ܣܸܕܪܵܐ ܕܬܘܼܪ̈ܓܵܡܹܐ ܕܟܠܵܗ̇ ܫܲܢَܬܵܐ

Hymns before the Holy Gospel

of the Assyrian Church of the East

ܥܹܕܬܵܐ ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ ܘܲܫܠܝܼܚܵܝܬܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܝܼ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ

ܣܸܕܪܵܐ ܕܬܘܼܪ̈ܓܵܡܹܐ ܕܟܠܵܗ̇ ܫܲܢَܬܵܐ

ܠܲܡܥܲܠܝܘܼܬܼ ܐܹܘܲܢܓܵܠܝܼܘܿܢ ܩܲܕܝܼܫܵܐ

 

ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ 2

ܕܕܼܘܼܟܼܪܵܢܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ. 5

ܕܥܹܐܕܐ ܕܕܸܢܚܵܐ. 8

ܕܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡ̱ܕܵܢܵܐ. 10

ܕܦܲܛܪܘܿܣ ܘܦܵܘܠܘܿܣ.. 13

ܕܐܲܪܒܥܒܫܲܒܵܐ ܕܒܼܵܥܘܼܬܼܵܐ ܕܢܝܼܢܘܵܝܹ̈ܐ. 16

ܕܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܝܵܘܢܵܝܹ̈ܐ ܘܲܕܼܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ. 18

ܕܕܘܼܟ̣ܪܵܢܵܐ ܕܚܲܕܼ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ 21

ܕܲܥܪܘܼܒܼܬܵܐ ܕܥܲܢܝܼܕܹ̈ܐ 24

ܕܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ ܕܡܲܥܵܠܲܝ ܨܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ. 26

ܕܚܲܕܼܒܫܲܒܵܐ ܕܲܬܪܹܝܢ ܕܨܵܘܡܵܐ. 29

ܕܚܲܕܼܒ̇ܫܲܒܵܐ ܕܲܬܠܵܬ̣ܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ 32

ܕܚܲܕܼܒܫܲܒܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ. 33

ܕܐܲܪܒܥܵܒܫܲܒܵܐ ܕܦܲܠܓܘܼܬܼܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ. 35

ܕܚܲܕܒ̇ܫܲܒܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ. 37

ܕܚܲܕܼܒܫܲܒܵܐ ܕܸܫܬ̣ܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ. 40

ܕܲܥܪܘܼܒ̣ܬܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ. 43

ܕܥܹܐܕܼܵܐ ܕܐܘܿܫܲܥܢܹ̈ܐ. 45

ܕܥܹܐܕܼܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ. 48

ܕܫܲܒܬܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ. 50

ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܲܩܝܵܡܬܵܐ (ܕܠܸܠܝܵܐ) 53

ܕܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܲܩܝܵܡܬܵܐ (ܕܐܝܼܡܵܡܵܐ) 56

ܕܲܥܪܘܼܒ̣ܬܵܐ ܕܡܵܘܕܝܵܢܹ̈ܐ. 58

ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ. 63

ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܣܘܼܠܵܩܵܐ. 66

ܕܚܲܕܼܒ̇ܫܲܒܵܐ ܕܦܲܢܛܹܩܘܿܣ̈ܛܹܐ. 69

ܕܲܥܪܘܼܒ̣ܬܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ 71

ܕܚܲܕܼܒܫܲܒܵܐ ܕܢܘܼܣܲܪܕܹܝܠ. 74

ܕܕܘܼܟ̣ܪܵܢܵܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ. 77

ܕܕܼܘܟ̣ܪܵܢܵܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ.. 79

ܕܓܸܠܝܵܢܹܗ ܕܡܵܪܲܢ. 82

ܕܥܹܐܕܼܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒ̣ܵܐ. 85

ܕܚܲܕܼܒ̇ܫܲܒܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܩܘܼܕܲܫܥܹܕܬܵܐ. 87

ܕܚܲܕܼܒܫܲܒܵܐ ܒ؛ ܕܩܘܼܕܲܫܥܹܕܬܵܐ. 90

ܕܲܩܕܵܡ ܐܹܘܲܢܓܵܠܝܼܘܿܢ ܘܚܵܫܲܚ ܠܟ̣ܠܝܘܿܡ. 92

ܕܲܩܕܵܡ ܫܠܝܼܚܵܐ ܕܟ̣ܠܝܘܿܡ. 94

 

 

 

ܕܥܐܕܐ ܕܝܠܕܐ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܚܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܚܝܼܕܼ ܟܠܵܐ´؛
 ܕܲܒܼܪܵܐ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܘܐܸܣܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܨܲܠܡܵܐ ܡܠܝܼܠܵܐ܀
ܒ؛

     ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܠܸܒܵܐ´ ܫܡܲܥܘ ܠܲܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܡܨܲܠܠܵܐ´؛
ܘܠܵܐ ܢܕܲܘܸܕܟ̣ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܣܘܼܟܵܠܵܗ̇ ܥܵܠܹܡ ܗܸܒ̣ܠܵܐ܀
ܓ؛

     ܓܢܝܼܙܵܐ ܕܡܸܣܬ̇ܓܸܕܼ ܒܲܚܕܼܵܢܵܝܘܼܬ̣ ܟܝܵܢܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ؛
ܥܲܠ ܬ̇ܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬ̣ ܩܢܘܿܡܵܘ̈ܗܝ ܡܫܲܒܚܹ̈ܐ ܒܐ݇ܢܵܫܘܼܬܲܢ ܓܠܵܐ܀
ܕ؛

     ܕܲܫܪܲܟܼ ܓ̤ܢܣܲܢ ܠܲܦܣܵܩ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܡܛ̣ܵܐ ܠܲܚܒ̣ܵܠܵܐ؛
ܘܚܲܕܸܬܼ ܨܲܠܡܲܢ ܟܲܕܼ ܡ̣ܢ ܓܸܢܣܲܢ ܢܣܲܒܼ ܠܹܗ ܐܸܣܛܠܵܐ܀
ܗ؛

     ܗ̇ܘ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܒܥܘܼܒܵܐ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܟܲܣܝܵܐ ܚܡܝܼܠܵܐ؛
ܒܲܢ ܐܲܓܸܢ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܒܒܸܣܪܵܐ ܕܠܵܐ ܒܘܼܠܒܵܠܵܐ܀
ܘ؛

     ܘܲܒܼܒܹܝܬܼܠܚܸܡ ܕܢܲܚ̣ ܡ̣ܢ ܥܘܼܒܵܐ ܕܲܟ̣ܝܵܐ ܒܬ̣ܘܼܠܵܐ؛
ܘܥܵܠܡܹ̈ܐ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ ܕܪܲܒܘܼܬܹܗ ܡ̣ܠܵܐ܀
ܙ؛

     ܙܵܚܘ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܘܣܲܒܲܪܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܒܩܵܠܵܐ؛
ܘܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܝܲܠܕܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܥܲܡ ܗܘܼܠܵܠܵܐ܀
ܚ؛

     ܚܙܵܘ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܠܗ̇ܝ ܬܸܕܼܡܘܿܪܬܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܠܵܐ؛
ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܕܩܵܥܹ̇ܝܢ ܕܡܲܠܟܲܝ̈ ܦܵܪܹܣ ܥܒܲܕܼܘ ܩܘܼܒܵܠܵܐ܀
ܛ؛

     ܛܘܼܒܼܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܒܼܗ̇ܝ ܫܵܥܬܼܵܐ ܫܲܡܥܹܗ ܠܩܵܠܵܐ؛
ܕܪ̈ܵܥܵܘܵܬ̣ܵܐ ܘܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܣܵܓ̣ܕܝܼܢ ܠܥܘܼܠܵܐ܀
ܝ؛

     ܝܵܘܣܸܦ ܬܲܡܝܼܗ ܡܲܪܝܲܡ ܡܒܲܪܟ̣ܵܐ ܡܫܲܒܿܚܵܐ ܡܗܲܠܠܵܐ؛
ܛܲܠܝܵܐ ܕܡܲܪܗܸܒܼ ܛܸܒܵܐ ܕܝܲܠܕܹܗ ܠܡܵܪ̈ܲܝ ܚܲܝܠܵܐ܀
ܟ؛

     ܟܠܵܗ̇ ܬܹܒܹܝܠ ܗܘܼܵܬ̤ ܡܲܟ̣ܪܙܵܐ ܒܙܵܘܥܵܐ ܘܕܸܚܠܵܐ؛
ܕܗ̇ܘ ܕܐܸܬܼܝܼܠܸܕ ܡܚܲܪܲܪ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܘܥܵܛܸ̇ܐ ܥܵܘܠܵܐ܀
ܠ؛

     ܠܦܘܼܪܩܵܢ ܟܠܵܐ ܗܘ̣ܵܐ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܒܠܝܼܠܵܐ؛
ܕܢܸܕܼܪܘܿܫ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܠܥܸܠ ܠܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܝܲܒܠܵܐ܀
ܡ؛

     ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܓܢܹܐ ܗ݇ܘܼܵܐ ܒܐܘܼܪܝܵܐ ܒܚܸܙܘܵܐ ܒܗܝܼܠܵܐ؛
ܘܐܲܙܝܼܥ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܬܲܪܓܸܫ ܒܝܲܠܕܹܗ ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܡܟܲܠܠܵܐ܀
ܢܢ؛

     ܢܦܲܩ ܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܥܲܠ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܥܲܠܥܵܠܵܐ؛
ܕܢܹܐܬܼܝ̈ܵܢ ܢܸܬܿܠܵܢ ܕܲܫܢܹ̈ܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܫܸܩܠܵܐ܀
ܣ؛

     ܣܸܘܚܲܬ̤ ܬܹܒܹܝܠ ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܵܪܵܗ̇ ܕܐܸܬܼܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ؛
ܠܲܡܚܲܕܵܬܼܘܼ ܐܲܦܹܝ̈ܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܥܲܡ ܬܲܛܠܝܼܠܵܐ܀
ܥ؛

     ܥܘܼܫܢܹܗ ܒܲܫܡܲܝ̈ ܫܡܲܝܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܐܲܝܟܼ ܓܵܒܼܘܿܠܵܐ؛
ܘܒܼܐܲܪܥܵܐ ܡܥܲܪܬܹܗ ܗܘܵܬ̤ ܦܵܠܵܛܝܼܢ ܠܫܘܼܒܼܚܹܗ ܕܗܲܝܟܿܠܵܐ܀
ܦ؛

     ܦܪܲܣ ܬܸܫܒܘܿܚܬܹܗ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܥܵܠܹܡ ܥܲܡܠܵܐ؛
ܘܣܲܒܲܪ ܫܠܵܡܵܐ ܘܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܠܓܸܢܣܲܢ ܡܚܝܼܠܵܐ܀
ܨ؛

     ܨܸܡܚܹ̈ܐ ܕܢܘܼܗܪܹܗ ܡܠܵܐܘܼܗ̇ ܠܬܹܒܹܝܠ ܙܲܗܪܵܐ ܘܡܲܛܠܠܵܐ؛
ܘܲܩ̣ܢܵܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܘܲܙܟܼܵܐ ܟܝܵܢܲܢ ܫܲܦܠܵܐ܀
ܩ؛

     ܩܘܼܡܘ ܥܬܼܝܼܕܼܵܐܝܼܬܼ ܫܡܲܥܘ ܠܲܣܒܲܪܬܼܵܐ ܒܗܵܘܢܵܐ ܨܠܝܼܠܵܐ؛
ܕܥܲܠ ܡܵܘܠܵܕܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܩܵܥܝܵܐ ܡܡܲܠܠܵܐ܀
ܪ؛

     ܪܹܫܵܐ ܐܲܪܟܸܢܘ ܡܲܕܥܵܐ ܐܲܪܝܼܡܘ ܠܘܵܬ̣ ܣܘܼܟܵܠܵܐ؛
ܘܥܲܠ ܡܥܲܠܝܘܼܬܹܗ ܕܫܲܪܒܵܐ ܐܵܘܕܵܘ ܠܡܵܪܹܐ ܚܠܘܼܠܵܐ܀
ܫ؛

     ܫܡܲܥܘ ܠܲܫܠܝܼܚܵܐ ܠܘܼܩܵܐ ܓܲܒܼܝܵܐ ܚܣܸܐ ܝܘܼܒܵܠܵܐ؛
ܕܲܠܬܲܫܥܝܼܬܼܵܐ ܕܲܬܼܡܝܼܗܵܬܼ̈ܵܐ ܥܵܒܹܕ ܡܲܥܠܵܐ܀
ܬ؛

     ܬܸܚܙܘܿܢ ܛܵܒ̣ܬܼܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̇ܬ̇ܟ̣ܝܼܠܵܐ؛
ܒܒܼܘܼܪܟܬܹܗ ܕܝܲܠܕܵܐ ܕܲܙܟ̣ܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܘܲܠܢܵܟܼܘܿܠܵܐ܀

 

ܕܕܼܘܼܟܼܪܵܢܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܐܲܒ̣ܵܐ ܕܫܲܕܲܪ ܒܪܹܗ ܗܲܕܝܼܵܐܐ´؛

ܘܐܸܬܼܓ̇ܠܝܼ ܒܲܒܼܣܲܪ ܒܲܚܢܵܢ ܚܘܼܒܹܗ ܗ̇ܘ ܣܲܓܝܼܵܐܐ܀

ܒ؛

ܒܨܵܘ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܕܕܲܒܲܪ ܒܐܲܪܥܵܐ ܒܪܵܐ ܚܲܒܿܝܼܒ̣ܵܐ؛

ܗ̇ܘ ܕܲܚܠܵܦ ܟܠ ܥ̣ܡܲܪ ܢܵܣܘܿܒܼܵܐ ܒܦܲܓ̣ܪܵܐ ܢܣܝܼܒܼܵܐ܀

ܓ؛

ܓܒ̣ܵܐ ܠܲܒ̣ܬܼܘܼܠܬܵܐ ܒܪܝܼܟܲܬ̣ ܒܢܸܫܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ؛

ܕܬܸܗܘܸܐ ܥܘܼܡܪܵܐ ܠܗܲܝܟܠܵܐ ܕܒ̣ܵܗ̇ ܓܒܲܠ ܕܠܵܐ ܙܘܼܘܵܓ̣ܵܐ܀

ܕ؛

ܕܟ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܒܸܛܢܲܬ̤ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܒܚܹܝܠ ܥܵܒ̣ܘܿܕܼܵܐ؛

ܘܝܸܠܕܲܬ̤ ܘܩܵܘܝܲܬ̤ ܒܲܒ̣ܬ̣ܘܼܠܘܼܬ̣ܵܗ̇ ܐܲܝܟܼ ܕܡܸܣܬܲܗܕܼܵܐ܀

ܗ؛

ܗ̇ܘ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ ܕܣܲܒ̇ܪܵܗ̇ ܩܵܐܹܡ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ؛

ܠܪ̈ܵܥܵܘܵܬܼܵܐ ܣܲܒܲܪ ܝܲܠܕܹܗ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܢܘܼܓ̣ܗܵܐ܀

ܘ؛

ܘܒܼܵܬܲܪ ܕܣܲܒܿܪܵܗ̇ ܥܝܼܪܵܐ ܠܡܲܪܝܲܡ ܘܲܫܠܵܡ ܝܲܗ݇ܒ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܒܸܛܢܲܬ̤ ܘܝܸܠܕܲܬ̤ ܐܲܝܟܼ ܕܹܐܫܲܥܝܵܐ ܐܸܬ̣ܢܲܒܿܝܼ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܙ؛

ܙܵܒܹܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܘܦܵܪܹܩ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܵܙܘܿܙܵܐ؛

ܕܗܵܘ ܝܵܠܕܵܐ ܐܲܢ݇ܬ̇ܝ ܡܵܪܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܪܹܗ ܕܲܓ̣ܢܝܼܙܵܐ܀

ܚ؛

ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܦܲܢܝܲܬ̤ ܒܬܼܘܼܠܲܬ̣ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ؛

ܕܐܲܝܟܲܢ ܒܬ̣ܘܼܠܬܵܐ ܕܠܵܐ ܚ̣ܟܲܡ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܝܵܠܕܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ܀

ܛ؛

ܛܵܒ̣ܵܐ ܡܫܲܕܲܪ ܪܘܼܚܹܗ ܘܚܲܝܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܫܲܠܝܼܛܵܐ؛

ܘܥܲܠ ܗܵܕܼ ܝܲܠܕܹܟ̣ܝ ܗܵܘܹܐ ܩܲܕܝܼܫ ܘܲܒ̣ܪܵܐ ܡܫܲܠܛܵܐ܀

ܝ؛

ܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܡܲܓܸܢ ܒܒܸܣܪܵܐ ܕܲܟ̣ܝܵܐ؛

ܘܗܵܘܹܐ ܚܲܕܼ ܒܪܵܐ ܒܲܚܕܵܝܘܼܬ̣ܵܐ ܒܸܣܪܵܐ ܘܐܝܼܬ̣ܝܵܐ܀

ܟ؛

ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܦܵܪܹܩ ܡܚܲܕܸܐ ܗܵܢܵܐ ܡܲܠܟܵܐ؛

ܕܡܸܢܹܟ̣ܝ ܕܵܢܲܚ ܘܠܹܗܘ̤ ܣܵܓ̣ܕ̈ܵܢ ܘܟ̈ܵܦܵܢ ܒܘܼܪܟܵܐ܀

ܠ؛

ܠܵܐ ܐܸܬ̣ܦܲܠܓܲܬ̤ ܒܲܪ݇ܬ̣ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܥܲܠ ܗ̇ܘ ܩܵܠܵܐ؛

ܕܲܒ̣ܥܲܩܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܙܲܪܥܵܐ ܨܵܐܲܪ ܥܘܼܠܵܐ܀

ܡ؛

ܡܲܟ̇ܝܼܟ̣ܵܐܝܼܬ̣ ܦܲܢܝܲܬ̤ ܕܗܵܐ ܢܲܦ̮ܫܝ ܠܡܵܪܝܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ؛

ܐܲܡܬܼܵܐ ܢܗܹܐ ܠܝܼ ܠܲܡ ܐܲܝܟ ܡܸܠܬܼܵܟ ܕܲܥܠܲܝ ܫܠܵܡܵܐ܀

ܢܢ؛

ܢ̣ܩܸܦ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܥܲܡܹܗ ܠܒܸܣܪܵܐ ܒܲܙܢܵܐ ܗܵܢܵܐ؛

ܕܲܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܙܵܓ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܚܘܼܠܛܵܢܵܐ܀

ܣ؛

ܣ̣ܓܸܕܼ ܓܲܒ̣ܪܝܼܹܠ ܘܲܦ̣ܪܲܚ ܠܐܲܬ̣ܪܹܗ ܘܩܵܡܠܹܗ ܒܛܲܟ̣ܣܵܐ؛

ܘܐܸܙܲܠ݇ܬ̤ ܡܲܪܝܲܡ ܠܘܵܬ̣ ܐܹܠܝܼܫܒܲܥ ܒܢܝܼܫܵܐ ܪܡܝܼܣܵܐ܀

ܥ؛

ܥܲܕܼ ܗ̤ܝ ܫܵܐܠܵܐ ܫܠܵܡܵܗ̇ ܕܣܵܒ̣ܬܵܐ ܥܩܲܪܬ̣ܵܐ ܒܬܲܪܥܵܐ؛

ܕܵܨ̣ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܘܲܣ̣ܘܲܚ ܠܐܘܼܪܲܥ ܡܵܪܹܗ ܒܙܵܘܥܵܐ܀

ܦ؛

ܦܲܢܝܲܬ̤ ܣܵܒ̣ܬܵܐ ܥܩܲܪܬ̣ܵܐ ܕܒܸܛܢܲܬ̤ ܠܡܲܪܝܲܡ ܒܚܹܐܦܵܐ؛

ܡܒܲܪܲܟ̣ܬܵܐ ܐܲܢ݇ܬ̇ܝ ܒܢܸܫܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܪܝܼܟܼ ܝܲܠܕܹܟ̣ܝ ܢܲܟ̣ܦܵܐ܀

ܨ؛

ܨܲܠܝܲܬ̤ ܘܐܵܘܕܝܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܝ ܠܲܡ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܚܲܕܼܘܵܐ ܘܕܼܵܘܨܵܐ؛

ܕܥܲܒ̣ܕܲܢܝ ܢܵܘܣܵܐ ܘܓܲܙܵܐ ܠܣܝܼܡܬܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̣ܚܲܠܨܵܐ܀

ܩ؛

ܩܥܵܬ̤ ܗ݇ܘܵܬ̤ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬ̣ܵܐ ܐܸܡ ܦܵܪܘܿܩܵܐ؛

ܕܟ̣ܠ ܒܸܪ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܛܘܼܒ̣ܵܐ ܢܸܬ̈ܠܵܢ ܠܐܲܡܬܹܗ ܒܙܸܕܼܩܵܐ܀

ܪ؛

ܪܲܒܘܼ ܕܲܪܓ̣ܵܗ̇ ܘܲܫܒ̣ܝܼܚ ܫܲܪܒܵܗ̇ ܡܠܸܐ ܕܘܼܡܵܪܵܐ؛

ܕܲܕܼܠܵܐ ܙܲܪܥܵܐ ܝܸܠܕܲܬ̤ ܐܲܚܵܐ ܘܲܒ̣ܪܵܐ ܘܡܵܪܵܐ܀

ܫ؛

ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܚܲܝܠܵܐ ܡܚܲܕܸܬ̣ ܟܠܵܐ ܒܗ̇ܘ ܒܲܪܢܵܫܵܐ؛

ܕܲܓ̣ܒܲܠ ܡܸܢܵܗ̇ ܒܲܙܢܵܐ ܬܗܝܼܪܵܐ ܘܕܲܒܼܟ̣ܠ ܦܪܝܼܫܵܐ܀

ܬ؛

ܬܸܗܘܸܐ ܨܠܘܿܬܵܗ̇ ܠܥܹܕܬܵܐ ܘܝܵܠܕܹܝ̈ܗ̇ ܡܢܲܛܪܵܢܝܼܬܵܐ؛

ܘܐܲܛܐܸܒ̣ ܠܟܸܢܫܲܢ ܘܲܥ̣ܒܸܕܼ ܥܲܡܲܢ ܐܵܬ̣ܵܐ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ܀

ܬ؛

ܬܘܼܒ̣ ܥܬ̣ܝܼܕܼܵܐܝܼܬ̣ ܩܘܼܡܘܼܢ ܠܡܸܫܡܸܥ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܚܲܝܬܵܐ؛

ܡ̣ܢ ܦܘܼܡ ܠܘܼܩܵܐ ܣܵܦܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܘܲܕܼܚܲܕܼܬ̣ܵܬ̣̈ܵܐ܀

 

 

 

ܕܥܹܐܕܐ ܕܕܸܢܚܵܐ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܚܲܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܬܡܝܼܗܵܐ´؛

ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܚܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀

ܒ؛

ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܨܘܼܬ̣ܘܼܢ ܣܒܲܪܬܵܐ ܕܡܲܚܝܵܐ ܘܡܲܐܠܗܵܐ؛

ܕܥܲܠ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܘܕܸܢܚܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܠܟ̣ܠ ܡܲܬ̣ܡܗܵܐ܀

ܓ؛

ܓܵܚܘ ܗ݇ܘ̣ܵܘ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܨܹܝܕܼ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܕܚܹܐܦܹܗ ܠܵܐ ܩܗܵܐ؛

ܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܕܩܲܕܝܼܡ ܠܫܸܡܫܵܐ ܟܵܘܟܲܒ̣ ܢܘܼܓ̣ܗܵܐ܀

ܕ؛

ܕܲܫܡܲܥܘ ܕܡܲܟ̣ܪܸܙ ܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܼܵܐ ܠܫܘܼܒ̣ܩܵܢ ܚܛܵܗܹ̈ܐ؛

ܗ̇ܝ ܕܠܵܗ̇ ܟܠܢܵܫ ܒܠܸܒܵܐ ܘܡܲܕܥܵܐ ܪܓ̣ܝܼܓ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܘܲܨܗܸܐ܀

ܗ؛

ܗܵܝܕܹܝܢ ܐܸܬ̣ܵܐ ܠܝܘܿܪܕܢܵܢ ܝܼܫܘܿܥ ܕܓܸܢܣܲܢ ܢܲܓ̣ܗܹܐ؛

ܡ̣ܢ ܥܲܒ̣ܕܘܼܬܼܵܐ ܒܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܹܗ ܘܢܲܢܗܲܪ ܢܙܲܗܸܐ܀

ܘ؛

ܘܗ̤ܘ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܟܵܠܸܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܘܡܵܘܣܸܦ ܡܬܲܗܸܐ؛

ܕܐܸܢܵܐ ܣܢܝܼܩܢܵܐ ܕܐܲܢ݇ܬ̇ ܠܲܒܼܨܝܼܪܘܼܬ̣ܝ ܡܲܥܡ̱ܕܼܵܢܵܐ ܬܗܸܐ܀

ܙ؛

ܙܵܥ̣ ܫܵܘܫܒܼܝܼܢܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܚܲܬ̣ܢܵܐ ܘܟܲܕܼ ܡܸܬ̣ܒܲܠܗܸܐ؛

ܐܲܥܡܕܹܗ ܒܕܸܚܠܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܘܬܲܗܪܵܐ ܕܲܠܟ̣ܠ ܡܒܲܠܗܸܐ܀

ܚ؛

ܚ̣ܙܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܪܘܼܚܵܐ ܒܡܲܚܬܹܗ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܠܝܵܘܢܵܐ ܡܲܣܒ̇ܗܵܐ؛

ܘܐܲܒ̣ܵܐ ܕܩܵܥܹ̇ܐ ܕܗܵܢܵܘ ܚܲܒ̇ܝܼܒܼܝ ܪܲܒ̇ ܫܘܼܡܵܗܵܐ܀

ܛ؛

ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܥܲܬܸܕܼ ܒܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܹܗ ܠܓܸܢܣܵܐ ܟܪܝܼܗܵܐ؛

ܘܟܲܢܸܫ ܘܕܲܒܲܪ ܓܙܵܪܵܐ ܪܚܝܼܡܵܐ ܕܒ̣ܛܘܼܥܝܲܝ ܦ̣ܗܵܐ܀

ܝ؛

ܝܵܘܡܵܢ ܐܸܬ̣ܓ̱ܠܝܼ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܟܲܣܝܘܼܬ̣ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܫܡܵܗܹ̈ܐ؛

ܘܲܬ̣ܠܝܼܬ̣ܵܝܘܼܬ̣ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܫܒ̣ܝܼܚܹ̈ܐ ܥܸܠܲܬ̣ ܢܸܒ̣ܗܹ̈ܐ܀

ܟ؛

ܟܠ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ ܚܲܕܝܼܬ̇ ܒܕܸܢܚܵܟ ܕܡܲܢܗܲܪ ܡܙܲܗܸܐ؛

ܘܒܲܛܸܠܬ̇ ܛܘܼܥܝܲܝ ܘܢܟ̣ܠܹܗ ܕܒ̣ܝܼܫܵܐ ܕܡܲܛܥܸܐ ܘܡܲܦܗܸܐ܀

ܠ؛

ܠܓܸܢܣܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܩܛܲܪܬܵܝܗܝ ܬܵܓ̣ܵܐ ܒܬܲܗܪܵܐ ܬܡܝܼܗܵܐ؛

ܕܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܬܲܠܒܸܫ ܪܘܼܚܵܐ ܠܥܲܦܪܵܐ ܡܐܲܠܗܵܐ܀

ܡ؛

ܡܠܲܟܼܬ̇ ܠܲܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܵܬܼ̈ܵܐ ܢܲܡܸܕܼ ܢܲܓ̣ܗܸܐ؛

ܘܟ̣ܠ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ ܘܡ̣ܢ ܣܵܛܵܢܵܐ ܚܲܝܠܵܟܼ ܡܲܓ̣ܗܸܐ܀

ܢܢ؛

ܢܣܲܟ̣ܬܵܝܗܝ ܠܥܲܦܪܲܢ ܒܟܼܘܼܪܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܬܡܝܼܗܹ̈ܐ؛

ܘܲܢ̣ܦܲܩ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̣ܚܲܒܲܠ ܕܢܲܗܝܼܪ ܘܲܙܗܸܐ܀

ܣ؛

ܣܝܼܡܬܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܣܵܡܬ̇ ܒܲܓ̣ܒ̣ܝܼܠܬܵܐ ܕܒ̣ܵܟ ܡܸܬ̣ܐܲܠܵܗܵܐ؛

ܘܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܕܛܘܼܒܹ̈ܐ ܕܲܠܥܸܠ ܒܢܲܦ̮ܫܲܢ ܢܵܒ̣ܗܵܐ܀

ܥ؛

ܥܫܸܢ ܛܲܝܒܿܘܵܬܼ̈ܵܟܼ ܘܚܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܬܵܘܕܝܼ ܕܠܵܟ ܒܲܢ ܢܵܒ̣ܗܵܐ؛

ܕܝܲܗ݇ܒ̣ܬ̇ ܠܲܢ ܒܚܘܼܒܵܟܼ ܬܹܐܪܬ̣ܵܐ ܕܟܼܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̣ܟܲܪܗܵܐ܀

ܦ؛

ܦܪܲܩܬ̇ ܒܲܕܼܪܵܥܵܟܼ ܘܚܘܼܪܦܹܗ ܕܣܲܝܦܵܟܼ ܠܵܐ ܣܵܟܼ ܩܵܗܹܐ؛

ܒܕܸܢܚܵܟܼ ܠܥܲܡܵܟܼ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܐܸܡܲܪ ܐܹܗܹܐ ܐܹܗܹܐ܀

ܨ؛

ܨܸܡܚܹܗ ܕܕܸܢܚܵܟܼ ܛܲܠܸܩ ܛܘܼܥܝܲܝ ܕܠܵܐ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ؛

ܘܥܘܼܫܢܹܗ ܕܚܲܝܠܵܟܼ ܠܥܘܼܩܣܹܗ ܕܒ̣ܝܼܫܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ ܡܫܲܗܸܐ܀

ܩ؛

ܩܲܕܸܫܬ̇ ܛܲܡ̈ܐܹܐ ܕܲܟ̇ܝܼܬ̇ ܓܲܪ̈ܒܹܐ ܐܲܣܝܼܬ̇ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ؛

ܢܲܚܸܡܬ̇ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܘܐܲܫܠܸܡܬ̇ ܠܐܲܚܹ̈ܐ ܐܵܦ ܠܐܲܒ̣ܵܗܹ̈ܐ܀

ܪ؛

ܪܹܫ ܡܸܠܬ̣ܵܟܼ ܡܵܪܝ ܩܘܼܫܬܵܐ ܘܕܼܝܼܢܵܐ ܘܲܠܦܲܟ̇ܝܼܗܹ̈ܐ؛

ܡܡܲܕܟ̣ܵܐ ܘܓ̣ܵܡܪܵܐ ܡܕܲܒ̇ܪܵܢܘܼܬ̣ܵܟܼ ܡܲܠܝܲܬ̤ ܬܸܡܗܹ̈ܐ܀

ܫ؛

ܫܠܵܡܵܐ ܠܥܲܡܵܟܼ ܘܫܲܝܢܵܐ ܠܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ ܫܓ̣ܝܼܫܹ̈ܐ ܡܟܲܪ̈ܗܹܐ؛

ܫܲܟܸܢ ܘܐܲܓ̣ܙܲܪ ܘܲܣܚܘܿܦ ܠܒ̣ܝܼܫܵܐ ܕܲܠܒ̣ܝܼܫ ܪܵܗܹܐ܀

ܬ؛

ܬܡܲܕܸܟܼ ܣܒܲܪܬ̣ܵܟܼ ܒܐܘܼܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̣ܦܲܟ̇ܗܵܐ؛

ܠܲܒ̣ܪܝܼܪܘܼܬܲܢ ܒܠܸܫܲܢ ܡܲܬܲܝ ܫܠܝܼܚܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ܀

 

ܕܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡ̱ܕܵܢܵܐ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܚܲܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܕܲܓ̣ܐܹܐ´؛

ܫܲܦܵܘ ܠܡܸܠܬܼܵܐ ܫܒ̣ܝܼܠܵܐ ܘܬܲܪܥܵܐ ܘܲܗܘ̣ܵܘ ܬܲܪ̈ܐܹܐ܀

ܒ؛

ܒܫܲܪܒܹܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܪܵܡ̣ ܘܲܡܥܲܠܲܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܲܓ̣ܒܹܐ܀

ܩܲܕܸܫܘ ܐܸܕܼܢܹ̈ܐ ܘܠܸܒܵܐ ܘܡܲܕܥܵܐ ܥܲܡ ܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ܀

ܓ؛

ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܙܟܲܪܝܵܐ ܟܵܗܢܵܐ ܝܲܩܝܼܪ ܕܲܪܓ̣ܵܐ؛

ܒܒܹܝܬ̣ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܫ̣ܡܲܥ ܡ̣ܢ ܓܲܒ̣ܪܝܼܹܠ ܩܵܠܵܐ ܪܓ̣ܝܼܓ̣ܵܐ؛

ܕ؛

ܕܣܵܒܼܬܵܐ ܬܩܲܢܬܼܵܐ ܐܲܢ݇ܬ̇ܬܼܵܟܼ ܥܩܲܪܬ̣ܵܐ ܒܬܲܗܪܵܐ ܝܵܠܕܵܐ؛

ܒܪܵܐ ܕܲܒ̣ܝܲܠܕܹܗ ܠܣܲܓܿܝܹ̈ܐܐ ܘܠܵܟܼ ܢܸܗܘܸܐ ܠܡܸܚܕܵܐ܀

ܗ؛

ܗܵܢܵܐ ܕܲܒ̣ܪܘܼܚ ܠܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܬܣܝܼܡ ܫܘܼܡܵܗܵܐ؛

ܪܲܒܵܐ ܘܕܲܟ̣ܝܵܐ ܘܟܹܐܢܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ܀

ܘ؛

ܘܲܩܕܼܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܩܵܠܵܐ ܘܡܲܠܲܐܟܼ ܢܸܗܘܸܐ؛

ܘܲܒ̣ܪ̈ܵܡܵܬܼܵܐ ܘܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܬܡܝܼܗܹ̈ܐ ܬܘܼܒ̣ ܢܸܬܼܓܵܘܹܐ܀

ܙ؛

ܙܵܚ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܒܟܲܪܣܵܐ ܘܥܲܠ ܒܲܪ ܐܝܼܬ̣ܝܵܐ ܗܘ̣ܵܐ ܟܵܪܘܿܙܵܐ؛

ܘܟܲܕܼ ܐܬ̣ܝܼܠܸܕܼ ܫܲܩܠܹܗ ܥܝܼܪܵܐ ܠܡܲܕܼܒܪܵܐ ܒܐ݇ܪܵܙܵܐ؛

ܚ:

ܚܲܝܹ̈ܐ ܢܲܟ̣ܦܹ̈ܐ ܕܥܲܢܘܵܝܘܼܬܼܵܐ ܚܝܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ؛

ܘܲܒ̣ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܡܸܬ̣ܪܲܒܹܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ܀

ܛ؛

ܛܒܸܠܵܪܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܕܲܩܕܼܵܡ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܩܸܠ ܪܲܗܛܵܐ؛

ܘܫܲܦܝܼ ܫܒ̣ܝܼܠܹ̈ܐ ܘܲܟ̣ܠܵܐ ܠܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܚܛܵܐ܀

ܝ؛

ܝܲܗ݇ܒܵܗ̇ ܒܙܲܒ̣ܢܵܗ̇ ܠܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬ̣ܵܐ ܗ̇ܝ ܕܚܘܼܣܵܝܵܐ؛

ܘܲܩܥ̣ܵܐ ܕܒܼܵܬܲܪܝ ܐܵܬܹܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܘܗ̤ܘ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ܀

ܟ؛

ܟܪܘܿܒ̣ܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܣܵܡ̣ ܝܲܡܝܼܢܹܗ ܥܲܠ ܪܹܫ ܡܲܠܟܵܐ؛

ܘܐܲܥܡܕܹܗ ܟܲܕܼ ܪܗܝܼܒ̣ ܘܪܲܬ̇ܝܼܬ̣ ܒܥܸܠܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̇ܕܲܪܟܵܐ܀

ܠ؛

ܠܒ̣ܝܼܫܘܵܐ ܠܒ̣ܘܼܫܵܐ ܥܲܠ ܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܣܲܥܪܵܐ ܕܓܲܡܠܹ̈ܐ؛

ܘܲܒ̣ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܕܲܟ̣ܝܘܼ ܘܙܲܗܝܘܼ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܡܸܠܹ̈ܐ܀

ܡ؛

ܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬܹܗ ܗ̣݇ܘܵܬ̤ ܒܲܦܓܲܪ ܩܲܡܨܹ̈ܐ ܘܕܼܒ̣ܫܵܐ ܫܚܝܼܡܵܐ؛

ܘܡܲܕܥܹܗ ܪܵܥܹܐ ܒܡܲܪܓܵܐ ܕܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ ܪܵܘܡܵܐ܀

ܢܢ؛

ܢܣܲܒ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܐܲܣܲܪ ܚܲܨܹ̈ܐ ܕܡܸܫܟܵܐ ܐܲܝܟܼ ܩܵܢܘܿܢܵܐ؛

ܘܒܲܙܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܚܲܨ ܬܲܪܥܝܼܬܹܗ ܫܠܝܼܚܵܐ ܘܟ̣ܵܗܢܵܐ܀

ܣ؛

ܣ̣ܥܲܪ ܬܸܕܼܡܪ̈ܵܬܼܵܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܲܟ̣ܣܹܐ؛

ܒܹܝܬ̣ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܕܝܼܵܬܹ̈ܩܘܿܣ ܪ̈ܵܡܵܬ̣ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ؛

ܥ؛

ܥܲܡܵܐ ܘܡܲܠܟܵܐ ܐܲܟܸܣ̣ ܘܛܲܟܸܣ̣ ܘܐܲܩ̣ܢܝܼ ܡܲܕܥܵܐ؛

ܠܲܡܩܲܒܵܠܘܼ ܡܲܠܟܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܕܐܸܬ̣ܓܿܠܝܼ ܒܐܲܪܥܵܐ܀

ܦ؛

ܦܲܬ̣ܚܹܗ ܠܓܲܙܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܼܵܐ ܟܵܗܢܵܐ ܢܲܟ̣ܦܵܐ؛

ܒܝܘܿܪܕܢܵܢ ܢܲܗܪܵܐ ܘܲܡܟܲܪ ܟܲܠܬܼܵܐ ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܕܬ̣ܘܼܩܦܵܐ܀

ܨ؛

ܨܵܬ̣ ܠܩܵܠ ܐܲܒ̣ܵܐ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܠܪܘܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̣ܚܲܠܨܵܐ؛

ܘܲܠܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܕܙܵܚ̣ܘ ܠܲܬ̣ܒ̣ܵܪܹܗ ܕܐܵܟܹܠ ܩܲܪܨܵܐ܀

ܩ؛

ܩܲܕܸܫ ܛܲܡܹ̈ܐܐ ܘܢܲܟܸܦ ܚܲܪ̈ܡܹܐ ܢܒܼܝܼܵܐ ܡܣܲܪܩܵܐ؛

ܡܸܛܠ ܩܘܼܫܬܵܐ ܒܣܲܗܕܘܼܬܼܵܐ ܢܣܲܒ̣ ܟܠܝܼܠܵܐ ܛܲܪܩܵܐ܀

ܪ؛

ܪܲܒ ܗ݇ܘ̣ ܕܲܪܓܹܗ ܘܥܲܠ ܪܲܒܘܼܬܹܗ ܐܲܣ̣ܗܸܕܼ ܡܵܪܵܐ.

