I hope to come to you soon, but I am writing these things to you so that, if I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and buttress of the truth.

Timothy 3:14-15

In everything I showed you that by working hard in this manner you must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, that He Himself said, 'It is more blessed to give than to receive.'

Acts 20:35

ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܢ݇ܬ ܥܲܪܩܸܠ ܒܐܵܢܝܼ ܕܝܠܸܦܠܘܼܟܼ ܘܦܸܫܠܘܼܟܼ ܡܘܼܩܘܝܼܵܐ ܒܝܼܵܝܗܝ؛ ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܝܲܕܥܸܬ ܡ̣ܢ ܡܵܢܝܼ ܝܠܝܼܦܵܐ ܝܘܸܬ؛ ܘܕܡ̣ܢ ܝܵܠܕَܘܼܬܘܼܟܼ ܟܬܵܒܼܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܝܕܸܥܝܵܐ ܝܘܸܬ؛ ܕܟܹܐ ܡܵܨܝܼ ܥܵܒܼܕܝܼ ܠܘܼܟܼ ܥܵܩܸܠܕܵܪ ܠܚܲܝܹ̈ܐ؛ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܕܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ.

ܐܓܪܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܠܛܝܡܬܐ‌ܘܣ ‐ ܩܦܠܐܘܢ؛ ܓ

ܘܒܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܩܲܡ ܡܲܚܙܸܢܵܘܟܼܘܿܢ؛ ܕܵܐܟܼܝܼ ܘܵܓ̰ܸܒ ܝܼܠܵܗ̇ ܠܸܓ̰ܗ݇ܝܵܐ ܘܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܠܙܲܒܘܼܢܹ̈ܐ؛ ܘܠܡܲܕܟܼܘܼܪܹܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ؛ ܕܗ̇ܘ ܐَܡܸܪܹܗ؛ ܛܘܼܒܼܵܐ ܠܗ̇ܘ ܕܝܵܗ݇ܒܼܸܠ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܠܗ̇ܘ ܕܫܵܩܸܠ

ܦܪܟܣܝܣ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ‐ ܩܦܠܐܘܢ؛ ܟ:35
Donate to the Assyrian Church of the East - Mar Yosip Parish


2 Corinthians 9:6-7
"Remember this: Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver."

Giving


Each of us is called to worship God with our entire life, including our time, talents, and resources. Sharing those resources is an important way to worship the Giver of all good things. Generously giving teaches us to put Christ first in our lives. Each time we tithe (give 10% of our income), it becomes a reminder that God is in control and meets our every need.
If we trust in God’s goodness, we will trust Him with every area of our life. The scripture tells us, “Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this,” says the LORD Almighty, “and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it.” Malachi 3:10
This is the only place in Scripture where God tells us to put him to the test. In other words, he’s saying, “Go ahead. I dare you. See if you can out-give me.” So step out in faith and witness what God does in and through your life!
We also want to assure you and pledge to be good stewards of your gifts, taking great care in how we manage and track the resources entrusted to us.

Giving Methods

You may make your gifts in a variety of forms. You will receive a receipt of your tax-deductible gifts in accordance with IRS requirements.

Checks or Money Orders

Checks or money orders can be given in three ways:
• Placed in the offering plate during Sunday Service
• Dropped off at the office
• Mailed to the church office:
Mar Yosip Parish
680 Minnesota Avenue
San Jose, CA 95125 USA

Direct Deposit

It's convenient, it's secure and it's economical. Simplify your giving by authorizing an automated transfer of funds for your regular giving to Mar Yosip Parish. You may choose monthly or twice-monthly transfers from your bank account directly to the church account. Simply fill out the "Debit Authorization Form" available in the church office, or download the form and fill it out now. Submit the form in person or via mail to the attention of the Treasurer’s Office. Once we receive your form, we will contact you to confirm the information. You may discontinue the debits at any time.

Online Giving

Website processing of financial gifts provides a fast, convenient, and secure way for you to give one-time gifts or recurring donations by credit card using your Paypal Account. Gifts can be designated for Parish’s General Fund, Building Fund, Dukhrana (commemoration of a saint), Assyrian Needy Fund, School, Membership, or any other categories.

If this is your first experience with Mar Yosip Parish's online giving system, we recommend that you create a profile. This stores your information so that it is unnecessary to re-enter it with each gift.

Wills and Living Trusts

You can make a gift (bequest) to Mar Yosip Parish through your will or living trust in the following ways:

-A percentage of your total estate — In using this approach, your gift adjusts with changes in the size of your estate.

-The residue or a percentage of the residue of your estate
.
-After your specific gifts to loved ones have been made, you may designate that the entire residue or a percentage of the remainder shall go to Mar Yosip Parish. With this approach, as well, your gift adjusts with changes in the size of your estate.
-A gift of a specific amount — You specify a dollar amount to be given to Mar Yosip Parish. With this kind of gift, it is especially important to keep your will or trust up-to-date.

If you wish to leave your estate, or pass on a gift to Mar Yosip Parish, at death the church has arranged for our attorney to prepare your living trust and estate plan at no cost to you. Please contact Fr. Lawrance Namato for more information and he’ll arrange for you to contact our lawyer, Robert Oushalem.

Other Giving Options

Besides the above offering options, there are many other giving opportunities:
• Stocks
• Bonds
• Estate Planning
• IRA
• Gold/Silver
• Land
• Homes
• Cars
• Jewelry
• Coin collections

For questions or more information please ontact us via email at Treasurer@MarYosipParish.org, or call us at 408-286-7377.

Seasonal Offerings

Throughout the year, there are many opportunities to give to specific offerings and projects.
Seasonal Decorations are placed in the sanctuary during the Lenten and Advent seasons. If you are interested in placing Easter lilies or poinsettias in the sanctuary during these seasons, please contact us.

Donate Now


Your donation to the Assyrian Church of the East is tax deductible. You can donate securely below using your credit card. After clicking the “Donate” button, you will be sent to the Paypal secure server where you can enter your credit card details.