ܥܘܿܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܥܲܢܝܼ̈ܕܹܐ

ܡ̣ܢ ܟܬܵܒܼܵܐ ܕܚܘܼܕܪܵܐ

Khudra Hymns of the Departed 

 

ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ

0:00 / 0:00

ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܥܵܒܼܪܝܼܢ ܘܐܲܢَܬ̇ ܩܲܝܵܡ ܐܲܢَܬ̇. ܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܟܠܹܗ ܥܵܒܼܘܿܪܵܐ ܗَܘ̣ ܘܒܼܵܛܹ̇ܠ ܚܘܼܬܼܪܹܗ. ܘܡܵܘܦܸܐ ܫܘܼܒܼܗܵܪܹܗ. ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܕܠܵܐ ܝܘܼܬܼܪܵܢ ܟܠ ܕܪ̈ܲܚ̣ܡܘܼܗܝ ܘܐܲܚ̣ܒܼܘܼܗܝ ܘܟܲܢܸܫ̣ܘ ܩܸܢܝܵܢܵܘ̈ܗܝ. ܘܕܵܥܟ̇ܝܼܢ ܠܲܡܦܹܝܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܥܲܡ ܕܚܲܡܸܫ ܣܲܟܼ̈ܠܵܬ݂ܵܐ. ܘܒܼܵܟܹ̇ܝܢ ܘܡܸܬ̇ܬܲܢܚܝ݂ܢ ܡܵܐ ܕܚܵܙܹܝܢ ܠܲܡܪ̈ܲܚܡܵܢܹܐ ܕܦܵܪܚ̇ܝܼܢ ܒܐܵܐܲܪ. ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܫܒܼܝܼܚܵܐ. ܕܢܸܥܠܘܼܢ ܥܲܡܹܗ ܠܗܵܝ̇ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܪܝܵܐ.

ܗܵܐ ܠܡܝܼ̈ܬܹܐ ܥܵܒܹܕ ܐܲܢَܬ̇ ܬܸܕܼܡܪ̈ܵܬ݂ܵܐ. ܗܵܐ ܠܡܝܼ̈ܬܹܐ ܡ̣ܢ ܩܲܒܼܪܹ̈ܐ ܩܵܪܹܐ ܐܲܢَܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܲܠܟܼܠܗܘܿܢ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ ܡܢܲܚܸܡ ܐܲܢَܬ̇ ܡ̣ܢ ܫܝܘܿܠ. ܐܸܠܵܐ ܡܦܝܼܣܢܵܐ ܠܵܟܼ ܒܲܚܢܲܓ̣ܬܼܵܐ ܡܵܪܵܐ ܕܥܵܠܡܹ̈ܐ. ܕܡܵܐ ܕܡܸܬܓܲܠܝ̈ܵܢ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܝ. ܠܵܐ ܬܫܲܐܠܲܢܝ ܒܕܝܼܢܵܟܼ ܟܹܐܢܵܐ. ܕܐܸܢܵܐ ܒܲܥܒܼܵܕܲܝ̈ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܟܠܝܘܿܡ ܐܲܪܓܸܙܬܵܟܼ. ܘܚܲܝܵܒܼ ܐَܢܵܐ ܩܕܼܵܡ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܟܼ. ܘܠܲܝܬ̇ ܠܝܼ ܓܲܠܵܝܘܼܬ ܐܲܦܹ̈ܐ. ܡܵܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܘܼܢܲܝܢܝ. ܒܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܘܚܲܣܵܐ ܠܝܼ ܚܵܘܒܲܝ̈ ܘܪܲܚܸܡ ܥܠܲܝ.