ܕܠܲܝܬ ܒܝܼܠܝܼܕܲܝ̈ ܢܸܫܹ̈ܐ ܕܡܸܢܹܗ ܪܲܒ̇ ܒܲܫܪܵܪܵܐ܀

ܫ؛

ܫܲܡ̣ܠܝܼ ܪܲܗܛܹܗ ܒܲܓ̣ܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܘܗܸܕܼܪ̈ܲܝ ܩܘܼܕܫܵܐ؛

ܫܪܵܓ̣ܵܐ ܕܕܼܵܠܹܩ ܕܢܵܗܲܪ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܕܸܢܚܹܗ ܕܫܸܡܫܵܐ܀

ܬ؛

ܬܗܝܼܪ ܐܲܓ̣ܘܿܢܹܗ ܫܒ̣ܝܼܚ ܢܸܨܚܵܢܹܗ ܕܲܒ̣ܪ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ؛

ܡܲܟ̣ܬܸܒ̣ ܫܲܪܒܹܗ ܫܠܝܼܚܵܐ ܡܲܪܩܘܿܣ ܒܟ̣ܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ܀

 

 

ܕܦܲܛܪܘܿܣ ܘܦܵܘܠܘܿܣ

ܕܠܵܚܹܡ ܠܐܹܘܲܢܓܵܠܸܣܛܹ̈ܐ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܡܵܪܝܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܫܦܝܼܥܹ̈ܐ´؛

ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܟ̣ܵܪܘܿܙܘܼܬ̣ܵܐ ܩܲܕܸܫܘ ܡܲܕܥܹ̈ܐ܀

ܒ؛

ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܒܸܫ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬ̣ܵܐ ܕܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܢܪܲܥܸܐ؛

ܘܲܒܼܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܛ̣ܥܵܘ ܘܐܸܒܲܕܼܘ ܢܸܒ̣ܥܸܐ܀

ܓ؛

ܓܒ̣ܵܐ ܠܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܬܪܸܥܣܲܪ ܘܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܪܹ̈ܫܹܐ ܝ݇ܕܼܝܼܥܹ̈ܐ؛

ܘܲܥܒܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܡܸܠܚܵܐ ܠܣܲܟ̣ܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ̈ܥܹܐ܀

ܕ؛

ܕܵܢ̣ܘ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬ̣ ܘܐܲܠܸܦ̣ܘ ܩܘܼܫܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܝܵܕܼܘܿܥܹ̈ܐ؛

ܘܬܲܠܡܸܕܼܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܐܲܠܸܦܘ ܐܸܢܘܿܢ ܟܠܡܵܐ ܕܡܸܬܼܒ̇ܥܸܐ܀

ܗ؛

ܗܘ̣ܵܘ ܠܲܫܪܵܫܵܐ ܕܟ̣ܵܪܘܿܙܘܼܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܡܲܒ̇ܘܼܥܹ̈ܐ؛

ܘܐܲܫ̣ܩܝܼܘ ܠܥܵܠܡܵܐ ܫܸܩܝܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܥܲܬ̇ܝܼܪ ܫܸܦܥܹ̈ܐ܀

ܘ؛

ܘܡܸܠܬ̣ܵܐ ܚܲܝܬ̣ܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܗܘ̣ܵܘ ܙܵܪ̈ܘܿܥܹܐ؛

ܘܐܲܚܝܼܘ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܘܚܲܣܝܼܘ ܘܐܲܣܝܼܘ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܘܡܲܪ̈ܥܹܐ܀

ܙ؛

ܙܟ̣ܵܘ ܠܲܕܼܪܵܫܵܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘܿܦܹ̈ܐ ܘܐ݇ܢܵܫܵܐ ܨܢܝܼܥܹ̈ܐ؛

ܘܲܚܣܲܢܘ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܘܲܟ̣ܒܲܫܘ ܚܸܣܢܹ̈ܐ ܡܪ̈ܝܼܕܹܐ ܕܪ̈ܘܼܫܥܹܐ܀

ܚ؛

ܚܲܟܸܡܘ ܣܲܟ̣ܠܹ̈ܐ ܘܚܲܠܸܠܘ ܡܛܲܦܠܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܨܘܼܥܨܵܥܹ̈ܐ؛

ܘܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܕܸܚܠܲܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܢܓܲܕܼܘ ܠܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ܀

ܛ؛

ܛܪ̈ܘܿܢܹܐ ܡܲܟܸܟܼܘ ܘܣܲܡܣܸܡܘ ܘܐܲܚܠܸܡܘ ܡܲܕܥܹ̈ܐ ܡܲܪ̈ܥܹܐ؛

ܘܠܲܛܝܵܪ ܚܲܝܹ̈ܐ ܐܲܦ̣ܢܝܼܘ ܘܐܲܗܦܸܟ̣ܘ ܠܟ̣ܠܡܵܢ ܕܛܵܥܹܐ܀

ܝ؛

ܝܲܕܼܥܲܬ̣ ܩܘܼܫܬܵܐ ܒܠܸܒܵܘܵܬ̣̈ܵܐ ܗܘ̣ܵܘ ܩܵܒ̣ܘܿܥܹ̈ܐ؛

ܘܡ̣ܢ ܣܵܛܵܢܵܐ ܥܝܵܪܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܗܘ̣ܵܘ ܬܵܒ̣ܘܿܥܹ̈ܐ܀

ܟ؛

ܟܘܼܒܹ̈ܐ ܕܛܘܼܥܝܲܝ ܥܲܕܼܘ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܘܒ̣ܝܼܫܘܼܬ̣ ܙܲܪ̈ܥܹܐ؛

ܘܲܙܪܲܥܘ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܘܛܵܒ̣ܘܼܬ̣ ܫܸܡܥܹ̈ܐ܀

ܠ؛

ܠܪܲܥܡܵܐ ܕܩܵܠܵܐ ܕܟ̣ܵܪܘܿܙܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܢܵܕܼܘ ܛܲܒ̇ܝܼܥܹ̈ܐ؛

ܘܨܵܬ̣ܘ ܠܲܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܡܩܲܕܫܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܪܸ̈ܓ̣ܫܹܐ ܘܙܵܘܥܹ̈ܐ܀

ܡ؛

ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܐܲܫܠܸܡܘ ܒܲܫܪܵܪ ܝܲܕܼܥܹ̈ܐ؛

ܕܲܪܫܲܡ̣ܘ ܘܐܲܠܸܦ̣ܘ ܠܡܸܬ̇ܬܲܠܡܕܼܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܛܒ̣ܝܼܥܹ̈ܐ܀

ܢܢ؛

ܢܦܲܩ̣ܘ ܠܒܸܪ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܘܥܸܒ̣ܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܛܵܘܚܹ̈ܐ ܙܝܼܥܹ̈ܐ؛

ܘܙܲܡܸܢ̣ܘ ܘܲܩ̣ܪܵܘ ܠܡܸܫܬ̇ܘܼܬ̣ ܪܵܘܡܵܐ ܠܟ̣ܠ ܫܵܡܘܿܥܹ̈ܐ܀

ܣ؛

ܣܵܡ̣ܘ ܫܲܬ̣ܐܸܣܹ̈ܐ ܕܥܹܕܲܬ̣ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܥܲܠ ܝܲܕܼ ܫܘܿܥܹ̈ܐ؛

ܕܠܵܐ ܬܸܙܕܲܥܙܲܥ ܡ̣ܢ ܩܲܫܝܘܼܬ̣ܵܐ ܕܪ̈ܘܼܚܲܝ ܪ̈ܘܼܫܥܹ̈ܐ܀

ܥ؛

ܥ̣ܩܲܪܘ ܙܝܼܙܵܢܹ̈ܐ ܕܲܙܪܲܥ̣ ܒܐܲܪܥܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܕܡܲܛܥܹܐ؛

ܘܲܗܘ̣ܵܘ ܠܲܫܪܵܪ ܝܲܕܼܥܲܬ̣ ܩܘܼܫܬܵܐ ܫܸܪ̈ܫܹܐ ܘܦܸܪ̈ܥܹܐ܀

ܦ؛

ܦܬܲܚܘ ܒܹܝܬ̣ ܓܲܙܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬ̣ܵܐ ܩܕܼܵܡ ܟܠ ܕܒ̣ܵܥܹܐ؛

ܕܢܸܗܘܸܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܒܲܡܝܲܬ̇ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܘܟ̣ܠ ܕܲܡܪܲܥܸܐ܀

ܨ؛

ܨܵܘܡܹ̈ܐ ܘܫܲܗܪܹ̈ܐ ܘܲܨܠܵܘܵܬ̣̈ܵܐ ܕܲܒܼܟ̣ܠ ܫܵܥܹ̈ܐ؛

ܚܠܲܛܘ ܥܲܡ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܟ̣ܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܒܚܲܫܵܐ ܘܕܸܡܥܹ̈ܐ܀

ܩ؛

ܩܹܐܪ̈ܣܹܐ ܕܙܲܒ̣ܢܵܐ ܘܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܘܒ̣ܝܼܫܵܐ ܕܣܵܥܹܐ؛

ܙܟ̣ܵܘ ܢܲܨܝܼܚܹ̈ܐ ܘܕܼܵܫܘ ܥܲܠ ܚܲܫܹ̈ܐ ܘܚܲܠܝܼܘ ܢܸܦܥܹ̈ܐ܀

ܪ؛

ܪܲܒ̇ ܬܲܟ̣ܬܿܘܼܫܵܐ ܕܚܵܘܝܼܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܠܵܐ ܣܲܟܼ ܡܸܬ̇ܛ̱ܥܹܐ؛

ܘܲܓ̣ܒܲܪ̈ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܕܵܪܵܐ ܠܕܼܵܪܵܐ ܗܵܐ ܡܸܫܬܲܥܹܐ܀

ܫ؛

ܫܲܠܸܡܘ ܪܲܗܛܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܒܟ̣ܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܪܥܸܐ؛

ܘܚܵܘܝܼܘ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܚܠܝܼܨܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܒܝܲܕܼ ܫܘܼܘܕܵܥܹ̈ܐ܀

ܬ؛

ܬܵܘ ܫܡܲܥܘ ܗܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡ ܡܲܬܲܝ ܕܡܲܟ̣ܪܸܙ ܩܵܥܹ̇ܐ؛

ܢܸܨܚܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܒܩܵܠܹ̈ܐ ܫܡܝܼܥܹ̈ܐ܀

 

 

ܕܐܲܪܒܥܒܫܲܒܵܐ ܕܒܼܵܥܘܼܬܼܵܐ ܕܢܝܼܢܘܵܝܹ̈ܐ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܐܝܼܬ̣ܝܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ ܟܝܵܢܵܐ ܣܓ̣ܝܼܕܼܵܐ´؛

ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܥܲܡ ܝܵܬ̣ܵܐ ܚܕܼܵܐ܀

ܒ؛

ܒܪܘܼܚܵܐ ܩܲܪܸܒ̣ܘ ܣܸܓ̣ܕܼܬ̣ܵܐ ܕܦܲܐܝܵܐ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܡܚܲܝܕܼܵܐ؛

ܕܐܸܬ̣ܓܠܝܼ ܘܦܲܪܩܲܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪ̈ܥܵܬ̣ܵܐ ܘܡ̣ܢ ܡܵܪܘܿܕܼܵܐ܀

ܓ؛

ܓܒ̣ܵܐ ܠܹܗ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܠܟ̣ܵܪܘܿܙܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܠܬ̣ܘܼܠܡܵܕܼܵܐ؛

ܘܠܲܡܝܲܒܵܠܘܼ ܟܵܗܢܘܼܬ̣ ܩܘܼܫܬܵܐ ܒܲܣܝܵܡ ܐܝܼܕܼܵܐ܀

ܕ؛

ܕܲܟ̇ܝܼܘ ܥܵܠܡܵܐ ܡ̣ܢ ܨܘܼܥܨܵܥܹ̈ܐ ܕܒ̣ܝܼܫܵܐ ܛܪܝܼܕܼܵܐ؛

ܘܐܲܠܸܦܘ ܠܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܲܟܼܝܘܼܬ̣ ܠܸܒܵܐ ܘܲܙܢܵܐ ܟܚܝܼܕܼܵܐ܀

ܗ؛

ܗܵܟܲܢ ܐܲܩܪܲܚ ܡܵܪܲܢ ܒܡܲܬ̣ܠܹܗ ܕܗ̇ܘ ܐܲܒ̇ܝܼܕܼܵܐ؛

ܕܠܲܬ̣ܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܲܚ̣ܛܵܘ ܠܗܝܼܩ ܥܵܒ̣ܘܿܕܼܵܐ܀

ܘ؛

ܘܐܲܠܸܦ ܕܢܸܩܪܘܿܢ ܕܢܸܥܢܸܐ ܘܢܸܩܫܘܿܢ ܕܦܵܬܲܚ ܡܸܚܕܼܵܐ؛

ܘܲܕܼܗܝܼ ܨܠܘܿܬ̣ܵܐ ܠܓܲܙܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܩܠܝܼܕܼܵܐ܀

ܙ؛

ܙܲܝܢܵܐ ܗܝ̤ ܪܲܒܵܐ ܘܲܒ̣ܥܲܡܛܵܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܠܲܡܦܹܝܕܼܵܐ؛

ܘܲܨܠܘܿܬ̣ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܕܣܸܥܪܲܬ̤ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܬܡܝܼܗܹ̈ܐ ܣܵܗܕܵܐ܀

ܚ؛

ܚܲܝܵܒ̣ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܩܢܹܐ ܗܵܘܢܵܐ ܕܲܟ̣ܝܵܐ ܘܢܲܩܕܵܐ؛

ܕܢܸܗܘܸܐ ܐܲܡܝܼܢ ܒܲܨܠܵܘܵܬܼ̈ܵܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬ̣ ܥܲܒ̣ܕܵܐ܀

ܛ؛

ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܢܸܣܲܒ̣ ܠܢܝܼܢܘܹܐ ܕܪܲܥܝܲܬ̤ ܒܗ̇ܘ ܕܘܼܘܵܕܼܵܐ؛

ܠܡܵܪܵܗ̇ ܒܨܵܘܡܵܐ ܘܲܒܼܒܵܥܘܼܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܗܵܕܵܐ܀

ܝ؛

ܝܵܘܢܲܢ ܐܵܦ ܗ̤ܘ ܨܠܘܿܬ̣ܵܐ ܘܨܵܘܡܵܐ ܢ̣ܣܲܒ̣ ܠܹܗ ܥܒ̣ܵܕܼܵܐ؛

ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܢܘܼܢܵܐ ܢ̣ܦܲܩ ܠܲܪܘܲܚܬ̣ܵܐ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܣܗܝܼܕܼܵܐ܀

ܟ؛

ܟܸܢܫ̈ܝܼܢ ܟܸܢܫ̈ܝܼܢ ܠܗ̇ܝ ܒܵܥܘܼܬ̣ܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܥܵܒ̣ܕܵܐ؛

ܕܬܸܣܲܒ̣ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܲܡ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܒܼܟ̣ܠ ܥܒ̣ܝܼܕܼܵܐ܀

ܠ؛

ܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܦܓܲܪ ܘܲܒ̣ܪܘܼܚ ܓܵܥܹ̇ܝܢ ܐܲܟ̣ܚܕܼܵܐ؛

ܘܗ̤ܘ ܥܵܢܹ̇ܐ ܠܗܘܿܢ ܘܡܲܫܦܲܥ ܪ̈ܵܚܡܵܘܗܝ ܐܲܝܟܼ ܕܠܹܗ ܦܩܝܼܕܼܵܐ܀

ܡ؛

ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܝܲܡܵܐ ܘܡ̣̰ܢ ܓܵܘ ܓܘܼܒܵܐ ܗ̇ܘ ܐܲܚܝܼܕܼܵܐ؛

ܘܡ̣ܢ ܐܲܬ̇ܘܿܢܵܐ ܫ̣ܡܲܥ ܒܵܥܘܿܬܼܵܐ ܘܐܵܘܫܸܛ̣ ܐܝܼܕܼܵܐ܀

ܢܢ؛

ܢܝܼܢܘܹܐ ܒܥܝܼܪܵܐ ܥܲܡ ܝܲܠܘܼܕܹ̈ܐ ܚܸܣܠܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܬܕܼܵܐ؛

ܘܲܗܘܵܬ̤ ܓܥܵܬ̣ܗܘܿܢ ܣܵܠܩܵܐ ܠܪܵܘܡܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬ̇ܬ̇ܨܝܼܕܼܵܐ܀

ܣ؛

ܣܘܲܚ ܚܲܢܵܢܵܐ ܘܚܵܣ̣ ܘܐܸܬ̣ܪܲܚܲܡ ܒܝܵܘܡܵܐ ܥܬ̣ܝܼܕܼܵܐ؛

ܘܐܲܥܒܲܪ ܡܸܢܗܘܿܢ ܚܸܡܬܼܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܢܘܼܪܵܐ ܕܝܵܩܕܵܐ܀

ܥ؛

ܥܒܲܪ ܙܘܼܠܗܵܙܵܐ ܓܡܲܪ ܥܲܪܦܸܠܵܐ ܘܲܒܼܛܸܠ ܢܵܘܕܵܐ؛

ܘܐܸܫܟܲܚ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܲܡ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܟܲܪܟ̣ܵܐ ܡܕܼܵܘܕܼܵܐ܀

ܦ؛

ܦܪ̈ܲܚ̣ ܣܲܒ̣ܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܦܘܼܪܩܵܢܗܘܿܢ ܡܛܲܝ̈ ܠܟ̣ܠ ܘܲܥܕܵܐ؛

ܠܡܵܪܝܵܐ ܫܲܒܲܚܘ ܠܝܵܘܢܵܢ ܩܲܠܸܣܘ ܕܲܥܒܲܪ ܚܸܣܕܵܐ܀

ܨ؛

ܨܵܘܡܲܢ ܩܲܒܸ̇ܠ ܫܡܲܥ ܒܵܥܘܼܬܲܢ ܘܗܲܒ̣ܠܲܢ ܠܡܸܚܕܵܐ؛

ܐܲܝܟܼ ܢܝܼܢܘܵܝܹ̈ܐ ܘܝܵܘܢܵܢ ܘܲܗܘ̤ܝܼ ܠܲܢ ܒܹܝܬ̣ ܡܸܪܕܵܐ܀

ܩ؛

ܩܘܼܡ ܥܲܕܲܪܲܝܢ ܒܲܙܒܲܢ ܥܵܩܬ̣ܵܐ ܘܟܸܢܫܲܢ ܚܲܕܵܐ؛

ܒܦܘܼܢܵܝ ܟܠܡܵܐ ܕܫܵܐܹ̇ܠ ܡܸܢܵܟ̣ ܒܚܘܼܪܵܟܼ ܟܲܒܼܕܵܐ܀

ܪ؛

ܪܵܚܹܡ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܲܚܕܼܝܼ ܒܥܸܪܒܵܐ ܘܲܒ̣ܪܵܐ ܥܗܝܼܕܼܵܐ؛

ܫܲܝܸܢ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܘܩܲܝܸܡ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܒܟ̣ܠ ܥܘܼܬܵܕܼܵܐ܀

ܫ؛

ܫܘܼܪ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟܼ ܐܲܚܕܲܪ ܠܟܸܢܫܲܢ ܘܥܲܡܵܟܼ ܥܗܝܼܕܼܵܐ؛

ܘܗܘ̤ ܢܸܗܘܸܐ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܢܸܟ̣ܝܵܢܹ̈ܐ ܚܸܣܢܵܐ ܡܪܝܼܕܼܵܐ܀

ܬ؛

ܬܠܵܘ ܡܲܕܥܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܠܡܸܫܡܲܥ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܡܙܵܘܕܼܵܐ؛

ܡ̣ܢ ܦܘܼܡ ܡܲܬܲܝ ܫܠܝܼܚܵܐ ܓܲܒ̣ܝܵܐ ܐܵܦ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ܀

 

 

 

ܕܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܝܵܘܢܵܝܹ̈ܐ ܘܲܕܼܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܚܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܒ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܪܵܐ´؛

ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܲܠܟ̣ܠ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܐܲܬ̣ܩܸܢ ܘܲܒ̣ܪܵܐ܀

ܒ؛

ܒܨ̣ܵܘ ܟܲܣܝܵܬ̣̈ܵܐ ܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܘܩܲܦ̣ܘ ܠܲܫܪܵܪܵܐ؛

ܘܫܲܟ̣ܠܸܠܘ ܕܘܼܡܣܹ̈ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܘܣܲܒ̣ܪܵܐ܀

ܓ؛

ܓܠ̣ܵܘ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܟܣܲܝ̈ܵܐ ܕܲܒܼܟ̣ܠ ܣܸܦܪܵܐ؛

ܘܝܲܩܲܪܘ ܩܘܼܫܬܵܐ ܕܝܲܩܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܐܲܣ̣ܠܝܼܘ ܫܘܼܩܪܵܐ܀

ܕ؛

ܕܐܝܼܬ̣ ܠܲܒ̣ܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܲܠܥܹܠ ܘܕܲܠܬܲܚܬ̇ ܡܲܠܟܵܐ ܘܡܵܪܵܐ؛

ܐܵܘܕܝܼܘ ܕܐܝܬ̣ ܠܹܗ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܠܲܓ̣ܡܝܼܪܵܐ܀

ܗ؛

ܗܘ̤ ܫ̣ܠܲܚ ܡܸܠܬܹܗ ܘܲܠܒܸܫ ܡܸܢܲܢ ܐܸܣܛ̱ܠܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ؛

ܘܚܲܕܼ ܡܸܬ̇ܬܵܘܕܹܐ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܘܒܸܣܪܵܐ ܒܪܵܐ ܕܕܼܘܡܵܪܵܐ܀

ܘ؛

ܘܕܲܠܦܘܼܪܩܵܢܲܢ ܐܸܬ̣ܵܐ ܠܥܲܠܡܵܐ ܘܲܠܒܸܫ ܦܲܓ̣ܪܵܐ؛

ܘܡ̣ܢ ܡܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ ܕܐܸܫܬܲܚܠܲܦ ܠܹܗ ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܐܲܡܪܵܐ܀

ܙ؛

ܙܲܟ̇ܝܼ ܠܓܸܢܣܲܢ ܘܚܲܝܸܒ̣ ܘܫܲܦܸܠ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕܲܪܵܐ؛

ܘܫܲܪܲܪ ܩܝܵܡܬܲܢ ܟܲܕܼ ܡܝܼܬ̣ ܒܲܦܓܲܪ ܘܩܵܡ̣ ܡ̣ܢ ܩܲܒ̣ܪܵܐ܀

ܚ؛

ܚܲܣ̣ܢܹܗ ܠܒ̣ܝܼܫܵܐ ܘܩܲܛ̣ܠܹܗ ܠܡܵܘܬܵܐ ܘܐܲܝܟܼ ܕܲܒ̣ܟ̣ܘܼܪܵܐ؛

ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܡܥܲܠܝܵܐ ܥܲܒ̣ܕܹܗ ܠܨܲܠܡܲܢ ܓܒ̣ܝܼܠ ܡ̣ܢ ܥܲܦܪܵܐ܀

ܛ؛

ܛ̣ܡܲܪ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܒܟܸܬܵܐ ܕܲܓ̣ܒܲܠ ܘܨ̣ܵܪ ܡ̣ܢ ܡܸܕܪܵܐ؛

ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܨܲܠܡܲܢ ܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬ̣ܵܐ ܒܲܙܢܵܐ ܬܗܝܼܪܵܐ܀

ܝ؛

ܝܲܡܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܬܪܲܥ ܠܲܢ ܒܡܹܐܬ̣ܝܹܗ ܘܲܬ̣ܗܘܿܡ ܥܘܼܬ̣ܪܵܐ؛

ܕܲܚܢܲܢ ܢܹܐܪܲܒ̣ ܘܗܘ̤ ܠܵܐ ܢܸܙܥܲܪ ܐܲܝܟܼ ܚܲܣܝܼܪܵܐ܀

ܟ؛

ܟܬ̣ܵܒܹ̈ܐ ܣܵܗ̇ܕܝܼܢ ܠܡܲܠܦܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܕܪ̈ܵܚܡܲܝ ܟܘܼܫܪܵܐ؛

ܕܲܬ̣ܪܹܝܢ ܟܝܵܢ̈ܝܼܢ ܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ ܡܫܝܼܚܵܐ ܚܲܕܼ ܒܐܝܼܩܵܪܵܐ܀

ܠ؛

ܠܹܗ ܐܲܡܝܼܪܵܐ ܕܲܫ̣ܪܵܘ ܗܲܝܟ̇ܠܵܐ ܗܵܢܵܐ ܡܒܲܣܪܵܐ؛

ܘܐ݇ܢܵܐ ܠܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ ܡܩܝܼܡ ܐ݇ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܝܼ ܥܘܼܡܪܵܐ܀

ܡ؛

ܡܵܕܹܝܢ ܫܲܪܝܼܪ ܕܗܲܝܟ̇ܠܵܐ ܐܸܫܬ̇ܪܝܼ ܘܠܵܐ ܥܵܡܘܿܪܵܐ؛

ܕܐܝܼܬܼܝܵܐ ܕܢܲܚܹܐ ܘܠܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܕܲܢܡܘܼܬ̣ ܒܐ݇ܢܵܫܘܼܬܲܢ ܫ̣ܪܵܐ܀

ܢܢ؛

ܢܣܲܒ̣ ܕܡܘܼܬ̣ ܥܲܒ̣ܕܵܐ ܕܡܘܼܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܝܟܼ ܓܵܡܘܿܪܵܐ؛

ܕܲܢܫܲܡܠܹܐ ܒܹܗ ܡܕܲܒ̇ܪܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܗ̇ܝ ܕܠܹܗ ܫܵܦܪܵܐ܀

ܣ؛

ܣܲܒܲܪ ܫܸܡܥܘܿܢ ܠܥܲܡܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܓܲܒ̣ܪܵܐ؛

ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܬ̣ܚ̣ܙܝܼ ܠܘܵܬ̣ܟ̣ܘܿܢ ܒܚܲܝܠܹ̈ܐ ܕܬܲܗܪܵܐ܀

ܥ؛

ܥܲܡܹܗ ܐܲܠܦܘܼܢ ܐܲܒ̣ܵܗܵܬ̣̈ܵܐ ܬܪܝܼܨܘܼܬ̣ ܡܹܐܡܵܪܵܐ؛

ܘܒܲܟ̣ܬܼܝܼܒܼܵܬ̣̈ܗܘܿܢ ܐܵܘܪܸܬ̣ܘ ܘܚܵܘܝܼܘ ܩܘܼܫܬܵܐ ܒܚܝܼܪܵܐ܀

ܦ؛

ܦܘܼܫܵܩܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܬ̣ܘܼܩܦܵܐ ܙܵܕܹܩ ܠܡܸܩܪܵܐ؛

ܕܡܸܢܗܘܼܢ ܢܹܐܠܲܦ ܫܪܵܪܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܕܠܵܐ ܥܘܼܟܵܪܵܐ܀

ܨ؛

ܨܸܡܚܹ̈ܐ ܫܒ̣ܝܼܚܹ̈ܐ ܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܒܲܕܼܡܘܼܬ̣ ܨܲܦܪܵܐ؛

ܕܢܲܚ̣ܘ ܒܲܒ̣ܪܝܼܬ̣ܵܐ ܘܲܪܕܲܦܘ ܡܸܢܵܗ̇ ܚܸܫܟܵܐ ܟܡܝܼܪܵܐ܀

ܩ؛

ܩܘܼܫܬܵܐ ܐܲܠܸܦܘ ܒܠܹܐܘܬ̣ܵܐ ܥܦܝܼܦܬܵܐ ܕܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܢܘܼܓ̣ܪܵܐ؛

ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹܗ ܕܗ̇ܘ ܕܗܘ̤ ܫܪܵܪܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܘܢܘܼܗܪܵܐ܀

ܪ؛

ܪܘܼܚܵܐ ܕܲܒ̣ܗܘܿܢ ܚܲܝܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܸܛܥܲܢ ܝܘܼܩܪܵܐ؛

ܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܒܥܲܢܘܵܝܘܼܬ̣ܵܐ ܘܨܵܘܡܵܐ ܘܫܲܗܪܵܐ܀

ܫ؛

ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܲܪܫܘܼܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܡܫܲܪܪܵܐ؛

ܘܐܲܟ̣ܪܸܙܘ ܘܐܲܠܸܦܘ ܘܟ̣ܵܘܸܢܘ ܘܐܲܪܬܝܼܘ ܥܲܡ ܢܘܼܗܪܵܐ܀

ܬ؛

ܬܹܐܘܿܠܘܼܓ̣ܘܿܣ ܡܲܬܲܝ ܕܲܗܘ̣ܵܐ ܠܐ݇ܪܵܙܵܐ ܣܵܦܪܵܐ؛

ܨܲܠܵܘ ܠܹܗ ܐܸܕܼܢܹ̈ܐ ܘܲܫܡܲܥܘ ܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐ܀

 

 

 

ܕܕܘܼܟ̣ܪܵܢܵܐ ܕܚܲܕܼ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ

ܕܗܘ̤ ܡܵܪܝ ܐܲܒ̣ܵܐ ܩܵܬ̣ܘܿܠܝܼܩܵܐ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܚܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܟܲܣܝܵܐ´؛

ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܐܲܒ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܚܲܝܵܐ܀

ܒ؛

ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܨܘܼܬ̣ܘ ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ؛

ܡ̣ܢ ܦܘܼܡ ܡܲܬܲܝ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܬܪܸܥܣܲܪ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܓܒܲܝ̈ܵܐ܀

ܓ؛

ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܠܲܡ ܚܙܲܩ̣ ܘܲܩܪܵܐ ܠܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܒܚܘܼܒܵܐ ܫܲܦܝܵܐ؛

ܘܐܲܫ̣ܠܹܡ ܒܐܝܼܕܼܗܘܿܢ ܟܲܟܪܹ̈ܐ ܕܟܸܣܦܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ܀

ܕ؛

ܕܲܢ̣ܣܲܒ̣ ܚܲܡܸܫ ܘܕܲܢ̣ܣܲܒ̣ ܬܲܪ̈ܬܹܝܢ ܒܠܸܒܵܐ ܕܲܟ̣ܝܵܐ؛

ܥܲܦ̣ܘ ܝܘܼܬ̣ܪ̈ܵܢܹܐ ܕܬܲܓܵܪܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܒܥܲܡܠܹ̈ܐ ܠܐܲܝ̈ܵܐ܀

ܗ؛

ܗܘ̤ ܦܲܢܝܼ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܟ̣ܠ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܒܩܵܠܵܐ ܚܲܠܝܵܐ؛

ܕܐܹܝܘ ܠܵܟܼ ܥܲܒ̣ܕܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܡܗܲܝܡܢܵܐ ܘܚܲܟ̇ܝܼܡ ܪܸܢܝܵܐ܀

ܘ؛

ܘܲܕܼܥܲܠ ܩܲܠܝܼܠܼ ܠܲܡ ܐܸܬ̣ܗܲܝܡܲܢܬ̇ ܘܐܸܫܬ̇ܟܲܚܬ̇ ܓܲܒ̣ܝܵܐ؛

ܬܘܼܒ̣ ܣܲܓ̇ܝܼܵܐܐ ܢܸܬ̣ܓ̇ܥܸܠ ܒܐܝܼܕܼܵܟܼ ܒܝܵܘܡܵܐ ܐ݇ܚܪܵܝܵܐ܀

ܙ؛

ܙܹܠ ܠܚܲܕܼܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܵܟܼ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ ܫܡܲܝܵܐ؛

ܥܘܿܠ ܐܸܬ̣ܒܲܣܲܡ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܘܛܘܼܒܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܠܵܝܵܐ܀

ܚ؛

ܚܲܒ̣ܪܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܗܘ̣ܵܐ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܙܲܗܝܵܐ؛

ܗܘ̤ ܡܵܪܝ ܐܲܒ̣ܵܐ ܒܪܸܚܡܲܬ̣ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܘܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ܀

ܛ؛

ܛܥ̣ܵܐ ܠܲܥܝܵܕܹ̈ܐ ܦܲܓ̣ܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ܕܥܵܠܹܡ ܫܸܥܝܵܐ؛

ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܠܟܹܐܢܹ̈ܐ ܒܩܲܕܝܼܫܘܼܬܹܗ ܚܵܘܪܵܐ ܘܕܼܘܼܡܝܵܐ܀

ܝ؛

ܝܘܼܩܪܹܗ ܕܝܵܘܡܵܐ ܘܚܘܼܡܹܗ ܫܩܲܠ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܒܦܘܼܚܵܢ ܫܸܠܝܵܐ؛

ܘܲܙܟ̣ܵܐ ܠܚܲܫܹ̈ܐ ܘܠܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ ܒܥܘܼܕܼܪܵܢ ܡܵܪܝܵܐ܀

ܟ؛

ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܐܲܣ̣ܝܼ ܡ̣ܢ ܟܘܼܪ̈ܗܵܢܹܐ ܒܟܸܣܝܵܐ ܘܓܸܠܝܵܐ؛

ܘܢܲܚܸܡ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܕܦܲܓ̣ܪܵܐ ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܒܚܹܝܠ ܥܸܠܵܝܵܐ܀

ܠ؛

ܠܪܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܓ̣ܡܝܼܪܘܼܬ̣ܵܐ ܣ̣ܠܸܩ ܙܲܟܵܝܵܐ؛

ܘܢܸܨܚܵܢܵܘ̈ܗܝ ܡܛ̣ܵܘ ܠܣܵܘܦܹܝ̈ܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܒܛܸܒܹ̈ܐ ܚܠܲܝ̈ܵܐ܀

ܡ؛

ܡ̣ܠܵܐ ܠܝܵܬܹܒ̣ܬܵܐ ܡ̣ܢ ܝܘܼܬ̣ܪ̈ܵܢܵܘܗܝ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡܥܲܠܝܵܐ؛

ܘܬܲܠܡܸܕܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܲܡܕܼܝܼܢܵܬܼ̈ܵܐ ܒܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ܀

ܢܢ؛

ܢܩܸܦܘ ܠܹܗ ܒܚܘܼܒܵܐ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܫܵܛܘܼܗܝ ܠܥܵܠܡܵܐ ܓܲܠܝܵܐ؛

ܘܕܲܪܸܓ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܬܹܐܘܿܪ̈ܝܼܵܣ ܘܛܵܒ̣ܘܼܬ̣ ܙܢܲܝ̈ܵܐ܀

ܣ؛

ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܡܠܵܐܘܼܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܡܲܠܝܲܬ̣ ܒܸܟ̣ܝܵܐ؛

ܘܲܙܪܲܥܘ ܒܓ̣ܵܘܵܗ̇ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܓܲܐܝܵܐ܀

ܥ؛

ܥܲܠ ܫܲܬ̣ܐܸܣܬ̣ܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܒܲܢܵܝܵܐ؛

ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܙܲܗܝܵܐ ܒܸܢܝܵܢ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܘܥܘܼܡܪܹ̈ܐ ܦܐܲܝ̈ܵܐ܀

ܦ؛

ܦܠܲܚ̣ ܕܲܟ̣ܝܵܐܝܼܬ̣ ܥܡܲܠ̣ ܙܲܗܝܵܐܝܼܬ̣ ܘܟܹܐܢܵܐܝܼܬ̣ ܚ̣ܝܵܐ؛

ܘܒܲܡܝܲܬ̇ܪܘܼܬ̣ܵܐ ܫܲܠܸܡ ܪܲܗܛܹܗ ܐܲܪܥܵܢܵܝܵܐ܀

ܨ؛

ܨܠܘܿܬܹܗ ܛܵܪܕܲܬ̣ ܟܹܐܒ̣ܵܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ ܬܸܗܘܸܐ ܠܵܘܝܵܐ؛

ܠܟܸܢܫܵܐ ܕܙܲܝܲܚ ܝܘܿܡ ܕܘܼܟ̣ܪܵܢܹܗ ܫܒ̣ܝܼܚܵܐ ܘܩܲܪܝܵܐ܀

ܩ؛

ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܘܩܹܐܪ̈ܣܹܐ ܢܸܫܠܘܿܢ ܡܸܢܲܢ ܒܚܹܝܠ ܒܲܪ ܐܝܼܬ̣ܝܵܐ؛

ܘܢܲܡܠܸܟܼ ܒܐܲܬ̣ܪܲܢ ܫܠܵܡܵܐ ܘܫܲܝܢܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܐܵܘܝܵܐ܀

ܪ؛

ܪܹ̈ܫܹܐ ܘܡܲܠܟܹ̈ܐ ܘܲܡܕܲܒ̇ܪ̈ܵܢܹܐ ܒܕܼܝܼܢܵܐ ܫܲܘܝܵܐ؛

ܢܕܼܘܼܢܘܼܢ ܠܥܲܡܲܢ ܘܲܢܕܲܒ̇ܪܘܼܢܲܢ ܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܘܵܠܝܵܐ܀

ܫ؛

ܫܡܲܥܘ ܬܘܼܒ̣ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܗܵܫܵܐ ܗܵܐ ܡܸܬ̣ܩܲܪܝܵܐ؛

ܘܛܲܪܘ ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܘܗܲܒ̣ܘ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܠܗ̇ܘ ܕܠܹܗ ܝܵܐܝܵܐ܀

ܬ؛

ܬܠܵܘ ܪܸܥܝܵܢܟ̣ܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܚܲܣܝܵܐ؛

ܘܲܫܐܲܠܘ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܲܠ ܟܵܬ̣ܘܿܒܼܵܐ ܡܚܝܼܠܵܐ ܘܕܼܵܘܝܵܐ܀

 

 

 

ܕܲܥܪܘܼܒܼܬܵܐ ܕܥܲܢܝܼܕܹ̈ܐ

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܡܵܪܝܵܐ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ´؛

ܘܫܲܕܲܪ ܠܲܒ̣ܪܹܗ ܕܢܸܦܪܘܿܩ ܠܓܸܢܣܲܢ ܘܛܲܝܒ̇ܘܼ ܢܲܪܫܹܐ܀

ܒ؛

ܒܫܵܘܝܘܼ ܕܲܟܵܘ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐ݇ܪ̈ܵܙܵܘܗܝ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܘܪܸ̈ܓ̣ܫܹܐ؛

ܕܲܢܡܲܢܲܥܟ̣ܘܿܢ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܘܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܹ̈ܐ܀

ܓ؛

ܓܲܙܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܥܘܼܬ̣ܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܹ̈ܐ؛

ܦܬܲܚ ܠܲܢ ܡܵܪܲܢ ܟܬ̣ܵܒ̣ܵܐ ܗܵܢܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ ܪܹ̈ܫܹܐ܀

ܕ؛

ܕܪܲܫ ܠܲܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܡܲܠܟܘܼܬ̣ ܪܵܘܡܵܐ ܒܢܝܼܫܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ؛

ܘܢܘܼܗܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܟܣܹܝܢ ܒܦܵܣ̈ܘܿܩܵܘܗܝ ܕܟܲܝ̈ܵܐ ܡܩܲܕܫܹ̈ܐ܀

ܗ؛

ܗܵܢܵܘ ܫܪܵܪܵܐ ܕܐܸܬ̣ܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ܘ ܠܹܗ ܐܲܒ̣ܪܵܡ ܘܡܘܼܫܹܐ؛

ܗܵܢܵܘ ܥܸܠܬ̣ܵܐ ܕܟ̣ܠ ܛܵܒ̣ܵܬܼ̈ܵܐ ܠܟ̣ܠ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ؛

ܘ؛

ܘܵܠܹܐ ܠܟ̣ܠܲܢ ܕܢܸܛܲܪ ܠܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟܼ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ؛

ܕܢܸܫܬ̇ܘܸܐ ܥܲܡܗܘܿܢ ܠܡܸܬ̣ܒܲܣܵܡܘܼ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܚܲܫܹ̈ܐ܀

ܙ؛

ܙܲܝܢܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܢܸܣܒ̣ܝܼܘܗܝ ܠܘܼܩܒܲܠ ܙܲܒ̣ܢܹ̈ܐ ܫܓ̣ܝܼܫܹ̈ܐ؛

ܕܢܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚ ܒܗܸܪܓܵܐ ܡ̣ܢ ܢܘܼܬ̣ܵܦܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܡܲܟ̣ܬܵܫܹ̈ܐ܀

ܚ؛

ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܛܘܼܒܹ̈ܐ ܝܵܗܒܵܐ ܡܸܠܬܹܗ ܠܲܬ̣ܪܝܼܨ ܢܝܼܫܹ̈ܐ؛

ܘܡܲܣܓܸ̇ܐ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܚܵܝܲܬ̣ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܠܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ܀

ܛ؛

ܛܲܪܘ ܦܘܼܩܕܵܢܵܘ̈ܗܝ ܡܲܠܝܲܝ̈ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܛܲܝܸܒ̣ܘ ܠܒ̣ܘܼܫܹ̈ܐ؛

ܠܡܸܫܬ̇ܘܼܬ̣ ܚܲܬ̣ܢܵܐ ܘܲܠܕܼܘܼܟ̣ܪܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̣ܢܫܹܐ܀

ܝ؛

ܝܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܠܹܗ ܠܡܹܐܬ̣ܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܪ̈ܵܓ̣ܘܿܫܹܐ؛

ܘܠܵܐ ܢܕܼܵܘܸܕܼܟ̣ܘܿܢ ܥܵܠܡܵܐ ܒܗܸܒ̣ܠܹܗ ܘܫܘܼܦܪ̈ܵܘܗܝ ܡܛܵܘܫܹ̈ܐ܀

ܟ؛

ܟܬ̣ܝܼܒܼ ܕܢܹܐܬܹܐ ܠܲܡ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܵܬܹܐ ܠܡܸܫܪܵܐ ܟܒ̣ܝܼܫܹ̈ܐ؛

