For it is by grace you have been saved, through faith — and this is not from yourselves, it is the gift of God — not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.

Ephesians 2:8-10

I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.

Galatians 2:20

ܣܵܒܵܒ ܒܫܵܦܵܩܲܬ ܦܸܫܠܵܘܟܼܘܿܢ ܦܘܼܪܩܹܐ؛ ܒܝܼܸܕ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ؛ ܘܐܵܗܵܐ ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܸܢܵܘܟܼܘܿܢ؛ ܐܸܠܵܐ ܚܲܠܥܲܬ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܝܠܵܗ̇؛ ܠܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ؛ ܕܠܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܥܵܒܼܸܕ ܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ؛ ܣܵܒܵܒ ܥܒܼܵܕܵܐ ܕܝܼܹܗ ܝܘܵܚ؛ ܕܦܸܫܠܲܢ ܒܸܪܝܹܐ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܛܵܒܼܹ̈ܐ؛ ܐܵܢܝܼ ܕܩܵܕ݇ܡܵܝܬܵܐ ܗܘܼܕܸܪܹܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܚܵܕܪܵܚ ܗ݇ܘܵܘ ܒܝܼܵܝܗܝ.

ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܠܐܦܣܝ̈ܐ ‐ ܩܦܠܐܘܢ؛ ܒ:10-8

ܘܥܲܡ ܡܫܝܼܚܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܘܸܢ ܙܩܝܼܦܵܐ؛ ܐܝܼܢܵܐ ܒܸܚܵܝܵܐ ܝܘܸܢ؛ ܐَܚܹܪَܢܵܐ ܠܵܐ ܐܵܢܵܐ؛ ܐܸܠܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܸܚܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܝܼܝܼ. ܘܐܵܗܵܐ ܕܐܵܕܝܵܐ ܒܸܚܵܝܵܐ ܝܘܸܢ ܒܒܸܣܪܵܐ؛ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܒܪܘܼܢܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܸܚܵܝܵܐ ܝܘܸܢ؛ ܗ̇ܘ ܕܡܘܿܚܸܒܸܢܹܗ؛ ܘܝܘܼܗَܒܼܵܠܹܗ ܓܵܢܹܗ ܡܒܵܕܵܠܝܼ.

ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܠܓܠܛܝ̈ܐ ‐ ܩܦܠܐܘܢ؛ ܒ:20-2
Mission Statement


The mission of Mar Yosip Parish is to proclaim the Holy Gospel of Jesus Christ, and the advancement of the Christian Faith in accordance with the beliefs, teachings, doctrines, canons, and Sacred Tradition of the Assyrian Church of the East.