 

ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ

0:00 / 0:00

ܗܵܐ ܠܡܝܼ̈ܬܹܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐܲܢَܬ̇ ܬܸܕܸܡܪܵܬܼܵܐ. ܗܵܐ ܠܡܝܼܬܹ̈ܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐܲܢَܬ̇ ܬܸܕܼܡܪ̈ܵܬܼܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܢܸܫܬܲܥܘܿܢ ܕܲܒܼܩܲܒܼܪܹ̈ܐ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ. ܕܢܲܚܸܡ̣ܬ̇ ܡܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܕܓܸܢܣܲܢ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܕܲܢܣܲܒܼܬ̇ ܡ̣ܢ ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ. ܘܚܲܕܸܬ̇ܬ̇ ܨܲܠܡܲܢ ܕܲܒܼܠܝܼ ܒܲܫܝܘܿܠ. ܬܵܘܕܝܼ ܠܡܹܐܬܼܝܼܬܼܵܟܼ ܟܡܵܐ ܥ̣ܨܵܐܘܼܟܼ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܕܬܲܚܸܐ ܠܲܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܵܟܼ.

ܓܒܲܠܬܵܢܝ ܘܣܵܡ̣ܬ̇ ܥܠܲܝ ܐܝܼܕܼܵܟܼ. ܡܵܪܹܟ̇ܠ ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ ܓܒܲܠ̣ܬܵܢܝ ܡ̣ܢ ܥܲܦܪܵܐ. ܘܐܲܠܒܸ̇ܫܬܵܢܝ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܦܲܪܕܲܝܣܵܐ. ܘܲܕܼܥܸܒܼܪܹܬܼ ܥܲܠ ܦܘܩܕܵܢܵܟܼ. ܨܹܝܕܼ ܥܲܦܪܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܫ̣ܕܲܝܬܵܢܝ. ܘܲܗܦܲܟܼܬ̇ ܘܢܲܚܸܡ̣ܬ̇ ܘܐܲܚܝܼܬܵܢܝ. ܟܹܐܢܵܐ ܗَܝ̣ ܡܲܪܕܘܼܬܼܵܟܼ ܘܲܬܼܪܝܼܨܝܼܢ ܕܝܼܢܲܝ̈ܟ ܡܵܪܹܟ̇ܠ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܵܟܼ.

 

ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ

0:00 / 0:00

ܨܒܲܝܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܲܪܥܵܟܼ. ܐܲܝܟܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܟܼ ܡܲܠܟܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܫܠܸܡ̣ܘ ܝܵܘܡܲܝ̈ ܚܲܝܲܝ̈. ܫܲܕܲܪܬ̇ ܓܹܝܬ ܡ̣ܢ ܡܪܵܘܡܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܟܼ. ܘܩܲܒܸ̇ܠܬ̇ ܪܘܼܚܝ ܒܝܲܕܼ ܦܘܼܩܕܵܢܵܟܼ. ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܐܲܢܝܼܚܲܝܢܝ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܒܲܓܼܢܘܿܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬܼܵܟܼ.

ܐܲܥ̣ܒܲܪܬ̇ ܟܠܵܗ̇ ܚܸܡܬܼܵܟܼ. ܥܬܼܝܼܕܼ ܗَܘ݂ ܗܵܢܵܐ ܕܡܸܬܼܚܲܒܲܠ. ܕܢܸܠܒܲܫ ܠܲܕܼܠܵܐ ܒܵܠܹ̇ܐ ܘܡܸܬܼܚܲܒܲܠ. ܚܲܝ ܗَܘ̣ ܠܥܵܠܲܡ ܗܵܘ̇ ܕܲܒܼܪܵܝܗܝ ܘܐܲܩܝܼܡܹܗ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܡ. ܕܲܒܼܩܵܠܹܗ ܚܲܝܵܐ ܡܸܬܼܢܲܚܲܡ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܩܲܒܼܪܵܐ ܠܡܲܠܟ̇ܘܼܬܼܵܐ.