ܘܲܠܡܲܦܵܩܘܼ ܡ̣ܢ ܩܲܒ̣ܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܚܒ̣ܝܼܫܹ̈ܐ܀

ܠ؛

ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܲܪܫܲܥ̣ܘ ܘܐܲܥ̣ܘܸܠܘ ܘܲܛܠܲܡ̣ܘ ܠܝܵܬ̣ܒܹ̈ܐ ܘܒ̣ܵܝܫܹ̈ܐ؛

ܡܲܪܡܹܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܕܬܲܡܵܢ ܒܸܟ̣ܝܵܐ ܘܚܘܼܪܵܩ ܥܲܪ̈ܫܹܐ܀

ܡ؛

ܡܲܥܸܠ ܠܛܵܒܹ̈ܐ ܠܲܓ̣ܢܘܿܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܥܲܡ ܫܲܡܵܫܹ̈ܐ؛

ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܫܲܡܫܘܼܗܝ ܒܗܵܘܢܹ̈ܐ ܟܢܝܼܫܹ̈ܐ܀

ܢܢ؛

ܢܸܗܘܸܐ ܚܦܝܼܛܹ̈ܐ ܒܲܡܝܲܬ̇ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܢܲܫܝܼܫܹ̈ܐ؛

ܘܢܸܚܸܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܟܲܝ̈ܵܐ ܕܠܵܐ ܛܘܼܘܵܫܹ̈ܐ؛

ܣ؛

ܣܲܡ ܚܲܝܘܼܬ̣ܵܐ ܠܐܵܕܼܵܡܵܝܹ̈ܐ ܝܲܗ݇ܒ̣ ܒܹܝܬ̣ ܪ̈ܲܡܫܹܐ؛

ܘܐܲܫܠܸܡ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢ ܟܠܵܐ ܒܕܲܟ̣ܝܘܼܬ̣ ܐܵܕܼܫܹ̈ܐ܀

ܥ؛

ܥܵܠܡܵܐ ܗܸܒ̣ܠܵܐ ܗܘ̤ ܘܲܗܒܸܠ ܗܸܒ̣ܠܝܼ̈ܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܢܲܦܫܹ̈ܐ؛

ܠܵܐ ܢܲܛܥܹܝܟ̣ܘܿܢ ܒܝܼܫܵܐ ܒܢܸܟ̣ܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܠܵܐ ܡܕܲܪ̈ܫܹܐ܀

ܦ؛

ܦܵܪܘܿܩܲܢ ܝܲܗ݇ܒ̣ ܟܬ̣ܵܒ̣ܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܘܲܕܼܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ؛

ܗܘ̤ ܢܸܗܘܸܐ ܠܲܢ ܫܒ̣ܝܼܠܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܕܟܸܐ ܡ̣ܢ ܛܘܼܠܫܹ̈ܐ܀

ܨ؛

ܨܵܘܪܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܲܢ ܢܸܟ̣ܕܘܿܢ ܒܢܝܼܪܵܐ ܚܢܲܢ ܚܲܠܵܫܹ̈ܐ؛

ܒܲܦܫܝܼܛܘܼܬ̣ܵܐ ܘܢܲܗܦܸܟܼ ܐܲܦܲܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܕܵܪ̈ܘܿܫܹܐ܀

ܩ؛

ܩܲܛܝܼܢܵܐܝܼܬ̣ ܢܸܬ̣ܒܲܝܲܢ ܒܹܗ ܒܡܲܕܥܹ̈ܐ ܠܛܝܼܫܹ̈ܐ؛

ܘܢܸܓ̣ܡܘܿܪ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܒܝܲܕܼ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̣ܪܫܹܐ܀

ܪ؛

ܪܲܒܵܐ ܕܪ̈ܲܒܹܐ ܕܐܲܠܸܦ ܠܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܲܠܩܲܫܝܼܫܹ̈ܐ؛

ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܕܚܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܫܒ̣ܝܼܠܹ̈ܐ ܕܪ̈ܝܼܫܹܐ܀

ܫ؛

ܫܲܝܸܢ ܬܹܒܹܝܠ ܘܒܲܛܸܠ ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܥܲܡ ܬܲܟ̣ܬ̇ܘܼܫܹ̈ܐ؛

ܐܲܣܵܐ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܘܒܲܝܲܐ ܡܥܵܩܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܲܫܝܼܫܹ̈ܐ܀

ܬ؛

ܬܵܘ ܢܸܨܛܲܠܲܠ ܘܲܠܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܢ ܢܸܥܒܸܕܼ ܡܟܲܢܫܹ̈ܐ؛

ܘܢܸܫܡܲܥ ܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܕܡܲܟ̣ܪܸܙ ܡܲܬܲܝ ܕܠܵܐ ܢܸܬ̣ܪܫܹܐ܀

 

 

 

ܕܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ ܕܡܲܥܵܠܲܝ ܨܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܐܝܼܬ̣ܝܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ´؛

ܢܘܼܗܪܵܐ ܓܢܝܼܙܵܐ ܬܠܝܼܬ̣ܵܝ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܚܕܼܵܢܲܝ ܟܝܵܢܵܐ܀

ܒ؛

ܒܫܸܡܥܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ ܕܟ̣ܵܪܘܿܙܘܼܬ̣ܵܐ ܩܲܕܸܫ̣ܘ ܗܵܘܢܵܐ؛

ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܥܵܗܕܝܼܢ ܡܕܲܒ̇ܪܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܗ̇ܝ ܕܦܘܼܪܩܵܢܵܐ܀

ܓ؛

ܓܸܢܣܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܚܵܒ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܵܘܛܬ̣ܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ ܒܕܼܝܼܢܵܐ؛

ܘܲܠܒܸܫ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܕܡܸܢܲܢ ܘܦܲܪܩܹܗ ܠܗܵܢܵܐ܀

ܕ؛

ܕܲܥܒܲܪ ܐܵܕܼܵܡ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܸܬ̣ܒ̇ܪܝܼ ܥܲܠ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ؛

ܐܵܕܼܵܡ ܕܲܬ̣ܪܹܝܢ ܢ̣ܛܲܪ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܒܕܼܝܼܢܵܐ ܟܹܐܢܵܐ܀

ܗ؛

ܗܵܝܕܹܝܢ ܐܸܬ̣ܵܐ ܠܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܡܘܼܡܬ̣ܵܢܵܐ؛

ܕܲܢܩܲܕܸܫ ܠܲܢ ܥܘܼܒܵܐ ܕܲܟ̣ܝܵܐ ܐܵܦ ܪܘܼܚܵܢܵܐ܀

ܘ؛

ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܕܲܣ̣ܠܸܩ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܒܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܘܥܘܼܫܢܵܐ؛

ܕܒܲܪܬܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܠܕܲܒ̣ܪܵܐ ܕܢܲܩܪܸܒ̣ ܥܲܡ ܣܵܛܵܢܵܐ܀

ܙ؛

ܙܟ̣ܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܕܲܪܵܐ ܕܪܸܓ̇ܬ̣ܵܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܘܲܕܼܫܘܼܠܛܵܢܵܐ؛

ܘܚܲܝܸܒ̣ ܘܫܲܦܸܠ ܠܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ ܥܲܒ̣ܕܵܐ ܛܪܘܼܢܵܐ܀

ܚ؛

ܚܵܒ̣ ܡܵܪܘܿܕܼܵܐ ܘܲܩܪܸܒ̣ܘ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܒܹܗ ܒܥܸܕܵܢܵܐ؛

ܘܲܡܫܲܡܫܝܼܢ ܗ݇ܘ̣ܵܘ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܲܣ̣ܠܸܩ ܡ̣ܢ ܐܵܓ̣ܘܿܢܵܐ܀

ܛ؛

ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܥܲܬܸܕܼ ܠܓܸܢܣܵܐ ܡܚܝܼܠܵܐ ܥܲܡ ܢܸܨܚܵܢܵܐ؛

ܘܣܵܡ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ ܕܲܟ̣ܝܵܐ ܘܲܡܕܲܟ̇ܝܵܢܵܐ܀

ܝ؛

ܝܲܬ̣ܒܵܐ ܩܲܕܸܫ̣ ܡܲܕܼܒ̇ܪܵܐ ܫܲܝܸܢ ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܠܫܲܝܢܵܐ؛

ܘܲܓ̣ܒ̣ܵܐ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܘܲܣܥܲܪ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܒܥܲܡܵܐ ܛܢܝܼܢܵܐ܀

ܟ؛

ܟܸܢܫ̈ܝܼܢ ܟܸܢܫ̈ܝܼܢ ܢܲܩܦܘܼܗܝ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܕܼܝܼܢܵܐ؛

ܘܗ̤ܘ ܡܲܠܸܦ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܘܡܲܐܣܹܐ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܪܵܚܡܵܢܵܐ܀

ܠ؛

ܠܫܹܐܕܹ̈ܐ ܛܪܲܕܼ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܘܠܲܡܡܲܚܲܝ̈ܵܐ ܝܲܗ݇ܒ̣ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ؛

ܘܐܲܚ̣ܝܼ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܘܢܵܡܘܿܣ ܪܘܼܚܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܡܲܠܦܵܢܵܐ܀

ܡ؛

ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ ܪܵܘܡܵܐ ܣܲܒܲܪ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܡܠܸܐ ܥܲܡܛܵܢܵܐ؛

ܗ̇ܝ ܕܒܲܩܛܝܼܪܵܐ ܡܸܬ̇ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܩܛܝܼܪܵܢܵܐ܀

ܢܢ؛

ܢܘܼܗܪܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܘܡܸܠܚܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܩ̣ܪܵܐ ܡܲܚܝܵܢܵܐ؛

ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܠܗܘܿܢ ܐܲܓ̣ܥܸܠ ܓܲܙܵܐ ܡܸܬ̣ܝܲܕܼܥܵܢܵܐ܀

ܣ؛

ܣܵܡ̣ ܠܲܨܠܘܿܬ̣ܵܐ ܘܙܸܕܼܩ̱ܬ̣ܵܐ ܘܨܵܘܡܵܐ ܚܲܕܼ ܩܵܢܘܿܢܵܐ؛

ܕܡܸܛܠ ܡܵܪܝܵܐ ܬܸܥܒ̇ܕܼܘܼܢ ܘܠܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܒܡܲܚܙܹܐ ܥܲܝܢܵܐ،

ܥ؛

ܥܲܠ ܡܘܼܟܵܟ̣ܵܐ ܘܥܲܠ ܛܵܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܝܼܨܲܦܘ ܠܡܸܩܢܵܐ؛

ܘܐܛܐܸܒ̣ܘ ܠܒ̣ܵܝܫܹ̈ܐ ܘܲܪܚܲܡܘ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܚܦܝܼܛ ܠܡܸܣܢܵܐ܀

ܦ؛

ܦܠܘܿܚܘ ܟܲܣܝܵܐܝܼܬ̣ ܠܗ̇ܘ ܕܲܒ̣ܟܸܣܝܵܐ ܝܲܗ݇ܒ̣ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ؛

ܘܕܲܟܵܘ ܡܲܕܥܹ̈ܐ ܘܩܲܕܸܫܘ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܒܲܫܩܵܠ ܛܲܥܢܵܐ܀

ܨ؛

ܨܘܼܡܘ ܕܲܟ̣ܝܵܐܝܼܬ̣ ܒܲܦܓܲܪ ܘܲܒ̣ܪܘܼܚ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܵܐ؛

ܕܒ̣ܝܼܫܵܐ ܕܡܲܛܥܹܐ ܒܲܪ̈ܓ̰ܝܼܓ̣ܵܬ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܡܵܡܘܿܢܵܐ܀

ܩ؛

ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܐܲܠܸܦ ܠܲܓ̣ܒ̣ܵܘ̈ܗܝ ܗܘ̤ ܚܲܢܵܢܵܐ؛

ܕܢܸܙܟ̇ܘܿܢ ܒܨܵܘܡܵܐ ܘܒܲܨܠܵܘܵܬܼ̈ܵܐ ܠܢܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢܵܐ܀

ܪ؛

ܪܲܒܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ ܣܵܡ̣ ܠܬܲܡܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܢܝܼܫܵܐ ܬܲܩܢܵܐ؛

ܕܒܲܓ̣ܡܝܼܪܘܼܬܹܗ ܠܲܡܝܲܬ̇ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܢܡܲܪܘܿܢ ܠܡܸܩܢܵܐ܀

ܫ؛

ܫܪܵܪܵܐ ܡܩܵܘܸܐ ܥܲܡ ܟܹܐܢܘܼܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܒܘܼܣܪܵܢܵܐ؛

ܘܥܵܠܡܵܐ ܥܵܒܲܪ ܘܲܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬܹܗ ܕܠܵܐ ܗܸܢܝܵܢܵܐ܀

ܬ؛

ܬܵܘ ܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܨܠܵܘ ܠܹܗ ܐܸܕܼܢܵܐ؛

ܠܡܸܠܹ̈ܐ ܕܣܵܕܲܪ ܫܠܝܼܚܵܐ ܡܲܬܲܝ ܡܲܟ̣ܪܙܵܢܵܐ܀

 

 

 

ܕܚܲܕܼܒܫܲܒܵܐ ܕܲܬܪܹܝܢ ܕܨܵܘܡܵܐ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܡܵܪܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܘܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ´؛

ܚܕܼܵܐ ܐܘܿܣܝܼܵܐ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܒ̇ܚܵܢܹ̈ܐ܀

ܒ؛

ܒܨܵܘܡܵܐ ܕܲܟ̣ܝܵܐ ܘܒܲܨܠܵܘܵܬ̣̈ܵܐ ܡܲܪܵܘ ܒܟܹܐܢܹ̈ܐ؛

ܘܲܒ̣ܙܸܕܼܩܵܬ̣̈ܵܐ ܙܒ̤ܢܘ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܛܘܼܒ̣ܬ̣ܵܢܹ̈ܐ܀

ܓ؛

ܓܡܘܿܪܘ ܒܲܥܒ̣ܵܕܼܵܐ ܘܫܲܡܠܵܘ ܒܚܘܼܒܵܐ ܠܟ̣ܠ ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ؛

ܕܬܸܗܘܘܿܢ ܝܵܪ̈ܬܹܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܘܛܘܼܒܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܣܲܝܟ̣ܵܢܹ̈ܐ܀

ܕ؛

ܕܲܟ̣ܪܝܼܗ ܣܵܘܣܵܘ ܘܲܠܕܲܣܢܝܼܩܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܡܪ̈ܲܚܡܵܢܹܐ؛

ܕܗܵܢܵܘ ܨܵܘܡܵܐ ܕܬܸܩܨܸܐ ܠܲܚܡܵܟܼ ܠܒ̣ܵܝܫܹ̈ܐ ܘܟ̣ܵܦܢܹ̈ܐ܀

ܗ؛

ܗ̇ܘ ܒܲܪ ܐܵܡܘܿܨ ܣܵܐܹ̇ܡ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܢܸܐ؛

ܕܨܵܘܡܵܐ ܕܡܲܚܸܒ̣ ܘܲܡܩܲܒܸܠ ܠܹܗ ܪܲܒ̇ ܕܲܝܵܢܹ̈ܐ܀

ܘ؛

ܘܟܲܕܼ ܠܲܡ ܬܸܚܙܸܐ ܥܲܪܛܸܠܵܝܵܐ ܘܲܬ̣ܟܲܣܹܝܘܗܝ ܢܹܐ؛

ܘܠܲܐܟ̣ܣ̄ܢܵܝܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܬܲܥܸܠ ܠܒܲܝܬܵܟܼ ܕܨܵܡܬ̇ ܠܵܟܼ ܬܸܪܢܸܐ܀

ܙ؛

ܙܟ̣ܝܼ ܠܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܘܕܲܟܵܐ ܬܹܐܪܬܵܟܼ ܡ̣ܢ ܚܸܪ̈ܝܵܢܹܐ؛

ܥܒܲܪ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ ܘܲܥܒܸܕܼ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܘܲܪܚܲܡ ܡܫܲܝܢܹ̈ܐ܀

ܚ؛

ܚܘܼܒܵܐ ܘܣܲܒ̣ܪܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܚܠܵܦ ܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ؛

ܩܢܝܼ ܕܢܸܬ̣ܩܲܒ̇ܠܘܼܢ ܨܠܘܿܬ̣ܵܟܼ ܘܨܵܘܡܵܟܼ ܐܲܝܟܼ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ܀

ܛ؛

ܛܥܲܢ ܠܲܡܚܝܼܠܹ̈ܐ ܘܲܫܒ̣ܘܿܩ ܠܣܲܟ̣ܠܹ̈ܐ ܘܡܸܬܥܲܒ̣ܪ̈ܵܢܹܐ؛

ܕܢܸܫܒ̇ܘܿܩ ܐܵܦ ܠܵܟܼ ܡܵܪܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܟܠ ܣܘܼܪ̈ܚܵܢܹܐ܀

ܝ؛

ܝܼܡܵܐ ܒܐܵܡܹܝܢ ܗ̇ܘ ܕܠܲܣܒܲܪܬܹܗ ܡܲܬܲܝ ܬܵܢܹܐ؛

ܘܲܠܕܵܪܕܵܪ̈ܝܼܢ ܡܫܲܠܸܡ ܡܸܠܬܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܲܓ̣ܢܹܐ܀

ܟ؛

ܟܠܡܵܢ ܕܡܲܫܩܹܐ ܠܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܘܡܸܬ̣ܒܲܣܝܵܢܹ̈ܐ؛

ܟܵܣ ܩܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܢܛܝܼܪ ܗ݇ܘܼ ܐܲܓ̣ܪܹܗ ܕܠܹܗ ܡܸܬ̣ܦܲܢܸܐ܀

ܠ؛

ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܨܵܐܹ̇ܡ ܘܐܲܚܝܼܕܼ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܡܵܢܵܐ ܡܲܗܢܸܐ؛

ܨܵܘܡܵܐ ܣܦܝܼܩܵܐ ܓܠܝܼܙ ܡ̣ܢ ܥܒ̣ܵܕܹ̈ܐ ܡܸܬܩܲܠܣܵܢܹ̈ܐ܀

ܡ؛

ܡܘܼܟܵܟܼ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܘܕܲܟ̣ܝܘܼܬ̣ ܠܸܒܵܐ ܐܲܝܟܼ ܡܲܣܩܵܢܹ̈ܐ؛

ܗܵܘܹܝܢ ܠܨܵܘܡܹ̈ܐ ܘܠܲܨܠܵܘܵܬܼ̈ܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ܀

ܢܢ؛

ܢܸܙܕܗܲܪ ܐܲܚܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܵܓܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܚܸܛܝܵܢܹ̈ܐ؛

ܘܒܲܡܝܲܬ̇ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܢܨܲܒܸ̇ܬ̣ ܢܲܦ̮ܫܲܢ ܐܲܝܟܼ ܛܘܼܒ̣ܵܢܹ̈ܐ܀

ܣ؛

ܣܸܦܪ̈ܲܝ ܪܘܼܚܵܐ ܗܸܢܘܿܢ ܢܸܗܘܘܿܢ ܠܲܢ ܡܬܲܪ̈ܣܝܵܢܹܐ

ܒܐܘܼܟ̣ܠܵܐ ܘܫܸܩܝܵܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܘܲܡܒܲܣܡܵܢܹ̈ܐ܀

ܥ؛

ܥܲܠ ܫܲܬ̣ܐܣ̱ܬ̣ܵܐ ܕܣܘܟܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܸܢ ܐ݇ܢܵܫ ܒܵܥܹܐ؛

ܡܫܲܟ̣ܠܸܠ ܠܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܝܼܪܲܬ̣ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܩܵܢܹܐ܀

ܦ؛

ܦܵܘܠܘܿܣ ܡܲܠܸܦ ܙܢܲܝ̈ ܡܝܲܬܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܠܡܸܬ̇ܬܲܠܡܕܼܵܢܹ̈ܐ؛

ܕܟ̣ܠ ܟܬ̣ܵܒ̣ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܒ̣ܪܘܼܚ ܐܸܬ̣ܟ̇ܬܸܒ̣ ܡܠܸܐ ܝܘܼܬ̣ܪ̈ܵܢܹܐ܀

ܨ؛

ܨܵܘܡܵܐ ܡܙܲܗܸܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܫܲܗܸܐ ܚܹܐܦܵܐ ܕܥܲܝܢܹ̈ܐ؛

ܨܵܘܡܵܐ ܡܩܲܕܸܫ ܡܲܕܥܹ̈ܐ ܘܲܡܙܝܼܥ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܟ̣ܵܦܢܹ̈ܐ܀

ܩ؛

ܩܲܪܝܼܒ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܬ̣ܒ̣ܝܼܪ ܠܸܒܵܐ ܒܟ̣ܠ ܥܸܕܵܢܹ̈ܐ؛

ܘܲܠܡܲܟ̇ܝܼܟܲܝ̈ ܪܘܼܚܵܐ ܦܵܪܹܩ ܘܫܵܡܲܥ ܘܥܵܢܹܐ܀

ܪ؛

ܪܘܼܚܵܐ ܕܓ̣ܘܼܫܡܵܐ ܕܣܸܦܪ̈ܲܝ ܢܒ̣ܝܼܹ̈ܐ ܘܲܡܣܲܒ̇ܪ̈ܵܢܹܐ؛

ܡܸܠܬܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܡܵܕܹܝܢ ܠܘܵܬ̣ܵܗ̇ ܢܸܬ̣ܦܢܸܐ܀

ܫ؛

ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܡܸܫܬܲܪ̈ܝܵܢܹܐ؛

ܘܡܵܠܲܝ̈ ܡܵܪܲܢ ܠܵܐ ܢܸܥܒ̇ܪ̈ܵܢ ܣܵܟܼ ܐܲܫܲܪܘ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ܀

ܬ؛

ܬܗܝܼܪܝܼܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܐܲܫ̣ܠܸܡ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܲܟ̣ܪܸ̈ܣܛܝܵܢܹܐ؛

ܕܫܵܘܹܝܢ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܡܩܲܒ̇ܠܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܡܸܣܬܲܓ̣ܕܵܢܹ̈ܐ܀

 

 

 

ܕܚܲܕܼܒ̇ܫܲܒܵܐ ܕܲܬܠܵܬ̣ܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ

ܕܲܥܒ̣ܝܼܕܼ ܠܟ̣ܵܡܝܼܣ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܒ̣ܨܵܘܡܵܐ ܕܠܸܒܵܐ ܕܦܘܼܡܵܐ ܡܪܲܥܹܝܢ ܠܡܵܪܝܵܐ؛

ܒ؛

ܒܕܲܟ̣ܝܘܼܬ̣ ܩܢܘܿܡܵܐ ܕܙܲܗܝܘܼܬ̣ ܩܵܘܡܵܐ ܫܲܡܸܫܘ ܠܒ̣ܵܪܝܵܐ܀

ܓ؛

ܓܡܘܿܪܘ ܠܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܡܥܵܢܹ̈ܐ ܕܗܵܟܲܢ ܘܵܠܝܵܐ؛

ܕ؛

ܕܬܸܗܘܘܿܢ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܒܟ̣ܠ ܥܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܡܵܡ ܘܠܸܠܝܵܐ܀

ܗ؛

ܗܵܕܲܐ ܗܝ̤ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܗܝ̤ ܗܝ̤ ܥܸܠܬ̣ܵܐ ܕܟ̣ܠܢܵܫ ܚܲܝܵܐ؛

ܘ؛

ܘܒ̣ܵܗ̇ ܗ݇ܘ̣ ܪܸܓܬ̣ܵܐ ܛܵܠܩܵܐ ܘܚܸܡܬ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܡܸܬ̇ܕܲܚܝܵܐ܀

ܙ؛

ܙܲܝܢܵܐ ܡܲܠܒ̇ܫܵܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܡܵܘܕܝܵܐ؛

ܚ؛

ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܫܲܪܫܵܐ ܠܓܸܢܣܵܐ ܘܐܵܕܼܫܵܐ ܘܛܘܼܒܹ̈ܐ ܡܲܪܕܝܵܐ܀

ܛ؛

ܛܲܝܒ̇ܘܼܸܬ̣ ܪܘܼܚܵܐ ܡܲܠܝܲܬ̣ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܒܵܗ̇ ܡܸܬ̣ܩܲܪܝܵܐ،

ܝ؛

ܝܵܗܒܵܐ ܢܝܵܚܵܐ ܘܡܲܓ̣ܙܪܵܐ ܦܨܵܚܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܡܲܠܝܵܐ܀

ܟ؛

ܟܠܵܘ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܘܲܨܠܵܘ ܠܥܲܝܢܹ̈ܐ ܠܘܲܥܕܹܗ ܡܥܲܠܝܵܐ؛

ܠ؛

ܠܲܚܸܡܘ ܠܐܸܕܼܢܹ̈ܐ ܠܩܵܠ ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܒܨܵܘܬ̣ܵܐ ܘܫܸܠܝܵܐ܀

ܡ؛

ܡ̣ܢ ܡܹܐܟ̣ܠܵܬ̣̈ܵܐ ܡܦܲܝ̈ܓܲܬ̣ ܬܘܵܬܼܵܐ ܕܥܵܘܠܵܐ ܖܥܸܠܝܵܐ؛

ܢܢ؛

ܢܬ̣ܘܿܦܘ ܠܡܲܚܫ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܬ̣ܵܠܵܘܵܬ̣̈ܵܐ ܢܓ̣ܝܼܠ̈ܵܢ ܠܪܸܢܝܵܐ܀

ܣ؛

ܣܲܒܲܪܘ ܠܲܡܨܵܡ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ ܘܲܚܣܵܡ ܒܠܸܒܵܐ ܕܲܟ̣ܝܵܐ؛

ܥ؛

ܥܗܲܢܘ ܕܢܸܣܬܲܡܣܲܡ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܕܣ̣ܵܡ ܒܢܲܦ̮ܫܟ̣ܘܿܢ ܦܸܗܝܵܐ܀

ܦ؛

ܦܐܹܐ ܛܵܒ̣ ܨܵܘܡܵܐ ܠܵܘ ܕܡ̣ܢ ܠܲܚܡܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܟܲܠܝܵܐ؛

ܨ؛

ܨܲܝܵܡ ܒܦܸܚܡܵܐ ܒܪܲܡ ܡ̣ܢ ܐܸܠܡܵܐ ܘܪܘܼܫܥܵܐ ܣܲܢܝܵܐ܀

ܩ؛

ܩܘܼܡܘ ܥܬ̣ܝܼܕܼܵܐܝܼܬ̣ ܫܡܲܥܘ ܙܗܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܒܗܵܘܢܵܐ ܫܲܦܝܵܐ؛

ܪ؛

ܪܚܲܡܘ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܘܝܲܬ̇ܝܼܪܵܐܝܼܬ ܠܲܕܼܠܵܐ ܡܵܘܦܝܵܐ܀

ܫ؛

ܫܡܲܥܘ ܠܲܫܠܝܼܚܵܐ ܡܲܬܲܝ ܫܒ̣ܝܼܚܵܐ ܡܵܐܢܵܐ ܓܲܒ̣ܝܵܐ؛

ܬ؛

ܬܗܝܼܪ ܦܘܼܬܵܚܵܐ ܕܡܝܼܪ ܫܘܼܒܵܚܵܐ ܟܵܪܘܿܙ ܟܲܣܝܵܐ܀

 

 

ܕܚܲܕܼܒܫܲܒܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ.

ܕܝܼܠܹܗ ܕܟ̣ܵܡܝܼܣ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܒ̣ܨܵܘܡܵܐ´ ܘܫܲܗܪܵܐ ܘܩܵܘܡܵܐ ܡܪܲܥܹܝܢ ܠܡܵܪܝܵܐ´؛

ܘܲܠܒ̣ܘܼܣܵܡܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ ܪܵܘܡܵܐ ܝܵܬ̣ܗܘܿܢ ܩܵܪܝܵܐ܀

ܒ؛

ܗܵܘܢܵܐ ܥܝܼܪܵܐ ܘܡܲܕܥܵܐ ܙܗܝܼܪܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܘܕܲܟ̣ܝܵܐ؛

ܨܘܼܬ̣ܘ ܠܫܲܪܝܼܪܵܐ ܕܡܸܠܬܹܗ ܕܡܝܼܪܵܐ ܘܬܲܗܪܵܐ ܡܲܠܝܵܐ܀

ܓ؛

ܓܡܘܿܪܘ ܦܩܝܼܕܼ̈ܵܬܹܗ ܥܗܲܕܼܘ ܥܿܒ̣ܝܼܕܵܬܹ̈ܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܝܵܐ؛܆

ܕܲܠܒܸܪ̈ܝܵܬܹܗ ܬܸܦܪܘܿܩ ܚܙܵܬܹܗ ܢܚܸܬ̣ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ܀

ܕ؛

ܕܡܝܼܪ ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ ܓܡܝܼܪ ܬܘܼܩܵܢܹܗ ܗܕܼܝܼܪܵܐ ܘܦܲܐܝܵܐ؛

ܬܗܝܼܪ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܹܗ ܙܗܝܼܪ ܚܘܼܪܩܵܢܹܗ ܣܕܼܝܼܪܵܐ ܘܓܲܐܝܵܐ܀

ܗ؛

ܗܵܕܲܐ ܗܝ̤ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܡܚܵܘܝܲܬ̣ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܬ̣ܘܼܩܵܢ ܗܘܲܝ̈ܵܐ؛

ܘܡ̣ܢ ܥܲܒ̣ܕܘܼܬ̣ܵܐ ܕܢܝܼܪ ܛܵܥܝܘܼܬ̣ܵܐ ܦܸܪܩܲܬ̤ ܓܒܲܝ̈ܵܐ܀

ܘ؛

ܘܹܐܠܵܐ ܕܚܸܫܟܵܐ ܕܓܲܪ̈ܡܹܐ ܘܡܸܫܟܵܐ ܓܵܠܓܵܐ ܓܵܠܝܵܐ؛

ܘܝܵܘܡܵܢ ܗܵܪܟܵܐ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܣܵܪܟܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬ̣ܟܲܠܝܵܐ܀

ܙ؛

ܙܘܵܕܹ̈ܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܵܠܹܡ ܪܘܼܚܵܐ ܝܵܗܒܵܐ ܠܠܲܐܝ̈ܵܐ؛

ܘܒܲܢܗܘܿܪ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܡܨܲܒ̇ܬܼܵܐ ܠܠܘܼܚܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܘܫܸܠܝܵܐ܀

ܚ؛

ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܦܲܠܓ̣ܵܐ ܟܲܕܼ ܡܲܙܠ̱ܓ̣ܵܐ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܡܚܵܘܝܵܐ؛

ܒܕܲܒ̣ܪܘܼܚ ܡܡܲܙܓ̣ܵܐ ܘܨܹܐܕܹܝܗ̇ ܡܓܲܪܓ̣ܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܚܲܠܝܵܐ܀

ܛ؛

ܛܘܼܒ̣ ܠܲܕܼܫܵܡܥܝܼܢ ܩܵܠܵܗ̇ ܒܡܲܕܥ̈ܝܼܢ ܘܗܵܘܹܝܢ ܩܪ̈ܲܝܵܐ؛

ܩܕܼܵܡ ܕܡܸܬ̇ܬܲܒ̣ܥܝܼܢ ܐܵܦ ܡܸܬ̣ܦܲܪܥܝܼܢ ܩܕܼܵܡ ܟܠ ܒܪ̈ܲܝܵܐ܀

ܝ؛

ܝܲܩܢܘܼܗ̇ ܒܗܵܘܢܵܐ ܕܪܵܡ ܡ̣ܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܘܐܲܬ̣ܪܵܐ ܓܲܒ̣ܝܵܐ؛

ܘܡܲܕܥܵܐ ܬܲܩܢܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܡܲܬ̣ܩܢܵܐ ܠܚܲܝܠܵܗ̇ ܡܥܲܠܝܵܐ܀

ܟ؛

ܟܘܼܬ̣ܒ̇ܘܼܗ̇ ܡܘܼܚܵܐ ܨܘܼܪܘܼܗܝ ܠܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܕܒܲܟ̣ܝܵܢ ܩܲܢܝܵܐ܀

ܘܲܒ̣ܥܘܼܒ̇ ܡܘܼܚܵܐ ܨܘܼܪܘܼܗܝ ܠܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܕܒܲܟ̣ܝܵܢ ܩܲܢܝܵܐ܀

ܠ؛

ܠܐܸܕܼܢܲܝ̈ܢ ܢܸܨܠܸܐ ܠܥܲܝܢܲܝ̈ܢ ܢܸܬ̇ܠܸܐ ܠܩܵܠ ܩܵܪܘܿܝܵܐ؛

ܕܥܲܬ̇ܝܼܪ ܡܸܠܹ̈ܐ ܡܲܬܲܝ ܓܵܠܹܐ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܟܣܲܝ̈ܵܐ܀

 

 

ܕܐܲܪܒܥܵܒܫܲܒܵܐ ܕܦܲܠܓܘܼܬܼܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܝܼܡܢܝܼܢ´ ܒܗ̇ܘ ܕܲܒ̣ܪܵܫܝܼܬ̣ ܗܘ̤ ܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ ܗ݇ܘ̣ܵܐ´؛

ܘܡ̣ܢ ܒܸܠܥܵܕܼܵܘܗܝ ܐܵܦܠܵܐ ܚܕܼܵܐ ܗܘܵܬ̤ ܡܸܕܸܡ ܕܲܗܘ̤ܵܐ܀

ܒ؛

ܒܗܵܘܢܵܐ ܨܘܼܬ̣ܘܼܗ̇ ܠܟ̣ܵܪܘܿܙܘܼܬ̣ܵܐ ܕܒܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܗܘ̤ܵܐ؛

ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܘܢܘܼܗܪܵܐ ܗ̇ܘ ܕܲܒ̣ܚܸܫܟܵܐ ܗܘ̤ ܡܲܢܗܲܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܓ؛

ܓܠ̣ܵܐ ܥܲܠ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܟܲܕܼ ܡܪܲܙܸܙ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܬܠܝܼܬ̣ܵܝܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܚܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ ܠܡܸܩܪܵܐ ܦ̣ܩܲܕܼ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܕ؛

ܕܲܟ̇ܝܼ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܠܸܒܵܘܵܬ̣̈ܵܐ ܘܟܹܢ ܙܵܪܲܥ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܙܲܪܥܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܼ ܡܲܟ̣ܪܸܙ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܗ؛

ܗܲܕܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܐܵܕܼܵܡ ܢܦܲܩ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܘܥܲܠܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܸܣܲܩ ܒܗܵܘܢܵܐ ܠܟܲܪ ܕܲܣܠܸܩ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܘ؛

ܘܐܸܡܲܪ ܕܐܸܢܵܐ ܐ݇ܢܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܚܲܝܵܐ ܗ̇ܘ ܕܲܢܚܸܬ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܡ̣ܢ ܫܡܲܝ̈ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܠܲܡܩܲܕܵܫܘܼ ܠܗܵܘ̇ ܕܲܚܛ̣ܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܙ؛

ܙܵܒܹܢ ܐ݇ܢܵܐ ܒܕܹܡܝ ܓܸܢܣܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܗ̇ܘ ܕܚܲܝܵܒ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܕܝܼܢܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܘܲܕܼܠܵܘܛܬܼܵܐ ܗ̇ܝ ܕܐܵܕܼܵܡ ܠܝܼܛ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܚ؛

ܚܵܒ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܒܲܥܪܸܢ ܘܲܠܝܲܠܕܵܬܹ̈ܐ ܬܘܼܒ̣ ܡܲܫܟܸܢ ܗ݇ܘܼܵܐ،

ܘܢܸܚܬܹܬ̣ ܕܐܸܦܪܘܿܩ ܠܗ̇ܘ ܕܥܲܠ ܦܘܼܩܕܵܢ ܡܵܪܹܗ ܥܒܲܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܛ؛

ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܝ̤ܗ݇ܒܹܬ̣ ܕܐܹܡܲܪ ܦܸܨܚܵܐ ܗ̇ܘ ܕܡܸܬ̇ܕ̱ܒܲܚ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܝ ܠܲܚܡܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܡܘܼܫܹܐ ܨܵܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܝ؛

ܝܲܗ݇ܒ̣ܬܹܗ ܕܬܹܐܟ̣ܠܘܼܢ ܘܲܠܕܸܡܝ ܬܸܫܬܘܿܢ ܕܨܸܒ̣ܝܵܢܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܠܐܲܒ̣ܵܐ ܕܲܪܚܸܡ ܕܠܲܒ̣ܪܹܗ ܢܸܬܸܠ ܕܸܒ̣ܚܵܐ ܠܡܸܗܘܵܐ܀

ܟ؛

ܟܠ ܕܐܵܟܹܠ ܦܲܓ̣ܪܝ ܘܫܵܬܹܐ ܡ̣ܢ ܕܹܡܝ ܟܲܕܼ ܡܗܲܝܡܸܢ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܗܘ̤ ܒܝܼ ܡܩܵܘܸܐ ܘܐܸܢܵܐ ܒܸܗ ܬܘܼܒ̣ ܐܲܝܟܼ ܕܣܲܒܲܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܠ؛

ܠܵܐ ܐܵܬܹܐ ܠܲܡ ܠܕܼܝܼܢܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܫܵܘܹܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܐܸܠܵܐ ܫܲܢܝܼ ܡ̣ܢ ܡܝܼܬ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܕܪܲܓ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܡ؛

ܡܵܕܹܝܢ ܢܲܫܲܕ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܠܗ̇ܝ ܕܐܸܡܲܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܘܲܒܼܕܲܟ̣ܝܘܼܬ̣ܵܐ ܢܸܣܲܒ̣ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܠܲܢ ܐܲܫܠܸܡ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܢܢ؛

ܢܹܐܟ̣ܘܿܠ ܦܲܓ̣ܪܹܗ ܘܢܸܫܬܹ̇ܐ ܠܲܕܼܡܹܗ ܐܲܝܟܼ ܕܲܦܩܲܕܼ ܗ݇ܘ̣ܵܐ،

ܕܢܸܡܛܸܐ ܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܘܛܘܼܒܹ̈ܐ ܗ̇ܘ ܕܲܡܠܲܟܼ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܣ؛

ܣܲܡ ܚܲܝܘܼܬ̣ܵܐ ܒܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܛܡܲܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܕܢܸܚܘܿܢ ܒܐܘܼܟ̣ܠܹܗ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܕܥܵܘܠܵܐ ܕܒ̣ܝܼܫܵܐ ܩܛܲܠ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܥ؛

ܥܡܲܪ ܒܹܗ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܒܗܲܝܟܲܠ ܒܸܣܪܵܐ ܕܡܸܢܲܢ ܢܣܲܒ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܒܲܚܕܵܝܘܼܬ̣ܵܐ ܘܗܵܟܲܢ ܒܦܲܓ̣ܪܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ ܫܪܸܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܦ؛

ܦܘܼܪܩܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܫܘܼܒ̣ܩܵܢ ܚܵܘܒܹ̈ܐ ܕܢܲܓ̣ܙܲܪ ܨܒ̣ܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܘܡܲܕܸܟܼ ܪܘܼܚܵܐ ܒܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ ܗ̇ܘ ܕܐܲܫܠܸܡ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܨ؛

ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܐܝܼܬ̣ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܠܒܸܣܪܵܐ ܐܸܬ̣ܚܲܝܲܕܼ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܘܒܹܗ ܒܨܸܒ̣ܝܵܢܵܐ ܗܘ̤ ܥܲܡ ܐ݇ܪ̈ܵܙܵܘܗܝ ܒܛܲܝܒܘܼ ܗܘ̤ܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܩ؛

ܩܝܵܡܬܵܐ ܕܟ̣ܠܲܢ ܨܵܪ ܠܲܢ ܒܕܸܒܼܚܹܗ ܗ̇ܘ ܕܐܸܡܲܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܕܡ̇ܢ ܕܐܵܟܹܠ ܦܲܓ̣ܪܝ ܘܫܵܬܹܐ ܡ̣ܢ ܕܹܡܝ ܚܲܕܼ ܥܲܡܝ ܗܘ̤ܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܪ؛

ܪܵܘܪ̈ܒܼܝܼܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܲܝܟ ܣܓ̣ܝܼܕܼ ܐܝܼܩܵܪܵܟܼ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܠܘܵܐ؛

ܚܹܝܠ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟܼ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܗܲܝܡܸܢ ܘܒܲܫܡܵܟܼ ܥܡܲܕܼ ܗ݇ܘܼܵܐ܀

ܫ؛

ܫܡܲܥ ܠܲܨܠܘܿܬܲܢ ܘܩܲܒܸ̇ܠ ܨܵܘܡܲܢ ܐܲܝܟܼ ܕܲܦܩܲܕܼܬ̇ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܘܗܲܒܼܠܲܢ ܫܲܝܢܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܚܘܼܒܵܟܼ ܕܠܲܢ ܩܲܕܝܼܡ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܬ؛

ܬܘܼܒ̣ ܫܡܲܥܘ ܒܗܵܘܢܵܐ ܣܒܲܪܬܵܐ ܚܲܝܬ̣ܵܐ ܗ̇ܝ ܕܲܐܟ̣ܬܸܒ̣ ܗ݇ܘܼܵܐ؛

ܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܠܐܲܦܸܣܵܝܹ̈ܐ ܟܲܕܼ ܡܣܲܒܲܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

 

ܕܚܲܕܒ̇ܫܲܒܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ.

