ܣܸܕܪܵܐ ܕܣܘܿܓܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܐ

Hymns and Songs

of the Assyrian Church of the East

ܥܹܕܬܵܐ ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ ܘܲܫܠܝܼܚܵܝܬܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܝܼ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ

ܣܸܕܪܵܐ ܕܣܘܿܓܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܐ

ܩܵܐ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܓܘܼܕܵܐ ܕܙܲܡܵܪܹ̈ܐ

 

 

ܣܘܿܓܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܐ؛ ܕܚܵܫܚܝܼ ܠܟܠܝܘܿܡ_

  -1ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܲܩܕܼܵܡ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ (ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ)

  -2ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܲܩܕܼܵܡ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ (ܝܼـܘܲܚ ܡܗܘܼܡـܢܹ̈ܐ)

  -3ܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ

  -4ܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ (ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܵܕܵܝܵܐ)

  -5ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܕܐܘܼܪܗܵܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ

  -6ܐܲܒܼܵܗܹ̈ܐ ܓ̰ܡܸܥܠܘܿܢ

  -7ܚܲܝܸܠ ܡܵܪܲܢ

  -8ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܲܢܣܲܒܲܢ

  -9ܐܘܼܦ ܐܲܚܢܲܢ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ

  -10ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܟܠ ܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ

  -11ܐܲܚܢܲܢ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ

  -12ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܝܼܬ݂ܝܵܐ ܓܢܝܼܙܵܐ

  -13ܐܝܼܬܠܲܢ ܗܹܒܼܝܼ

  -14ܐܲܒܼܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ

  -15ܗ̇ܘ ܕܢܘܼܪ̈ܵܢܹܐ

  -16ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ

  -17ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ (ܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܵܕܵܝܵܐ)

  -18ܒܲܫܒ̣ܝܼܚܘܼܬ̣ܗܘܿܢ

  -19ܢܒ̣ܝܼܹ̈ܐ ܘܡܲܠܟܹ̈ܐ

  -20ܐܘܿ ܒܢܲܝ̈ܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬ̣ܵܐ

  -21ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܓܒ̣ܵܐ ܠܹܗ

 

ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ

  -22ܕܚܲܕܼܒܫܲܒܵܐ ܐ؛ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ (ܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ)

  -23ܒܪܝܼـܟܼ ܚܲܢܵܢܵܐ

 

ܣܘܿܓܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ

 

  -24ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܐܕܐ ܕܝܠܕܐ ܕܡܪܢ

  -25ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ (ܣܘܵܵܕܵܝܵܐ)

  -26ܦܲܓܼܪܵܟܼ ܘܲܕܼܡܵܟܼ

  -27ܥܹܐܕܵܐ ܕܒܹܝܬ ܝܲܠܕܵܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ

  -28ܐܸܕܝܘܿܡ ܥܹܐܕܵܐ ܕܡܵܘܠܵܕܵܐ

  -29ܐܘܿ ܕܐܸܬܵܘ ܠܗܵܪܟܵܐ

  -30ܒܪܝܼـܟܼ ܚܲܢܵܢܵܐ

  -31ܐܝܼܬܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܟܠ ܚܲܕܘܼܬܵܐ

  -32ܐܸܕܝܘܿܡ݇ ܥܹܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܝܠܹܗ

  -33ܐܘܼܡܵܢܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ

  -34ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ

  -35ܒܪܝܼܟܼܘܼ ܝܵܘܡܹܗ ܕܡܵܘܠܵܕܵܟܼ

  -36ܐܵܙܲܠ݇ܚ ܠܥܘܼܡܪܵܐ ܓ̰ܲܠܕܹܐ

  -37ܒܵܟܼ ܠܵܟܼ ܡܸܢܵܟܼ ܫܵܐܹܠ ܐ݇ܢܵܐ

  -38ܒܪܝܼܟ̣ܘܼ ܝܵܘܡܹܗ ܕܡܵܘܠܵܕܼܵܟܼ ܦܵܪܘܿܩܲܢ

  -39ܐܲܚܕܲܢܝ ܬܸܡܗܵܐ ܐܵܦ ܬܲܗܪܵܐ

  -40ܒܝܲܠܕܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܢܲܚ

 

ܕܘܼܟܼܪܵܢܵܐ ܕܡܲܪܝܬܝ ܡܲܪܝܲܡ

  -41ܕܕܘܟ̣ܪܵܢܵܐ ܕܡܵܪܝܬܝ ܡܲܪܝܲܡ (ܚܲܝܠܹܗ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܕܲܢܚܸܬ̣ ܫ̣ܪܵܐ)

 

ܣܘܿܓܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܕܸܢܚܵܐ

 