 

ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ

0:00 / 0:00

ܢܸܫܬܲܥܘܿܢ ܕܲܒܼܩܲܒܼܪܹ̈ܐ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ. ܥܲܢܝܼܕܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܲܒܼܪܹ̈ܐ. ܩܵܥܹ̇ܝܢ ܒܩܵܠܹ̈ܐ ܕܬܼܵܘܕܿܝܼܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܐܵܡ̣ܪܝܼܢ. ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܹܗ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ. ܕܗ݀ܘ ܡܢܲܚܸܡ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܥܲܦܪܵܐ.

ܫܲܒܲܚܘ ܠܹܗ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܚܕܲܬܵܐ. ܦܲܓܼܪܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ ܕܲܒܼܠܝܼ. ܘܨܘܼܪ̈ܵܬܹܗ ܚܲܒܸ̇ܠ ܡܵܘܬܵܐ ܒܝܲܕܼ ܪܲܦܝܘܼܬܹܗ. ܥܬܼܝܼܕܼ ܗَܘ݂ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܲܢܢܲܚܡܝܼܘܗܝ. ܘܲܢܩܝܼܡܝܼܘܗܝ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܹܗ.

 

ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ

0:00 / 0:00

ܡ̣ܢ ܡܲܕܼܢ̱ܚܵܐ ܘܡ̣ܢ ܡܲܥ̱ܪܒܼܵܐ. ܣܵܓܼܕܝܼܢ ܠܵܟܼ ܝܲܠܕܵܘ̈ܗܝ ܕܐܵܕܼܵܡ. ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܕܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ. ܕܲܩܝܵܡܬܵܐ ܕܡܝܼ̈ܬܹܐ ܒܲܢܒܼܝܹ̈ܐ ܘܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܡܠܲܟ̣ܬ̇. ܘܲܒܼܦܲܓܼܪܵܐ ܕܝܼܠܵܟܼ ܡܵܪܵܐ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ. ܒܲܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܢܘܼܚܵܡܵܐ ܠܓܸܢܣܲܢ ܘܐܸܬܼܚܢܸܢ.

ܙܝܼܘܵܐ ܘܗܸܕܸܪܵܐ ܠܒܸܫ̣ܬ̇. ܙܝܼܘܵܟܼ ܦܲܐܝܵܐ ܐܲܠܵܒܸܫ̣ܬܵܢ. ܘܥܲܠ ܟܠܡܸܕܸܡ ܐܲܫ̣ܠܸܛܬܵܢ. ܘܲܒܼܨܸܒܝܵܢܲܢ ܫ̣ܵܛ̄ܢ ܠܦܘܼܩܕܼܵܢܲܝ̈ܟ. ܐܲܡ̣ܠܸܟ ܡܵܘܬܵܐ ܥܠܲܝܢ. ܘܚܵܣ̣ܬ̇ ܥܲܠ ܨܲܠܡܲܢ ܕܐܸܬܼܚܲܒܲܠ. ܘܲܢ̣ܚܸܬ̇ܬ̇ ܦܪܲܩ̣ܬܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ ܫܝܘܿܠ. ܘܫܲܪܲܪܬ̇ ܠܲܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ.

 

ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ

0:00 / 0:00

ܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܗܝ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܥܵܠܡܹ̈ܐ. ܐܲܒܼܵܐ ܕܠܐܵܕܼܵܡ ܓܒܲܠ̣. ܘܲܒܼܫܹܡ ܨܲܠܡܹܗ ܩ̣ܪܵܝܗܝ. ܥܲܠ ܕܐܲܡ̣ܪܲܚ ܘܲܥ̣ܒܲܪ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ. ܐܲܗܦ̣ܟܹܗ ܠܬܼܘܼܩܵܢܹܗ. ܒܡܵܘܬܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܫܠܲܛ̣.

ܒܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ. ܒܪܵܫܝܼܬ݂ ܬܲܩܸܢ̣ܬܵܝܗܝ ܠܨܲܠܡܲܢ ܒܵܪܘܿܝܵܐ. ܘܥܲܠ ܕܲܚܛܵܐ ܘܕܵܫܹܗ ܠܢܵܡܘܿܣܵܟܼ. ܫ̣ܪܲܝܬܵܝܗܝ ܠܪܘܼܟܵܒܹܗ ܘܡ̣ܢ ܕܪܹܫ ܠܐܲܪܥܹܗ ܗ̣ܦܲܟܼ.

