I hope to come to you soon, but I am writing these things to you so that, if I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and buttress of the truth.

Timothy 3:14-15

In everything I showed you that by working hard in this manner you must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, that He Himself said, 'It is more blessed to give than to receive.'

Acts 20:35

ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܢ݇ܬ ܥܲܪܩܸܠ ܒܐܵܢܝܼ ܕܝܠܸܦܠܘܼܟܼ ܘܦܸܫܠܘܼܟܼ ܡܘܼܩܘܝܼܵܐ ܒܝܼܵܝܗܝ؛ ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܝܲܕܥܸܬ ܡ̣ܢ ܡܵܢܝܼ ܝܠܝܼܦܵܐ ܝܘܸܬ؛ ܘܕܡ̣ܢ ܝܵܠܕَܘܼܬܘܼܟܼ ܟܬܵܒܼܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܝܕܸܥܝܵܐ ܝܘܸܬ؛ ܕܟܹܐ ܡܵܨܝܼ ܥܵܒܼܕܝܼ ܠܘܼܟܼ ܥܵܩܸܠܕܵܪ ܠܚܲܝܹ̈ܐ؛ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܕܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ.

ܐܓܪܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܠܛܝܡܬܐ‌ܘܣ ‐ ܩܦܠܐܘܢ؛ ܓ

ܘܒܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܩܲܡ ܡܲܚܙܸܢܵܘܟܼܘܿܢ؛ ܕܵܐܟܼܝܼ ܘܵܓ̰ܸܒ ܝܼܠܵܗ̇ ܠܸܓ̰ܗ݇ܝܵܐ ܘܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܠܙܲܒܘܼܢܹ̈ܐ؛ ܘܠܡܲܕܟܼܘܼܪܹܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ؛ ܕܗ̇ܘ ܐَܡܸܪܹܗ؛ ܛܘܼܒܼܵܐ ܠܗ̇ܘ ܕܝܵܗ݇ܒܼܸܠ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܠܗ̇ܘ ܕܫܵܩܸܠ

ܦܪܟܣܝܣ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ‐ ܩܦܠܐܘܢ؛ ܟ:35
Support your church


You could support Mar Yosip Parish by searching the web or shopping online using the following web sites:

1) Amazon2) eBay - Please add Assyrian Church of the East - Mar Yosip Parish as your favorite charity on e-Bay by clicking on this link.

Please pass this link around to all your contacts (Email, or Facebook).
• You can sell your items on eBay and donate a portion (percentage) of the proceeds to our church (Click here for detail).
• You can purchase items from our Ebay store.

3) Raise funds for Mar Yosip Parish each time you use www.goodsearch.com for your internet searches. Create an account and select Mar Yosip Parish as Your Cause to ensure donations are sent to our church.