܵܟܼ ܕܲܝܵܢܵܐ ܕܟܼܠܢܵܫ ܒܲܥܒܼܵܕܲܝ̈ ܐܲܪܓܙܹܬܼ. ܘܠܲܝܬ ܠܝܼ ܓܲܠܝܘܼܬ̣ ܐܲܦܹ̈ܐ ܘܡܲܦ̮ܬܲܚܝ ܦܘܼܡܵܐ ܩܕܼܵܡܲܝܟ. ܒܵܥܹ̇ܢܵܐ ܚܘܼܣܥܠܲܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܪܲܚܸܡܥܠܲܝ.

0:00 / 0:00
ܨܠܝܼܒܼܵܟܼ ܐܲܡ̣ܠܸܟܼPage 23126.0 ܩܠܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ

ܝܲܡܝܼܢܵܟܼ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܓܸܢ ܥܠܲܝ. ܐܘܿ ܕܲܦܫܝܼܛܵܐ ܝܲܡܝܼܢܹܗ. ܘܲܦܬܼܝܼܚ ܬܲܪܥܹܗ ܠܬܲܝܵܒܹ̈ܐ. ܦܬܲܚ ܠܵܗ̇ ܬܲܪܥܵܐ ܠܲܨܠܘܿܬܲܢ. ܘܬܸܥܘܿܠ ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܒܵܥܘܼܬܲܢ.

0:00 / 0:00
ܐܸܣܛܲܦܵܢܘܿܣ ܐܘܼܪܚܵܐPage 23227.0 ܩܠܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ

ܬܵܘ ܢܸܒܼܪܘܿܟܼ ܘܢܸܣܓ݁ܘܿܕܼ ܠܹܗ. ܒܥܸܕܵܢ ܨܲܦܪܵܐ ܢܸܣܓ݁ܘܿܕܼ ܠܹܗ. ܠܛܵܒܼܵܐ ܕܛܲܟܸܿܣ̣ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܢ. ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܪܸܡܙܹܗ ܚܸܫܟܵܐ ܥܪܲܩ̣. ܘܲܕܼܢܲܚ̣ ܢܘܼܗܪܹܗ ܒܓܼܵܘ ܥܲܠܡܵܐ.

0:00 / 0:00
ܣܵܗ̈ܕܹܐ ܩܲܕܿܝܼܫܹ̈ܐ ܕܐܸܬܼܩܲܛܲܠܘPage 23328.0 ܩܠܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܐܝܼܕܲܝ̈ ܐܲܝܟܼ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܪܲܡܫܵܐ. ܬܸܫܒ̇ܘܼܚܬܵܐ ܕܪܲܡܫܵܐ ܡܲܣܩܝܼܢܲܢ. ܠܵܟܼ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܕܚܵܘ̈ܒܹ̇ܐ ܫܵܐ̇ܠܝܼܢܲܢ. ܡܸܢܵܟܼ ܠܲܡܩܲܒܵܠܘܼ.

0:00 / 0:00