 

ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ

0:00 / 0:00

ܢܸܪܘ̱ܙܘܼܢ ܘܼܿܢܫܲܒ̇ܚܘܼܢ. ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܕܲܫܟܸܒܼܘ ܡܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪܝܼܢ. ܘܕܲܒܼܠܝܼܘ ܒܩܲܒܼܪܹ̈ܐ ܡܸܬܼܢܲܚܡܝܼܢ. ܘܗܵܘܹܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܢܘܼܚܵܡܵܐ. ܠܟܼܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܕܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ.

ܘܥܲܠ ܕܪ̈ܵܥܲܝܗܘܿܢ ܢܸܫܩܠܘܼܢܵܟܼ. ܢܵܦܩ̇ܝܼܢ ܠܐܘܼܪܥܵܟܼ ܡܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܝܬ̇. ܕܬܸܥܒܸܕܼ ܩܝܵܡܬܵܐ ܠܥܲܢܝܼ̈ܕܹܐ. ܘܩܵܥܹ̇ܝܢ ܠܵܟܼ ܒܲܚܕܵܐ ܫܲܘܝܘ. ܫܒܼܝܼܚ ܡܹܐܬܼܝܵܟܼ ܒܲܪ ܡܵܪܹܟ̇ܠ.

 

ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ

0:00 / 0:00

ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢܝ. ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܵܪܹܗ ܕܡܵܘܬܵܐ ܘܡܲܦܩܵܢܵܐ. ܪܘܼܚܵܟܼ ܡܒܲܣܲܡܬܵܐ ܬܕܲܒ̇ܪܲܢܝ ܒܐܘܼܪܚܵܟܼ ܕܚܲܝܹ̈ܐ. ܡܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܐܲܢَܬ̇ ܒܡܲܠܟ̇ܘܼܬܼܵܟܼ.

ܐܹܒܲܪܸܟܼ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܟܼܠܙܒܲܢ. ܒܪܝܼܟܼ ܗ݇ܘ݂ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܐܸܬ̇ܬܲܚܬܝܼ ܘܲܛܥܸܡ ܡܵܘܬܵܐ. ܘܝܲܗَ̣ܒܼܠܲܢ ܦܲܓܼܪܹܗ ܘܲܕܼܡܹܗ. ܘܐܲܚ̣ܝܼ ܠܐܵܕܼܵܡ ܘܲܠܝܲܠܕܵܘ̈ܗܝ ܦܪܲܩ̣ ܒܲܨܠܝܼܒܹܗ.

 

ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ

0:00 / 0:00

ܐܹܒܲܪܸܟܼ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܟܼܠܙܒܲܢ. ܒܪܝܼܟܼܘܼ ܝܵܘܡܵܟܼ ܒܲܪ ܡܵܪܹܟ̇ܠ. ܕܐܵܬܹܿܐ ܘܣܵـ̇ܕܹܩ ܥܘܼܒܵܗ̇ ܕܲܫܝܘܿܠ. ܫܒܼܝܼܚ ܢܘܼܚܵܡܵܟܼ ܕܲܡܣܲܟܹܝܢ ܠܹܗ. ܕܵܪܹ̈ܐ ܕܲܥ̣ܒܲܪܘ ܘܲܕܼܩܲܝܵܡܝܼܢ.

ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. ܦܘܼܫ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ. ܕܠܵܐ ܡܨܸܐ ܦܵܪܹܩ ܠܲܕܼܩܵܢܹ̇ܝܢ ܠܹܗ. ܕܐܹܙܲܠ ܘܐܸܚܙܹܝܘܗܝ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ. ܕܲܡܕܲܝܪܝܼܢ ܒܹܗ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܕܲܥ̣ܡܲܠܘ.