ܩܪܝܼ ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܲܥܪܘܼܒ̣ܬܵܐ ܕܥܲܢܝܼܕܹ̈ܐ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܡܵܪܝܵܐ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ´؛

ܘܫܲܕܲܪ ܠܲܒ̣ܪܹܗ ܕܢܸܦܪܘܿܩ ܠܓܸܢܣܲܢ ܘܛܲܝܒ̇ܘܼ ܢܲܪܫܹܐ܀

ܒ؛

ܒܫܵܘܝܘܼ ܕܲܟܵܘ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐ݇ܪ̈ܵܙܵܘܗܝ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܘܪܸ̈ܓ̣ܫܹܐ؛

ܕܲܢܡܲܢܲܥܟ̣ܘܿܢ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܘܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܹ̈ܐ܀

ܓ؛

ܓܲܙܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܥܘܼܬ̣ܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܹ̈ܐ؛

ܦܬܲܚ ܠܲܢ ܡܵܪܲܢ ܟܬ̣ܵܒ̣ܵܐ ܗܵܢܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ ܪܹ̈ܫܹܐ܀

ܕ؛

ܕܪܲܫ ܠܲܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܡܲܠܟܘܼܬ̣ ܪܵܘܡܵܐ ܒܢܝܼܫܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ؛

ܘܢܘܼܗܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܟܣܹܝܢ ܒܦܵܣ̈ܘܿܩܵܘܗܝ ܕܟܲܝ̈ܵܐ ܡܩܲܕܫܹ̈ܐ܀

ܗ؛

ܗܵܢܵܘ ܫܪܵܪܵܐ ܕܐܸܬ̣ܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ܘ ܠܹܗ ܐܲܒ̣ܪܵܡ ܘܡܘܼܫܹܐ؛

ܗܵܢܵܘ ܥܸܠܬ̣ܵܐ ܕܟ̣ܠ ܛܵܒ̣ܵܬܼ̈ܵܐ ܠܟ̣ܠ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ؛

ܘ؛

ܘܵܠܹܐ ܠܟ̣ܠܲܢ ܕܢܸܛܲܪ ܠܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟܼ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ؛

ܕܢܸܫܬ̇ܘܸܐ ܥܲܡܗܘܿܢ ܠܡܸܬ̣ܒܲܣܵܡܘܼ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܚܲܫܹ̈ܐ܀

ܙ؛

ܙܲܝܢܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܢܸܣܒ̣ܝܼܘܗܝ ܠܘܼܩܒܲܠ ܙܲܒ̣ܢܹ̈ܐ ܫܓ̣ܝܼܫܹ̈ܐ؛

ܕܢܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚ ܒܗܸܪܓܵܐ ܡ̣ܢ ܢܘܼܬ̣ܵܦܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܡܲܟ̣ܬܵܫܹ̈ܐ܀

ܚ؛

ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܛܘܼܒܹ̈ܐ ܝܵܗܒܵܐ ܡܸܠܬܹܗ ܠܲܬ̣ܪܝܼܨ ܢܝܼܫܹ̈ܐ؛

ܘܡܲܣܓܸ̇ܐ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܚܵܝܲܬ̣ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܠܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ܀

ܛ؛

ܛܲܪܘ ܦܘܼܩܕܵܢܵܘ̈ܗܝ ܡܲܠܝܲܝ̈ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܛܲܝܸܒ̣ܘ ܠܒ̣ܘܼܫܹ̈ܐ؛

ܠܡܸܫܬ̇ܘܼܬ̣ ܚܲܬ̣ܢܵܐ ܘܲܠܕܼܘܼܟ̣ܪܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̣ܢܫܹܐ܀

ܝ؛

ܝܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܠܹܗ ܠܡܹܐܬ̣ܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܪ̈ܵܓ̣ܘܿܫܹܐ؛

ܘܠܵܐ ܢܕܼܵܘܸܕܼܟ̣ܘܿܢ ܥܵܠܡܵܐ ܒܗܸܒ̣ܠܹܗ ܘܫܘܼܦܪ̈ܵܘܗܝ ܡܛܵܘܫܹ̈ܐ܀

ܟ؛

ܟܬ̣ܝܼܒܼ ܕܢܹܐܬܹܐ ܠܲܡ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܵܬܹܐ ܠܡܸܫܪܵܐ ܟܒ̣ܝܼܫܹ̈ܐ؛

ܘܲܠܡܲܦܵܩܘܼ ܡ̣ܢ ܩܲܒ̣ܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܚܒ̣ܝܼܫܹ̈ܐ܀

ܠ؛

ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܲܪܫܲܥ̣ܘ ܘܐܲܥ̣ܘܸܠܘ ܘܲܛܠܲܡ̣ܘ ܠܝܵܬ̣ܒܹ̈ܐ ܘܒ̣ܵܝܫܹ̈ܐ؛

ܡܲܪܡܹܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܕܬܲܡܵܢ ܒܸܟ̣ܝܵܐ ܘܚܘܼܪܵܩ ܥܲܪ̈ܫܹܐ܀

ܡ؛

ܡܲܥܸܠ ܠܛܵܒܹ̈ܐ ܠܲܓ̣ܢܘܿܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܥܲܡ ܫܲܡܵܫܹ̈ܐ؛

ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܫܲܡܫܘܼܗܝ ܒܗܵܘܢܹ̈ܐ ܟܢܝܼܫܹ̈ܐ܀

ܢܢ؛

ܢܸܗܘܸܐ ܚܦܝܼܛܹ̈ܐ ܒܲܡܝܲܬ̇ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܢܲܫܝܼܫܹ̈ܐ؛

ܘܢܸܚܸܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܟܲܝ̈ܵܐ ܕܠܵܐ ܛܘܼܘܵܫܹ̈ܐ؛

ܣ؛

ܣܲܡ ܚܲܝܘܼܬ̣ܵܐ ܠܐܵܕܼܵܡܵܝܹ̈ܐ ܝܲܗ݇ܒ̣ ܒܹܝܬ̣ ܪ̈ܲܡܫܹܐ؛

ܘܐܲܫܠܸܡ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢ ܟܠܵܐ ܒܕܲܟ̣ܝܘܼܬ̣ ܐܵܕܼܫܹ̈ܐ܀

ܥ؛

ܥܵܠܡܵܐ ܗܸܒ̣ܠܵܐ ܗܘ̤ ܘܲܗܒܸܠ ܗܸܒ̣ܠܝܼ̈ܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܢܲܦܫܹ̈ܐ؛

ܠܵܐ ܢܲܛܥܹܝܟ̣ܘܿܢ ܒܝܼܫܵܐ ܒܢܸܟ̣ܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܠܵܐ ܡܕܲܪ̈ܫܹܐ܀

ܦ؛

ܦܵܪܘܿܩܲܢ ܝܲܗ݇ܒ̣ ܟܬ̣ܵܒ̣ܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܘܲܕܼܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ؛

ܗܘ̤ ܢܸܗܘܸܐ ܠܲܢ ܫܒ̣ܝܼܠܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܕܟܸܐ ܡ̣ܢ ܛܘܼܠܫܹ̈ܐ܀

ܨ؛

ܨܵܘܪܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܲܢ ܢܸܟ̣ܕܘܿܢ ܒܢܝܼܪܵܐ ܚܢܲܢ ܚܲܠܵܫܹ̈ܐ؛

ܒܲܦܫܝܼܛܘܼܬ̣ܵܐ ܘܢܲܗܦܸܟܼ ܐܲܦܲܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܕܵܪ̈ܘܿܫܹܐ܀

ܩ؛

ܩܲܛܝܼܢܵܐܝܼܬ̣ ܢܸܬ̣ܒܲܝܲܢ ܒܹܗ ܒܡܲܕܥܹ̈ܐ ܠܛܝܼܫܹ̈ܐ؛

ܘܢܸܓ̣ܡܘܿܪ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܒܝܲܕܼ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̣ܪܫܹܐ܀

ܪ؛

ܪܲܒܵܐ ܕܪ̈ܲܒܹܐ ܕܐܲܠܸܦ ܠܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܲܠܩܲܫܝܼܫܹ̈ܐ؛

ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܕܚܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܫܒ̣ܝܼܠܹ̈ܐ ܕܪ̈ܝܼܫܹܐ܀

ܫ؛

ܫܲܝܸܢ ܬܹܒܹܝܠ ܘܒܲܛܸܠ ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܥܲܡ ܬܲܟ̣ܬ̇ܘܼܫܹ̈ܐ؛

ܐܲܣܵܐ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܘܒܲܝܲܐ ܡܥܵܩܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܲܫܝܼܫܹ̈ܐ܀

ܬ؛

ܬܵܘ ܢܸܨܛܲܠܲܠ ܘܲܠܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܢ ܢܸܥܒܸܕܼ ܡܟܲܢܫܹ̈ܐ؛

ܘܢܸܫܡܲܥ ܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܕܡܲܟ̣ܪܸܙ ܡܲܬܲܝ ܕܠܵܐ ܢܸܬ̣ܪܫܹܐ܀

 

 

ܕܚܲܕܼܒܫܲܒܵܐ ܕܸܫܬ̣ܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܐܝܼܬܼܝܵܐ ܓܢܝܼܙܵܐ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ´؛

ܠܡܸܬ̣ܒܲܝܵܢܘܼ ܒܲܥܒ̣ܝܼܕܼܵܬܹ̈ܗ ܒܗܵܘܢܹ̈ܐ ܨܠܝܼܠܹ̈ܐ܀

ܒ؛

ܒܚܘܼܒܵܐ ܫܘܼܡܥܘܼܗ̇ ܠܡܸܠܲܬ̣ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܥܝܼܢ ܣܘܼܟܵܠܹ̈ܐ؛

ܘܲܒ̣ܩܵܘ ܟܠܵܗ̇ ܡܕܲܒ̇ܪܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܡܪܝܼܡܲܬ̣ ܫܲܦܠܹ̈ܐ܀

ܓ؛

ܓܒ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܒܬ̣ܘܼܠܬܵܐ ܕܟ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܘܙܲܗܝܲܬ̣ ܒܬ̣ܘܼܠܹ̈ܐ؛

ܘܨ̣ܵܪ ܒܵܗ̇ ܗܲܝܟ̇ܠܵܐ ܕܲܢܡܲܠܸܐ ܒܹܗ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܚܝܼܠܹ̈ܐ܀

ܕ؛

ܕܒܲܪܬܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܒܵܬܲܪ ܥܡܵܕܹܗ ܠܡܸܙܟܵܐ ܠܝܲܗ̈ܠܹܐ؛

ܘܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ ܘܚܲܣܢܹܗ ܠܚܲܝܠܹܗ ܣܲܓܿܝܼ ܢܸܟ̣ܠܹ̈ܐ܀

ܗ؛

ܗܵܝܕܹܝܢ ܐܸܬ̣ܵܐ ܠܝܲܬܒܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܘܲܣܥܲܪ ܚܲܝܠܹ̈ܐ؛

ܘܢܲܚܸܡ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܘܐܲܣܝܼ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܘܚܲܟܹ̇ܡ ܣܲܟ̣ܠܹ̈ܐ܀

ܘ؛

ܘܐܲܠܸܦ ܠܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܢܵܡܘܿܣ ܪܘܼܚܵܐ ܕܛܲܝܒܿܘܼܬ̣ܵܐ ܡܠܸܐ؛

ܘܲܦܩܲܕܼ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܒܲܡܝܲܬܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܓܡܝܼܪܹ̈ܐ ܡܟܲܠܠܹ̈ܐ܀

ܙ؛

ܙܲܝܸܢ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܨܠܵܘܵܬܼ̈ܵܐ ܘܨܵܘܡܹ̈ܐ ܥܡܝܼܠܹ̈ܐ؛

ܘܨܲܒ̤̇ܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܝܲܕܼ ܡܘܼܟܵܟ̣ܵܐ ܕܫܝܼܛܹ̈ܐ ܡܥܲܠܸܐ܀

ܚ؛

ܚܲܟܹ̇ܡ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܸܬܢܲܟ̣ܪܵܝܘܼ ܠܥܵܠܹܡ ܗܸܒ̣ܠܹ̈ܐ؛

ܘܠܲܡܛܲܝܵܒ̣ܘܼ ܒܥܵܠܡܵܐ ܕܲܥܬܝܼܕܼ ܠܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ ܡܛܲܠܠܹ̈ܐ܀

ܛ؛

ܛܲܝܸܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܠܪܘܼܚܵܐ ܢܵܘܣܹ̈ܐ ܘܗܲܝܟ̇ܠܹ̈ܐ؛

ܘܩܲܕܝܼܫܘܼܬ̣ܵܐ ܕܦܲܓ̣ܪܵܐ ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܢܸܩܢܘܿܢ ܐܸܣܛܠܹ̈ܐ܀

ܝ؛

ܝܼܠܹܦܘ ܡܸܢܹܗ ܩܵܢܘܿܢ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܕܲܚܠܹܐ؛

ܘܲܒ̣ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ ܪܕܼܵܘ ܠܲܬ̣ܥܝܼܫܹ̈ܐ ܘܚܲܟܸܡܘ ܠܣܵܟ̣ܠܹ̈ܐ܀

ܟ؛

ܟܠܵܘ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ ܘܟܲܢܸܫܘ ܡܒܲܕܪܹ̈ܐ ܘܐܲܩܝܼܡܘ ܠܢܵܦܠܹ̈ܐ؛

ܘܙܲܗܲܪܘ ܘܲܙܓܲܪܘ ܡ̣ܢ ܪܵܡܘܼܬ̣ܵܐ ܦܲܚܵܐ ܕܲܨܠܹܐ܀

ܠ؛

ܠܗܘܿܢ ܢܸܬ̇ܕܲܡܹܐ ܒܪܸܚܡܲܬ̣ ܥܘܼܬ̣ܪܵܐ ܗ̇ܘ ܕܠܵܐ ܒܵܠܹܐ؛

ܘܢܹܐܚܘܿܕܼ ܓܘܼܫܡܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܕܢܸܥܪܘܿܩ ܡ̣ܢ ܛܸܠܵܠܹ̈ܐ܀

ܡ؛

ܡܲܟ̇ܝܼܟ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܙܲܝܢܲܢ ܥܲܡ ܕܲܠܝܼܠܹ̈ܐ؛

ܢܸܪܕܸܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܡܝܲܬ̇ܪܘܼܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܡܵܐ ܕܘܵܠܹܐ܀

ܢܢ؛

ܢܨܘܼܡ ܡ̣ܢ ܥܵܘܠܵܐ ܘܢܲܫܦܲܥ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܲܠ ܟܠ ܡܚܝܼܠܹ̈ܐ؛

ܘܢܲܥܢܸܐ ܢܲܦ̮ܫܲܢ ܒܲܨܠܵܘܵܬ̣̈ܵܐ ܘܲܒ̣ܗܘܼܠܵܠܹ̈ܐ܀

ܣ؛

ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܪܫܝܼܡ ܒܲܡܓܲܠܠܹ̈ܐ؛

ܢܹܐܚܘܿܕܼ ܢܲܦ̮ܫܲܢ ܐܲܝܟܼ ܐܹܘܩܝܼܢܵܐ ܩܕܼܵܡ ܟܠ ܓܲܠܠܹ̈ܐ܀

ܥ؛

ܥܵܠܡܵܐ ܥܵܒܲܪ ܘܐܘܼܟ̣ܠܵܐ ܐܵܒܹܕܼ ܡ̣ܢ ܐܵܟ̣ܘܿܠܹ̈ܐ؛

ܘܒ̣ܵܛܠܵܐ ܪܸܓ̇ܬ̣ܵܐ ܘܨܘܼܪܬܵܐ ܦܐܝܼܬ̣ܵܐ ܩܲܒ̣ܪܵܐ ܡܒܲܠܹܐ܀

ܦ؛

ܦܵܛܪ̈ܵܢ ܥܵܒ̣ܪ̈ܵܢ ܟܠ ܚܲܕܼܘܵܬ̣̈ܵܐ ܘܫܵܪ̈ܟܵܢ ܠܐܸܒ̣ܠܹ̈ܐ؛

ܘܦܘܼܠܚܵܢ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܡܥܲܬܸܕܼ ܟܠܝܼܠܹ̈ܐ܀

ܨ؛

ܨܵܘܡܵܐ ܚܸܣܢܵܐ ܨܠܘܿܬ̣ܵܐ ܫܘܼܪܵܐ ܠܪ̈ܵܚܡܲܝ ܥܲܡܠܹ̈ܐ؛

ܕܲܟ̣ܝܘܼܬ̣ ܠܸܒܵܐ ܓܵܡܪܵܐ ܘܢܵܛܪܵܐ  ܡ̣ܢ ܒܘܼܠܒܵܠܹ̈ܐ܀

ܩ؛

ܩܸܪܝܵܢ ܣܸܦܪܹ̈ܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ ܕܟ̣ܵܣ̈ܝܵܢ ܓܵܠܹܐ؛

ܘܡܲܠܸܦ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܠܐ݇ܢܵܫܵܐ ܒܗܝܼܠܹ̈ܐ܀

ܪ؛

ܪ̈ܵܡܹܐ ܚܬ̣ܝܼܪܹ̈ܐ ܘܢܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢܹ̈ܐ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܣܠܸܐ؛

ܘܡܲܗܦܸܟܼ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܚܲܣܵܡܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܥܵܘܵܠܹ̈ܐ܀

ܫ؛

ܫܪܵܪܵܐ ܘܕܼܝܼܢܵܐ ܢܣܝܼܡ ܩܕܼܵܡ ܥܲܝ̈ܢܲܝܢ ܐܲܝܟܼ ܕܲܚܠܘܼܠܹ̈ܐ؛

ܘܢܸܥܒܸ̇ܕܼ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܢܫܲܢܸܩ ܠܲܢ ܥܲܡ ܒܲܛܝܼܠܹ̈ܐ܀

ܬ؛

ܬܘܼܒ̣ ܫܡܲܥܘ ܡܸܠܬܹܗ ܕܲܡܣܲܒ̇ܪܵܢܵܐ ܪܲܥܡܵܐ ܕܩܵܠܹ̈ܐ؛

ܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܨܘܼܬ̣ܘ ܬܘܼܓܵܡܹܗ ܕܢܲܗܝܼܪ ܘܲܓ̣ܠܸܐ܀

 

 

 

ܕܲܥܪܘܼܒ̣ܬܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ

ܘܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܕܠܵܥܵܙܲܪ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܐܝܼܬ̣ܝܵܐ ܕܝܵܬܹܗ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܒܨܵܐ´؛

ܘܒܲܒܼܪܹܗ ܕܐܸܬ̣ܵܐ ܦܪܲܩ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ ܘܐܵܟܹܠ ܩܲܪܨܵܐ܀

ܒ؛

ܒܲܙܗܝܼܪܘܼܬ̣ܵܐ ܩܘܼܡܘ ܥܬ̣ܝܼܕܼܵܐܝܼܬ̣ ܫܡܲܥܘ ܒܲܕܼܝܵܨܵܐ؛

ܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܚܲܝܬ̣ܵܐ ܕܗ̇ܘ ܕܲܠܓܸܢܣܲܢ ܥܒܲܕܼ ܬܘܼܪܵܨܵܐ܀

ܓ؛

ܓܠܵܐ ܠܲܢ ܚܘܼܒܹܗ ܘܝܲܗ݇ܒ̣ܠܲܢ ܡܢܵܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̣ܚܲܠܨܵܐ؛

ܘܫܲܪܲܪ ܩܝܵܡܬܲܢ ܒܡܝܼܬܹ̈ܐ ܕܐܲܚܝܼ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܩ̤ܨܵܐ܀

ܕ؛

ܕܝܼܢܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܚܵܒ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܐܵܕܼܵܡ ܢܦܲܠ ܒܓ̣ܘܼܡܵܨܵܐ؛

ܘܠܲܒ̣ܫܹܗ ܠܨܵܠܡܹܗ ܘܲܠܡܲܦܘܼܠܬܹܗ ܗܘ̤ܵܐ ܬܵܪܘܿܨܵܐ܀

ܗ؛

ܗܘ̤ܵܐ ܒܒܹܝܬ̣ ܥܲܢܝܵܐ ܗ̇ܘ ܠܵܥܵܙܲܪ ܟܪܝܼܗܵܐ ܥܪܝܼܨܵܐ؛

ܕܲܒ̣ܪܸܚܡܬܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܵܪܲܢ ܣܠܸܩ ܠܹܗ ܦܸܨܵܐ܀

ܘ؛

ܘܡܝܼܬ̣ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܘܐܸܬ̣ܩܒܲܪ ܟܲܕܼ ܟܪܝܼܟܼ ܚܙܝܼܩ ܒܲܚܝܵܨܵܐ؛

ܘܐܲܪܒ̇ܥܵܐ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ ܗܘ̤ܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܫܟ̣ܝܼܒ̣ܵܐ ܥܵܪܨܵܐ܀

ܙ؛

ܙܵܚ̣ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܠܩܲܒ̣ܪܵܐ ܘܟܸܢܫܵܐ ܒܚܲܒ̣ܨܵܐ؛

ܘܚܵܣ̣ ܥܲܠ ܡܲܪܝܲܡ ܕܲܚܙܵܗ̇ ܕܒ̣ܵܟ̣ܝܵܐ ܟܲܕܼ ܐܲܠܝܼܨܵܐ܀

ܚ؛

ܚܵܪ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܘܨܲܠܝܼ ܒܚܲܫܵܐ ܘܲܕܸܡܥܵܘ̈ܗܝ ܥ̣ܨܵܐ؛

ܒܟ̣ܵܐ ܥܲܠ ܨܲܠܡܵܐ ܕܚܲܒ̇ܠܹܗ ܡܵܘܬܵܐ ܚܒ̣ܵܠܵܐ ܓܲܥܝܼܨܵܐ܀

ܛ؛

ܛܵܒ̣ܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܕܡ̣ܢ ܪܹܝܚ ܡܝܼܬܼܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܓܵܥܨܵܐ؛

ܩܪܵܐ ܠܹܗ ܒܩܵܠܵܐ ܕܩܘܼܡ ܠܵܥܵܙܲܪ ܪܵܚܡܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ܀

ܝ؛

ܝܲܩܝܼܪ ܚܲܝܹ̈ܐ ܢܲܚܡܹܗ ܒܩܵܠܵܐ ܫܘܲܪ ܐܲܝܟܼ ܕܲܝܨܵܐ؛

ܢܦܲܩ ܡ̣ܢ ܩܲܒ̣ܪܵܐ ܒܗܘܿܢ ܒܲܟ̣ܪ̈ܵܟ̣ܵܘܗܝ ܒܚܲܝܠܵܐ ܢܦܝܼܨܵܐ܀

ܟ؛

ܟܡܝܼܪܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܦܨܲܚܘ ܦܠܝܼܓܹ̈ܐ ܗܲܝܡܸܢܘ ܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܐܲܠܨܵܐ؛

ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܕܬܲܡܵܢ ܫܲܒܲܚܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ܀

ܠ؛

ܠܬܲܗܪܵܐ ܢܲܓ̣ܕܗ ܠܥܲܡܵܐ ܕܲܟ̣ܢܝܼܫ ܒܲܕܼܡܘܼܬ̣ ܩܲܡܨܵܐ؛

ܘܣܵܢܐܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܐܸܬ̇ܬ̇ܒܲܪ ܕܪܵܥܹܗ ܘܐܲܦܢܝܼ ܚܲܨܵܐ܀

ܡ؛

ܡܲܠܟܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܒܸܫ ܓܲܐܝܘܼܬ̣ܵܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬ̣ ܒܘܼܨܵܐ؛

ܘܲܩܢܵܐ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܓܸܢܣܲܢ ܕܲܒܼܟ̣ܠ ܗܘ̤ܵܐ ܐܲܠܝܼܨܵܐ܀

ܢܢ؛

ܢܗܲܝܡܸܢ ܐܲܚܲܝ̈ ܕܗܵܘܝܵܐ ܩܝܵܡܬܵܐ ܕܥܲܦܪܵܐ ܡܢܲܦܨܵܐ؛

ܘܲܠܫܲܦܠܘܼܬܲܢ ܡ̣ܢ ܕܲܚܝܼܚܵܐ ܡܩܝܼܡܵܐ ܬܵܪܨܵܐ܀

ܣ؛

ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܝܲܗ݇ܒ̣ ܠܲܢ ܕܩܵܡ̣ ܠܵܥܵܙܲܪ ܕܲܚܛܲܦ ܢܸܨܵܐ؛

ܘܐܸܬ̣ܒ̇ܠܲܥ ܡܵܘܬܵܐ ܒܙܵܟ̣ܘܼ ܘܐܲܚܦܲܪ ܒܗܸܬ̣ ܐܵܠܘܿܨܵܐ܀

ܥ؛

ܥܘܼܫܢܹܗ ܕܡܲܠܟܲܢ ܪܵܚܹܡ ܕܝܼܢܵܐ ܕܚܲܟ̇ܝܼܡ ܠܡܸܒ̣ܨܵܐ؛

ܙܟ̣ܵܝܗܝ ܠܲܛܪܘܼܢܵܐ ܒܚܲܝܠܹܗ ܘܥܲܒ̣ܕܹܗ ܠܪܹܫܹܗ ܡܪܲܨܨܵܐ܀

ܦ؛

ܦܲܪܩܲܢ ܒܲܕܼܡܹܗ ܐܸܡܪܵܐ ܡܠܝܼܠܵܐ ܘܦܲܓ̣ܪܹܗ ܠܲܢ ܩ̣ܨܵܐ؛

ܘܲܩܝܵܡܬܹܗ ܠܲܢ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܡܫܲܪܪܵܐ ܡܚܲܝܨܵܐ܀

ܨ؛

ܨܠܸܡ ܙܵܟ̣ܘܼܬܹܗ ܨ̣ܵܪ ܒܲܩܝܵܡܬܹܗ ܕܡܝܼܬ̣ܵܐ ܪܒ̣ܝܼܨܵܐ؛

ܘܥܲܝܢܹܗ ܕܣܵܢܐܵܐ ܒܢܘܼܚܵܡ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܹܗ ܚ̣ܨܵܐ܀

ܩ؛

ܩ̣ܪܵܐ ܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܠܐܲܣܝܼܪܘܼܬ̣ܵܐ ܗ̇ܝ ܕܡܸܬ̣ܐܲܠܨܵܐ؛

ܘܲܚܝܵܬ̤ ܒܣܲܒ̣ܪܵܐ ܘܠܵܐ ܦܵܫ̣ ܠܒ̣ܝܼܫܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܠܡܸܥܨܵܐ܀

ܪ؛

ܪܵܥܝܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܕܲܦܪܲܩ ܥܵܢܹ̈ܗ ܡ̣ܢ ܐܵܠܘܿܨܵܐ؛

ܠܥܹܕܬܵܐ ܘܝܲܠܕܹܝ̈ܗ̇ ܡ̣ܢ ܢܸܟ̣ܝܵܢܹ̈ܐ ܫܵܘܙܸܒ̣ ܘܦܲܨܵܐ܀

ܫ؛

ܫܡܲܥܘ ܬܘܼܒ̣ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܬܲܪܨܵܐ؛

ܘܡܲܩܢܝܵܐ ܠܗܘܿܢ ܣܝܼܡܬܵܐ ܕܩܵܝܡܵܐ ܕܠܵܐ ܚܘܼܠܵܨܵܐ܀

ܬ؛

ܬܹܐܟܲܦ ܠܟ̣ܠܟ̣ܘܿܢ ܒܲܒ̣ܛܝܼܠܘܼܬ̣ܵܐ ܕܡܲܕܥܵܐ ܪܒ̣ܝܼܨܵܐ؛

ܕܢܸܫܡܲܥ ܫܪܵܪܵܐ ܡ̣ܢ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܦܵܠܚܵܐ ܚܝܼܨܵܐ܀

 

 

 

ܕܥܹܐܕܼܵܐ ܕܐܘܿܫܲܥܢܹ̈ܐ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܡܵܪܝܵܐ ܕܲܡ̣ܠܲܟܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܛܘܼܒܹ̈ܐ´؛

ܠܝܵܪ̈ܝܼܥܵܬ̣ܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܐܵܘܪܸܟ̣ܘ ܛܘܼܢܒܹ̈ܐ܀

ܒ؛

ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܪ̈ܚܝܼܡܹܐ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܐܵܦ ܚܲܒ̇ܝܼܒܹ̈ܐ؛

ܩܥ̣ܵܘ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܚܠܵܦ ܗ̇ܘ ܟܲܪܡܵܐ ܕܝܲܗ݇ܒ̣ ܚܲܪ̈ܘܼܒܹܐ܀

ܓ؛

ܓܵܚܲܬ̤ ܨܸܗܝܘܿܢ ܒܢܝܼܣܵܢ ܝܲܪܚܵܐ ܕܟ̣ܠ ܗܲܒܵܒܹ̈ܐ؛

ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܡܣܲܒܲܪ ܫܠܵܡܵܐ ܡܒܲܛܸܠ ܩܪ̈ܵܒܹܐ܀

ܕ؛

ܕܥܲܠ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܘܥܝܼܠܵܐ ܘܐܸܡܹܗ ܗܘ̤ܵܘ ܠܹܗ ܪ̈ܟ̣ܘܿܒܹܐ؛

ܕܡܲܟ̇ܝܼܟ̣ܘܼܬܼܵܐ ܢܲܠܸܦ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܢܸܚܸܐ ܨܵܒܹܐ܀

ܗ؛

ܗܘ̤ ܒܡܘܼܟܵܟܹܗ ܐܵܘܪܸܒ̣ ܠܫܝܼܛܹ̈ܐ ܘܲܠܬ̣ܵܚܘܿܒܹ̈ܐ؛

ܘܩܲܦܲܚ ܠܪ̈ܵܡܹܐ ܘܐܲܒ̣ܗܸܬ̣ ܚܬ̣ܝܼܪܹ̈ܐ ܘܲܠܨܵܠܘܿܒܹ̈ܐ܀

ܘ؛

ܘܲܢܦܲܩܘ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܟܸܢܫ̈ܝܼܢ ܟܸܢܫ̈ܝܼܢ ܒܩܵܠ ܝܘܼܒܵܒܹ̈ܐ؛

ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܘܫܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܘܣܵܒܹ̈ܐ܀

ܙ؛

ܙܲܝܬܵܐ ܘܐܵܣܵܐ ܢܣܲܒ̣ܘ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܓ̣ܘܼܙܥܲܝ̈ ܥܲܪ̈ܒܹܐ؛

ܘܣܵܘܟܲܝ̈ ܕܸܩܠܹ̈ܐ ܘܲܩ̣ܥܵܘ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܠܡܵܘܪܸܒ̣ ܛܵܒܹ̈ܐ܀

ܚ؛

ܚܲܣܝܼܢܵܐܝܼܬ̣ ܩ̣ܥܵܘ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܒܩܵܠܹ̈ܐ ܬܟ̣ܝܼܒܹ̈ܐ؛

ܠܗ̇ܘ ܕܲܒ̣ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܨܵܒܹܐ܀

ܛ؛

ܛܵܒ̣ ܚܲܠܝܵܐܝܼܬ̣ ܬܢܵܘ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬ̣ ܟܪ̈ܘܿܒܹܐ؛

ܠܲܒ̣ܪܹܗ ܕܕܼܵܘܝܼܕܼ ܝܼܫܘܿܥ ܪܵܚܹܡ ܩܵܠ ܬܲܝܵܒܹ̈ܐ܀

ܝ؛

ܝܵܗܹܒ̣ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܦܵܬܲܚ ܓܲܙܹܗ ܩܕܼܵܡ ܢܵܣܘܿܒܹ̈ܐ؛

ܘܦܵܪܹܩ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒܼܟ̣ܠ ܦܘܼܪ̈ܣܝܼܢ ܒܝܼܫܵܐ ܫܵܒܹܐ܀

ܟ؛

ܟܵܠܹܐ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܘܚܵܐܹܢ ܡܚܲܣܹܐ ܠܟ̣ܠ ܚܲܝܵܒܹ̈ܐ؛

ܘܲܡܪܝܼܡ ܫܲܦܠܹ̈ܐ ܒܝܲܕܼ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ ܘܡܲܐܣܹܐ ܟܹܐܒܹ̈ܐ܀

ܠ؛

ܠܟܹܐܢܹ̈ܐ ܡܲܛܐܸܒ̣ ܘܲܠܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ ܘܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܠܛܵܒܹ̈ܐ؛

ܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܼܬܹ̈ܐ ܥܲܡ ܒܘܼܣܵܡܹ̈ܐ ܥܬ̣ܝܼܕܹ̈ܐ ܡܛܲܝܒܹ̈ܐ܀

ܡ؛

ܡܲܥܸܠ ܥܲܡܹܗ ܠܲܓ̣ܢܘܿܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܛܒ̣ܝܼܒܹ̈ܐ؛

ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܢܨܲܚܘ  ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܘܟ̣ܠ ܛܘܼܝܵܒܹ̈ܐ܀

ܢܢ؛

ܢܵܗܪܝܼܢ ܛܵܒܹ̈ܐ ܘܲܠܪܲܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܗܵܘܹܝܢ ܫܒ̣ܵܒܹ̈ܐ؛

ܘܥܲܡ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܘܟܸܢ̈ܫܲܝ ܪܵܘܡܵܐ ܗܵܘܹܝܢ ܚܫܝܼܒܹ̈ܐ܀

ܣ؛

ܣܵܚܹܦ ܠܒ̣ܝܼܫܹ̈ܐ ܘܲܠܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܥܵܒܹܕܼ ܡܚܲܝܒܹ̈ܐ؛

ܘܡܲܪܡܹܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܠܥܵܒܼܕܲܝ̈ ܥܵܘܠܵܐ ܘܚܲܪ̈ܡܹܐ ܡܣܝܼܒܹ̈ܐ܀

ܥ؛

ܥܲܡ ܝܲܠܘܼܕܹ̈ܐ ܢܲܙܥܸܩ ܐܵܦ ܚܢܲܢ ܥܲܡܵܐ ܕܲܓ̣ܒܹܐ؛

ܟܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܕܲܟ̣ܪܸ̈ܣܛܝܵܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܘܪܵܘܪ̈ܒܹܐ܀

ܦ؛

ܦܵܪܘܩܵܐ ܕܟ̣ܠ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܵܟܼ ܡܡܲܠܸܐ ܟܬ̣ܵܒܹ̈ܐ؛

ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܵܟܼ ܒܕܲܟ̣ܝܘܼܬ̣ ܠܸܒܵܐ ܥܲܡ ܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ܀

ܨ؛

ܨܸܡܚܹܗ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܵܟܼ ܡܢܲܚܹܡ ܫܟ̣ܝܼܒܹ̈ܐ؛

ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܵܟܼ ܐܲܝܟܼ ܕܲܦܐܸܐ ܠܵܟܼ ܡܙܲܟܸܐ ܥܠܝܼܒܹ̈ܐ܀

ܩ؛

ܩܲܕܝܼܫ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܵܟܼ ܒܩܵܠܹ̈ܐ ܪ̈ܗܝܼܒܹܐ؛

ܕܒ̣ܵܟ ܢܸܬ̣ܩܲܕܲܫ ܘܢܸܗܘܸܐ ܕܝܼܠܵܟܼ ܝܵܬ̣ܵܟܼ ܬܸܨܛܒܹܐ܀

ܪ؛

ܪܹܫܵܐ ܢܲܪܟܸܢ ܠܡܸܠܲܝ̈ ܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܘܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܟܬ̣ܝܼܒܹ̈ܐ؛

ܘܲܢܨܘܼܬ̣ ܫܲܦܝܼܪ ܘܢܸܛܲܪ ܘܢܸܥܒܸ̇ܕܼ ܒܟ̣ܠ ܝܘܼܐܵܒܹ̈ܐ܀

ܫ؛

ܫܸܡܥܵܐ ܚܲܠܝܵܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܕܲܩܥܵܘ ܒܢܲܝ̈ ܟܲܕܵܒܹ̈ܐ؛

ܡܚܲܕܸܐ ܘܡܲܦܨܲܚ ܠܥܸܪ̈ܒܹܐ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܛܵܪܹܕܼ ܠܕܹܐܒܹ̈ܐ܀

ܬ؛

ܬܸܪܘܲܙ ܢܲܦ̮ܫܲܢ ܒܝܘܿܡ ܡܲܥܲܠܬܹܗ ܘܢܸܗܘܸܐ ܠܒ̣ܝܼܒܹ̈ܐ؛

ܘܲܢܨܘܼܬ̣ ܠܫܲܪܒܵܐ ܕܡܲܨܲܚ ܪܹܫ ܟܵܬ̣ܘܿܒܹ̈ܐ܀

 

 

ܕܥܹܐܕܼܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܐܝܼܬ̣ܝܵܐ ܓܢܝܼܙܵܐ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܒܪܝܼܬ̣ܵܐ´؛

ܚܕܼܵܐ ܐܘܿܣܝܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܕܲܪܟܵܐ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܬܠܵܬ̣ܵܐ܀

ܒ؛

ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܗܵܘܢܵܐ ܨܠܝܼܠܵܐ ܘܕܲܟ̣ܝܵܐ ܨܘܼܬ̣ܘ ܠܲܣܒܲܪܬܼܵܐ؛

ܕܡܲܬܲܝ ܣܵܕܲܪ ܘܡܸܫܬܲܥܹܐ ܠܟ̣ܘܿܢ ܡܕܲܒ̇ܪܵܢܘܼܬ̣ܵܐ܀

ܓ؛

ܓܡܲܪ ܠܲܡ ܡܵܪܲܢ ܢܵܡܘܿܣ ܡܘܼܫܹܐ ܒܟ̣ܠ ܘܵܠܝܵܬ̣̈ܵܐ؛

ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܐܲܥܸܠ ܦܸܨܚܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܐܵܬ̣ܵܐ ܛܵܒ̣ܬܼܵܐ܀

ܕ؛

ܕܲܫܩܲܠ ܠܲܚܡܵܐ ܥܲܠ ܝܲܕܼ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܩܲܕܝܼܫܵܬ̣̈ܵܐ؛

ܘܐܵܘܕܝܼ ܘܒܲܪܸܟܼ ܘܲܩܨܵܐ ܒܟ̣ܠܵܗ̇ ܩܲܕܝܼܫܘܼܬ̣ܵܐ܀

ܗ؛

ܗܵܢܵܘ ܠܲܡ ܦܲܓ̣ܪܝ ܕܲܚܠܵܦܲܝܟ̇ܘܿܢ ܕܢܸܬ̣ܩܨܸܐ ܐܵܬ̣ܵܐ؛

ܠܫܘܼܒ̣ܩܵܢ ܚܵܘܒܹ̈ܐ ܘܲܠܕܘܼܟܵܝܵܐ ܘܛܘܼܒ̣ܬ̣ܵܢܘܼܬ̣ܵܐ܀

ܘ؛

ܘܲܢܣܲܒ̣ ܟܵܣܵܐ ܘܒܲܪܸܟܼ ܘܐܸܡܲܪ ܥܲܡ ܬܵܘܕܝܼܬ̣ܵܐ؛

ܕܗܵܢܵܐ ܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ ܕܸܡܝ ܕܡܸܫܬ̣ܐ̱ܫܸܕܼ ܚܠܵܦ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬ̣ܵܐ܀

ܙ؛

ܙܗܲܝ̈ܵܐ ܟܠܟ̣ܘܿܢ ܐܲܟ̣ܘܿܠܘ ܡ̣ܢ ܦܲܓ̣ܪܝ ܒܬܹܐܪܬܵܐ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ؛

ܘܐܸܫܬܵܘ ܡ̣ܢ ܕܹܡܝ ܕܲܕܼܝܵܬܹܩܹܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܟ̣ܝܼܬܼܵܐ܀

ܚ؛

ܚܕܼܵܝܘܼܬ̣ܵܐ ܕܒ̣ܝܼ ܘܒ̣ܘܼܣܵܡ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܕܗ̇ܝ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ؛

ܒܦܲܓ̣ܪܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ ܩܵܢܹܝܢ ܝܲܠܕܹ̈ܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬ̣ܵܐ܀

ܛ؛

ܛܵܒ̣ ܐܸܬ̣ܒܲܥܝܲܬ̤ ܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܕܫܲܪܝܼܪܘܼܬ̣ܵܐ؛

ܕܡܵܢܵܐ ܐܸܡܲܪ ܘܐܲܝܟܲܢ ܐܵܘܕܝܼ ܡܥܝܼܢ ܛܵܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ܀

ܝ؛

ܝܼܠܸܦ ܩܝܼܘܿܪܹ̈ܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܘܲܥܒܲܕܼ ܠܦܸܨܚܵܐ ܥܸܠܬ̣ܵܐ؛

ܕܒ̣ܐܲܝܢܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܐܵܘܕܝܼ ܘܒܲܪܸܟ ܪܹܫ ܟܘܼܡܪܘܼܬ̣ܐ܀

ܟ؛

ܟܵܗܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܥܲܠ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܬܢ̣ܵܐ ܒܘܼܪ̈ܟܵܬ̣ܵܐ؛

ܕܲܒ̣ܬ̣ܵܘܕܝܼܬ̣ܵܐ ܡܙܝܼ̈ܓ̣ܵܢ ܐܲܟ̣ܚܲܕܼ ܘܡܲܠܦܵܢܘܼܬ̣ܵܐ܀

ܠ؛

ܠܵܟ̣ܠ ܕܲܒ̣ܛܝܼܠ ܠܵܟܼ ܬܚܵܘܸܐ ܠܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ.

