You saw me before I was born. The days allotted to me had all been recorded in your book, before any of them ever began

Psalm 139:16

Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching

1 Timothy 4:13

ܗܲܠ ܕܐܵܬܸܢ؛ ܚܵܒܸ݁ܛ ܒܩܪܵܝܬܵܐ؛ ܒܦܲܪܦܲܠܬܵܐ؛ ܒܝܘܼܠܦܵܢܵܐ.

ܐܓܪܬܐ ܩܕَܡܝܬܐ ܠܛܝܡܬܐ‌ܘܣ ‐ ܩܦܠܐܘܢ؛ ܕ:13
Mar Yosip Parish Events


Father’s Day


Event Date: 6/16/2024

Breakfast will be served in honor of fathers.

"ܚܕَܒܫܒܐ 18 ܒܚܙܝܪܢ
ܛܥܡܬܐ ܒܝܕ ܥܠܝܡ̈ܐ ܘܥܠܝܡܬ̈ܐ"


ܝܘܡܐ ܕܒܒܐ