 

ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ

0:00 / 0:00

ܡܸܛܠ ܕܩܲܠܝܼܠܘܼ ܙܲܒܼܢܵܐ ܛܵܒܼ ܘܲܙܥܘܿܪ. ܩܲܠܝܼܠ ܘܲܙܥܘܿܪ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܪܵܕܹܝܢܲܢ ܒܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܬܘܼܒܼܘܼܢ ܘܲܚܝܵܘ. ܕܡܵܘܬܵܐ ܫܘܼܚܕܵܐ ܠܵܐ ܢܵܣܹ̇ܒܼ. ܕܲܠܥܲܬ̇ܝܼܪܹ̈ܐ ܘܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ ܐܲܟܲܚَܕܼ ܕܵܒܲܪ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ.

ܫܲܒܲܚܘ ܠܹܗ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܚܕܲܬܵܐ.ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܐܲܒܼܵܐ ܕܓܲܒܼܠܲܢ ܘܠܲܒܼܪܵܐ ܕܦܲܪܩܲܢ ܒܲܨܠܝܼܒܹܗ. ܘܲܠܪܘܼܚܵܐ ܦܵܪܲܩܠܹܝܛܵܐ. ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܲܬܼܠܝܼܬܵܝܘܼܬܼܵܐ. ܕܗܘ̤ܝܘܼ ܡܢܲܚܸܡ ܥܲܢܝܼ̈ܕܲܝܢ. ܘܡܲܠܒܸ̇ܫ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܦܲܓܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ.

 

ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ

0:00 / 0:00

ܚܕܝܼܬܼ ܟܲܕܼ ܐܲܡ̇ܪܝܼܢ ܗ݇ܘ̣ܵܘ ܠܝܼ. ܡܵܪܲܢ ܐܵܬܹ̇ܐ ܘܲܡܢܲܚܸܡ ܡܝܼ̈ܬܹܐ. ܘܥܵܒܹ̇ܕܼ ܣܲܒܼܪܵܐ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܥܲܢܝܼ̈ܕܲܝܢ.

ܠܒܲܝܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܵܙܠَܝܼܢܲܢ. ܒܪܝܼܟܼܘܼ ܕܥܲܒܼܕܹܗ ܠܡܵܘܬܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܕܵܐ. ܕܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܕܵܒܲܪ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ.

 

ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ

0:00 / 0:00

ܛܘܼܒܼܵܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܐܸܫܬ̇ܒܸܩ ܠܹܗ ܥܵܘ̣ܠܹܗ. ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܬܸܕܼܢܲܚ ܠܝܼ ܡܵܪܝ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܲܟܼ ܘܐܸܚܙܸܐ ܚܢܵܢܵܟܼ.

ܬܵܘ ܢܸܒܼܪܘܿܟܼ ܘܢܸܣܓ̇ܘܿܕܼ ܠܹܗ. ܣܵܓܼܕܝܼܢܲܢ ܠܟܼܵ ܒܵܪܘܿܝܲܢ ܘܲܡܡܝܼܬܼܵܢܲܢ ܕܲܡܢܲܚܡܵܢܲܢ.

 

ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ

0:00 / 0:00

ܒܟܼܠ ܢܸܫܡܵܐ ܢܫܲܒܲܚ ܠܡܵܪܝܵܐ. ܟܠ ܢܸܫܡܵܐ ܘܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܠܵܟܼ ܣܵـ̈ܓܼܕܵܢ. ܕܐܲܢَܬ̇ܘܼ ܠܗܹܝܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܓܲܐܝܵܐ ܘܲܡܚܲܕܬܼܵܢܵܐ.

ܐܸܬܼܦܲܢ ܥܠܲܝܢ ܘܪܲܚܸܡܥܠܲܝܢ. ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܫܵܠܹܡ ܚܸܫܟܵܐ ܚܘܼܢܲܝܢ ܡܵܪܝ. ܘܒܼܐܝܼܡܵܡܵܐ ܚܲܕܸܬܼ ܫܸܦܠܲܢ ܕܢܵܘܕܸܐ ܠܲܫܡܵܟܼ.