ܘܡܲܣܓܹ̇ܝܬ̇ ܚܢܵܢܵܐ ܥܲܠ ܕܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܥܲܡ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܵܐ܀

ܡ؛

ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܪܲܝܬ̇ ܘܩܪܲܝܬ̇ ܨܲܠܡܵܟܼ ܠܗܵܝ̇ ܐܲܕܼܡܬ̣ܵܐ؛

ܨܝܵܪܲܬ̣ ܕܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܘܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܣܒ̣ܝܼܣܹ̈ܐ ܥܲܡ ܦܸܠܵܐܬ̣̈ܵܐ܀

ܢܢ؛

ܢܣܲܒ̣ܬܵܢܝ ܡܸܢܹܗ ܕܲܟ̣ܝܵܢ ܐܵܕܼܵܡ ܐܲܝܟܼ ܪܹܫܝܼܬ̣ܵܐ؛

ܘܐܲܩܸܦܬܵܢܝ ܠܵܟܼ ܒܐ݇ܪܵܙܵܐ ܬܡܝܼܗܵܐ ܡܥܲܠܝܵܐ ܚܲܕܼܬ̣ܵܐ܀

ܣ؛

ܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܨܒܲܝܬ̇ ܕܬܲܫܡܲܥ ܒܝܼ ܠܥܵܠܡܵܐ ܡܝܼܬܼܵܐ؛

ܕܲܗܘܹܝܬ̣ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ ܘܓܸܡܕܹܬ̣ ܟܠܵܗ̇ ܡܕܲܒ̇ܪܵܢܘܼܬ̣ܵܐ܀

ܥ؛

ܥܩܲܪܬ̇ ܠܲܚܛܝܼܬ̣ܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ ܡܸܢܗܘܿܢ ܒܲܕܼܒ̣ܝܼܚܘܼܬ̣ܵܐ؛

ܕܦܲܓ̣ܪܵܐ ܕܠܸܒ̣ܫܹܬ̣ ܐܸܡܪܵܐ ܕܒܹܗܘ̤ ܥܒܲܕܼܬ̇ ܬܲܪܥܘܼܬ̣ܵܐ܀

ܦ؛

ܦܩܘܿܕܼ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܒܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܡܝܼܬ̣ܘܼܬ̣ܝ ܠܡܵܝܘܿܬ̣ܘܼܬ̣ܵܐ؛

ܘܗܲܒ̣ ܕܘܼܟܵܝܵܐ ܥܲܡ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܢܲܗܝܪܘܼܬ̣ܵܐ܀

ܨ؛

ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܟܼ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܕܒܼܝܼ ܬܨܘܼܪ ܩܝܵܡܬܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ؛

ܘܲܒ̣ܝܲܕܼ ܐ݇ܪ̈ܵܙܲܝ ܬܸܪܫܘܿܡ ܢܚܵܡܬ̣ܵܐ ܟܠܵܢܵܝܬܵܐ܀

ܩ؛

ܩܪܘܿܒ̣ܘ ܙܲܗܝܵܐܝܼܬ̣ ܠܐ݇ܪܵܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܕܪܵܡ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬ̣ܵܐ؛

ܘܣܲܒ̣ܘ ܚܘܼܣܵܝܵܐ ܘܥܘܼܬ̣ܪܵܐ ܕܡܲܓܲܢ ܘܣܲܡ ܚܲܝܘܼܬ̣ܵܐ܀

ܪ؛

ܪܲܗܒܼܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܣܲܒ̣ܪܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܢܝܵܬ̣ܵܐ؛

ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ ܕܲܒ̣ܗܵܢ ܪܲܡܫܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܡܵܘܗܲܒ̣ܬ̣ܵܐ܀

ܫ؛

ܫܠܵܡܵܐ ܫܒܲܩ ܠܲܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܠܲܟܼ ܠܲܢ ܒܲܪ ܐܝܼܬ̣ܘܼܬ̣ܵܐ؛

ܕܐܸܬ̣ܵܐ ܠܡܸܦܪܲܩ ܘܠܲܡܚܲܕܵܬ̣ܘܼ ܥܲܬ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ܀

ܬ؛

ܬܘܼܒ̣ ܐܸܫܬܲܪܲܪܘ ܒܡܘܼܠܟܵܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܟ̣ܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ؛

ܕܝܵܗ̈ܒܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܡܲܕܥܵܐ ܟܪܝܼܗܵܐ ܘܓܲܢ݇ܒܵܪܘܼܬ̣ܵܐ܀

 

 

 

ܕܫܲܒܬܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܗ̇ܘ ܕܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ ܛܵܒ̣ ܣܲܓ̇ܝܼܵܐܐ´؛

ܘܒܲܒ̣ܪܹܗ ܡܚܲܝܕܼܵܐ ܕܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܛܘܼܒܹ̈ܐ ܗܘ̤ܵܐ ܗܲܕܝܼܵܐܐ܀

ܒ؛

ܒܪܲܡܫܵܐ ܕܫܲܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܢܵܓܲܗ ܒܵܬ̣ܪܹܗ ܝܘܿܡ ܚܲܕܼܒ̇ܫܲܒܵܐ؛

ܩܲܒܸ̇ܠܘ ܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܕܥܲܠ ܢܘܼܚܵܡܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܪܲܒܵܐ܀

ܓ؛

ܓܥܵܬ̤ ܡܲܓ̣ܕܠܵܝܬܵܐ ܘܡܲܪܝܲܡ ܐ݇ܚܪܹܬܵܐ ܒܠܸܒܵܐ ܚܢܝܼܓ̣ܵܐ؛

ܘܥܲܠ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܢܘܼܗܪܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܪܓ̣ܝܼܓ̣ܵܐ܀

ܕ؛

ܕܵܠ ܒܗܹܝܢ ܙܵܘܥܵܐ ܕܥܵܩܬ̣ܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܘܐܸܬܲܝ̈ ܐܲܟ̣ܚܕܼܵܐ؛

ܕܢܸܚܙܝ̈ܵܢ ܩܲܒ̣ܪܵܐ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܙܵܘܥܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܸܚܕܼܵܐ܀

ܗ؛

ܗ̇ܘ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ ܕܣܲܒܲܪ ܡ̣ܢ ܩܕܼܝܼܡ ܒܲܛܢܹܗ ܬܡܝܼܗܵܐ؛

ܐܲܙܝܼܥ ܠܐܲܪܥܵܐ ܘܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܢܵܛܪܝܼܢ ܐܲܩܝܼܡ ܒܬܸܡܗܵܐ܀

ܘ؛

ܘܥܲܓܸ̇ܠ ܟܹܐܦܵܐ ܡ̣ܢ ܬܪܲܥ ܩܲܒ̣ܪܵܐ ܗ̇ܘ ܕܲܚܬ̣ܝܼܡ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܟܲܕܼ ܦܲܪܨܘܿܦܹܗ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܕܡܵܪܹܗ ܡܸܬ̣ܓܵܘܙܲܠ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܙ؛

ܙܵܥ̣ܘ ܢܵܛܘܿܪܹ̈ܐ ܗܘ̤ܵܘ ܐܲܝܟܼ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܥܘܼܙܵܐ؛

ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܘ ܘܙܵܘܥܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܘܩܵܠ ܥܲܙܝܼܙܵܐ܀

ܚ؛

ܚܵܪ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ ܘܲܚܙܵܐ ܠܢܸܫܹ̈ܐ ܒܩܵܠܵܐ ܢܝܼܚܵܐ؛

ܡ̇ܢ ܒܵܥܝܵܬܹ̈ܝܢ ܚܲܝܵܐ ܒܩܲܒ̣ܪܵܐ ܩܵܡ̣ ܠܹܗ ܒܫܘܼܒ̣ܚܵܐ܀

ܛ؛

ܛܵܒ̣ ܠܝܼܓ̣ܵܐܝܼܬ̣ ܠܘܵܬ̣ ܬܲܠܡܝܼܕܵܘ̈ܗܝ ܙܹܠܹܝ̈ܢ ܒܪܲܗܛܵܐ؛

ܘܐܸܡܲܪܹ̈ܝܢ ܕܩܵܡ̣ ܘܐܲܣܓ̇ܝܼ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܘܐܲܥܒܲܪ ܩܸܢܛܵܐ܀

ܝ؛

ܝܲܗ݇ܒ̣ ܠܗܹܝܢ ܘܲܥܕܵܐ ܓܠܝܼܠܵܐ ܕܩܵܕܹܡ ܠܬܲܡܵܢ ܡܵܪܝܵܐ؛

ܘܲܪ̈ܗܸܛ ܘܲܦ̈ܓܲܥ ܒܝܼܫܘܿܥ ܘܝܲܗ݇ܒ̣ܠܗܹܝܢ ܫܠܵܡܵܐ ܚܲܠܝܵܐ܀

ܟ؛

ܟܲܦ̈ ܘܲܣܓܸܕܹܝ̈ܢ ܒܕܸܚܠܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܠܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ ܡܲܠܟܵܐ؛

ܕܲܚܙܲܝ̈ ܕܩܵܡ̣ ܠܹܗ ܒܗ̇ܝ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̇ܕܲܪܟܵܐ܀

ܠ؛

ܠܘܵܬ̣ ܐܲܚܲܝ̈ ܠܲܡ ܙܹܠܹܝ̈ܢ ܕܢܹܐܙܠ݇ܘܼܢ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܓ̣ܠܝܼܠܵܐ؛

ܘܬܲܡܵܢ ܢܸܚܙܘܿܢ ܕܐܸܢܵܐ ܕܩܵܡܹܬ̣ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܚܒ̣ܵܠܵܐ܀

ܡ؛

 ܡܠܵܗ̇ ܠܲܒ̣ܪܝܼܬ̣ܵܐ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ؛

ܘܐܸܬ̣ܚܙܝܼ ܠܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܘܫܲܪܲܪ ܠܲܓ̣ܒ̣ܵܘ̈ܗܝ ܩܝܵܡܬܹܗ ܕܪܵܡܵܐ܀

ܢܢ؛

ܢܦܲܚ ܒܗܘܿܢ ܪܘܼܚܵܐ ܘܝܵܗ݇ܒ̣ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܠܵܐ ܥܲܡ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ؛

ܠܲܡܣܲܒܵܪܘܼ ܘܲܠܡܲܥܡܵܕܼܘܼ ܒܲܫܩܵܠ ܛܲܥܢܵܐ܀

ܣ؛

ܣܵܡ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܠܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬ̣ܵܐ ܚܲܕܼ ܢܵܡܘܿܣܵܐ؛

ܕܲܒ̣ܫܸܡ ܐܲܒ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܡܛܲܟ̇ܣܵܐ܀

ܥ؛

ܥܲܡ ܬܘܼܠܡܵܕܼܵܐ ܘܚܲܝܠܹ̈ܐ ܬܡܝܼܗܹ̈ܐ ܐܲܠܸܦ ܠܡܸܒ̣ܥܵܐ؛

ܡ̣ܢ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ ܠܡܸܛܲܪ ܕܝܼܢܵܘ̈ܗܝ ܒܕܲܟ̣ܝܘܼܬ̣ ܡܲܕܥܵܐ܀

ܦ؛

ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬ̣ ܢܸܪܢܸܐ ܒܗܵܠܹܝܢ ܥܲܡܵܐ ܢܲܟ̣ܦܵܐ؛

ܘܲܒ̣ܚܲܕܼܘܼܬ̣ܵܐ ܘܩܲܕܝܼܫܘܼܬ̣ܵܐ ܢܸܩܘܿܫ ܟܲܦܵܐ܀

ܨ؛

ܨܠܝܼܒ̣ܵܐ ܕܲܙܟ̣ܵܐ ܠܒ̣ܝܼܫܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ ܘܝܲܗ݇ܒ̣ ܬܘܼܪܵܨܵܐ؛

ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܘܣܵܡ̣ ܠܲܢ ܣܝܼܡܬܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̣ܚܲܠܨܵܐ܀

ܩ؛

ܩܸܛܠܹܗ ܗܘ̤ܵܐ ܠܲܢ ܥܸܠܲܬ̣ ܚܲܝܹ̈ܐ ܐܵܦ ܦܵܪܘܿܩܵܐ؛

ܘܲܠܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܕܪܲܫ ܠܲܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܘܡܲܣܩܵܐ܀

ܪ؛

ܪܲܒ̇ܘܼ ܘܲܫܒ̣ܝܼܚ ܠܸܠܝܵܐ ܗܵܢܵܐ ܡܠܸܐ ܕܘܼܡܵܪܵܐ؛

ܕܒܹܗ ܡ̣ܢ ܩܲܒ̣ܪܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܢܲܚ ܠܲܢ ܢܘܼܗܪܵܐ܀

ܫ؛

ܫܵܘܹܐ ܠܣܸܓ̣ܕܼܬ̣ܵܐ ܘܲܠܟ̣ܠ ܬܸܫܒ̈ܚܵܢ ܪܵܚܹܡ ܐ݇ܢܵܫܵܐ؛

ܕܲܠܒܸܫ ܦܲܓ̣ܪܲܢ ܘܒܹܗ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ ܦܲܪܩܲܢ ܘܒ̣ܝܼܫܵܐ܀

ܬ؛

ܬܸܦܢܸܐ ܢܲܦ̮ܫܲܢ ܠܡܸܫܡܲܥ ܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܬܩܲܒܸ̇ܠ ܒܘܼܪܟ̇ܬܼܵܐ؛

ܡ̣ܢ ܩܸܪܝܵܢܵܐ ܕܡܲܬܲܝ ܡܬܲܪܓܸܡ ܥܲܠ ܪ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ܀

 

 

 

ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܲܩܝܵܡܬܵܐ (ܕܠܸܠܝܵܐ)

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܐܝܼܬ̣ܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܡܬ̣ܘܿܡ ܠܥܵܠܲܡ ܡܩܵܘܸܐ´؛

ܩܲܒܸ̇ܠܘ ܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܕܗ̇ܝ ܚܲܕܼܘܼܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܵܗ̇ ܕܬܸܗܘܸܐ܀

ܒ؛

ܒܫܲܦܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܝܘܿܡ ܚܲܕܼܒ̇ܫܲܒܵܐ ܒܪܵܐ ܡܸܬ̣ܚܵܘܹܐ؛

ܘܲܬ̣ܡܝܼܗܵܬ̣݁̈ܵܐ ܘܚܘܼܕܵܬ̣ ܥܵܠܡܵܐ ܒܚܲܪܬ̣ܵܐ ܡܚܵܘܸܐ܀

ܓ؛

ܓܒܲܝ̈ܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܘܛܘܼܒܹ̈ܐ ܡܲܫܘܸܐ؛

ܘܲܠܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܕܠܵܐ ܗܲܝܡܸܢܘ ܒܹܗ ܒܢܘܼܪܵܐ ܡܛܵܘܸܐ܀

ܕ؛

ܕܟܲܝ̈ܵܐ ܘܟܹܐܢܹ̈ܐ ܒܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ ܪܵܘܡܵܐ ܒܐ݇ܪ̈ܵܙܵܘܗܝ ܡܚܵܘܸܐ؛

ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܚܛܵܘ ܒܢܘܼܪܵܐ ܘܬ̣ܵܘܠܥܵܐ ܡܫܲܢܸܩ ܡܲܕܼܘܸܐ܀

ܗ؛

ܗܵܢܵܐ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܠܹܗܘ̤ ܐܵܕܼܵܡ ܡ̣ܢ ܟܲܕܘܼ ܣܘܸܐ.

ܕܥܲܡ ܦܵܪܘܿܩܲܢ ܠܲܓ̣ܢܘܿܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܗܘ̤ ܢܸܬ̣ܠܵܘܸܐ܀

ܘ؛

ܘܐܲܝܟܼ ܕܩܵܡ̣ ܡܵܪܲܢ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܩܲܒ̣ܪܵܐ ܒܙܲܗܝܘܼܬ̣ ܙܝܼܘܹ̈ܐ؛

ܘܗܘ̤ ܥܲܡ ܝܲܠܕܵܘ̈ܗܝ ܛܵܒܹ̈ܐ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܥܲܡܹܗ ܗܵܘܹܐ܀

ܙ؛

ܙܲܗܪܵܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܕܩܵܡ̣ ܠܹܗ ܡܵܪܲܢ ܠܬܲܗܪܵܐ ܫܵܘܹܐ،

ܘܲܒ̣ܢܘܼܚܵܡܵܐ ܚܢܲܢ ܐܲܟ̣ܘܵܬܹܗ ܒܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܢܸܗܘܸܐ܀

ܚ؛

ܚܕܲܬܵܐ ܕܲܗܘܵܬ̤ ܒܨܲܦܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܒܵܗ̇ ܟܠ ܡܸܫܬ̣ܘܸܐ؛

ܘܐܲܝܟܼ ܕܩܵܡ̣ ܝܼܫܘܿܥ ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܩܘܼܡ ܒܲܙܢܵܐ ܕܫܵܘܹܐ܀

ܛ؛

ܛܘܼܒ̣ܵܘ̈ܗܝ ܢܹܐܪܲܬ̣ ܘܲܒ̣ܒ̣ܘܼܣܵܡܹܗ ܬܘܼܒ̣ ܢܸܬ̣ܓܵܘܹܐ؛

ܘܲܒ̣ܡܲܣܲܩܬܵܐ ܕܠܲܫܡܲܝ̈ ܩܘܼܕܼܫܹܗ ܠܹܗܘ̤ ܢܸܠܘܸܐ܀

ܝ؛

ܝܵܘܡܵܢ ܐܲܡ̣ܠܸܟܼ ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܠ ܟܠ ܕܲܠܟ̣ܠ ܢܐܵܘܸܐ؛

ܢܸܒ̣ܥܸܐ ܡܸܢܹܗ ܕܦܲܠܝܼܓ̣ܘܼܬܲܢ ܒܹܗ ܬܸܬ̣ܐܵܘܹܐ܀

ܟ؛

ܟܲܕܼ ܩܵܡ̣ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܲܒ̣ܥܸܠܵܘܹ̈ܐ؛

ܐܸܬ̣ܚܙܝܼ ܠܢܸܫܹ̈ܐ ܒܗܸܕܼܪܵܐ ܘܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܕܠܹܗ ܡܵܪܝ ܢܸܫܘܸܐ܀

ܠ؛

ܠܥܹܕܬܵܐ ܫܠܵܡܹܗ ܐܲܝܟܼ ܫܘܼܘܕܵܝܹܗ ܠܥܵܠܲܡ ܡܩܵܘܸܐ؛

ܘܲܒ̣ܪܘܼܡܪܵܡܵܗ̇ ܓܲܢ݇ܒܵܪܘܼܬܹܗ ܠܟ̣ܠ ܬܸܬ̣ܚܵܘܸܐ܀

ܡ؛

ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܒܲܪܟܲܢ ܒܟ̣ܠ ܒܘܼܪ̈ܟܵܢ ܕܪܘܼܚ ܢܸܦ̮ܬܲܚ ܟܵܘܹ̈ܐ؛

ܕܲܫܡܵܝܵܐ ܘܠܲܢ ܢܲܣܓܹ̇ܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܫܲܝܢܵܐ ܕܠܵܘܹܐ܀

ܢܢ؛

ܢܵܘܣܸܦ ܛܵܒ̣ܵܐ ܘܥܲܠ ܛܵܒ̣ܘܼܬܹܗ ܘܕܲܚ̣ܛܵܐ ܢܸܬ̇ܬ̇ܘܸܐ؛

ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܪܲܓ̇ܝܼܙ ܥܲܡ ܒܥܸܠܕܝܼܢܹܗ ܬܘܼܒ̣ ܢܸܬ̣ܐܵܘܹܐ܀

ܣ؛

ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܚܲܝܲܝ̈ܢ ܠܛܘܼܒ̣ܬ̣ܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܠܟܸܢܫܲܢ ܢܲܫܘܹܐ؛

ܘܠܵܐ ܢܸܫܬ̇ܟܲܚ ܒܲܢ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܲܡܣܲܝܲܒ̣ ܘܲܒ̣ܬܹܐܪܬܹܗ ܟܘܹܐ܀

ܥ؛

ܥܹܐܕܼܵܐ ܗܘ̤ ܪܲܒܵܐ ܕܲܠܒ̣ܘܼܣܵܡܹ̈ܐ ܡܓܲܪܸܓ̣ ܡܲܣܘܸܐ؛

ܐܲܝܟܼ ܕܲܒ̣ܚܲܡܪܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐܝܼܬ̣ ܒܚܘܼܒܹܗ ܢܸܪܘܸܐ܀

ܦ؛

ܦܲܪܩܲܢ ܒܲܕܼܡܹܗ ܘܐܲܪܝܼܡ ܟܝܵܢܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܲܕܘܹܐ؛

ܕܲܒ̣ܪܘܼܡܪܵܡܲܢ ܚܹܝܠ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ ܢܚܵܘܸܐ܀

ܨ؛

ܨܲܦܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܡܣܲܒܲܪ ܫܠܵܡܵܐ ܦܠܝܼܓܹ̈ܐ ܡܐܵܘܹܐ؛

ܥܹܕܬܵܐ ܓܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܫܠܵܡܹܗ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܬܸܫܬ̇ܘܸܐ܀

ܩ؛

ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܢܸܫܠܘܿܢ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܠܲܢ ܬܸܬ̣ܠܵܘܹܐ؛

ܘܫܲܝܢܵܐ ܒܐܲܬ̣ܪܲܢ ܘܲܒܼܟ̣ܠ ܐܲܬܲܪ ܠܥܵܠܡܝܼܢ ܡܩܵܘܹܐ܀

ܪ؛

ܪܘܼܚ ܟܵܗܢܘܼܬ̣ܵܐ ܥܲܡ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ ܬܸܬ̣ܓܵܘܹܐ؛

ܘܒܲܣܝܼܡܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܡܫܲܝܢܘܼܬ̣ܵܐ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܬܸܠܘܸܐ܀

ܫ؛

ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܠܚܲܝܠܹܗ ܕܲܬ̣ܡܝܼܗܵܬ̣̈ܵܐ ܥܵܒܹܕܼ ܡܲܗܘܹܐ؛

ܬܸܫܠܲܡ ܨܹܐܕܲܝܢ ܗ̇ܝ ܕܲܒ̣ܢܘܼܪܵܐ ܠܵܐ ܬܸܬ̣ܟܵܘܹܐ܀

ܬ؛

ܬܵܘ ܚܲܒ̇ܝܼܒܲܝ̈ܢ ܩܕܼܵܡ ܩܸܪܝܵܢܵܐ ܠܸܒܲܝ̈ܢ ܢܫܵܘܹܐ؛

ܘܲܢܨܘܼܬ̣ ܠܠܘܼܩܵܐ ܗ̇ܘ ܕܲܠܡܸܠܬܹܗ ܚܹܝܠ ܪܘܼܚܵܐ ܠܘܹܐ܀

 

 

ܕܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܲܩܝܵܡܬܵܐ (ܕܐܝܼܡܵܡܵܐ)

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܠܸܒܵܐ ܕܲܟ̣ܝܵܐ ܘܡܵܘܕܹܝܢ ܒܦܘܼܡܵܐ´؛

ܒܐܝܼܬ̣ܝܵܐ ܕܒܲܒ̣ܪܹܗ ܡܠܲܟܼ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ܀

ܒ؛

ܒܚܘܼܒܵܐ ܐܲܫܲܪܘ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܠܒܸܫ ܐܸܣܟܹܡܵܐ؛

ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܕܵܘܝܼܕܼ ܐܸܬ̣ܚܙܝܼ ܒܥܵܠܡܵܐ܀

ܓ؛

ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐܝܼܬ̣ ܙܟ̣ܵܐ ܠܲܛܪܘܿܢܵܐ ܣܵܢܐܵܐ ܩܲܕܼܡܵܐ؛

ܘܓܲܐܝܘܼܬ̣ܵܐ ܠܒܸܫ ܒܕܲܪܹ̈ܐ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܕܐܵܓ̣ܘܿܢ ܨܵܘܡܵܐ܀

ܕ؛

ܕܵܫ ܩܲܪܩܲܦܬܹܗ ܕܐܵܟܹܠ ܩܲܪܨܵܐ ܣܵܢܐܵܐ ܡܕܲܪܡܵܐ؛

ܘܲܣ̣ܥܲܪ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܘܲܓ̣ܒܲܪ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܠܗܹܝܢ ܦܸܚܡܵܐ܀

ܗ؛

ܗܵܝܕܹܝܢ ܩܲܪܸܒ̣ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܚܠܵܦܲܝܢ ܒܪܹܗ ܕܲܡܪܲܝܡܵܐ؛

ܕܸܒ̣ܚܵܐ ܡܩܲܒ̇ܠܵܐ ܚܠܵܦ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܥܲܡܵܐ܀

ܘ؛

ܘܐܲܚܝܲܢ ܒܡܵܘܬܹܗ ܐܸܡܪܵܐ ܚܲܝܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܒܹܗ ܡܘܼܡܵܐ؛

ܕܒܹܗ ܐܸܫܬܲܡܠܝܼ ܚܘܼܕܵܬ̣ ܟܠܵܐ ܒܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܚܸܟ̣ܡܵܐ܀

ܙ؛

ܙܵܚ̣ ܒܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܩܵܡ̣ ܡ̣ܢ ܩܲܒ̣ܪܵܐ ܒܗܵܢܵܐ ܝܵܘܡܵܐ؛

ܘܒ̣ܵܗ̇ ܒܲܩܝܵܡܬܹܗ ܫܲܪܲܪ ܩܝܵܡܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܒܓ̣ܘܼܫܡܵܐ܀

ܚ؛

ܚܲܬܸܡ ܘܚܵܘܝܼ ܕܩܵܐܹܡ ܟܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܫܲܠܡܵܐ؛

ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܕܡܵܝܘܿܬ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܒܝܘܿܡ ܢܘܼܚܵܡܵܐ܀

ܛ؛

ܛܵܒ̣ ܐܸܫܬܲܪܪܲܬ̤ ܕܗܵܘܝܵܐ ܢܚܵܡܬ̣ܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܡܬܲܚܡܵܐ؛

ܘܫܵܥܬ̣ܵܐ ܦܣܝܼܩܬܵܐ ܕܒ̣ܵܗ̇ ܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܫܵܠܡܵܐ܀

ܝ؛

ܝܵܘܡܵܐ ܗܘ̤ ܪܲܒܵܐ ܕܡܲܡܠܸܟܼ ܥܲܠ ܟܠ ܘܲܒܼܟ̣ܠ ܫܠܵܡܵܐ؛

ܘܒܵܛܸܠ ܡܵܘܬܵܐ ܒܢܘܼܚܵܡ ܕܵܪܹ̈ܐ ܕܓ̣ܵܚܘ ܐܲܝܟܼ ܝܲܡܵܐ܀

ܟ؛

ܟܹܐܢܵܐ ܐܸܨܛܒ̣ܝܼ ܕܐܲܝܟܲܢ ܕܲܗܘܵܬ̤ ܚܵܘܵܐ ܐܸܡܵܐ؛

ܥܸܠܲܬ̣ ܡܵܘܬܵܐ ܘܚܲܝܵܒܼܘܼܬ̣ܵܐ ܠܐ݇ܢܵܫܵܐ ܒܩܲܕܼܡܵܐ܀

ܠ؛

ܠܥܸܠܲܬ̣ ܚܲܝܹ̈ܐ ܬܸܗܘܸܐ ܡܲܪܝܲܡ ܒܙܵܟ̣ܘܼܬ̣ ܩܵܘܡܵܐ؛

ܘܝܲܠܕܵܗ̇ ܥܵܒܹܕܼ ܬܲܗܪܵܐ ܒܕܼܝܼܢܵܐ ܕܒܲܕܼܡܘܼܬ̣ ܬܗܘܿܡܵܐ܀

ܡ؛

ܡܸܟܵܐ ܫܲܪܝܼ ܡܣܲܒܲܪ ܢܸܫܹ̈ܐ ܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܕܪܵܡܵܐ؛

ܘܡܲܠܝܵܐ ܪܘܵܙܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕܼܘܼܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̣ܦܲܚܡܵܐ܀

ܢܢ؛

ܢ̣ܣܲܒ̈ ܣܲܒ̣ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܕܡ̣ܢ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ ܝܼܠܦ̈ ܐܲܟ̣ܡܵܐ؛

ܕܡܲܬܲܝ ܘܚܲܒ̣ܪ̈ܵܘܗܝ ܪܫܲܡܘ ܗ݇ܘ̣ܵܘ ܘܚܲܬܸܡܘ ܘܫܲܪܲܪܘ ܩܝܵܡܵܐ܀

ܣ؛

ܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܩܵܡ̣ ܠܹܗ ܡܵܪܲܢ ܘܚܲܕܸܬ̣ ܨܲܠܡܵܐ؛

ܕܐܵܕܼܵܡ ܕܲܒ̣ܠܝܼ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܲܫܝܘܿܠ ܥܲܦܪܵܐ ܘܩܸܛܡܵܐ܀

ܥ؛

ܥܢ̣ܵܐ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ ܘܩܵܡ̣ ܠܹܗ ܡܵܪܲܢ ܣܵܐܹܡ ܣܲܡܵܐ؛

ܕܚܵܝܲܬ̣ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܠܡܵܝܘܼܬ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܙܲܡܢܵܗ̇ ܠܪܵܘܡܵܐ܀

ܦ؛

ܦܨܝܼܚܵܐ ܬܹܒܹܝܠ ܕܩܵܡ̣ ܠܹܗ ܡܵܪܲܢ ܘܚܲܕܸܬ̣ ܨܲܠܡܵܐ؛

ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܐܵܕܼܵܡ ܒܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ܀

ܨ؛

ܨܲܦܪܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܡܠܸܐ ܚܲܕܼܘܵܬ̣̈ܵܐ ܥܲܡ ܒܘܼܣܵܡܵܐ؛

ܗܵܘ ܐܲܟ̣ܪܸܙ ܠܲܢ ܥܲܠ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܠܵܗ̇ ܦܸܚܡܵܐ܀

ܩ؛

ܩܵܠܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐ ܕܡܲܟ̣ܪܸܙ ܚܲܝܹ̈ܐ ܩܥ̣ܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ؛

ܕܩܵܡ̣ ܠܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܪܲܒܵܐ ܥܲܡ ܪܘܼܡܪܵܡܵܐ܀

ܪ؛

ܪܥܸܡܘ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܕܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܲܫܡܵܐ؛

ܕܫܲܒܲܚܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܗ̇ܝ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܩܵܝܡܵܐ܀

ܫ؛

ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܚܲܒ̣ܪ̈ܵܘܗܝ ܥܸܣܪܵܐ ܥܲܡ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ؛

ܗܘ̤ܵܘ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܘܣܵܗܕܹ̈ܐ ܒܚܝܼܪܹ̈ܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܓܲܫܡܵܐ܀

ܬ؛

ܬܵܘ ܢܸܬ̣ܒܲܣܲܡ ܒܣܘܼܟܵܠ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܗ̇ܘ ܒܲܪ ܪܲܥܡܵܐ؛

ܕܣܵܕܲܪ ܫܲܪܒܵܐ ܕܟ̣ܵܪܘܿܙܘܼܬ̣ܵܐ ܒܗܵܘܢܵܐ ܪܵܡܵܐ܀

 

 

ܕܲܥܪܘܼܒ̣ܬܵܐ ܕܡܵܘܕܝܵܢܹ̈ܐ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܐܲܒ̣ܵܐ ܐܝܼܬ̣ܝܵܐ ܘܡܵܘܕܹܝܢ ܒܲܒ̣ܪܵܐ´؛

ܕܲܠܦܘܼܪܩܵܢܲܢ ܢ̣ܚܸܬ̣ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܓܸܢ ܒܒܸܣܪܵܐ܀

ܒ؛

ܒܫܲܪ̈ܒܹ̇ܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܐܲܪܸܒ̣ܘ ܘܲܙܟ̣ܵܘ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕܲܪܵܐ؛

ܘܫܲܪܲܪܘ ܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܘܣܲܒ̣ܪܵܐ܀

ܓ؛

ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐܝܼܬ̣ ܩܵܡ̣ܘ ܒܐܵܓ̣ܘܿܢܵܐ ܘܲܪܘܝܼܘ ܒܚܲܡܪܵܐ؛

ܕܚܘܼܒܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܥܲܡ ܐܲܪܟ̇ܘܿܢܵܐ ܐܸܚܲܕܼܘ ܕܲܪܵܐ܀

ܕ؛

ܕܵܢܘ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬ̣ ܕܡܸܫܬܲܪܝܵܢܵܐ ܗܘ̤ ܗܵܢܵܐ ܥܘܼܡܪܵܐ؛

ܘܠܵܐ ܡܩܵܘܝܵܢܵܐ ܗܘ̤ ܫܘܼܠܛܵܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܘܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܘܥܘܼܬ̣ܪܵܐ܀

ܗ؛

ܗ̇ܘ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܸܣܛܲܦܵܢܘܿܣ ܗܘ̤ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܟ̣ܪܵܐ؛

ܘܫܵܛܘܼܗܝ ܠܥܵܠܡܵܐ ܘܪܲܓ̣ܘ ܒܲܕܼܡܘܼܬܹܗ ܠܲܟ̣ܠܝܼܠ ܢܘܼܗܪܵܐ܀

ܘ؛

ܘܝܲܗ݇ܒ̣ܘ ܦܲܓ̣ܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܠܫܸܢܕܹ̈ܐ ܘܢܵܓ̣ܕܹ̈ܐ ܡܸܛܠ ܫܪܵܪܵܐ؛

ܘܐܲܟܸܣܘ ܠܡܲܠܟܹ̈ܐ ܘܲܠܗܸܓ̣ܡܘܿܢܹ̈ܐ ܣܵܓ̣ܕܲܝ̈ ܠܢܘܼܪܵܐ܀

ܙ؛

ܙܒܲܢܘ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܒܕܸܡ ܨܵܘܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܒܗܵܘܢܵܐ ܥܝܼܪܵܐ؛

ܘܐܲܗܸܠܘ ܘܒܲܙܲܚܘ ܒܚܲܢܦܹ̈ܐ ܣܵܓ̣ܕܲܝ̈ ܠܫܸܡܫܵܐ ܘܣܲܗܪܵܐ܀

ܚ؛

ܚܵܒ̣ ܣܵܛܵܢܵܐ ܘܦܵܠܚܵܘ̈ܗܝ ܛܲܡܹ̈ܐܐ ܠܒܸܫܘ ܟܘܼܐܵܪܵܐ؛

ܟܲܕܼ ܡܸܬ̣ܢܲܨܚܝܼܢ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܙܗܲܝ̈ܵܐ ܒܕܲܪܵܐ ܬܗܝܼܪܵܐ܀

ܛ؛

ܛܥܲܢܘ ܚܲܫܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܠܵܐ ܚܵܐܫܝܼܢ ܒܡܲܕܥܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ؛

ܘܠܲܩܕܼܵܡ ܣܲܝܦܵܐ ܥܲܠ̣ܘ ܟܲܕܼ ܪܵܗܛܝܼܢ ܥܸܣܪܵܐ ܥܸܣܪܵܐ܀

ܝ؛

ܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ ܐܸܫܬܵܘܕܝܼ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܫܲܪܝܼܪܵܐ؛

ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܡܵܘܒܸܕܼ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܢܸܫܟ̇ܚܝܼܗ̇ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܬܲܗܪܵܐ܀

ܟ؛

ܟܦܲܪܘ ܒܲܦܬܲܟ̣ܪܹ̈ܐ ܘܫܵܛ̣ܘ ܠܲܓ̣ܠܝܼܦܹ̈ܐ ܘܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܥܲܦܪܵܐ؛

ܘܲܪܚܲܡܘ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܛܘܼܒ̣ܬ̣ܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܗ̇ܝ ܕܠܵܐ ܦܵܛܪܵܐ܀

ܠ؛

ܠܵܐ ܠܲܡ ܬܸܕܼܚܠܘܼܢ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܡܲܡܪܲܚ ܘܩܵܛܹܠ ܦܲܓ̣ܪܵܐ؛

ܫܡܲܥܘ ܢܲܨܝܼܚܹ̈ܐ ܘܲܩܕܼܵܡ ܣܲܝܦܵܐ ܐܲܪܟܸܢܘ ܨܵܘܪܵܐ܀

ܡ؛

ܡܸܢܹܗ ܬܘܼܒ̣ ܫܡܲܥܘ ܕܠܵܐ ܠܲܡ ܬܸܕܼܚܲܠ ܓܙܵܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ؛

ܕܲܨܒ̣ܵܐ ܐܲܒ̣ܵܐ ܘܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ ܥܵܠܲܡ ܝܲܗ̣݇ܒ̣ ܠܟ̣ܘܿܢ ܐܲܓ̣ܪܵܐ܀

ܢܢ؛

ܢܗܲܪ̈ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܟܲܕܼ ܡܸܬ̣ܩܲܛܠܝܼܢ ܡܲܠܝܲܝ̈ ܫܘܼܦܪܵܐ؛

ܘܐܲܒ̣ܗܸܬ̣ܘ ܠܡܲܠܟܹ̈ܐ ܘܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ ܘܟ̣ܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܫܘܼܩܪܵܐ܀

ܣ؛

ܣܥܲܪܘ ܐܵܬ̣ܘܵܬ̣̈ܵܐ ܘܚܲܝܠܹ̈ܐ ܬܡܝܼܗܹ̈ܐ ܘܲܓ̣ܫܲܪܘ ܓܲܫܪܵܐ؛

ܠܡܸܬ̇ܬܲܠܡܕܵܢܹ̈ܐ ܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܹܗ ܡܵܪܲܢ ܩ̣ܪܵܐ܀

ܥ؛

ܥܒܲܪܘ ܥܲܠ ܓܲܫܪܵܐ ܘܢܘܼܪܵܐ ܠܲܥܕܸܢ ܐܲܝܟܼ ܕܐܲܡܝܼܪܵܐ؛

ܘܢܸܨܚܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܗܵܐ ܡܸܫܬܲܥܸܐ ܕܵܪܵܐ ܠܕܼܵܪܵܐ܀

ܦ؛

ܦܪܲܚܘ ܪ̈ܘܼܚܵܬ̣ܗܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܗܘܿܢ ܒܙܝܼܘܵܐ ܘܙܲܗܪܵܐ؛

ܘܡ̣ܢ ܓܲܪ̈ܡܲܝܗܘܿܢ ܟܠ ܚܘܼܠܡܵܢ̈ܝܼܢ ܪܣܲܡܘ ܐܲܝܟܼ ܡܸܛܪܵܐ܀

ܨ؛

ܨܠܘܿܬ̣ܵܐ ܘܨܵܘܡܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܥܲܡܠܵܐ ܘܫܲܗܪܵܐ؛

ܓܒ̣ܵܘ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼ ܐܲܝܟܼ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ ܒܚܸܫܟܵܐ ܘܛܲܗܪܵܐ܀