  -42ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܕܸܢܚܵܐ

  -43ܐܸܕܝܘܿܡ ܥܹܐܕܵܐ ܕܕܸܢܚܵܐ ܝܠܹܗ

  -44ܫܡܲܥܘ ܠܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬܹܗ

  -45ܪܸܥܝܵܢܝ ܫܲܩܠܲܢܝ ܨܹܝܕܼ ܝܘܿܪܕܢܵܢ

 

ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܕܵܢܵܐ

  -46ܕܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܕܼܵܢܵܐ (ܣܵܗܕܵܐ ܙܲܗܝܵܐ ܕܡܵܪܹܗ ܪܚܸܡ).

  -47ܐܘܿ ܥܵܘܠܵܐ ܕܢܸܫܹ̈ܐ

 

ܕܐܲܪܒܥܵܒܫܲܒܵܐ ܕܒ̣ܵܥܘܼܬ̣ܵܐ

  -48ܕܐܲܪܒܥܵܒܫܲܒܵܐ ܕܒ̣ܵܥܘܼܬ̣ܵܐ

 

ܣܘܿܓܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܨܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ

 

  -49ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ ܕܡܲܥܵܠܲܝ ܨܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ

  -50ܐܵܗܵܐ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ

  -51ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܕܡܲܥܵܠܲܝ ܨܵܘܡܵܐ (ܨܵܘܡܵܐ ܕܟ̣ܠܝܘܿܡ)

 

ܣܘܿܓܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܐܘܿܫܲܥܢܹ̈ܐ

 

  -52ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܐܘܿܫܲܥܢܹ̈ܐ

  -53ܡܲܩܘܸܚ ܥܹܕܬܵܐ

  -54ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܐܲܚܟ̰ܝܼ

  -55ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܥܒܲܪܬܵܐ

  -56ܐܝܼܬܠܘܼܟܼ ܪܘܼܚܵܐ ܡܲܟܝܼܟܼܬܵܐ

  -57ܛܘܼܒܼܵܐ ܠܝܲܠܘܼܕܹ̈ܐ

  -58ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܥܸܠ

  -59ܟܠܟܼܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܩܘܿܫܘ ܟܲܦܵܐ

  -60ܥܹܕܬܵܐ ܩܥܵܝ ܠܹܗ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ

  -61ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ

  -62ܐܲܙܥܸܩܝ ܥܹܕܬܵܐ ܒܐܘܿܫܲܥܢܹ̈ܐ؛

  -63ܒܝܘܿܡ ܡܵܥܲܠܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ

 

ܣܘܿܓܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ

 

  -64ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ

  -65ܣܘܿܓܼܝܼܬܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ

 

ܕܲܥܪܘܼܒܼܬܵܐ ܕܚܲܫܵܐ

  -66ܥܪܘܼܒܼܬܵܐ ܕܚܲܫܵܐ ܝܠܵܗ̇

 

ܣܘܿܓܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ

 

  -67ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ (ܕܠܸܠܝܵܐ)

  -68ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ (ܕܐܝܼܡܵܡܵܐ)

  -69ܐܸܕܝܘܿܡ݇ ܩܝܼܡܵܐ ܡܩܲܒܼܪܵܐ

  -70ܐܝܼܢܵܐ ܒܨܲܦܪܵܐ

  -71ܒܪܝܼܟܼ ܒܲܪ ܛܵܒܼܵܐ

  -72ܐܸܕܝܘܿܡ ܥܹܐܕܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܝܠܹܗ

  -73ܙܵܡܪܲܚ ܟܠܲܢ ܒܚܲܕ݇ ܩܵܠܵܐ

  -74ܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܟܸܢܫܵܐ ܟܢܝܼܫܵܐ

  -75ܕܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܪܲܡܫܵܐ ܕܲܩܝܵܡܬܵܐ (ܕܐܵܘܕܵܝ ܥܹܕܬܵܐ ܒܩܸܛܠܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ)

  -76ܕܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܚܲܕܼܒ̇ܫܲܒܵܐ ܕܲܩܝܵܡܬܵܐ (ܦܲـــܓ̣ܪܵܟܼ ܘܲܕܼܡܵـܟܼ).

  -77ܐܲܥܫܸܢܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܙܡܵܪ̈ܲܝܟ̇ܘܿܢ

  -78ܬܵܘ ܟܠܲܢ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ

  -79ܐܘܿ ܓܲܢܵܢܵܐ ܟܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܦܲܪܕܲܝܣܵܟܼ

 

ܣܘܿܓܼܝܼܬܵܐ ܕܲܥܪܘܼܒܼܬܵܐ ܕܡܵܘܕܝܵܢܹ̈ܐ

  -80ܕܲܥܪܘܼܒ̣ܬܵܐ ܕܡܵܘܕܝܵܢܹ̈ܐ (ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܡܸܠܵܘ̈ܗܝ).