 

ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ

0:00 / 0:00

ܐܵܘܕܵܘ ܠܹܗ ܘܒܲܪܸܟܼܘ ܠܲܫܡܹܗ. ܐܵܘܕܵܘ ܠܹܗ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ ܠܲܒܼܪܵܐ ܕܦܲܪܩܲܢ. ܡ̣ܢ ܫܘܼܥܒܵܕܹܗ ܕܡܵܘܬܵܐ. ܕܐܲܚܝܼܕ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܲܢ ܒܲܚܛܵܗܲܝ̈ܢ. ܟܠܹܗ ܓܹܝܪ ܕܲܢ̣ܚܸܬܼ ܠܲܫܝܘܿܠ. ܕܢܲܚܸܐ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܡ̣ܢ ܩܲܒܼܪܹ̈ܐ. ܡܲܢܘܼ ܡܨܸܐ ܦܵܪܲܥ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܵܐ. ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܒܹܗ ܒܓܸܢܣܵܐ ܕܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ.

ܦܘܼܡܝ ܢܡܲܠܸܠ ܚܸܟܼܡ̱ܬܼܵܐ. ܐܸܬܼܓܵܘܲܣܘ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ. ܕܩܲܠܝܼܠ ܗَܘ̣ ܓܹܝܪ ܙܲܒܼܢܵܐ. ܡܗܲܒܸ̇ܒܼ ܥܵܠܡܵܐ ܘܥܵܒܲܪ ܠܹܗ. ܛܘܼܒܼܵܐ ܠܬܲܝܵܒܹ̈ܐ ܘܕܝܼܢܵܐ ܠܥܵܘܵܠܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܐܸܙܕܲܕܲܩܘ. ܕܐܸܢ ܡܵܪܝ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬܼ ܕܵܐܹܢ ܐܲܢَܬ̇. ܡܼܿܢ̣ܘܼ ܡܨܸܐ ܙܵܟܹܐ ܒܹܝܬܼ ܕܝܼܢܵܐ.

 

ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ

0:00 / 0:00

ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܠܲܡܕܼܵܢܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ. ܡܲܠܟܵܐ ܡܢܲܚܡܵܢܵܐ ܒܫܘܼܒܼܚܹܗ ܕܵܢܲܚ̇ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ. ܘܡܲܚܸܐ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܘܲܡܩܝܼܡ ܠܲܩܒܼܝܼܪܹ̈ܐ. ܘܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ. ܥܲܢܝܼ̈ܕܹܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܩܲܒܼܪܹ̈ܐ. ܘܡܲܣܩܝܼܢ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܠܡܲܚܸܐ ܡܝܼ̈ܬܹܐ.

ܟܠܟܼܘܿܢ ܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܲܥܒܲܪܘ ܟܲܪܝܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܠܸܒ̇ܟܼܘܿܢ ܐܘܿ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ. ܕܝܵܘܡܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܐܵܬܹ̇ܐ ܘܡܲܦܨܲܝܚ ܠܲܢ. ܘܲܡܥܝܼܪ ܕܲܡܟ̇ܘܼܬܲܢ. ܡܵܐ ܕܙܵܝ̇ܚܝܼܢ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ. ܚܵܕܹ̇ܝܢ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܒܝܘܿܡ ܢܘܼܚܵܡܵܐ.

 

ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ

0:00 / 0:00

ܨܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܐܸܕܼܢܵܟܼ ܘܲܥܢܝܼܢܝ. ܒܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܐܸܬ݂ܵܐ ܡܸܛܠ ܦܘܼܪܩܵܢܲܢ. ܕܲܢܚܲܕܸܬܼ ܨܲܠܡܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ ܕܐܸܬܼܚܲܒܲܠ. ܘܲܠܒܸܫ ܦܲܓ̣ܪܲܢ. ܘܒܹܗ ܦܲܪܩܹܗ ܠܓܸܢܣܲܢ. ܘܝܲܗَܒܼ ܠܘܼܒܵܒܼܵܐ ܠܲܩܝܵܡܬܵܐ ܕܡܝܼ̈ܬܹܐ. ܚܲܣܵܐ ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ ܠܥܲܒܼܕܲܝ̈ܟ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܡܹܐܬܼܝܼܬܼܵܟܼ.