ܩ؛

ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܕܲܠܓ̣ܵܘ ܘܩܹܐܪܣܵܐ ܕܲܠܒܲܪ ܒܲܙܢܵܐ ܡܝܲܬ̇ܪܵܐ؛

ܙܟ̣ܵܘ ܓܲܢ݇ܒܵܪܹ̈ܐ ܘܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܗܘ̤ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܕܲܝܪܵܐ܀

ܪ؛

ܪܲܒ̇ ܢܸܨܚܵܢܵܐ ܕܚܵܘܝܼܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܲܪܫܝܼܡ ܒܣܸܦܪܵܐ؛

ܘܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܟ̣ܝܼܢ ܩܘܼܠܵܣܵܝ̈ܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܵܡܘܿܪܵܐ܀

ܫ؛

ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܠܡܵܪܗܘܿܢ ܨܠܘܿܬ̣ܗܘܿܢ ܠܥܹܕܬܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܫܘܼܪܵܐ؛

ܠܡܲܠܟܹ̈ܐ ܗܸܕܼܪܵܐ ܠܟ̣ܵܗܢܹ̈ܐ ܣܲܟ̇ܪܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܥ̤ܕܼܪܵܐ܀

ܬ؛

ܬܵܘ ܠܲܡ ܢܸܫܡܲܥ ܒܕܸܚܠܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܡܸܠܲܝ̈ ܣܲܩܪܵܐ؛

ܕܡܲܠܟܲܢ ܐܲܟ̣ܬܸܒ̣ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܡܲܬܲܝ ܫܠܝܼܚܵܐ ܒܚܝܼܪܵܐ܀

 

ܕܚܲܕܼܒ̇ܫܲܒܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܘܲܕܼܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܐܲܒ̣ܵܐ ܕܒܲܒ̣ܪܹܗ ܓܡܲܪ ܬܘܼܩܵܢܵܐ´؛

ܕܥܲܠܡܹ̈ܐ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܘܲܒ̣ܪܘܼܚܩܘܼܕܼܫܵܐ ܗ̇ܘ ܡܚܲܝܠܵܢܵܐ܀

ܒ؛

ܒܣܘܼܟܵܠ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܟ̣ܵܪܘܿܙܘܼܬ̣ܵܐ ܩ̣ܢܵܘ ܒܘܼܝܵܢܵܐ؛

ܕܐܲܝܟܲܢ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܠܒܸܫ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ܀

ܓ؛

ܓܸܢܣܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܫܒ̣ܵܐ ܣܵܛܵܢܵܐ؛

ܘܟܲܕܼܢܹܗ ܒܢܝܼܪܵܐ ܕܚܲܝܵܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ ܛܪܘܼܢܵܐ܀

ܕ؛

ܕܝܼܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܸܡܲܪ ܡܵܪܲܢ ܥܲܡ ܐܲܪܟ̇ܘܿܢܵܐ؛

ܘܲܚܠܵܦ ܓܸܢܣܲܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܕܼܡܵܐ ܩܵܡ̣ ܒܐܲܓ̣ܘܿܢܵܐ܀

ܗ؛

ܗܡܲܝܪܵܐ ܕܡܸܢܲܢ ܒܚܲܫܹܗ ܘܡܵܘܬܹܗ ܓܡܲܪ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ؛

ܘܩܵܡ̣ ܘܒܲܩܝܵܡܬܹܗ ܫܲܕܲܪ ܩܝܵܡܬܲܢ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ܀

ܘ؛

ܘܐܲܩܝܼܡ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܥܲܠ ܢܘܼܚܵܡܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܢܵܐ؛

ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܥܲܕܲܪܘ ܘܲܠܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܗܘ̤ܵܐ ܡܫܲܪܪܵܢܵܐ܀

ܙ؛

ܙܲܝܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܐܲܠܒܸ̇ܫ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܙܲܒ̣ܢܵܐ؛

ܟܲܕܼ ܢܦܲܚ ܘܐܸܡܲܪ ܩܲܒܸ̇ܠܘ ܪܘܼܚܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܝܵܘܡܵܢܵܐ܀

ܚ؛

ܚܼܲܫܘ ܕܸܚܠܵܬ̣̈ܵܐ ܡ̣ܢ ܝܗ݇ܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܒܢܲܝ̈ ܐܵܟܸܕܼܢܵܐ؛

ܘܟܲܕܼ ܐܲܚܝܼܕܼܝܼܢ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܥܲܠ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܪܘܼܚܵܢܵܐ܀

ܛ؛

ܛܲܝܒ̇ܘܼ ܫܲܟܸ̇ܢ ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡܟ̣ܘܿܢ ܗ̇ܘ ܡܩܵܘܝܵܢܵܐ؛

ܘܚܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܘܣܸܛܪܹܗ ܐܲܝܟܼ ܡܥܲܗܕܵܢܵܐ܀

ܝ؛

ܝܲܗ݇ܒ̣ ܠܗܘܿܢ ܪܘܼܚܵܐ ܒܡܲܦܘܿܚܝܼܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܪܲܗܒ̣ܘܿܢܵܐ؛

ܘܥܲܠ ܗ̇ܝ ܕܢܹܐܚܕܘܼܢ ܘܢܸܫܒ̇ܩܘܼܢ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܝܲܗ݇ܒ̣ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ܀

ܟ؛

ܟܲܕܼ ܗܵܠܹܝܢ ܗܘ̤ܝ ܠܵܘ ܥܲܡܗܘܿܢ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܟܹܐܢܵܐ؛

ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܘܵܬܹܗ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܲܚܙܲܝܢ ܠܒܲܪ ܚܲܢܵܢܵܐ܀

ܠ؛

ܠܵܐ ܡܗܲܝܡܸܢ ܐ݇ܢܵܐ ܐܸܢ ܟܘܼܬ̣ܡܵܬܹ̈ܗ ܠܵܐ ܚܵܙܹܐ ܐ݇ܢܵܐ؛

ܘܨܸܒ̣ܥܵܬ̣̈ܝ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܘܐܝܼܕܼܵܐ ܒܕܲܦܢܹܗ ܬܘܼܒ̣ ܡܵܘܫܸܛܢܵܐ܀

ܡ؛

ܡܸܛܠ ܕܬܲܫܲܪ ܩܝܵܡܬܹܗ ܨܹܝܕܼ ܟܠ ܕܗܵܘܹܐ ܡܗܲܝܡܢܵܐ؛

ܐܸܡܪܹܬ̣ ܗܵܕܹܐ ܕܐܲܣܗܸܕܼ ܩܘܼܫܬܵܐ ܘܠܵܘ ܕܲܦܠܝܼܓ̣ ܐ݇ܢܵܐ܀

ܢܢ؛

ܢܸܗܘܸܐ ܕܐܸܙܲܠ ܨܹܝܕܼ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ ܡܲܟ̣ܪܙܵܢܵܐ؛

ܘܐܸܢ ܐܵܡܪܝܼܢ ܠܝܼ ܚܙܲܝܬܵܝܗܝ ܘܓܲܫܬܵܝܗܝ ܡܘܿܢ ܐܵܡܲܪܢܵܐ܀

ܣ؛

ܣܡܝܼܟ̣ܝܼܢ ܗ݇ܘ̤ܵܘ ܬܘܼܒ̣ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܘܥܲܡܗܘܿܢ ܬܐܘܿܡܵܐ ܬܲܩܢܵܐ؛

ܒܵܬܲܪ ܬܡܵܢܝܵܐ ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܒܹܗ ܒܥܸܕܵܢܵܐ܀

ܥ؛

ܥܲܠ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܡܸܢܫܹܠܝ ܟܲܕܼ ܐܲܚܝܼܕܼܝܼܢ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܒܲܙܢܵܐ؛

ܗ̇ܘ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܘܝܲܗ̣݇ܒ̣ ܠܗܘܿܢ ܫܠܵܡܵܐ ܗ̇ܘ ܬܪܲܝܵܢܵܐ܀

ܦ؛

ܦܩܲܕܼ ܠܲܬ̣ܐܘܿܡܵܐ ܐܲܝܬܵܐ ܐܝܼܕܼܵܟܼ ܐܘܿ ܡܥܲܩܒ̣ܵܢܵܐ؛

ܘܲܚܙܝܼ ܐܝܼܕܼܵܝ̈ ܘܐܵܘܫܸܛ ܬܘܼܒ̣ ܒܓܲܒ̇ܝ ܘܲܚܙܝܼ ܕܲܦܢܵܐ܀

ܨ؛

ܨܘܼܬ̣ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܘܓ̣ܘܼܫ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܗ̤ܘܝܼ ܡܲܠܦܵܢܵܐ؛

ܘܐܲܣܗܸܕܼ ܩܘܼܫܬܵܐ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܗܸܢܕܘܿ ܕܠܵܟܼ ܡܫܲܕܲܪܢܵܐ܀

ܩ؛

ܩܥ̣ܵܐ ܡܵܪܝ ܘܐܲܠܵܗܝ ܟܲܕܼ ܐܸܫܬܲܪܲܪ ܐܵܦ ܝܼܫܘܿܥ ܥܢ̣ܵܐ؛

ܗܵܫܵܐ ܕܲܚܙܲܝܬ̇ ܗܲܝܡܸܢܬ̇ ܘܐܲܫܲܪܬ̇ ܒܲܪ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ܀

ܪ؛

ܪܢܝܼ ܕܛܘܼܒܲܝܗܘܿܢ ܠܲܕܼܠܵܐ ܚܙܵܐܘܼܢܝ ܡܸܬ̣ܪܲܓ̣ܫܵܢܵܐ؛

ܘܗܲܝܡܸܢܘ ܕܐܸܢܵܐ ܦܵܪܹܩ ܟܠܵܐ ܘܲܡܚܲܕܼܬ̣ܵܢܵܐ܀

ܫ؛

ܫܒ̣ܝܼܚ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܘܲܠܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܢܗܸܐ ܕܘܼܟ̣ܪܵܢܵܐ؛

ܒܥܸܛܪܵܐ ܕܒܸܣܡܹ̈ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ ܗܘ̤ܵܐ ܡܣܲܬ̇ܬ̣ܵܢܵܐ܀

ܬ؛

ܬܸܢܝܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ ܕܗ̇ܘ ܒܲܪ ܪܲܥܡܵܐ ܨܠܵܘ ܠܹܗ ܐܸܕܼܢܵܐ؛

ܘܨܘܼܬ̣ܘ ܠܲܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܬܵܐ ܘܐܲܚܘܿܕܼܘ ܒܗܵܘܢܵܐ܀

 

 

ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܗ̇ܘ ܐܲܚܝܼܕܼ ܟܠ ܐܲܒ̣ܵܐ ܐܝܼܬ̣ܝܵܐ´؛

ܘܒܲܒ̣ܪܹܗ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܲܠܒܸܫ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܘܪܘܼܚܹܗ ܚܲܝܵܐ܀

ܒ؛

ܒܪܘܿܟ̇ܘ ܘܲܣܓ̣ܘܿܕܘ ܠܹܗ ܘܫܲܒܲܚܘ ܟܠܫܵܥ ܠܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ؛

ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܓܵܕܼܠܝܼܢ ܟܠܝܼܠ ܩܘܼܠܵܣܹ̈ܐ ܠܣܵܗܕܵܐ ܙܲܗܝܵܐ܀

ܓ؛

ܓܲܒ̣ܝܵܐ ܡܨܵܒܲܬ̣ ܒܲܡܝܲܬ̇ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܒܟܸܣܝܵܐ ܘܓܸܠܝܵܐ؛

ܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܕܚܘܼܒܵܐ ܕܡܵܪܹܗ ܥܲܒ̣ܕܹܗ ܫܲܒ̣ܝܵܐ܀

ܕ؛

ܕܵܠ ܒܹܗ ܙܵܘܥܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܪܢܵܣܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ؛

ܘܲܣ̣ܢܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܘܐܲܣ̣ܠܝܼ ܠܫܘܼܒ̣ܚܹܗ ܚܸܠܡܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ܀

ܗ؛

ܗܵܘܢܹܗ ܐܲܣܪܹܗ ܒܐܵܘܵܢ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ ܫܡܲܝܵܐ؛

ܘܫܵܛ̣ ܠܲܢܝܵܚܹ̈ܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܘܥܘܼܬ̣ܪܵܐ ܓܲܠܝܵܐ܀

ܘ؛

ܘܐܲܟܸ̇ܣ ܠܡܲܠܟܹ̈ܐ ܘܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܲܟ̣ܝܵܐ؛

ܘܪܲܩ ܒܲܓ̣ܠܝܼܦܹ̈ܐ ܘܐܲܒ̣ܣܝܼ ܒܨܲܠܡܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܛܵܥܲܝ̈ܵܐ܀

ܙ؛

ܙܟ̣ܵܐ ܠܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܕܲܡܓ̣ܘܼܫܘܼܬ̣ܵܐ ܒܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ؛

ܘܐܲܒ̣ܗܸܬ̣ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܚܲܢܦܹ̈ܐ ܛܲܡܹ̈ܐܐ ܡܪ̈ܲܟ̇ܒܲܝ ܒܸܕܼܝܵܐ܀

ܚ؛

ܚܵܒ̣ܘ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܕܛܘܼܥܝܲܝ ܡܸܢܹܗ ܐܲܝܟܼ ܕܵܘܲܝ̈ܵܐ؛

ܘܓܲܪܸܓ̣ܘ ܗܸܪܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܒܪܵܘܒܵܐ ܩܲܫܝܵܐ܀

ܛ؛

ܛܲܢ ܒܹܗ ܛܢܵܢܵܐ ܕܩܵܛܸܠ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܣܵܢܹܐ ܕܟܲܝ̈ܵܐ؛

ܘܲܠܕܲܝܵܢܹ̈ܐ ܕܥܵܘܠܵܐ ܐܲܫܠܸܡ ܠܣܵܗܕܵܐ ܙܲܗܝܵܐ܀

ܝ؛

ܝܲܗ݇ܒ̣ܘܼܗܝ ܠܦܲܓ̣ܪܹܗ ܠܢܸܓ̣ܕܹ̈ܐ ܕܚܝܼܠܹ̈ܐ ܘܫܸܢܕܹ̈ܐ ܩܫܲܝ̈ܵܐ.

ܘܠܵܐ ܚܵܒ̣ ܡܲܕܥܹܗ ܡ̣ܢ ܬܘܼܟ̣ܠܵܢܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ܀

ܟ؛

ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܚܵܒ̣ܨܝܼܢ ܠܡܸܚܙܵܐ ܚܙܵܬ̣ܵܐ ܕܬܲܗܪܵܐ ܡܲܠܝܵܐ؛

ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܚܵܝܒ̣ܝܼܢ ܘܟܹܐܢܵܐ ܕܢܵܨܲܚ ܒܚܲܝܠܵܐ ܟܲܣܝܵܐ܀

ܠ؛

ܠܒܸܫ ܓܲܐܝܘܼܬ̣ܵܐ ܒܐܲܓ̣ܘܿܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܙܲܟܵܝܵܐ؛

ܘܲܣܥܲܪ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܘܲܓ̣ܒܲܪ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܒܚܹܝܠ ܥܸܠܵܝܵܐ܀

ܡ؛

ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܡܣܲܝܲܥ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܦܵܠܚܵܐ ܦܲܐܝܵܐ؛

ܘܲܡܬܲܠܡܸܕܼ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܚܲܢܦܹ̈ܐ ܘܡܲܠܸܦ ܐܲܝܕܵܐ ܕܘܵܠܝܵܐ܀

ܢܢ؛

ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܡܵܪܹܗ ܡܲܢܗܲܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܟܹܐܢܵܐ ܚܲܣܝܵܐ؛

ܘܐܲܝܟܼ ܠܵܐ ܚܵܐܹܫ ܛܲܥܢܹܗ ܠܚܲܫܹܗ ܒܣܲܒ̣ܪܵܐ ܡܥܲܠܝܵܐ،

ܣ؛

ܣܲܝܦܹ̈ܐ ܕܚܝܼܠܹ̈ܐ ܫܵܛ̣ ܘܲܓ̣ܙܵܡܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܛܵܥܝܵܐ؛

ܘܐܲܡܣܲܪ ܘܐܲܫܝܼܛ ܫܸܢܕܹ̈ܐ ܘܢܸܓ̣ܕܹ̈ܐ ܒܠܸܒܵܐ ܫܲܦܝܵܐ܀

ܥ؛

ܥܸܠܒܲܬ̤ ܢܘܼܪܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܕܡܵܪܹܗ ܠܢܘܼܪܵܐ ܕܥܵܕܼܝܵܐ؛

ܘܥܲܡ ܝܲܩܕܵܢܵܐ ܡܸܫܬܲܠܗܲܒ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܒܫܸܡ ܢܵܨܪܵܝܵܐ܀

ܦ؛

ܦܸܪܚܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܛܘܼܒܹ̈ܐ ܘܢܘܼܗܪܵܐ ܓܲܐܝܵܐ؛

ܘܦܲܓ̣ܪܹܗ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܦܲܠܸܓ̣ܘ ܒܥܹܕܬܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܐܵܣܝܵܐ܀

ܨ؛

ܨܲܠܝܼ ܟܹܐܢܵܐ ܒܝܘܿܡ ܟܘܼܠܵܠܹܗ ܗܘ̤ܵܐ ܒܲܥܵܝܵܐ؛

ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܥܵܗܹܕܼ ܫܡܵܟܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܫܹܡܝ ܚܲܛܵܝܵܐ܀

ܩ؛

ܩܸܢܛܹܗ ܢܸܥܒܲܪ ܟܹܐܒܹܗ ܢܸܬ̣ܚ̱ܠܸܡ ܢܗܹܐ ܚܲܕܵܝܵܐ؛

ܥܘܼܬ̣ܪܹܗ ܢܸܣܓܸܐ ܐܘܼܪܚܹܗ ܬܸܬ̣ܩܲܢ ܕܠܵܐ ܥܸܕܠܵܝܵܐ܀

ܪ؛

ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܢܸܫܟܲܚ ܐܵܦ ܒܝܼܫܵܬܹ̈ܗ ܢܩܲܒ̈ܠܵܢ ܫܪܵܝܵܐ؛

ܚܵܘܒܵܘ̈ܗܝ ܚܲܣܵܐ ܘܲܠܫܹܐܠܵܬܹ̈ܗ ܗܲܒ̣ ܦܘܼܢܵܝܵܐ܀

ܫ؛

ܫܲܝܢܵܐ ܢܲܡܠܸܟܼ ܥܲܠ ܟܵܗܢܘܼܬ̣ܵܐ ܘܥܲܡܵܐ ܐܵܘܝܵܐ؛

ܘܡܲܠܟܹ̈ܐ ܢܕܼܘܼܢܘܼܢ ܕܝܼܢܹ̈ܐ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܥܠܵܝܵܐ܀

ܬ؛

ܬܵܘ ܨܠܵܘ ܐܸܕܼܢܹ̈ܐ ܠܡܸܠܹ̈ܐ ܕܠܸܫܵܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܟܣܲܝ̈ܵܐ؛

ܡܲܬܲܝ ܡܵܟ̣ܣܵܐ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܬܪܸܥܣܲܪ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܓܒܲܝ̈ܵܐ܀

 

 

ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܣܘܼܠܵܩܵܐ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܡܵܪܝܵܐ ܐܝܼܬ̣ܝܵܐ ܥܸܠܬ̣ܵܐ ܘܪܹܫܵܐ´؛

ܠܫܸܡܥܵܐ ܕܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ ܬܪܘܿܨܘܼܢ ܢܝܼܫܵܐ܀

ܒ؛

ܒܪܵܐ ܡܬ̣ܘܿܡܵܝܵܐ ܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܠܒܸܫ ܒܲܪܢܵܫܵܐ؛

ܘܐܸܬ̣ܓ̇ܠܝܼ ܒܥܵܠܡܵܐ ܠܚܘܼܕܵܬ̣ ܟܠܵܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢ ܐ݇ܢܵܫܵܐ܀

ܓ؛

ܓܲܡܪܵܗ̇ ܠܟ̣ܠܵܗ̇ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܥܦܝܼܦܲܬ̣ ܐܵܕܼܫܵܐ؛

ܘܲܩܪܸܒ̣ ܠܡܸܥܡܲܕܼ ܡ̣ܢ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܗ̇ܘ ܩܲܕܝܼܫܵܐ܀

ܕ؛

ܕܒܲܪܬܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܕܢܸܥܒܸܕܼ ܕܲܪܵܐ ܥܲܡ ܬܲܟ̣ܬ̇ܘܼܫܵܐ؛

ܒܡܲܕܼܒ̇ܪܵܐ ܫܲܠܝܵܐ ܘܐܲܩܪܸܒ̣ ܒܨܵܘܡܵܐ ܘܲܙܟ̣ܵܐ ܠܒ̣ܝܼܫܵܐ܀

ܗ؛

ܗܵܝܕܹܝܢ ܫܲܪܝܼ ܠܡܸܣܥܲܪ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܒܥܲܡܵܐ ܟܬ̣ܝܼܫܵܐ؛

ܚܘܼܠܡܵܢ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܘܐܵܣܝܘܼܬ̣ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܕܦܲܓ̣ܪܵܐ ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ܀

ܘ؛

ܘܒܵܬܲܪ ܟܠܵܗ̇ ܡܕܲܒ̇ܪܵܢܘܼܬܹܗ ܩܪܸܒ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܚܲܫܵܐ؛

ܘܓܲܡܪܹܗ ܠܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܒܡܵܘܬܹܗ ܡܩܲܕܫܵܐ܀

ܙ؛

ܙܟ̣ܵܐ ܠܣܵܛܵܢܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ ܘܩܵܡ̣ ܠܹܗ ܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܵܐ؛

ܘܫܲܪܪܲܬ̤ ܩܝܵܡܬܹܗ ܩܝܵܡܬܵܐ ܕܦܲܓ̣ܪܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ܀

ܚ؛

ܚܙܵܬܹܗ ܘܓܸܫܬܹܗ ܘܫܸܡܥܵܐ ܕܩܵܠܹܗ ܘܡܹܐܟ̣ܠܵܐ ܕܕܸܒ̣ܫܵܐ؛

ܚܵܘܝܼܘ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܬܪܸܥܣܲܪ ܠܒ̣ܝܼܫܲܝ̈ ܩܘܼܕܼܫܵܐ܀

ܛ؛

ܛܘܼܪܵܐ ܕܙܲܝܬܹ̈ܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܘܲܥܕܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ؛

ܕܒܹܗ ܠܡܲܣܲܩܬܵܐ ܕܒ̣ܐܘܼܪܵܚ ܪܵܘܡܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܕܵܪܘܿܫܵܐ܀

ܝ؛

ܝܲܗ̣݇ܒ̣ ܒܘܼܪ̈ܟܵܬ̣ܵܐ ܒܲܪܝܵܡ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܕܲܕܼܠܵܐ ܛܘܼܠܫܵܐ؛

ܒܝܘܿܡ ܣܘܼܠܵܩܹܗ ܠܲܬܪܸܥܣܲܪܬܹܗ ܠܟ̣ܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ܀

ܟ؛

ܟܕܲܢ ܡܲܪܟܲܒ̣ܬ̣ܵܐ ܢܘܼܗܪܵܢܵܝܬܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̇ܬ̇ܡܝܼܫܵܐ؛

ܘܲܪܟܸܒ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܚܠܵܦ ܩܵܪܘܿܟ̣ܵܐ ܘܲܚܠܵܦ ܪ̈ܲܟ̣ܫܵܐ܀

ܠ؛

ܠܥܹܝܢ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܨܪܵܝܗܝ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܐܵܐܲܪ ܘܲܠܥܹܝܢ ܫܸܡܫܵܐ؛

ܟܲܕܼ ܣܵܠܹܩ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܫܵܠܘܿܚܹܗ ܡܲܣܩܵܐ ܪܓ̣ܝܼܫܵܐ܀

ܡ؛

ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܓܹܝܪ ܒܝܲܕܼ ܛܲܟ̣ܣܲܝܗ̈ܘܿܢ ܩ̣ܥ̣ܵܘ ܩܘܼܕܵܫܵܐ؛

ܘܙܲܝܲܚ̣ܘ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܥܵܐܹ̇ܠ ܠܒ̣ܝܼܪܬܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̇ܬ̇ܕܝܼܫܵܐ܀

ܢܢ؛

ܢܚܸܬ̣ܘ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܠܲܡܒܲܝܵܐܘܼ ܠܠܸܒܵܐ ܫܓ̣ܝܼܫܵܐ؛

ܕܲܬ̣ܪܸܥܣܲܪܬܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܕܚܲܕܼܘܵܐ ܘܲܕܼܫܘܼܝܵܫܵܐ܀

ܣ؛

ܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܕܗܵܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܕܲܣ̣ܠܸܩ ܗܵܫܵܐ؛

ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܬ̣ܝܼܕܼ ܕܢܹܐܬܹܐ ܒܚܲܪܬ̣ܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܘܪܲܡܫܵܐ܀

ܥ؛

ܥܲܠ ܪܲܒܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܠܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ؛

ܠܲܡܟܲܗܵܢܘܼ ܚܠܵܦ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬ̣ܵܐ ܘܓܸܢܣܵܐ ܒܵܝܫܵܐ܀

ܦ؛

ܦܢ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟܘܼܬ̣ܵܐ ܒܹܗ ܒܲܠܒ̣ܘܼܫܵܐ؛

ܕܲܢܣܲܒ̣ ܡܸܢܲܢ ܘܣܵܡ̣ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ ܠܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ ܟܘܼܒ̣ܫܵܐ܀

ܨ؛

ܨܠܸܡ ܐܝܼܬ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܢܵܘܣܹܗ ܕܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܪܵܫܵܐ؛

ܓܢܹܐ ܒܲܬ̣ܪܘܿܢܘܿܣ ܘܟ̣ܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬ̣ܵܐ ܠܪܸܡܙܹܗ ܡܫܲܡܫܵܐ܀

ܩ؛

ܩܵܡ̣ܘ ܠܸܓ̣ܝܘܿܢܹ̈ܐ ܕܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܡܸܬ̣ܢܲܒ̣ܪܫܵܐ؛

ܠܲܡܫܲܡܵܫܘܼ ܠܡܲܠܟܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܸܠܥܵܕܼ ܦܵܘܫܵܐ܀

ܪ؛

ܪܹܫܵܐ ܕܲܒ̣ܗܘܿܢ ܡܵܪܝ ܓܲܒ̣ܪܝܼܐܹܝܠ ܗܘ̤ܵܐ ܫܲܡܵܫܵܐ؛

ܠܲܕܼܝܵܬܹܩܵܘ̈ܗܝ ܘܡܸܢܹܗ ܠܥܵܠܲܡ ܬܘܼܒ̣ ܡܸܫܬܲܡܫܵܐ܀

ܫ؛

ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܬܚܹܝܬ̣ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܟܕܼܝܼܢܵܐ ܟܒ̣ܝܼܫܵܐ؛

ܘܒ̣ܐܸܫܛܵܪ ܚܘܼܒܵܐ ܕܲܫܡܹܗ ܪܲܒܵܐ ܟܬ̣ܝܼܒ̣ܵܐ ܚܒ̣ܝܼܫܵܐ܀

ܬ؛

ܬܘܼܒ̣ ܠܣܘܼܠܵܩܵܐ ܥܵܒܹܕܼ ܠܘܼܩܵܐ ܫܲܪܒܵܐ ܡܟܲܢܫܵܐ؛

ܨܠܵܘ ܐܸܕܼܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܠܲܡܨܵܬ̣ ܡܸܠܬܹܗ ܒܗܵܘܢܵܐ ܟܢܝܼܫܵܐ܀

 

 

ܕܚܲܕܼܒ̇ܫܲܒܵܐ ܕܦܲܢܛܹܩܘܿܣ̈ܛܹܐ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܐܝܼܬ̣ܝܵܐ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܟܠܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ´؛

ܡܬ̣ܘܿܡܵܝܵܐ ܕܣܵܟܼ ܠܐܲܡܝܼܢܘܼܬܹܗ ܐܸܡܲܬ̣ܝ ܠܲܝܬ̇ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܒ؛

ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܫܡܲܥܘ ܡܸܗܓܵܠܘܿܢ ܗ̇ܘ ܕܐܲܟ̣ܬܸܒ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܠܐܵܦܸܣܵܝܹ̈ܐ ܗ̇ܘ ܒܲܪ ܪܲܥܡܵܐ ܟܲܕܼ ܡܲܟ̣ܪܸܙ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܓ؛

ܓܠܵܐ ܕܲܒ̣ܪܵܫܝܼܬ̣ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܝܼܚܝܼܕܼܵܐ ܗܘ̤ ܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܒܥܘܼܒܵܐ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܸܣܪܵܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܲܓܸܢ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܕ؛

ܕܲܢܚܲܕܸܬ̣ ܟܠ ܘܢܸܦܪܘܿܩ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܐܸܬ̣ܒܲܣܲܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܘܡ̣ܢ ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ ܒܬ̣ܘܼܠܬܵܐ ܡܲܪܝܲܡ ܐܸܬ̣ܝܼܠܕܼ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܗ؛

ܗ̇ܘ ܡܵܘܠܵܕܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܡܬ̣ܘܿܡ ܒܸܠܥܵܕܼ ܐܸܡܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܘܙܲܒ̣ܢܵܢܵܐܝܼܬ̣ ܕܲܕܼܠܵܐ ܐܲܒ̣ܵܐ ܐܸܬ̣ܝܼܠܸܕܼ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܘ؛

ܘܲܠܫܘܼܪܵܪܵܐ ܕܡܸܠܬ̣ܵܐ ܒܒܸܣܪܵܐ ܐܸܬ̣ܚܲܝܲܕܼ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܟܠ ܐܵܬ̣ܘܵܬ̣̈ܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܥܒܲܕܼ ܘܲܣܥܲܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܙ؛

ܙܟ̣ܵܐ ܠܲܛܪܘܼܢܵܐ ܘܲܒ̣ܙܵܟ̣ܘܼܬܹܗ ܠܲܢ ܙܲܟ̇ܝܼ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܒܕܲܪܹ̈ܐ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܚܲܝܠܹ̈ܐ ܟܲܕܼ ܚܵܐܹܫ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܚ؛

ܚܘܼܒܹܗ ܕܲܢܡܘܼܬ̣ ܚܠܵܦ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܟ̣ܠܵܐ ܥܨܵܝܗܝ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܩܵܡ̣ ܘܒܲܥܒ̣ܵܕܼܵܐ ܨ̣ܵܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܘܫܲܪܲܪ ܩܝܵܡܬܵܐ ܕܓ̣ܵܘܵܐ܀

ܛ؛

ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܕܥܵܠܲܡ ܠܢܵܛܪ̈ܲܝ ܩܝܵܡܹܗ ܐܸܫܬܵܘܕܝܼ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܘܢܘܼܪܵܐ ܘܬܵܘܠܥܵܐ ܠܒ̣ܝܼܫܹ̈ܐ ܕܐܲܡܪܲܚܘ ܐܸܬ̣ܠܲܚܲܡ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܝ؛

ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܒܵܬܲܪ ܩܝܵܡܬܹܗ ܒܐܲܪܥܵܐ ܦܵܫ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܟܲܕܼ ܠܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܫܲܪܲܪ ܘܠܲܒܸܒ̣ ܒܟ̣ܠ ܕܥܵܒܹܕܼ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܟ؛

ܟܲܕܼ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܠܪܵܘܡܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡܸܣܬܲܠܲܩ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܩ̣ܵܘܵܘ ܒܨܸܗܝܘܿܢ ܠܦܵܪܲܠܹܝܛܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܵܡܲܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܠ؛

ܠܡܸܥܒܲܕܼ ܥܹܐܕܼܵܐ ܕܦܲܢܛܹܩܘܿܣܛܹ̈ܐ ܥܲܡܵܐ ܟܢܝܼܫ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܘܒܲܬ̣ܠܵܬ̣ ܫܵܥ̈ܝܼܢ ܩܵܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܥܲܙܝܼܙܬܵܐ ܗܘ̤ܵܐ܀

ܡ؛

ܡܸܢܫܹܠܝ ܪܘܼܚܵܐ ܐܲܝܟܼ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܢܚܸܬ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܘܥܲܠ ܟܠܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܬܪܸܥܣܲܪܬܵܐ ܝ݇ܬܸܒ̣ ܘܐܲܓܸܢ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܢܢ؛

ܢܣܲܒ̣ ܡܵܘܗܲܒ̣ܬ̣ܵܐ ܕܠܸܫܵܢ ܠܸܫܵܢ ܡܸܬ̣ܢܲܒܹܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܟܠܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܐܵܦ ܬܸܕܡ̱ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܡܡܲܠܸܠ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܣ؛

ܣܓ̣ܝܼܘ ܫܘܼܐܵܠܹ̈ܐ ܕܥܲܠ ܫܘܼܓ̣ܢܵܝܗܘܿܢ ܒܥܲܡܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܕܡܵܢܵܐ ܗ̤ܝ ܗܵܕܹܐ ܨܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܡܵܢܵܐ ܗܘ̤ ܡܸܕܸܡ ܕܲܗܘ̤ܵܐ܀

ܥ؛

ܥ̣ܢܵܐ ܗܘ̤ ܫܸܡܥܘܿܢ ܕܚܲܝܠܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܗ̇ܘ ܕܐܸܨܛ̱ܠܸܒ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܣܲܥܪܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܐܲܝܟܼ ܕܠܲܢ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܕܼܝܼܡ ܡܠܲܟܼ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܦ؛

ܦܘܼܪܩܵܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܠܡܸܥܒܲܕܼ ܒܲܒ̣ܪܹܗ ܠܐܝܼܬ̣ܝܵܐ ܫܦܲܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܘܲܠܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܠܪܘܼܚܵܐ ܥܠܲܝܢ ܐܸܫܲܕܼ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܨ؛

ܨܸܡܚܹ̈ܐ ܦܨܝܼܚܹ̈ܐ ܕܦܵܪܲܩܠܹܝܛܵܐ ܕܠܲܢ ܫܲܕܲܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܠܥܵܠܡܵܐ ܟܠܹܗ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܠܡܲܢܗܵܪܘܼ ܗܘ̤ܵܐ܀

ܩ؛

ܩܪܘܿܒ̣ܘ ܘܬ̣ܘܼܒ̣ܘ ܥܡܲܕܼܘ ܐ݇ܢܵܫ ܐ݇ܢܵܫ ܒܲܫܡܹܗ ܠܲܢ ܙܲܗܲܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܘܬܲܠܡܸܕܼܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܐܲܥܡܸܕܼܘ ܒܪܘܼܚܵܐ ܗ̇ܘ ܕܲܠܟ̣ܘܿܢ ܠܘܵܐ܀

ܪ؛

ܪܘܼܚܵܐ ܒܦܸܨܹ̈ܐ ܒܹܝܬ̣ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܥܵܠܡܵܐ ܦܠܲܓ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܘܟ̣ܠܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܚܙܲܩ̣ܘ ܠܲܦܢܝܼܬ̣ܵܐ ܕܐܸܫܬܲܕܲܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܫ؛

ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܢܦܲܩܘ ܗ݇ܘ̣ܵܘ ܘܐܲܟ̣ܪܸܙܘ ܒܟ̣ܠܕܘܼܟܼ ܘܗܘ̤ ܡܥܲܕܲܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܠܟ̣ܠ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܘܒ̣ܐܵܬ̈ܵܘܵܢ ܕܥܵܒܹܕܼ ܠܹܗ ܡܲܫܲܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

ܬ؛

ܬܵܘ ܨܘܼܬ̣ܘ ܐܲܚܲܝ̈ ܠܚܸܟ̣ܡܲܬ̣ ܩܘܼܫܬܵܐ ܗ̇ܝ ܕܐܲܠܸܦ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܠܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܟܲܕܼ ܒܹܗ ܠܥܸܙ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܀

 

 

 

ܕܲܥܪܘܼܒ̣ܬܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ

ܘܕܲܥܪܘܼܒ̣ܬܵܐ ܕܫܘܼܠܵܡ ܫܵܒ̣ܘܿܥܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ.

