I hope to come to you soon, but I am writing these things to you so that, if I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and buttress of the truth.

Timothy 3:14-15

In everything I showed you that by working hard in this manner you must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, that He Himself said, 'It is more blessed to give than to receive.'

Acts 20:35

ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܢ݇ܬ ܥܲܪܩܸܠ ܒܐܵܢܝܼ ܕܝܠܸܦܠܘܼܟܼ ܘܦܸܫܠܘܼܟܼ ܡܘܼܩܘܝܼܵܐ ܒܝܼܵܝܗܝ؛ ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܝܲܕܥܸܬ ܡ̣ܢ ܡܵܢܝܼ ܝܠܝܼܦܵܐ ܝܘܸܬ؛ ܘܕܡ̣ܢ ܝܵܠܕَܘܼܬܘܼܟܼ ܟܬܵܒܼܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܝܕܸܥܝܵܐ ܝܘܸܬ؛ ܕܟܹܐ ܡܵܨܝܼ ܥܵܒܼܕܝܼ ܠܘܼܟܼ ܥܵܩܸܠܕܵܪ ܠܚܲܝܹ̈ܐ؛ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܕܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ.

ܐܓܪܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܠܛܝܡܬܐ‌ܘܣ ‐ ܩܦܠܐܘܢ؛ ܓ

ܘܒܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܩܲܡ ܡܲܚܙܸܢܵܘܟܼܘܿܢ؛ ܕܵܐܟܼܝܼ ܘܵܓ̰ܸܒ ܝܼܠܵܗ̇ ܠܸܓ̰ܗ݇ܝܵܐ ܘܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܠܙܲܒܘܼܢܹ̈ܐ؛ ܘܠܡܲܕܟܼܘܼܪܹܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ؛ ܕܗ̇ܘ ܐَܡܸܪܹܗ؛ ܛܘܼܒܼܵܐ ܠܗ̇ܘ ܕܝܵܗ݇ܒܼܸܠ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܠܗ̇ܘ ܕܫܵܩܸܠ

ܦܪܟܣܝܣ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ‐ ܩܦܠܐܘܢ؛ ܟ:35
Wills and Living Trusts


You can make a gift (bequest) to Mar Yosip Parish through your will or living trust in the following ways:

-A percentage of your total estate — In using this approach, your gift adjusts with changes in the size of your estate.
-The residue or a percentage of the residue of your estate.
-After your specific gifts to loved ones have been made, you may designate that the entire residue or a percentage of the remainder shall go to Mar Yosip Parish. With this approach, as well, your gift adjusts with changes in the size of your estate.
-A gift of a specific amount — You specify a dollar amount to be given to Mar Yosip Parish. With this kind of gift, it is especially important to keep your will or trust up-to-date.

If you wish to leave your estate, or pass on a gift to Mar Yosip Parish, at death the church has arranged for our attorney to prepare your living trust and estate plan at no cost to you. Please contact Fr. Lawrance Namato for more information and he’ll arrange for you to contact our lawyer, Robert Oushalem.