 

ܣܘܿܓܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܣܘܼܠܵܩܵܐ

 

  -81ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܐܕܐ ܕܣܘܠܩܐ ܕܡܪܢ

  -82ܣܘܿܓܼܝܼܬܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܣܘܼܠܵܩܵܐ ‐ ܐܵܡܪܲܚ ܟܠܲܢ ܒܚܲܕ݇ ܩܵܠܵܐ

  -83ܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ

  -84ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܠܗ̇ܘ ܕܲܢܚܸܬ̣

 

 

ܕܦܢܛܩܘܣܛ̈ܐ، ܕܢܘܣܪܕܝܠ، ܕܓܸܠܝܢܐ، ܕܨܠܝܒܼܐ

 

  -85ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܐܕܐ ܕܦܢܛܩܘܣ̈ܛܐ

  -86ܕܥܹܐܕܼܵܐ ܕܦܲܢܛܹܩܘܿܣܛܹ̈ܐ (ܒܥܹܐܕܼܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐ ܕܒܲܚ ܠܲܩܢܘܿܡܹܗ).

  -87ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܐܕܐ ܕܢܘܣܪܕܝܠ

  -88ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܐܕܐ ܕܓܠܝܢܗ ܕܡܪܢ

  -89ܕܥܹܐܕܼܵܐ ܕܓܸܠܝܵܢܵܐ (ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܸܡܘܵܬ̣̈ܵܐ).

  -90ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܐܕܐ ܕܫܟܼܚܬܗ ܕܨܠܝܒܼܐ

  -91ܕܥܹܐܕܼܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒ̣ܵܐ (ܨܠܝܼܒ̣ܵܐ ܕܚܵܘܝܼ).

 

ܕܩܘܼܕܵܫ ܥܹܕܬܵܐ

  -92ܐܸܡܲܪܝ ܠܝܼ ܥܹܕܬܵܐ

 

ܡܲܕܪ̈ܵܫܹܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܥܲܢܝܼܕܹ̈ܐ

 

  -93ܒܲܕܡܘܼܬ݂ ܩܘܼܪܒܵܢܹ̈ܐ ܕܟܲܝ̈ܵܐ

  -94ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܡܩܲܒܠܵܐ

  -95ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܩܲܪܸܒܼܘ

  -96ܩܲܒܸ̇ܠ ܡܵܪܲܢ ܠܗܵܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ

  -97ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܕܲܫܟܸܒ̣ܘ ܡܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪܝܼܢ

  -98ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܕܡܝܼܟܹ̈ܐ ܒܸܬ ܪܵܥܫܝܼ (ܣܘܵܕܵܝܵܐ)

 

ـــــــــــــ

  -99ܨܠܘܿܬ݂ܵܐ ܕܩܘܼܒܵܠ ܐܲܒܼܵـ̈ܗܵܬ݂ܵܐ

  -100ܣܘܿܓܼܝܼܬܵܐ ܕܣܝܵܡܝܼܕܵܐ

 

 

 

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

ܣܘܿܓܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܐ؛
ܕܚܵܫܚܝܼ ܠܟܠܝܘܿܡ

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

 

 

 

ܕܲܩܕܵܡ ܐܹܘܲܢܓܵܠܝܼܘܿܢ ܘܚܵܫܲܚ ܠܟ̣ܠܝܘܿܡ.

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܐܲܒ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ´؛

ܬܵܘ ܨܘܼܬ̣ܘ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܡܲܐܣ̈ܝܵܢ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܘܡܲܚ̈ܝܵܢ ܢܲܦ̮ܫܵܐ܀

ܒ؛

ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ؛

ܘܲܒ̣ܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܫ̣ܪܵܐ ܠܲܚܛܝܼܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ܀

ܓ؛

ܓܲܙܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܦܬܲܚ ܩܘܼܕܼܡܲܝܟ̇ܘܿܢ ܡܲܡܠܠܵܐ ܗܵܢܵܐ؛

ܘܲܡܠܹܐ ܟܠܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܛܘܼܒܹ̈ܐ ܟܬ̣ܵܒ̣ܵܐ ܗܵܢܵܐ܀