ܩܪܝܼ ܗ̇ܘ ܕܦܲܛܪܘܿܣ ܘܦܵܘܠܘܿܣ

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܡܵܪܝܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܫܦܝܼܥܹ̈ܐ´؛

ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܟ̣ܵܪܘܿܙܘܼܬ̣ܵܐ ܩܲܕܸܫܘ ܡܲܕܥܹ̈ܐ܀

ܒ؛

ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܒܸܫ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬ̣ܵܐ ܕܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܢܪܲܥܸܐ؛

ܘܲܒܼܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܛ̣ܥܵܘ ܘܐܸܒܲܕܼܘ ܢܸܒ̣ܥܸܐ܀

ܓ؛

ܓܒ̣ܵܐ ܠܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܬܪܸܥܣܲܪ ܘܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܪܹ̈ܫܹܐ ܝ݇ܕܼܝܼܥܹ̈ܐ؛

ܘܲܥܒܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܡܸܠܚܵܐ ܠܣܲܟ̣ܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ̈ܥܹܐ܀

ܕ؛

ܕܵܢ̣ܘ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬ̣ ܘܐܲܠܸܦ̣ܘ ܩܘܼܫܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܝܵܕܼܘܿܥܹ̈ܐ؛

ܘܬܲܠܡܸܕܼܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܐܲܠܸܦܘ ܐܸܢܘܿܢ ܟܠܡܵܐ ܕܡܸܬܼܒ̇ܥܸܐ܀

ܗ؛

ܗܘ̣ܵܘ ܠܲܫܪܵܫܵܐ ܕܟ̣ܵܪܘܿܙܘܼܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܡܲܒ̇ܘܼܥܹ̈ܐ؛

ܘܐܲܫ̣ܩܝܼܘ ܠܥܵܠܡܵܐ ܫܸܩܝܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܥܲܬ̇ܝܼܪ ܫܸܦܥܹ̈ܐ܀

ܘ؛

ܘܡܸܠܬ̣ܵܐ ܚܲܝܬ̣ܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܗܘ̣ܵܘ ܙܵܪ̈ܘܿܥܹܐ؛

ܘܐܲܚܝܼܘ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܘܚܲܣܝܼܘ ܘܐܲܣܝܼܘ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܘܡܲܪ̈ܥܹܐ܀

ܙ؛

ܙܟ̣ܵܘ ܠܲܕܼܪܵܫܵܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘܿܦܹ̈ܐ ܘܐ݇ܢܵܫܵܐ ܨܢܝܼܥܹ̈ܐ؛

ܘܲܚܣܲܢܘ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܘܲܟ̣ܒܲܫܘ ܚܸܣܢܹ̈ܐ ܡܪ̈ܝܼܕܹܐ ܕܪ̈ܘܼܫܥܹܐ܀

ܚ؛

ܚܲܟܸܡܘ ܣܲܟ̣ܠܹ̈ܐ ܘܚܲܠܸܠܘ ܡܛܲܦܠܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܨܘܼܥܨܵܥܹ̈ܐ؛

ܘܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܕܸܚܠܲܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܢܓܲܕܼܘ ܠܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ܀

ܛ؛

ܛܪ̈ܘܿܢܹܐ ܡܲܟܸܟܼܘ ܘܣܲܡܣܸܡܘ ܘܐܲܚܠܸܡܘ ܡܲܕܥܹ̈ܐ ܡܲܪ̈ܥܹܐ؛

ܘܠܲܛܝܵܪ ܚܲܝܹ̈ܐ ܐܲܦ̣ܢܝܼܘ ܘܐܲܗܦܸܟ̣ܘ ܠܟ̣ܠܡܵܢ ܕܛܵܥܹܐ܀

ܝ؛

ܝܲܕܼܥܲܬ̣ ܩܘܼܫܬܵܐ ܒܠܸܒܵܘܵܬ̣̈ܵܐ ܗܘ̣ܵܘ ܩܵܒ̣ܘܿܥܹ̈ܐ؛

ܘܡ̣ܢ ܣܵܛܵܢܵܐ ܥܝܵܪܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܗܘ̣ܵܘ ܬܵܒ̣ܘܿܥܹ̈ܐ܀

ܟ؛

ܟܘܼܒܹ̈ܐ ܕܛܘܼܥܝܲܝ ܥܲܕܼܘ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܘܒ̣ܝܼܫܘܼܬ̣ ܙܲܪ̈ܥܹܐ؛

ܘܲܙܪܲܥܘ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܘܛܵܒ̣ܘܼܬ̣ ܫܸܡܥܹ̈ܐ܀

ܠ؛

ܠܪܲܥܡܵܐ ܕܩܵܠܵܐ ܕܟ̣ܵܪܘܿܙܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܢܵܕܼܘ ܛܲܒ̇ܝܼܥܹ̈ܐ؛

ܘܨܵܬ̣ܘ ܠܲܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܡܩܲܕܫܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܪܸ̈ܓ̣ܫܹܐ ܘܙܵܘܥܹ̈ܐ܀

ܡ؛

ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܐܲܫܠܸܡܘ ܒܲܫܪܵܪ ܝܲܕܼܥܹ̈ܐ؛

ܕܲܪܫܲܡ̣ܘ ܘܐܲܠܸܦ̣ܘ ܠܡܸܬ̇ܬܲܠܡܕܼܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܛܒ̣ܝܼܥܹ̈ܐ܀

ܢܢ؛

ܢܦܲܩ̣ܘ ܠܒܸܪ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܘܥܸܒ̣ܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܛܵܘܚܹ̈ܐ ܙܝܼܥܹ̈ܐ؛

ܘܙܲܡܸܢ̣ܘ ܘܲܩ̣ܪܵܘ ܠܡܸܫܬ̇ܘܼܬ̣ ܪܵܘܡܵܐ ܠܟ̣ܠ ܫܵܡܘܿܥܹ̈ܐ܀

ܣ؛

ܣܵܡ̣ܘ ܫܲܬ̣ܐܸܣܹ̈ܐ ܕܥܹܕܲܬ̣ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܥܲܠ ܝܲܕܼ ܫܘܿܥܹ̈ܐ؛

ܕܠܵܐ ܬܸܙܕܲܥܙܲܥ ܡ̣ܢ ܩܲܫܝܘܼܬ̣ܵܐ ܕܪ̈ܘܼܚܲܝ ܪ̈ܘܼܫܥܹ̈ܐ܀

ܥ؛

ܥ̣ܩܲܪܘ ܙܝܼܙܵܢܹ̈ܐ ܕܲܙܪܲܥ̣ ܒܐܲܪܥܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܕܡܲܛܥܹܐ؛

ܘܲܗܘ̣ܵܘ ܠܲܫܪܵܪ ܝܲܕܼܥܲܬ̣ ܩܘܼܫܬܵܐ ܫܸܪ̈ܫܹܐ ܘܦܸܪ̈ܥܹܐ܀

ܦ؛

ܦܬܲܚܘ ܒܹܝܬ̣ ܓܲܙܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬ̣ܵܐ ܩܕܼܵܡ ܟܠ ܕܒ̣ܵܥܹܐ؛

ܕܢܸܗܘܸܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܒܲܡܝܲܬ̇ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܘܟ̣ܠ ܕܲܡܪܲܥܸܐ܀

ܨ؛

ܨܵܘܡܹ̈ܐ ܘܫܲܗܪܹ̈ܐ ܘܲܨܠܵܘܵܬ̣̈ܵܐ ܕܲܒܼܟ̣ܠ ܫܵܥܹ̈ܐ؛

ܚܠܲܛܘ ܥܲܡ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܟ̣ܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܒܚܲܫܵܐ ܘܕܸܡܥܹ̈ܐ܀

ܩ؛

ܩܹܐܪ̈ܣܹܐ ܕܙܲܒ̣ܢܵܐ ܘܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܘܒ̣ܝܼܫܵܐ ܕܣܵܥܹܐ؛

ܙܟ̣ܵܘ ܢܲܨܝܼܚܹ̈ܐ ܘܕܼܵܫܘ ܥܲܠ ܚܲܫܹ̈ܐ ܘܚܲܠܝܼܘ ܢܸܦܥܹ̈ܐ܀

ܪ؛

ܪܲܒ̇ ܬܲܟ̣ܬܿܘܼܫܵܐ ܕܚܵܘܝܼܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܠܵܐ ܣܲܟܼ ܡܸܬ̇ܛ̱ܥܹܐ؛

ܘܲܓ̣ܒܲܪ̈ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܕܵܪܵܐ ܠܕܼܵܪܵܐ ܗܵܐ ܡܸܫܬܲܥܹܐ܀

ܫ؛

ܫܲܠܸܡܘ ܪܲܗܛܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܒܟ̣ܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܪܥܸܐ؛

ܘܚܵܘܝܼܘ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܚܠܝܼܨܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܒܝܲܕܼ ܫܘܼܘܕܵܥܹ̈ܐ܀

ܬ؛

ܬܵܘ ܫܡܲܥܘ ܗܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡ ܡܲܬܲܝ ܕܡܲܟ̣ܪܸܙ ܩܵܥܹ̇ܐ؛

ܢܸܨܚܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܒܩܵܠܹ̈ܐ ܫܡܝܼܥܹ̈ܐ܀

 

 

 

ܕܚܲܕܼܒܫܲܒܵܐ ܕܢܘܼܣܲܪܕܹܝܠ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܡܵܪܝܵܐ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܠܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ´؛

ܘܐܲܬ̣ܩܸܢ ܪܸܡܙܹܗ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܒܟ̣ܠ ܫܘܼܡܠܵܝܹ̈ܐ܀

ܒ؛

ܒܲܥܬ̣ܝܼܕܼܘܼܬ̣ܵܐ ܨܘܼܬ̣ܘ ܠܲܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ؛

ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ܒܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܫܒ̣ܝܼܚܹ̈ܐ ܘܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ܀

ܓ؛

ܓܲܙܵܐ ܕܛܘܼܒܹ̈ܐ ܦܬܲܚ̣ ܒܲܪ ܛܵܒ̣ܵܐ ܠܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ؛

ܘܚܵܘܝܼ ܥܘܼܬ̣ܪܹܗ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ ܘܲܠܥܸܠܵܝܹ̈ܐ܀

ܕ؛

ܕܲܢܚܲܕܲܬ̣ ܟܠ ܘܢܲܚܸܐ ܘܢܸܦܪܘܿܩ ܠܐܵܕܼܵܡܵܝܹ̈ܐ؛

ܐܸܬ̣ܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܘܐܸܬ̣ܓ̇ܠܝܼ ܒܲܦܓܲܪ ܒܹܝܬ̣ ܥܸܒ̣ܪ̈ܵܝܹܐ܀

ܗ؛

ܗܵܢܵܘ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܸܛܠܵܬܹܗ ܗܘ̤ܵܘ ܫܘܼܘܕܵܝܹ̈ܐ؛

ܘܥܲܠ ܪܲܒ̇ܘܼܬܹܗ ܪܘܼܚ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܲܢܒ̣ܝܼܹ̈ܐ܀

ܘ؛

ܘܟܲܕܼ ܥ̣ܡܲܕܼ ܘܩܲܕܫ̣ܵܗ̇ ܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬ̣ܵܐ ܠܦܲܓ̣ܪ̈ܵܢܵܝܹܐ؛

ܓܒ̣ܵܐ ܠܹܗ ܦܵܠܚܹ̈ܐ ܘܲܣ̣ܥܲܪ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܒܹܝܬ̣ ܝܗ݇ܘܼܕܼܵܝܹ̈ܐ܀

ܙ؛

ܙܟ̣ܵܐ ܠܲܛܪܘܼܢܵܐ ܘܩܲܛ̣ܠܹܗ ܠܡܵܘܬܵܐ ܘܝܲܗ̣݇ܒ̣ ܚܘܼܣܵܝܹ̈ܐ؛

ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܚ̣ܛܵܘ ܘܲܡܠܲܟܼ ܩܝܵܡܬܵܐ ܒܙܲܒ̣ܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܵܝܹܐ܀

ܚ؛

ܚܘܼܒܹܗ ܥܨܵܝܗܝ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܕܢܹܐܫܘܿܕܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܟܠܵܢܵܝܹ̈ܐ؛

ܘܢܲܚܸܐ ܒܡܵܘܬܹܗ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܝܲܠܕܹ̈ܐ ܒܸܣܪ̈ܵܢܵܝܹܐ܀

ܛ؛

ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܡ̣ܠܲܟܼ ܠܲܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܩܘܼܫܬܵܢܵܝܹ̈ܐ؛

ܕܲܥܒܲܕܼܘ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܐܸܢ ܝܗ݇ܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܘܐܸܢ ܐܵܪ̈ܡܵܝܹܐ܀

ܝ؛

ܝܲܗ̣݇ܒ̣ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܠܲܬ̣ܪܸܥܣܲܪܬܹܗ ܥܲܠ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ؛

ܘܥܲܠ ܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܘܦܲܠܸܓ̣ ܟܲܟ̇ܪܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ܀

ܟ؛

ܟܒܲܫ̣ܘ ܗ݇ܘ̣ܵܘ ܒܲܫܡܹܗ ܚܸܣܢܹ̈ܐ ܡܪ̈ܝܼܕܹܐ ܝܼܣܲܪ̈ܠܵܝܹܐ؛

ܘܬܲܠ̣ܡܸܕܼܘ ܘܐܲܥ̣ܡܸܕܼܘ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܦܠܝܼܓܹ̈ܐ ܐܵܦ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ܀

ܠ؛

ܠܗܵܢܵܐ ܟܬ̣ܵܒ̣ܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܫܡܲܥܘ ܪ̈ܗܘܿܡܵܝܹܐ؛

ܘܲܒ̣ܣܘܼܟܵܠܵܘ̈ܗܝ ܩܢ̣ܵܘ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܝܵܘܢܵܝܹ̈ܐ܀

ܡ؛

ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܪ̈ܗܝܼܒܹܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘܿܦܹ̈ܐ ܕܐܵܬܹܢܵܝܹ̈ܐ؛

ܒܚܘܼܒܵܐ ܩܲܒܸܠ̣ܘ ܣܒܲܪܬܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܵܪ̈ܘܿܝܹܐ܀

ܢܢ؛

ܢ̣ܗܲܪܘ ܡܲܕܥܲܝ̈ܗܘܿܢ ܚ̣ܙܵܘ ܠܼܲܫܪܵܪܵܐ ܡܥܝܼܢ ܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ؛

ܘܫܵܛ̣ܘܼܗܝ ܠܥܵܠܡܵܐ ܘܝܲܩܲܪܘ ܩܘܼܫܬܵܐ ܥܲܡ ܕܘܼܟܵܝܹ̈ܐ܀

ܣ؛

ܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܢܸܦܩܲܬ̤ ܒܟ̣ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ؛

ܘܩܲܒ̇ܠܘܼܗ̇ ܘܚܲܒ̇ܒ̣ܘܼܗ̇ ܡܲܕܼܢ̱ܚܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܥܪ̱̈ܒ̣ܵܝܹܐ܀

ܥ؛

ܥ̣ܡܲܕܼܘ ܟܘܼܫܵܝܹ̈ܐ ܘܗܲܝܡܸܢܘ ܒܡܵܪܝܵܐ ܐܵܦ ܗܸܢܕܘܵܝܹ̈ܐ؛

ܘܲܢܛܲܪܘ ܡܸܠܬܹܗ ܐܵܓܸܒ̣ܛܵܝܹ̈ܐ ܘܲܦܪ̈ܘܿܓ̣ܵܝܹܐ܀

ܦ؛

ܦܢ̣ܵܘ ܠܡܲܫܡܲܥܬ̣ܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܐܵܦ ܐܵܪ̈ܡܵܝܹܐ؛

ܘܓ̣ܘܼܪ̈ܙܵܢܵܝܹܐ ܘܐܵܠܵܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܡ ܛܘܼܪ̈ܟܵܝܹܐ܀

ܨ؛

ܨܵܬ̣ܘ ܒܲܪ݇ܬ̣ ܩܵܠܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܩܘܼܕܼܫܵܢܵܝܹ̈ܐ؛

ܘܚܲܒܸ̇ܒ̣ܘ ܘܝܲܩܲܕܘ ܠܲܡܝܲܬ̇ܪܘܼܬ̣ܵܐ ܥܝܼܠܵܡܵܝܹ̈ܐ܀

ܩ؛

ܩܵܠ ܟܵܪ̈ܘܿܙܹܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ ܪܵܘܡܵܐ ܫܡܲܥܘ ܚܸܪ̈ܝܵܝܹܐ؛

ܕܩܵܥܹܝܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܦܘܼܪܩܵܢ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܘܒܲܛܸܠܘ ܒܹܕܼܝܹ̈ܐ܀

ܪ؛

ܪܘܼܚܵܐ ܒܚܲܝܠܹ̈ܐ ܘܲܓ̣ܒܲܪ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ؛

ܫܲܪܲܪ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܟ̣ܵܪܘܿܙܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܕܼܫܘܼܘܕܵܝܹ̈ܐ܀

ܫ؛

ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܬܪܸܥܣܲܪ ܘܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܓܒܲܝ̈ܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ؛

ܘܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܥܲܠ ܟܠ ܫܲܪ̈ܒܹܐ ܝܼܫܘܿܥܵܝܹ̈ܐ܀

ܬ؛

ܬܘܼܒ̣ ܥܬ̣ܝܼܕܼܵܐܝܼܬ̣ ܨܘܼܬ̣ܘ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܡܵܪ̈ܵܢܵܝܹܐ؛

ܕܬܲܪܓܸܡ ܠܘܼܩܵܐ ܡܲܟ̣ܬܸܒ̣ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܣܒܲܪ̈ܬ̣ܵܢܵܝܹܐ܀

 

 

 

ܕܕܘܼܟ̣ܪܵܢܵܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ.

ܠܩܲܫܝܼܫܵܐ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܐܲܠܩܘܿܫܵܝܵܐ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܐܲܒ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܪܵܐ ܘܣܵܓ̣ܕܝܼܢ ܠܪܘܼܚܵܐ´؛

ܘܡܵܘܕܹܝܢ ܡܫܲܒ̇ܚܝܼܢ ܚܕܼܵܐ ܬܵܘܕܝܼܬ̣ܵܐ ܬܪܝܼܨܲܬ̣ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ܀

ܒ؛

ܒܗܵܘܢܵܐ ܥܝܼܪܵܐ ܘܡܲܕܥܵܐ ܙܗܝܼܪܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܪܬ̣ܝܼܚܵܐ؛

ܙܲܝܲܚܘ ܕܘܼܟ̣ܪܵܢ ܬܲܠܡܝܼܕܼ ܡܵܪܲܢ ܬܐܘܿܡܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ܀

ܓ؛

ܓܒ̣ܵܝܗܝ ܡܲܚܝܵܢܲܢ ܐܲܝܟܼ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܡܫܲܒ̇ܚܵܐ؛

ܘܐܲܦ̣ܢܝܼ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܗܸܢܕܘܿ ܡ̣ܢ ܕܵܠܘܿܚܵܐ܀

ܕ؛

ܕܲܟ̇ܝܼ ܠܸܒܹܗ ܘܲܪܚܸܡ ܡܵܪܹܗ ܒܟ̣ܘܼܫܪܵܐ ܡܢܲܨܚܵܐ؛

ܥܲܠܗܵܕܼ ܡܵܪܹܗ ܫܲܡܠܝܼ ܓܡܵܪܹܗ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܒܢܵܘܚܵܐ܀

ܗ؛

ܗܵܘܢܹܗ ܟܕܲܢ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܒܦܘܼܠܚܵܢ ܪܘܼܚܵܢ ܘܣܲܟ̇ܝܼ ܠܨܸܡܚܵܐ؛

ܗ̇ܘ ܫܡܲܝܵܢܵܐ ܕܦܲܓ̣ܪܵܐ ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܒܹܗܘ̤ ܨܵܡܚܵܐ܀

ܘ؛

ܘܟܲܕܼ ܐܸܬ̣ܢܲܛܲܠܘ ܚܲܒ̣ܪ̈ܵܘܗܝ ܒܫܸܡܥܵܐ ܕܟ̣ܘܼܪܗܵܢ ܣܪܝܼܚܵܐ؛

ܗ̇ܘ ܕܠܵܥܵܙܲܪ ܗܘ̤ ܠܲܒܸ̇ܒ̣ ܠܗܘܿܢ ܒܡܲܡܠܠܵܐ ܡܓܲܠܚܵܐ܀

ܙ؛

ܙܵܕܹܩ ܕܐܵܦ ܚܢܲܢ ܢܗܸܐ ܥܲܡ ܡܵܪܲܢ ܒܲܟ̣ܡܵܐ ܕܡܸܫܟ̇ܚܵܐ؛

ܘܠܵܐ ܢܦܘܼܫ ܡܸܢܹܗ ܘܲܢܡܘܼܬ̣ ܥܲܡܹܗ ܕܗܵܟܲܢ ܦܵܩܚܵܐ܀

ܚ؛

ܚܵܘܪܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܚܲܒ̣ܪ̈ܵܘܗܝ ܟܸܢܫܵܐ ܫܒ̣ܝܼܚܵܐ؛

ܬܪܸܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܒܦܲܓ̣ܪܵܐ ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ܀

ܛ؛

ܛܲܢ ܒܲܛܢܵܢܵܐ ܡܵܪܵܢܵܝܵܐ ܥܲܡ ܣܘܼܘܵܚܵܐ؛

ܟܲܕܼ ܟܢܵܘܵܬܹ̈ܗ ܣܲܒ̇ܪܘܼܗܝ ܩܝܵܡܬܵܐ ܕܡܵܪܗܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܐ܀

ܝ؛

ܝܵܘܡܵܢ ܦܲܢܝܼܘ ܚܲܒ̣ܪ̈ܵܘܗܝ ܕܓ̣ܵܫܢܲܢ ܕܘܼܟܲܬ̣ ܪܘܼܡܚܵܐ؛

ܘܫ̈ܘܼܡܵܢ ܕܨܸܨܹ̈ܐ ܕܒܲܦܓܲܪ ܡܵܪܲܢ ܥܲܡ ܬܘܼܠܵܚܵܐ܀

ܟ؛

ܟܵܗܢܵܐ ܓܲܒ̣ܝܵܐ ܟܲܕܼ ܫ̣ܡܲܥ ܗܵܕܹܐ ܐܲܚܕܹܗ ܓܘܼܢܚܵܐ؛

ܕܥܲܠ ܡ̇ܢ ܠܵܐ ܫܘ̣ܵܐ ܕܥܲܡ ܟܢܵܘܵܬܹ̈ܗ ܠܲܫܡܸܫ ܕܢܝܼܚܵܐ܀

ܠ؛

ܠܵܐ ܡܗܲܝܡܸܢ ܐ݇ܢܵܐ ܒܩܘܼܫܬܵܐ ܕܒܲܫܪܵܪ ܩܥ̣ܵܐ ܢܲܨܝܼܚܵܐ.

ܐܸܢ ܠܵܐ ܐܸܚܙܹܝܘܗܝ ܘܐܸܓ̇ܘܿܫ ܕܲܦܢܹܗ ܒܚܘܼܫܵܒ̣ ܡܬ̣ܝܼܚܵܐ܀

ܠ؛

ܠܒܵܬܲܪ ܬܡܵܢܝܵܐ ܨܵܒ̣ ܨܹܐܕܲܝܗܘܿܢ ܡܵܪܲܢ ܒܙܵܘܚܵܐ؛

ܘܝܲܗ݇ܒ̣ܠܗܘܿܢ ܫܠܵܡܵܐ ܘܲܠܘܵܬ̣ ܬܐܘܿܡܵܐ ܥ̣ܢܵܐ ܒܲܦܨܵܚܵܐ܀

ܡ؛

ܡܵܢܵܐ ܦܠܝܼܓܲܬ̇ ܐܲܝܬܵܐ ܐܝܼܕܼܵܟܼ ܘܓ̣ܘܼܫ ܢܲܟ̇ܝܼܚܵܐ؛

ܘܐܵܘܫܸܛ ܘܓ̣ܵܫ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܘܐܵܘܕܝܼ ܘܫܲܪܲܪ ܘܐܲܣܸܩ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ܀

ܢܢ؛

ܢܘܼܪ ܚܘܼܒ̇ ܡܵܪܹܗ ܒܓ̣ܵܘ ܬܲܪܥܝܼܬܹܗ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܠܵܗ̇ ܕܵܢܚܵܐ؛

ܘܣܲܒܲܪ ܘܐܲܟܼܪܸܙ ܘܬܲܠܡܸܕܼ ܘܐܲܥܡܸܕܼ ܗܵܢܵܐ ܦܵܠܚܵܐ܀

ܣ؛

ܣ̣ܥܲܪ ܐܵܬ̣ܘܵܬ̣̈ܵܐ ܘܲܛ̣ܥܲܢ ܠܢܝܼܪܵܐ ܕܡܵܪܹܗ ܢܝܼܚܵܐ؛

ܘܲܥܒܲܕܼ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܘܲܓ̣ܒܲܪ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܡܲܕܼܢ̱ܚܵܐ܀

ܥ؛

ܥܸܠܲܬ̣ ܚܲܝܹ̈ܐ ܗܘ̤ܵܐ ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ ܘܒܲܕܼܡܘܼܬ̣ ܡܸܠܚܵܐ؛

ܡܲܕܼܟܼ ܐܸܢܘܿܢ ܘܲܠܛܵܥܝܘܼܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܠܚ̣ܵܐ܀

ܦ؛

ܦܪܲܚ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܛܸܒܹܗ ܒܹܝܬ̣ ܓܠܸܫܦܪ̈ܵܝܹܐ ܘܣܸܢܥܲܪ ܩܪܝܼܚܵܐ؛

ܘܗܸܢܕܘܵܢ ܘܗܸܢܕܘܿ ܐܸܬ̇ܬܲܠܡܲܕܼܘ ܠܹܗ ܘܐܸܫܟܲܚܘ ܢܝܵܚܵܐ܀

ܨ؛

ܨ̣ܵܕܼ ܓܵܙܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܫܒ̣ܵܐ ܘܲܚܘܝܼܠܵܐ ܣܵܪ̈ܝܲܝ ܪܹܝܚܵܐ؛

ܘܐܲܫ̣ܪܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܡܲܪ̈ܓܲܝ ܥܫܘܿܢ ܘܲܩܢܵܘ ܪܘܵܚܵܐ܀

ܩ؛

ܩܒܲܥ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܒܝܼܪܬܵܐ ܗܕܼܝܼܪܬܵܐ ܕܣܲܓ̇ܝܼ ܡܲܪܵܚܵܐ؛

ܠܲܡܠܸܟܼ ܗܸܢܕܘܿ ܚܠܵܦ ܙܸܕܼܩܵܬܹ̈ܗ ܕܝܲܗ̣݇ܒ̣ ܒܫܘܼܪܬܵܚܵܐ܀

ܩ؛

ܩܲܒܸ̇ܠ ܢܸܓ̣ܕܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܘܼܢܕܵܦܲܪ ܡܠܸܟܼ ܡܲܪܵܚܵܐ؛

ܘܣܲܝܒܲܪ ܫܸܢܕܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܝܲܕܼ ܟܘܼܪܸܫ ܗ̇ܘ ܣܵܪܘܿܚܵܐ܀

ܪ؛

ܪܵܡ ܗܘ̤ ܛܘܼܒ̣ܵܐ ܕܲܡܛܲܝܲܒ̣ ܠܹܗ ܠܗܵܢ ܢܲܨܝܼܚܵܐ؛

ܚܠܵܦ ܕܐܸܬ̣ܟܲܫܲܪ ܒܥܲܡܠܹ̈ܐ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ ܘܝܲܬ̣ܒܵܐ ܒܟ̣ܘܼܪܚܵܐ܀

ܫ؛

ܫܘܼܪ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܐܲܟ̣ܪܸܟܼ ܡܵܪܲܢ ܠܟܸܢܫܲܢ ܩܦܝܼܚܵܐ؛

ܘܛܲܪܹܝܗ̇ ܠܥܹܕܬܵܟܼ ܡ̣ܢ ܡܕܲܪܡܘܼܬܹܗ ܕܣܵܢܐܵܐ ܒܙܝܼܚܵܐ܀

ܬ؛

ܬܘܼܒ̣ ܒܲܦܪܝܼܫܘܼ ܫܡܲܥܘ ܡܸܗܓܵܠܘܿܢ ܒܠܸܒܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐ؛

ܕܡܲܟ̣ܪܸܙ ܘܐܵܡܲܪ ܒܦܵܣܝܼܩܵܬ̣̈ܵܐ ܡܲܬܲܝ ܫܠܝܼܚܵܐ܀

 

ܕܕܼܘܟ̣ܪܵܢܵܐ ܕܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ

ܠܡܵܪܝ ܥܲܒ̣ܕܝܫܘܿܥ ܕܓܵܙܲܪܬܵܐ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܐܲܒ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܪܵܐ ܘܪܘܼܚ ܐܵܓ̣ܝܼܘܿܣ´؛

ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܚܕܼܵܐ ܐܘܿܣܝܼܵܐ ܚܲܕܼ ܐܵܬܹܐܘܿܣ܀

ܒ؛

ܒܕܸܚܠܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܬܵܘ ܚܲܒ̇ܝܼܒܲܝ̈ ܪ̈ܲܚܡܲܝ ܝܘܼܣܛܘܿܣ؛

ܢܙܲܝܲܚ ܕܘܼܟ̣ܪܵܢ ܣܵܗܕܵܐ ܙܲܗܝܵܐ ܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ܀

ܓ؛

ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐܝܼܬ̣ ܩܵܡ̣ ܒܐܵܓ̣ܘܿܢܵܐ ܥܲܕܼ ܗܘ̤ ܛܲܠܝܘܿܣ؛

ܘܲܚܣܲܢ ܘܲܙܟ̣ܵܐ ܠܗܸܓ̣ܡܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܠܸܟ̣ܣܲܢܕܪܘܿܣ܀

ܕ؛

ܕܲܡ̣ܝܼ ܒܚܲܫܹܗ ܒܗ̇ܘ ܒܟ̣ܘܿܪ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܐܸܣܛܲܦܵܢܘܿܣ؛

ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܚܲܒ̣ܪܵܐ ܠܣܝܼܥܬܵܐ ܒܪܝܼܟ̣ܬܵܐ ܗ̇ܝ ܕܒܹܝܬ̣ ܦܲܛܪܘܿܣ܀

ܗ؛

ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܘܣܲܒ̣ܪܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܦܵܘܠܘܿܣ؛

ܙܲܝܢܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܠܹܗ ܠܣܵܗܕܵܐ ܘܲܒ̣ܗܘܿܢ ܙܟ̣ܵܐ ܠܦܵܠܚܲܝ̈ ܙܘܿܣ܀

ܘ؛

ܘܵܠܹܐ ܠܲܢ ܓܹܝܪ ܕܲܒ̣ܝܘܿܡ ܥܹܐܕܹܗ ܒܫܲܪܒܹ̇ܗ ܢܸܗܕܘܿܣ؛

ܘܒ̣ܵܗ̇ ܒܼܲܫܟ̣ܝܼܢܬܹܗ ܢܹܐܚܘܿܕܼ ܓܵܘܣܵܐ ܐܵܦ ܒܵܗ̇ ܢܸܛܦܘܿܣ܀

ܙ؛

ܙܲܪܥܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܘܲܕܼܟܹܐܢܘܼܬ̣ܵܐ ܙܪܲܥ̣ ܒܵܗ̇ ܒܛܲܪܣܘܿܣ؛

ܘܲܥ̣ܩܲܪ ܝܲܥܪܵܐ ܕܲܙܪܲܥ ܒܝܼܫܵܐ ܒܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܡܵܓ̣ܘܿܣ܀

ܚ؛

ܚܠܵܦ ܬܵܘܕܝܼܬ̣ܵܐ ܕܡܵܪܹܗ ܣܲܝܒܲܪ ܟܠ ܐܵܢܲܢܩ̈ܘܿܣ؛

ܘܠܵܐ ܙܵܥ̣ ܘܐܲܫ̣ܦܸܠ ܒܐܵܓ̣ܘܿܢ ܚܲܫܹܗ ܐܲܝܟܼ ܐܝܼܛܘܿܪܘܿܣ܀

ܛ؛

ܛ̣ܥܲܢ ܠܲܙܩܝܼܦܹܗ ܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܦܲܩܕܹܗ ܡܵܪܹܗ ܟܪܝܼܣܛܘܿܣ؛

ܘܲܒ̣ܚܲܕܼܘܼܬ̣ܵܐ ܣܲܝܒܲܪ ܚܲܫܹ̈ܐ ܥܲܡ ܟܠ ܦܘܿܢܘܿܣ܀

ܝ؛

ܝܘܼܩܢܵܐ ܕܡܵܪܹܗ ܩ̣ܒܲܥ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ ܗܵܢ ܐܵܩܵܐܩܘܿܣ؛

ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܣ̣ܒܲܠ ܡ̣ܢ ܪ̈ܵܕܼܘܿܦܹܐ ܥܲܡ ܦܘܿܢܝܼܪܘܿܣ܀

ܟ؛

ܟܠܝܼܠܹܗ ܨܵܡܲܚ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܙܘܿܢܘܿܣ؛

ܥܲܡ ܫܲܒ̣ܪ̈ܘܿܢܹܐ ܕܩܲܛܸܠ ܗܹܪܘܿܕ ܒܟܲܪܟ̣ܵܐ ܝܵܒ̣ܘܿܣ܀

ܠ؛

ܠܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܚܲܢܦܹ̈ܐ ܢ̣ܓܲܕܼ ܠܐܘܼܪܵܚ ܫܪܵܪ ܒܚܹܝܠ ܐܵܐܝܼܘܿܣ؛

ܘܬܲܒܲܪ ܓܠܝܼܦܹ̈ܐ ܘܦܲܪܣܝܼ ܠܐܲܪܦܵܩ ܐܵܦ ܠܐܵܪܝܼܘܿܣ،

ܡ؛

ܡ̣ܢ ܣܐܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܗ̇ܘ ܥܵܘܵܠܵܐ ܥܒܲܕܼ ܠܹܗ ܟܝܼܢܘܿܣ؛

ܘܣܲܒܲܥ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܡܵܪܹܗ ܥܒܲܕܼ ܒܐܵܪܝܼܡܘܿܣ܀

ܢܢ؛

ܢܲܣܪܘܼܗܝ ܠܦܲܓ̣ܪܹܗ ܒܵܬܲܪ ܕܢܲܓ̇ܕܼܘܼܗܝ ܦܵܠܚܲܝ̈ ܕܝܼܒ̇ܠܘܿܣ؛

ܘܐܲܟܸ̇ܢ ܛܲܓ̣ܢܘܼܗܝ ܒܦܘܼܩܕܵܢ ܗܸܓ̣ܡܘܿܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܐܵܟ̣ܠܘܿܣ܀

ܣ؛

ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܕܼܵܚܠܵܘ̈ܗܝ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܙܵܚ ܡ̣ܢ ܬܪܘܿܢܘܿܣ؛

ܘܢܲܚܡܹܗ ܒܵܬܲܪ ܕܚܵܘܝܹܗ ܗܸܕܼܪܹܗ ܘܕܼܝܼܠܹܗ ܩܘܿܣܡܘܿܣ܀

ܥ؛

ܥ̣ܒܲܕܼ ܒܵܥܘܼܬ̣ܵܐ ܟܲܕܼ ܚܙ̣ܵܐ ܕܢܸܩܛܠܝܼܘܗܝ ܣܲܪܗܸܒ̣ ܦܘܿܢܝܘܿܣ؛

ܘܲܫܐܸܠ ܡܸܢܹܗ ܕܩܲܠܝܼܠ ܢܨܲܠܸܐ ܘܟ̤ܢ ܠܹܗ ܢܸܟ̇ܘܿܣ܀

ܦ؛

ܦܵܪܹܩ ܟܠܵܐ ܟܠ ܕܡܸܬ̇ܕܟܲܕ ܫܡܵܟܼ ܘܗܵܘܹܐ ܛܵܦܘܿܣ؛

ܒܫܹܡܝ ܕܝܼܠܝ ܥܲܒ̣ܕܵܟܼ ܕܚܘܿܩ ܟܠ ܢܸܟ̣ܝܵܢ ܡܸܢܹܗ ܘܲܬ̣ܟ̣ܘܿܣ܀

ܨ؛

ܨܠܝܼܒ̣ܵܟܼ ܢܢܲܛܲܪ ܠܥܹܕܲܬ̣ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܩܵܬ̣ܘܿܠܝܼܩܘܿܣ؛

ܘܢܵܘܒܸܕܼ ܠܲܓ̣ܡܲܪ ܠܣܵܢܐܹܝ̈ܗ̇ ܘܢܲܟ̣ܒܲܪ ܠܬܸܓ̣ܡܲܝ̈ ܩܠܹܝܪܘܿܣ܀

ܩ؛

ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܢܒܲܛܸܠ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܢܲܚܠܸܡ ܘܢܲܥܫܸܢ ܠܠܹܐܘܿܣ؛

ܕܲܟ̣ܪܸ̈ܣܛܝܵܢܹܐ ܘܟ̣ܠ ܡܲܪ̈ܕܘܵܬ̣ܵܐ ܡܸܢܹܗ ܢܸܬ̣ܟ̇ܘܿܣ،

ܪ؛

ܪܵܥܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܗܘܿܪ ܦܲܪܨܘܿܦܹܗ ܢܸܡܬ̇ܘܿܚ ܢܸܦܪܘܿܣ؛

ܥܲܠ ܡܲܪܥܝܼܬܹܗ ܘܛܲܠܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܒܐܲܦܹ̈ܝܗ̇ ܢܸܪܘܿܣ܀

ܫ؛

ܫܒ̣ܝܼܚܲܬ̇ ܡܵܪܲܢ ܘܲܫܒ̣ܝܼܚ ܚܲܝܠܵܟܼ ܘܫܵܘܹܐ ܠܕܼܘܿܟ̇ܣܘܿܣ؛

ܕܒܹܗ ܐܸܬܢܲܨܲܚ ܣܵܗܕܵܐ ܘܲܙܟ̣ܵܐ ܠܟ̣ܠ ܩܝܼܢܕܹܢܘܿܣ܀

ܬ؛

ܬܘܼܒ̣ ܫܡܲܥܘ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܡܲܟ̣ܪܸܙ ܗܵܫܵܐ ܐܲܦܸܣܛܘܿܠܘܿܣ؛

ܡܲܬܲܝ ܡܲܟ̣ܣܵܐ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܬܪܸܥܣܲܪ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ̣ܘܿܣ܀

 

 

ܕܓܸܠܝܵܢܹܗ ܕܡܵܪܲܢ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܡܵܪܝܵܐ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ´؛

ܘܲܓ̣ܒܲܠ ܥܘܼܠܵܐ ܒܥܘܼܒܵܐ ܒܬ̣ܘܼܠܵܐ ܒܸܠܥܵܕܼ ܙܲܪܥܵܐ܀

ܒ؛

ܒܕܼܸܚܠܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܠܡܸܠܲܝ̈ ܡܵܪܲܢ ܥܲܬܸܕܼܘ ܫܸܡܥܵܐ؛

ܕܥܲܠ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܕܲܒ̣ܛܘܼܪ ܬܵܒ̣ܘܿܪ ܡܩܲܕܸܫ ܡܲܕܥܵܐ܀

ܓ؛

ܓܠܵܬ̤ ܥܲܠ ܚܲܝܠܹܗ ܐܲܠܵܗܘܼܬ̣ܵܐ ܕܒܹܗ ܡܸܬ̣ܝܲܕܼܥܵܐ؛

ܟܲܕܼ ܣ̣ܠܸܩ ܠܛܘܼܪܵܐ ܘܲܕܼܒܲܪ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܘܐܲܪܦ̣ܝܼ ܠܬܸܫܥܵܐ܀

ܕ؛

ܕܟܸܢܫܵܐ ܕܲܓ̣ܒ̣ܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܬܸܫܒܘܿܚܬܹܗ ܫܲܪܝܼܘ ܠܡܸܒ̣ܥܵܐ؛

ܫܲܪܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܡܲܠܟܘܼܬܹܗ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̇ܬ̇ܙܝܼܥܵܐ܀

ܗ؛

ܗܵܝܕܹܝܢ ܐܲܛܠܲܬ̤ ܥܢܵܢܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܕܡܵܪܵܐ ܕܲܒ̣ܥܵܐ؛

ܢܚܵܘܸܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܫܘܼܒ̣ܚܹܗ ܠܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒ̣ܨܸܒ̣ܥܵܐ.