ܡܸܛܠ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܒܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ ܒܪܲܝܬܵܝܗ̣ܝ ܠܓܸܢܣܲܢ ܡ̣ܢ ܠܘܼܩܕܼܵܡ. ܘܐܲܠܒܸܫ̣ܬܵܝܗܝ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܒܦܲܪܕܲܝܣܵܐ. ܘܕܲܐܡ̣ܪܲܚ ܘܲܚܛ̣ܵܐ ܘܼܿܢܦܲܠ ܡ̣ܢ ܫܘܼܒܼܚܹܗ. ܫܲܕܲܪܬ̇ ܠܲܒܼܪܵܟܼ ܚܲܒ̇ܝܼܒܼܵܐ ܠܘܵܬܲܢ. ܘܝܲܗَܒܼܠܲܢ ܒܲܚܢܵܢܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܠܝܼܟܹ̈ܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ.

 

ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ

0:00 / 0:00

ܠܘܵܬ݂ܵܟܼ ܡܵܪܝܵܐ ܢܲܦ̮ܫܝ ܐܲܪܝܼܡܹ̇ܬ̣. ܡܼܿܠܟܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܦܵܪܘܿܩܲܢ. ܒܝܘܿܡ ܡܹܐܬܼܝܼܬܼܵܟܼ ܢܲܚܸܡܲܝܢܝ. ܘܐܲܩܝܼܡܲܝܢܝ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܟܼ. ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܕܼܵܢ̇ܚܵܐ ܪܲܒ̇ܘܼܬܼܵܟܼ.

ܐܲܠܵܗܝ ܒܵܟܼ ܣܲܒ̇ܪܹܬܼ ܠܵܐ ܐܸܒܼܗܲܬܼ. ܣܲܓܼܕܝܼܢܲܢ ܡܵܪܝ ܠܲܨܠܝܼܒܼܵܟܼ. ܕܒܹܗ ܩܝܵܡܬܲܢ ܘܒܹܗ ܢܘܼܚܵܡܲܢ. ܘܒܹܗ ܡܸܬܼܢܲܚܡܝܼܢ ܥܲܢܝܼ̈ܕܲܝܢ. ܘܠܵܒܼܫ̇ܝܼܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܦܲܓܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ.

 

ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ

0:00 / 0:00
0:00 / 0:00

ܡܲܢ̣ܘܼ ܓܲܒܼܪܵܐ ܕܕܼܵܚܹ̇ܠ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ. ܡ̣ܢ ܟܠܡܸܕܸܡ ܕܲܩܢܹܝܢܲܢ.܂ ܠܡܵܪܲܢ ܢܸܩܢܸܐ ܚܲܒ̇ܝܼܒܲܝ̈. ܕܡܵܘܬܵܐ ܡܸܢܫܹܠܝ ܕܲܒܲܪ ܠܲܢ. ܘܦܵܐܹ̇ܫ ܡܸܢܲܢ ܟܠܡܸܕܸܡ.

ܠܵܐ ܬܸܬܲܟܼܠܘܼܢ ܥܲܠ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܘܥܲܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܠܵܐ ܐ݇ܢܵܫ ܢܸܬ̇ܬ̇ܟܸܠ ܥܲܠ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ. ܕܲܠܥܵܠܲܡ ܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܕܹܝܢ. ܒܵܟܼ ܡܵܪܝ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܬܘܼܟܼܠܵܢܲܢ. ܛܵܒܼܵܐ ܕܲܡܡܝܼܬܼ ܐܵܦ ܡܲܚܸܐ܀