ܘ؛

ܘܐܲܝܬ̇ܝܼ ܠܡܘܼܫܹܐ ܐܵܦ ܠܐܹܠܝܼܵܐ ܒܲܙܢܵܐ ܝܕܼܝܼܥܵܐ؛

ܘܡܲܡܲܠܠܝܼܢ ܒܹܗ ܥܲܠ ܚܲܪܡܘܼܬܹܗ ܕܥܲܡܵܐ ܦܲܛܥܵܐ܀

ܙ؛

ܙܢܵܐ ܕܡܲܦܩܵܢܹܗ ܕܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܗܘ̤ܵܐ ܒܗ̇ܘ ܫܵܒ̣ܘܿܥܵܐ؛

ܫܵܘܕܥܲܬ̤ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܚܵܘܒ̇ܬܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ ܒܹܗ ܡܸܬ̣ܦܲܪܥܵܐ܀

ܚ؛

ܚܘܲܪܘ ܠܲܡ ܢܲܚܬܵܘ̈ܗܝ ܢܗܲܪ ܦܲܪܨܘܿܦܹܗ ܦܐܹܐ ܫܘܼܘܕܵܥܵܐ؛

ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܕܥܵܠܹܒ̣ ܠܢܘܼܗܪܹܗ ܕܫܸܡܫܵܐ ܒܐܲܥܦܹ̈ܐ ܫܲܒ̣ܥܵܐ܀

ܛ؛

ܛܵܒ̣ ܓܹܝܪ ܐܸܡܲܪ ܟܹܐܦܵܐ ܠܡܵܪܹܗ ܗ̇ܘ ܝܵܕܼܘܿܥܵܐ؛

ܕܫܲܦܝܼܪ ܗܘ̤ ܠܲܢ ܕܲܬ̣ܢܵܢ ܢܸܗܘܸܐ ܕܠܵܐ ܩܘܼܛܵܥܵܐ܀

ܝ؛

ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܬܠܵܬ̣ ܡܛܲܠܠܝܼ̈ܢ ܢܸܥܒܸܕܼ ܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܬ̣ܵܒ̣ܥܵܐ؛

ܠܵܟܼ ܘܲܠܡܘܼܫܹܐ ܐܵܦ ܠܐܹܠܝܼܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܕܠܵܐ ܛܥ̣ܵܐ܀

ܟ؛

ܟܲܕܼ ܗܘ̤ ܡܡܲܠܸܠ ܥܢܵܢܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܫܲܪܝܲܬ̤ ܡܡܲܢܥܵܐ؛

ܘܲܚ̣ܙܵܘ ܠܡܘܼܫܹܐ ܘܠܐܹܠܝܼܵܐ ܕܥܲܠ̣ܘ ܒܥܘܼܒܵܗ̇ ܪܩܝܼܥܵܐ܀

ܠ؛

ܠܐܲܒ̣ܵܐ ܕܗܵܢܵܘ ܒܹܪܝ ܚܲܒ̇ܝܼܒ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܢܵܢܵܐ ܩ̣ܥܵܐ؛

ܫܡܲܥ̣ܘ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܘܝܼܩܲܪܘ ܒܫܸܢܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܚܕܼܵܐ ܫܵܥܵܐ܀

ܡ؛

ܡ̣ܢ ܕܸܚܠ̱ܬ̣ܵܐ ܘܡ̣ܢ ܕܘܼܡܵܪܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܛܲܒ̇ܝܼܥܵܐ؛

ܟܹܐܦܵܐ ܕܚܲܒ̣ܪ̈ܵܘܗܝ ܒܚܹܐܦܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܬܸܡܗܵܐ ܡܙܝܼܥܵܐ܀

ܢܢ؛

ܢܝܼܫܵܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܕܝܘܿܡ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܨ̣ܵܪ ܠܗܵܢ ܝܲܕܼܥܵܐ؛

ܘܚܵܘܝܼ ܠܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܚܙܵܬ̣ܵܐ ܕܬܲܗܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܣܬܲܒ̣ܥܵܐ܀

ܣ؛

ܣܲܡܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܵܐ ܕܲܢܣܝܼܡ ܠܓܸܢܣܲܢ ܡܲܪܥܵܐ؛

ܘܢܸܩܛܘܿܠ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ ܘܣܵܢܐܵܐ ܕܥܲܠ ܟܝܵܢܲܢ ܣ̣ܥܵܐ܀

ܥ؛

ܥܠܝܼܒܹ̈ܐ ܒܕܼܝܼܢܹܗ ܕܐܵܟܸܠ ܩܲܪܨܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܬܵܒ̣ܘܿܥܵܐ؛

ܘܐܲܩ̣ܢܝܼ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܠܟ̣ܠ ܐܵܡܘܿܪܵܐ ܘܟ̣ܠ ܫܵܡܘܿܥܵܐ܀

ܦ؛

ܦܪܲܩ ܠܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܪܵܡܬܵܐ ܘܐܲܪܡܝܼ ܙܵܘܥܵܐ؛

ܒܚܲܝܠܲܝ̈ ܒܝܼܫܵܐ ܘܲܥܒܲܕܼ ܛܲܝܒ̇ܘܼ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̣ܦܲܪܥܵܐ܀

ܨ؛

ܨܠܘܿܬܲܢ ܩܲܒܸ̇ܠ ܘܲܠܒ̣ܝܼܫܘܼܬܲܢ ܕܟ̣ܠܫܵܥ ܫܵܪܥܵܐ؛

ܐܵܘܫܸܛ ܐܝܼܕܼܵܐ ܘܢܸܬ̣ܒ̇ܛܸܠ ܚܘܼܒܵܟܼ ܒܫܲܝܢܵܐ ܠܡܸܪܥܵܐ܀

ܩ؛

ܩܦܘܿܠ ܒܝܼܫܵܬ̣̈ܵܐ ܕܲܚܕܼܝܼܪ̈ܵܢ ܠܲܢ ܐܵܦ ܐܸܬ̣ܪܲܥܵܐ؛

ܠܥܲܡܵܟܼ ܪܕܼܝܼܦܵܐ ܘܲܦܪܘܿܩ ܠܕܼܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ ܒܢܝܼܫܵܟܼ ܛܒ̣ܝܼܥܵܐ܀

ܪ؛

ܪܵܥܝܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܠܥ̤ܪ̈ܒܹܐ ܕܥܵܢܵܟܼ ܛܲܪ ܒܲܕܼܪܵܥܵܐ؛

ܕܓܲܢ݇ܒܵܪܘܼܬ̣ܵܟܼ ܘܐܲܣܓܵܐ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܘܫܲܝܢܵܐ ܘܣܲܒ̣ܥܵܐ܀

ܫ؛

ܫܲܝܸܢ ܥܹܕܬܵܟܼ ܘܪ̈ܵܥܵܘܵܬ̣ܵܗ̇ ܘܲܠܟ̣ܠ ܚܲܪܥܵܐ؛

ܕܨܵܒܹܐ ܕܢܲܒ̣ܐܸܫ ܠܲܒ̣ܢܹܝ̈ܗ̇ ܬܹܐܟ̣ܘܿܠ ܢܘܼܪܵܐ ܘܬ̣ܵܘܠܥܵܐ܀

ܬ؛

ܬܸܗܘܸܐ ܡܸܠܬ̣ܵܟܼ ܫܪܵܓ̣ܵܐ ܠܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝܢ ܘܬܸܦ̮ܬܲܚ ܬܲܪܥܵܐ؛

ܩܕܼܵܡ ܗܲܠܟ̣̈ܵܬܲܢ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܡܲܬܲܝ ܢܲܗܪܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܵܐ܀

 

 

ܕܥܹܐܕܼܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒ̣ܵܐ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܐܝܼܬ̣ܝܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܥܵܠܡܹ̈ܐ´؛

ܚܕܼܵܐ ܐܘܼܣܝܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ̇ܕܲܪܟܵܐ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ܀

ܒ؛

ܒܚܘܼܒܵܐ ܣܓ̣ܘܿܕܼܘ ܠܹܗ ܠܚܲܬ̣ܢܵܐ ܕܡܲܟ̣ܪܵܗ̇ ܠܥܹܕܲܬ̣ ܥܲܡܡܹ̈ܐ؛

ܘܚܲܠܸܠ ܡܲܪܩܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܬܲܛܘܲܫܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢ ܨܲܠܡܹ̈ܐ܀

ܓ؛

ܓܡܲܪ ܗܸܕܼܝܘܿܛܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܚܹܝܠ ܪܘܼܚܵܐ ܙܟ̣ܵܐ ܠܚܲܟ̇ܝܼܡܹܐ؛

ܘܚܲܟܸ̇ܡ ܦܫܝܼܛܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܡܘܼܟܵܟ̣ܗܘܿܢ ܩܲܦܲܚ ܠܪ̈ܵܡܹܐ܀

ܕ؛

ܕܸܚܠܲܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܡܠܵܗ̇ ܠܲܒ̣ܪܝܼܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܡܲܝ̈ ܝܲܡܡܹ̈ܐ؛

ܘܲܙܪܲܥ ܚܘܼܒܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܒܫܲܒ̣ܥܵܐ ܩܠܹܝܡܹ̈ܐ܀

ܗ؛

ܗܲܝܡܸܢ ܡܲܠܟܵܐ ܩܘܼܣܛܲܢܛܝܼܢܘܿܣ ܟܲܕܼ ܚ̣ܙܵܐ ܠܚܲܪ̈ܡܹܐ؛

ܒܢܲܝ̈ ܒܲܪ̈ܒ̇ܪܵܝܹܐ ܕܓܲܪܸܓ̣ܘ ܗܸܪܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܬܲܡܝܼܡܹ̈ܐ܀

ܘ؛

ܘܟܲܕܼ ܕܲܚܝܼܠ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܣܘܿܓ̣ܐܗܘܿܢ ܚ̣ܙܵܐ ܒܲܡܪ̈ܵܘܡܹܐ؛

ܢܝܼܫܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܐܵܬ̣ܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܚܢܵܢܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ܀

ܙ؛

ܙܲܝܢܵܐ ܣܲܒ̣ ܠܵܟܼ ܨܠܝܼܒܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܠܘܼܩܒܲܠ ܛܲܡܹ̈ܐܐ؛

ܘܒܹܗ ܙܵܟܹܐ ܐܲܢ݇ܬ̇ ܣܲܓ̇ܝܼܐܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܘܗܵܘܹܝܢ ܗܓ̣ܝܼܡܹ̈ܐ܀

ܚ؛

ܚܵܒ̣ܘ ܒܲܪ̈ܒܪܵܝܹܐ ܘܲܢܨܲܚ ܡܲܠܟܵܐ ܘܣܸܕܼܪ̈ܵܘܗܝ ܪ̈ܚܝܼܡܹܐ؛

ܘܕܲܒܲܚܘ ܠܝܼܫܘܿܥ ܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܘܣܵܡ̣ܘ ܠܹܗ ܒܸܣܡܹ̈ܐ܀

ܛ؛

ܛܲܢܘ ܝܵܘܢܵܝܹ̈ܐ ܕܝܲܬ̇ܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܢܸܗܘܘܿܢ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ؛

ܒܢܝܼܫܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܥܸܠܬ̣ܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܫܵܠܘܿܡܹ̈ܐ܀

ܝ؛

ܝܼܫܘܿܥ ܚܲܟ̇ܡܹܗ ܢܫܲܕܲܪ ܠܐܸܡܹܗ ܥܲܡ ܩܲܝܘܼܡܹ̈ܐ؛

ܠܲܡܥܲܩܵܒ̣ܘܼ ܥܲܠ ܡܵܪܝ ܨܠܝܼܒ̣ܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܚܲܣܵܡܹ̈ܐ܀

ܟ؛

ܟܬܲܒ̣ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܠܲܝܗܘܼܕܼܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܠܘܼܚܵܡܹ̈ܐ؛

ܕܢܲܦܩܘܼܢ ܨܠܝܼܒ̣ܵܐ ܕܲܛܡܲܪܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܥܩܝܼܡܹ̈ܐ܀

ܠ؛

ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼ ܡܛܵܬ̤ ܗܹܠܹܢܹܐ ܡܲܠܟܲܬ̣ ܪܗܘܿܡܹܐ؛

ܘܟܲܢܫܲܬ̤ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܪ̈ܲܒܲܝ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܕܗܵܢܘܿܢ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ܀

ܡ؛

ܡܲܠܠܲܬ̤ ܥܲܡܗܘܿܢ ܘܲܩܪܵܬ̣ ܟܬ̣ܵܒܹ̈ܐ ܛܒ̣ܝܼܥܹ̈ܐ ܚܬ̣ܝܼܡܹ̈ܐ؛

ܘܲܫܪܵܬ̤ ܩܸܛܪܹ̈ܐ ܕܙܹܐܛܹܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܠܹܝܢ ܥܘܼܩܵܡܹ̈ܐ܀

ܢܢ؛

ܢܸܦܩܲܬ̤ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܝܼܗܘܼܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܛܵܠܘܿܡܹ̈ܐ؛

ܘܗܘ̤ ܠܲܡ ܝܵܕܲܥ ܫܲܪܒܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܲܠܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ ܪܡ̤ܐ܀

ܣ؛

ܣܵܒ̣ܵܐ ܬܲܩܢܵܐ ܐܲܝܬ̇ܝܵܗ̇ ܠܡܲܠܟܿܬ̣ܵܐ ܘܟܸܢܫܹ̈ܐ ܘܬܸܓ̣ܡܹ̈ܐ؛

ܠܕܼܘܼܟܬ̣ܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܡ̣ܢ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ ܪܹ̈ܫܲܝ ܛܘܼܗܡܹ̈ܐ܀

ܥ؛

ܥܲܠ ܗ̇ܘ ܩܲܝܣܵܐ ܕܗܵܪܟܵܐ ܛܲܡܪܘܼܗܝ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܟܲܬܡܹ̈ܐ؛

ܡ̣ܢ ܝܘܼܒܵܠܵܐ ܫܸܪܲܬ̤ ܨܹܐܕܲܝ ܗܵܕܹܐ ܘܚܸܠܡܹ̈ܐ܀

ܦ؛

ܦܸܩܕܲܬ̤ ܡܲܠܟ̇ܬ̣ܵܐ ܘܚܲܦܪܘܼܗ̇ ܠܕܼܘܼܟܿܬ̣ܵܐ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ؛

ܘܐܸܬ̣ܦܬܲܚ ܓܘܼܒܵܐ ܘܦܵܚ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܡܸܢܹܗ ܪܹܝܚ ܗܹܪ̈ܘܿܡܹܐ܀

ܨ؛

ܨܠܝܼܒܹ̈ܐ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܐܸܫܬ̇ܟܲܚܘ ܬܲܡܵܢ ܢܛܝܼܪܹ̈ܐ ܣܝܼܡܹ̈ܐ؛

ܨܠܝܼܒܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܕܐܲܚܝܼ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ ܫܚܝܼܡܹ̈ܐ܀

ܩ؛

ܩܵܡܲܬ̤ ܡܲܠܟܿܬ̣ܵܐ ܒܕܸܚܠܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܥܲܡ ܪܘܼܡܪ̈ܵܡܹܐ؛

ܢܸܫܩܲܬ̤ ܘܝܲܩܪܲܬ̤ ܨܠܝܼܒܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܒܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ܀

ܪ؛

ܪܲܡܪܸܡܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܪ̈ܗ݇ܘܿܡܵܝܹܐ ܒܩܵܠܹ̈ܐ ܕܪ̈ܲܥܡܹܐ؛

ܘܲܗܦܲܟ̣ܘ ܒܙܵܟ̣ܘܼ ܠܒܹܝܬ̣ ܡܲܥܡܲܪܗܘܿܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܚܣܝܼܡܹ̈ܐ܀

ܫ؛

ܫܘܼܒ̣ܗܵܪܵܐ ܩ̣ܢܵܘ ܒܲܨܠܝܼܒ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ ܥܲܡ ܒܘܼܣܵܡܹ̈ܐ؛

ܘܗܵܐ ܐܲܝܟܼ ܣܝܼܡܬܵܐ ܣܝܼܡ ܒܐܲܬ̣ܪܗܘܿܢ ܡܠܸܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ܀

ܬ؛

ܬܵܘ ܚܲܒ̇ܝܼܒܹ̈ܐ ܕܲܒ̣ܬܼܵܘܕܝܼܬ̣ܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܚܠܝܼܡܹ̈ܐ؛

ܫܡܲܥܘ ܠܲܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܕܠܘܼܩܵܐ ܐܵܣܝܵܐ ܥܒܲܕܼ ܬܘܼܪ̈ܓܵܡܹܐ܀

 

 

ܕܚܲܕܼܒ̇ܫܲܒܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܩܘܼܕܲܫܥܹܕܬܵܐ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܚܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܒ̣ܝܼܚ ܒܐܝܼܬ̣ܘܼܬ̣ܵܐ´؛

ܘܡܵܘܕܹܝܢ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܹܗ ܕܝܼܠܵܝܵܬ̣̈ܵܐ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܬܠܵܬ̣ܵܐ܀

ܒ؛

ܒܲܚܠܘܼܠ ܥܹܕܬܵܐ ܟܲܠܲܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܫܡܲܥܘ ܬܲܫܥܝܼܬ̣ܵܐ؛

ܕܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܐܲܓܸܢ ܒܒܸܣܪܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ܘܲܦܪܲܩ ܒܪܝܼܬ̣ܵܐ܀

ܓ؛

ܓܠܵܐ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ ܒܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܲܢܣܲܒ̣ ܠܥܸܠܲܬ̣ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ؛

ܘܲܠܢܵܡܘܿܣܵܐ ܫܢܲܝ̈ܵܐ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܢܛܲܪ ܒܕܲܟ̣ܝܘܼܬ̣ܵܐ܀

ܕ؛

ܕܒܹܗ ܒܗ̇ܘ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܫܵܘܫܒ̣ܝܼܢ ܚܲܬ̣ܢܵܐ ܠܝܘܿܪܕܢܵܢ ܐܸܬ̣ܵܐ؛

ܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܦܲܬ̣ܚܹܗ ܠܓܲܙܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬ̣ܵܐ܀

ܗ؛

ܗܵܝܕܹܝܢ ܐܸܬ̣ܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܠܡܸܥܡܲܕܼ ܚܠܵܦ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬ̣ܵܐ؛

ܘܗܘ̤ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܟܵܠܹܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܡܲܟ̇ܝܼܟ̣ܘܼܬ̣ܵܐ܀

ܘ؛

ܘܵܠܹܐ ܕܡܸܢܵܟܼ ܐܸܢܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܠܡܸܣܲܒ̣ ܒܘܼܪܟ̇ܬ̣ܵܐ؛

ܘܐܸܢܵܐ ܫܪܵܓ̣ܵܐ ܘܐܲܢ݇ܬ̇ ܡܵܪܝ ܫܸܡܫܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ܀

ܙ؛

ܙܟ̣ܵܐ ܠܲܦܝܵܣܹܗ ܕܐܸܡܲܪ ܕܲܫܒ̣ܘܿܩ ܢܕܼܘܼܢ ܟܹܐܢܘܼܬ̣ܵܐ؛

ܕܲܒ̣ܝܲܕܼ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܲܬ̣ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܬܗܸܐ ܠܝܼ ܟܲܠܬ̣ܵܐ܀

ܚ؛

ܚ̣ܙܵܐ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܕܫܲܪܲܪܘ ܒܪܘܼܬܹܗ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܬܠܵܬ̣ܵܐ؛

ܐܲܒ̣ܵܐ ܕܲܩܥ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܪܵܐ ܕܐܲܓܸܢ ܘܪܘܼܚܵܐ ܡܲܚܬ̣ܵܐ܀

ܛ؛

ܛܲܟ̣ܣܵܐ ܕܲܦܐܹܐ ܫܲܡܠܝܼ ܒܚܘܼܒܵܐ ܚܲܬ̣ܢܵܐ ܚܲܕܼܬ̣ܵܐ؛

ܘܲܟ̣ܬܲܒ̣ ܠܟܲܠܬ̣ܵܐ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ ܪܵܘܡܵܐ ܚܠܵܦ ܦܸܪܢܝܼܬ̣ܵܐ܀

ܝ؛

ܝܲܗ݇ܒ̣ ܫܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܲܣܝܵܡ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܟ̣ܵܗܢܘܼ ܚܕܲܬܵܐ؛

ܘܲܒ̣ܩܹܣܲܪܝܵܐ ܗ̇ܝ ܕܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܫܲܬ̣ܐܸܣ ܥܹܕܬܵܐ܀

ܟ؛

ܟܲܕܼ ܨܹܝܕܼ ܫܸܡܥܘܿܢ ܥ̣ܒܲܕܼ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ ܕܲܥܬ̣ܝܼܕܼܵܬ̣̈ܵܐ؛

ܐܸܡܲܪ ܕܐܲܢ݇ܬ̇ܘܼ ܟܹܐܦܵܐ ܕܲܥܠܹܝܗ̇ ܢܣܝܼܡ ܫܲܬ̣ܐܸܣܬ̣ܵܐ܀

ܠ؛

ܠܵܟܼ ܡܲܓ̣ܥܸܠ ܐ݇ܢܵܐ ܩܠܝܼܕܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܝ ܐܲܠܵܗܵܝܬܵܐ؛

ܥܠܲܝܟ ܒܵܢܹܐ ܐ݇ܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܥܲܠ ܫܘܿܥܵܐ ܠܥܹܕܲܬ̣ܝ ܦܐܝܼܬ̣ܵܐ܀

ܡ؛

ܡܘܼܟ̣ܠܹ̈ܐ ܕܲܫܝܘܿܠ ܠܵܐ ܢܸܚܣܢܘܼܢܵܗ̇ ܒܲܕܼܚܝܼܠܵܬ̣̈ܵܐ؛

ܕܟܹܐܦܵܐ ܙܵܟ̣ܝܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܙܕܲܟ̣ܝܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܣܩܵܬ̣̈ܵܐ܀

ܢܢ؛

ܢܫܲܒ̣̈ ܒܵܗ̇ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܕܝܗ݇ܘܼܕܼܵܝܘܼܬ̣ܵܐ ܘܲܕ̣ܚܲܢܦܘܼܬ̣ܵܐ؛

ܘܠܵܐ ܐܲܙܝܼܥܘܼܗ̇ ܡܲܫܒܹ̈ܐ ܘܓܲܠܠܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܛܵܥܝܘܼܬ̣ܵܐ܀

ܣ؛

ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܕܥܲܡܵܐ ܘܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܚܲܝܠܵܘܵܬ̣̈ܵܐ؛

ܠܵܐ ܣܵܟܼ ܚܲܣܢܘܼܗ̇ ܟܲܕܼ ܛܵܒ̣ ܐܲܩܪܸܒ̣ܘ ܒܲܚܢܝܼܓ̣ܵܬ̣̈ܵܐ܀

ܥ؛

ܥܫܸܢܘ ܐܵܠܘܿܨܹ̈ܐ ܘܚܲܕܸܬ̣ܘ ܫܸܢܕܹ̈ܐ ܒܚܲܪܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ؛

ܘܲܙܟ̣ܵܬ̤ ܥܹܕܬܵܐ ܘܝܼܬܲܪܘ ܗܸܢܘܿܢ ܘܵܝܵܐ ܘܒܸܗܬ̇ܬ̣ܵܐ܀

ܦ؛

ܦܩܲܪܘ ܝܵܘܢܵܝܹ̈ܐ ܫ̣ܢܵܘ ܗܘܼܙܵܝܹ̈ܐ ܒܙܲܒ̣ܢܹ̈ܐ ܕܒ̣ܝܼܫܬܵܐ؛

ܘܲܒ̣ܛܸܠܘ ܗܸܢܘܿܢ ܘܩܵܘܝܲܬ̤ ܥܹܕܬܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ܀

ܨ؛

ܨܹܐܕܲܝܟ̇ܝ ܥܹܕܬܵܐ ܗܘܵܬ̤ ܒܲܥܒ̣ܵܕܼܵܐ ܘܫܸܠܡܲܬ̤ ܡܸܠܬ̣ܵܐ؛

ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܡ ܒܓ̣ܵܘܵܗ̇ ܠܵܐ ܬܙܘܼܥ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܵܬ̣̈ܵܐ܀

ܩ؛

ܩܝܵܡܵܐ ܕܥܵܠܲܡ ܗ̇ܘ ܕܠܹܟ̣ܝ ܐܲܩܝܼܡ ܢܸܗܘܸܐ ܐܵܬ̣ܵܐ؛

ܘܩܘܼܝܵܡ ܝܲܠܕܲܝ̈ܟ̇ܝ ܥܵܢ̈ܵܐ ܐܲܟ̣ܚܲܕܼ ܘܪ̈ܵܥܵܘܵܬ̣ܵܐ܀

ܪ؛

ܪܹܫܹܝܟ̣ܝ ܢܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ ܥܲܠ ܟܠ ܐܸܡ̈ܘܵܢ ܘܟ̣ܠ ܕܸܚܠܵܬ̣̈ܵܐ.

ܘܲܥܠܲܝܟ̇ܝ ܢܹܐܬ̣ܝ̈ܵܢ ܟܠ ܒܘܼܪ̈ܟܵܬ̣ܵܐ ܘܟ̣ܠ ܚܲܕܼܘܵܬ̈ܵܐ܀

ܫ؛

ܫܠܵܡܵܐ ܢܸܣܓܸ̇ܐ ܒܟ̣ܠ ܣܵܚܪ̈ܵܬܹܟ̣ܝ ܘܲܒ̣ܗܝܼܠܘܼܬ̣ܵܐ؛

ܘܢܸܫܠܘܿܢ ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܘܢܲܡܠܸܟܼ ܫܲܝܢܵܐ ܒܟ̣ܠ ܦܸܢ̈ܝܵܬ̣ܵܐ܀

ܬ؛

ܬܸܦܢܸܐ ܗܵܫܵܐ ܠܘܵܬ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܗ̤ܝ ܡܲܫܡܲܥܬ̣ܵܐ؛

ܘܡܸܢܹܗ ܕܡܲܬܲܝ ܬܸܫܡܲܥ ܡܸܠܹ̈ܐ ܡܐܲܠܗܵܢܵܝܵܬ̣̈ܵܐ܀

 

 

ܕܚܲܕܼܒܫܲܒܵܐ ܒ؛ ܕܩܘܼܕܲܫܥܹܕܬܵܐ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܐܲܝܟܼ ܕܠܲܥܒ̣ܵܕܼܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܝܵܐܹܐ´؛

ܬܵܘ ܟܹܝܬ̣ ܢܸܥܒܸܕܼ ܚܲܓܵܐ ܠܥܹܕܬܵܐ ܕܒܹܗ ܢܸܬ̣ܓܲܐܹܐ܀

ܒ؛

ܒܚܘܼܒܹܗ ܡܲܟ̣ܪܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܗ̇ܘ ܒܲܪ ܛܵܒ̣ܵܐ؛

ܘܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ ܥܵܠܲܡ ܐܸܫܬܵܘܕܝܼ ܠܵܗ̇ ܠܒ̣ܘܼܫܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ܀

ܓ؛

ܓܒ̣ܵܐ ܠܹܗ ܬܪܸܥܣܲܪ ܘܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܚܕܼܘܿܓܹ̈ܐ؛

ܐܵܦ ܩܲܝܘܼܡܹ̈ܐ ܕܲܢܗܲܕܘܼܢܵܗ̇ ܠܛܘܼܒܹ̈ܐ ܪ̈ܓ̣ܝܼܓܹܐ܀

ܕ؛

ܕܲܒ̣ܪܘܼܗ̇ ܫܲܦܝܼܪ ܘܐܲܣܓ̇ܝܼܘ ܘܐܲܟ̣ܒ̇ܪܘܼܗ̇ ܐܝܼܕܼܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ؛

ܒܲܓ̣ܒܲܪ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܚܵܘܝܼܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܒܚܹܝܠ ܥܵܒ̣ܘܿܕܼܵܐ܀

ܗ؛

ܗܘ̤ܵܘ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ ܐܸܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܫܲܡܗܹ̈ܐ؛

ܘܕܲܒܲܪܘ ܠܲܒ̣ܢܹܝ̈ܗ̇ ܘܐܲܦܪܝܼܘ ܝܲܠܕܹܝ̈ܗ̇ ܐܲܝܟܼ ܐܲܒ̣ܵܗܹ̈ܐ܀

ܘ؛

ܘܲܠܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܝܲܗ݇ܒ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܕܢܸܙܟ̇ܘܿܢ ܠܛܘܼܥܝܲܝ ܕܒ̣ܵܗ̇ ܠܥܹܕܼܵܬ̣̈ܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܫܓܲܫ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛

ܙ؛

ܙܟ̣ܵܬ̤ ܒܲܪ݇ܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܘܚܵܒ̣ ܡܵܪܘܿܕܼܵܐ ܛܪܝܼܕܼܵܐ ܒܙܝܼܙܵܐ؛

ܘܛܲܟ̣ܣܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ ܒܝܘܼܠܦܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܘ ܪܘܵܙܵܐ܀

ܚ؛

ܚܲܬ̣ܢܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܕܠܲܫܡܲܝ̈ ܫܡܲܝܵܐ ܣܠܸܩ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܒܫܘܼܒ̣ܚܵܐ؛

ܗܘ̤ ܡܕܲܒܲܪ ܠܵܗ̇ ܐܲܝܟܼ ܕܠܹܗ ܫܵܦܪܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ܀

ܛ؛

ܛܘܼܢܒܲܝ̈ܟ̇ܝ ܢܹܐܪܟ̣ܘܼܢ ܐܵܦ ܥܲܡܘܼܕܲܝ̈ܟ̇ܝ ܕܠܵܐ ܪܘܼܘܵܛܵܐ؛

ܢܩܵܘܘܿܢ ܠܥܵܠܲܡ ܒܚܹܝܠ ܥܘܼܕܼܪܵܢܹܗ ܕܦܵܪܲܩܠܹܝܛܵܐ܀

ܝ؛

ܝܲܡܵܐ ܘܝܲܒ̣ܫܵܐ ܡ̣ܢ ܝܲܠܕܵܬܹ̈ܟ̣ܝ ܢܸܡܠܸܐ ܡܵܪܝܵܐ؛

ܘܲܒ̣ܛܵܒ̣ܵܬ̣̈ܵܐ ܠܹܟ̣ܝ ܢܸܬ̣ܦܲܬ̣̈ܚܵܢ ܟܵܘܲܝ̈ ܫܡܲܝܵܐ܀

ܟ؛

ܟܠܝܼܠ ܙܵܟ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܢܣܝܼܡ ܥܲܠ ܪܹܫܹܟ̣ܝ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ؛

ܘܠܲܒ̣ܥܸܠܕܒ̣ܵܒܹ̈ܐ ܘܲܠܣܲܩ̈ܘܼܒ̣ܠܹܐ ܕܝܼܠܹܟ̣ܝ ܢܸܙܟܸ̇ܐ܀

ܠ؛

ܠܪ̈ܵܥܵܘܵܬܹܟ̣ܝ ܘܠܲܡܕܲܒ̇ܪ̈ܵܢܲܝܟ̇ܝ ܢܢܲܨܲܚ ܢܥܲܠܸܐ؛

ܘܲܠܣܵܩܘܿܪ̈ܲܝܟ̇ܝ ܨܘܼܪ̈ܵܬ̣ܗܘܿܢ ܠܲܡ ܒܲܫܝܘܿܠ ܢܒܲܠܸܐ܀

ܡ؛

ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܢܸܫܬܲܥܒ̇ܕܼܘܼܢ ܠܹܟ̣ܝ ܒܚܘܼܒܵܐ ܫܲܠܡܵܐ؛

ܘܲܒ̣ܣܵܚܪ̈ܵܬܹܟ̣ܝ ܩܲܕܝܼܫܵܬ̣̈ܵܐ ܢܲܡܠܸܟ ܫܠܵܡܵܐ܀

ܢܢ؛

ܢܹܐܬ̣ܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܢܘܼܗܪܹܟ̣ܝ ܘܡܲܠܟܹ̈ܐ ܠܕܸܢܚܹܟ̣ܝ ܒܫܲܝܢܵܐ؛

ܘܢܸܩܪܘܿܢ ܫܘܼܪ̈ܲܝܟ̇ܝ ܠܲܕܼܥܵܡܪܝܼܢ ܒܹܟ̣ܝ ܩܵܠ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ܀

ܣ؛

ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܡܵܪܹܟ̣ܝ ܢܸܥܒ̇ܕܸܟ̣ܝ ܡܸܪܕܵܐ ܐܵܦ ܒܹܝܬ̣ ܓܵܘܣܵܐ؛

ܘܟ̣ܠ ܕܥܵܐܹ̇ܠ ܠܹܟ̣ܝ ܠܦܘܼܪܩܵܢ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܢܸܫܟܲܚ ܦܘܼܪܣܵܐ܀

ܥ؛

ܥܘܼܫܢܵܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܢܸܬ̇ܬܵܘܣܲܦ ܠܹܟ̣ܝ ܐܲܝܟܼ ܡܲܒ̇ܘܼܥܵܐ؛

ܘܠܲܒ̣ܥܸܠܕ̈ܒ̣ܵܒܲܝܟ̇ܝ ܡܵܪܝܵܐ ܢܵܘܒܸܕܼ ܘܢܸܦܠܘܿܢ ܒܐܲܪܥܵܐ܀

ܦ؛

ܦܫܘܿܛ ܝܲܡܝܼܢܵܟܼ ܚܲܬ̣ܢܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܘܬ̣ܘܼܩܦܵܐ؛

ܘܥܲܕܲܪ ܥܹܕܬܵܟܼ ܐܲܝܟܼ ܫܘܼܘܕܵܝܵܟ̣ ܕܲܠܘܵܬ̣ ܟܹܐܦܵܐ܀

ܨ؛

ܨܠܝܼܒ̣ܵܟܼ ܢܸܣܚܘܿܦ ܡܸܢܵܗ̇ ܒܝܼܫܵܐ ܘܟ̣ܠ ܐܵܠܘܿܨܵܐ؛

ܘܲܠܡܲܪܥܝܼܬ̣ܵܟܼ ܡ̣ܢ ܟܠ ܢܸܟ̣ܝܵܢ ܫܵܘܙܸܒ̣ ܘܦܲܨܵܐ܀

ܩ؛

ܩܘܼܡ ܥܲܕܲܪܲܝܢ ܘܐܸܬ̇ܕܲܟ̣ܪ ܥܹܕܬܵܟܼ ܐܘܿ ܦܵܪܘܿܩܵܐ؛

ܘܐܲܫܪܵܐ ܒܐܲܬ̣ܪܲܢ ܫܠܵܡܵܐ ܘܫܲܝܢܵܐ ܚܵܙܹܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ܀

ܪ؛

ܪܹܫܵܐ ܕܚܲܝܲܝ̈ܢ ܐܲܪܝܼܡ ܪܹܫܲܢ ܘܐܲܣ̣ܓܵܐ ܣܲܒ̣ܪܵܐ؛

ܠܥܲܡܵܟܼ ܓܲܒ̣ܝܵܐ ܕܲܡܣܲܒܲܪ ܒܵܟܼ ܒܪܲܡܫܵܐ ܘܨܲܦܪܵܐ܀

ܫ؛

ܫܲܟܸܢ ܢܵܘܚܵܐ ܘܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܠܥܹܕܲܬ̣ ܩܘܼܕܼܫܵܐ؛

ܕܢܸܕܥܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܡܒܲܙܚܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܕܐܲܢ݇ܬ̇ ܐܲܢ݇ܬ̇ ܪܹܫܵܐ܀

ܬ؛

ܬܘܼܒ̣ ܨܠܵܘ ܐܸܕܼܢܹ̈ܐ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܐܲܟ̣ܚܲܕܼ ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ؛

ܠܡܸܠܲܝ̈ ܡܲܬܲܝ ܕܡ̣ܢ ܣܝܼܡܵܬܹ̈ܗ ܡܠܵܗ̇ ܠܥܵܡܲܪܬܵܐ܀

 

 

ܕܲܩܕܵܡ ܐܹܘܲܢܓܵܠܝܼܘܿܢ ܘܚܵܫܲܚ ܠܟ̣ܠܝܘܿܡ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܐܲܒ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ´؛

ܬܵܘ ܨܘܼܬ̣ܘ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܡܲܐܣ̈ܝܵܢ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܘܡܲܚ̈ܝܵܢ ܢܲܦ̮ܫܵܐ܀

ܒ؛

ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ؛

ܘܲܒ̣ܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܫ̣ܪܵܐ ܠܲܚܛܝܼܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ܀

ܓ؛

ܓܲܙܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܦܬܲܚ ܩܘܼܕܼܡܲܝܟ̇ܘܿܢ ܡܲܡܠܠܵܐ ܗܵܢܵܐ؛

ܘܲܡܠܹܐ ܟܠܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܛܘܼܒܹ̈ܐ ܟܬ̣ܵܒ̣ܵܐ ܗܵܢܵܐ܀

ܕ؛

ܕܲܝܘܹ̈ܐ ܥܵܪܩܝܼܢ ܘܫܹܐܕܹ̈ܐ ܢܵܦ̇ܩܝܼܢ ܡ̣ܢ ܕܸܚܠ̱ܬ̣ܵܐ؛

ܡܵܐ ܫܵܡܥܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܡܲܚܝܵܢܝܼܬ̣ܵܐ܀

ܗ؛

ܗܵܢܵܘ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܹܗ ܥܵܐܹ̇ܠ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ؛

ܘܗܵܕܸ̇ܐ ܗܝ̤ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟ̣ܠܵܗ̇ ܢܩܝܼܠܵܐ ܡ̣ܢ ܬܘܼܩܠܵܬ̣̈ܵܐ܀

ܗ؛

ܗܵܢܵܘ ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܐܸܢ ܫܵܝܛܝܼܢ ܠܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܵܝܬ̇ܝܼܢ؛

ܗܵܢܵܘ ܩܵܠܵܐ ܕܐܸܢ ܫܵܡ̇ܥܝܼܢ ܠܹܗ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܚܵܐܹܝܢ܀

ܗ؛

ܗܵܢܵܘ ܢܘܼܗܪܵܐ ܗܵܢܵܘ ܫܪܵܪܵܐ ܗܵܢܵܘ ܚܲܝܹ̈ܐ؛

ܘܲܕܼܡܸܬ̣ܟ̇ܪܸܙ ܒܹܗ ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܕܼܵܐܹܢ ܠܡܝܼܬܹ̈ܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ܀

ܘ؛

ܘܵܠܹܐ ܕܬܸܕܥܘܿܢ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܹܗ ܡܸܬ̣ܦܲܪܩܝܼܢ؛

ܘܗܲܝܡܸܢܘ ܘܐܲܫܲܪܘ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܒܹܗ ܡܸܫܬܲܒ̣ܩܝܼܢ܀

ܙ؛

ܙܵܪܘܿܥܵܐ ܢܦܲܩ̣ ܕܲܚܠܵܦ ܙܲܪܥܵܐ ܢܸܙܪܘܿܥ ܡܸܠܬ̣ܵܐ؛

ܚܠܵܦ ܐܲܪ̈ܥܵܬ̣ܵܐ ܩܲܪܸܒ̣ܘ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܠܸܒܵܘܵܬ̣̈ܵܐ܀

ܚ؛

ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܛܘܼܒܹ̈ܐ ܚܢܵܢܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ ܡܲܡܠܠܹܗ؛

ܘܣܲܒ̣ܪܵܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܠܡܝܼܬܹ̈ܐ ܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ ܩܵܠܹܗ܀

ܛ؛

ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܗܲܝܡܸܢ ܒܹܗ ܘܡܲܫܲܪ ܡܸܠܬܹܗ؛

ܕܐܸܢ ܡܝܼܬ̣ ܚܵܝܹܐ ܘܐܸܢ ܚܲܝ ܠܵܐ ܢܡܘܼܬ̣ ܒܣܲܟ̣ܠܘܵܬܹ̈ܗ܀

ܝ؛

ܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܐܸܬ̣ܵܐ؛

ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܥܝܵܕܼܵܐ ܕܢܲܚ̣ ܡ̣ܢ ܒܬ̣ܘܼܠܬܵܐ܀

ܟ؛

ܟܪ̈ܝܼܗܹ̈ܐ ܐܲܣܝܼ ܘܓܲܪ̈ܒܹ̇ܐ ܕܲܟ̇ܝܼ ܘܕܲܝܘܹ̈ܐ ܐܲܦܸܩ؛

ܘܲܠܡܵܘܬܵܐ ܙܟ̣ܵܐ ܘܡܝܼܬ̣ ܘܲܚܝܵܐ ܘܩܵܡ̣ ܘܠܲܫܡܲܝܵܐ ܣ̣ܠܸܩ܀

ܪܘܼܚܵܐ ܫܲܕܲܪ ܥܲܠ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܘܚܲܟܸ̇ܡ ܐܸܢܘܿܢ؛

ܘܠܐܲܪܒܲܥܦܸܢ̈ܝܵܢ ܠܲܡܣܲܒܵܪܘܼ ܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ܀

ܗܵܫܵܐ ܦܠܢ ܡܬܲܪܓܸܡ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܘܲܫܡܲܥ؛

ܐܲܝܢܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܹܗ ܐܸܕܼܢܹ̈ܐ ܕܢܸܫܡܲܥ ܢܸܫܡܲܥ܀

 

 

 

ܕܲܩܕܵܡ ܫܠܝܼܚܵܐ ܕܟ̣ܠܝܘܿܡ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܐܸܙܕܲܡܲܢܘ´ ܒܪܸܡܙܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܲܚܠܘܼܠ ܚܲܝܹ̈ܐ´؛

ܕܡܸܫܬ̇ܘܼܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܘܕܲܐܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ܀

ܒ؛

ܒܚܘܿܪܘ ܒܢܘܼܪ ܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܘܲܡܪܘܿܩܘ ܒܟ̣ܘܼܪܹ̈ܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ؛

ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܟ̣ܘܿܢ ܟܠ ܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ ܥܵܠܡܵܢܵܝܹ̈ܐ܀

ܓ؛

ܓܲܙܵܐ ܕܛܘܼܒܹ̈ܐ ܦܲܬ̣ܚܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܩܕܼܵܡ ܒܲܥܵܝܹ̈ܐ؛

ܘܐܸܡܲܪ ܬ̣ܵܘ ܣܲܒ̣ܘ ܐ݇ܫܛܵܪ ܚܵܘܒܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܐܘܿ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ܀

ܕ؛

ܕܲܟܵܘ ܠܸܒܵܐ ܘܐܸܬ̣ܗܲܦܲܟ̣ܘ ܠܲܡ ܒܲܕܼܡܘܼܬ̣ ܛܠܵܝܹ̈ܐ؛

ܕܬܸܗܘܘܿܢ ܝܵܪ̈ܬܹܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ ܪܵܘܡܵܐ ܐܵܦ ܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐ܀

ܗ؛

ܗܵܐ ܡܸܬ̣ܟܲܪܙܵܐ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܒܩܵܠܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ؛

ܘܐܵܦ ܕܵܪܫܵܐ ܠܟ̣ܘܿܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܛܘܼܒܹ̈ܐ ܥܵܠܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ

ܘ؛

ܘܵܠܹܐ ܕܸܬܸܗܦܟ̣ܘܼܢ ܡ̣ܢ ܢܵܡܘܿܣܹ̈ܐ ܠܲܡ ܛܲܠܝܵܝܹ̈ܐ؛

ܠܢܵܡܘܿܣ ܫܪܵܪܵܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬ̣ ܦܵܘܠܘܿܣ ܒܲܪ ܥܸܒ̣ܪ̈ܵܝܹܐ܀

ܙ؛

ܙܪܝܼܙܵܐ ܕܲܚܙܵܝܗܝ ܡܵܪܹܗ ܛܲܢܵܢ ܒܝܼܣܲܪ̈ܠܵܝܹܐ؛

ܘܲܩܪܵܝܗܝ ܕܢܸܗܘܸܐ ܛܲܢܵܢ ܒܥܲܡܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ܀

ܚ؛

ܚܙܵܘ ܕܗܵܐ ܐܸܣܬ̇ܡܝܼ ܡ̣ܢ ܦܘܼܩܵܕܹ̈ܐ ܢܵܡܘܿܣܵܝܹ̈ܐ؛

ܘܟܸܢ ܐܸܬ̣ܦܲܬܲܚ ܒܚܹܝܠ ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܝܼܫܘܿܥܵܝܹ̈ܐ܀

ܛ؛

ܛܪܲܕܼ ܡ̣ܢ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܟܠ ܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ ܙܹܐܦܵܢܵܝܹ̈ܐ؛

ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ܘܐܲܟ̣ܪܸܙ ܚܲܝܠܹܗ ܒܹܝܬ̣ ܝܵܘܢܵܝܹ̈ܐ܀

ܝ؛

ܝܵܐܹܐ ܕܲܢܨܘܼܬ̣ ܠܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܫܒ̣ܝܼܚܹ̈ܐ ܘܩܘܼܫܬܵܢܵܝܹ̈ܐ؛

ܕܡܲܟ̣ܪܸܙ ܗܵܫܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܐܸܓܲܪܬܹܗ  ܠܲܦܠܵܢܵܝܹ̈ܐ܀

 

 

 

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

ܫܠܡ

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

 


  

Text from the Book of "Turgame, Third Edition 1997".  Web and Font Design by: Fr. Lawrance Namato