ܕ؛

ܕܲܝܘܹ̈ܐ ܥܵܪܩܝܼܢ ܘܫܹܐܕܹ̈ܐ ܢܵܦ̇ܩܝܼܢ ܡ̣ܢ ܕܸܚܠ̱ܬ̣ܵܐ؛

ܡܵܐ ܫܵܡܥܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܡܲܚܝܵܢܝܼܬ̣ܵܐ܀

ܗ؛

ܗܵܢܵܘ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܹܗ ܥܵܐܹ̇ܠ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ؛

ܘܗܵܕܸ̇ܐ ܗܝ̤ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟ̣ܠܵܗ̇ ܢܩܝܼܠܵܐ ܡ̣ܢ ܬܘܼܩܠܵܬ̣̈ܵܐ܀

ܗ؛

ܗܵܢܵܘ ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܐܸܢ ܫܵܝܛܝܼܢ ܠܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܵܝܬ̇ܝܼܢ؛

ܗܵܢܵܘ ܩܵܠܵܐ ܕܐܸܢ ܫܵܡ̇ܥܝܼܢ ܠܹܗ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܚܵܐܹܝܢ܀

ܗ؛

ܗܵܢܵܘ ܢܘܼܗܪܵܐ ܗܵܢܵܘ ܫܪܵܪܵܐ ܗܵܢܵܘ ܚܲܝܹ̈ܐ؛

ܘܲܕܼܡܸܬ̣ܟ̇ܪܸܙ ܒܹܗ ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܕܼܵܐܹܢ ܠܡܝܼܬܹ̈ܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ܀

ܘ؛

ܘܵܠܹܐ ܕܬܸܕܥܘܿܢ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܹܗ ܡܸܬ̣ܦܲܪܩܝܼܢ؛

ܘܗܲܝܡܸܢܘ ܘܐܲܫܲܪܘ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܒܹܗ ܡܸܫܬܲܒ̣ܩܝܼܢ܀

ܙ؛

ܙܵܪܘܿܥܵܐ ܢܦܲܩ̣ ܕܲܚܠܵܦ ܙܲܪܥܵܐ ܢܸܙܪܘܿܥ ܡܸܠܬ̣ܵܐ؛

ܚܠܵܦ ܐܲܪ̈ܥܵܬ̣ܵܐ ܩܲܪܸܒ̣ܘ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܠܸܒܵܘܵܬ̣̈ܵܐ܀

ܚ؛

ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܛܘܼܒܹ̈ܐ ܚܢܵܢܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ ܡܲܡܠܠܹܗ؛

ܘܣܲܒ̣ܪܵܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܠܡܝܼܬܹ̈ܐ ܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ ܩܵܠܹܗ܀

ܛ؛

ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܗܲܝܡܸܢ ܒܹܗ ܘܡܲܫܲܪ ܡܸܠܬܹܗ؛

ܕܐܸܢ ܡܝܼܬ̣ ܚܵܝܹܐ ܘܐܸܢ ܚܲܝ ܠܵܐ ܢܡܘܼܬ̣ ܒܣܲܟ̣ܠܘܵܬܹ̈ܗ܀

ܝ؛

ܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܐܸܬ̣ܵܐ؛

ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܥܝܵܕܼܵܐ ܕܢܲܚ̣ ܡ̣ܢ ܒܬ̣ܘܼܠܬܵܐ܀

ܟ؛

ܟܪ̈ܝܼܗܹ̈ܐ ܐܲܣܝܼ ܘܓܲܪ̈ܒܹ̇ܐ ܕܲܟ̇ܝܼ ܘܕܲܝܘܹ̈ܐ ܐܲܦܸܩ؛

ܘܲܠܡܵܘܬܵܐ ܙܟ̣ܵܐ ܘܡܝܼܬ̣ ܘܲܚܝܵܐ ܘܩܵܡ̣ ܘܠܲܫܡܲܝܵܐ ܣ̣ܠܸܩ܀


ܪܘܼܚܵܐ ܫܲܕܲܪ ܥܲܠ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܘܚܲܟܸ̇ܡ ܐܸܢܘܿܢ؛

ܘܠܐܲܪܒܲܥܦܸܢ̈ܝܵܢ ܠܲܡܣܲܒܵܪܘܼ ܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ܀


ܗܵܫܵܐ ܦܠܢ ܡܬܲܪܓܸܡ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܘܲܫܡܲܥ؛

ܐܲܝܢܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܹܗ ܐܸܕܼܢܹ̈ܐ ܕܢܸܫܡܲܥ ܢܸܫܡܲܥ܀

 

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܲܩܕܼܵܡ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ (ܝܼـܘܲܚ ܡܗܘܼܡـܢܹ̈ܐ)

 

ܝܼـܘܲܚ ܡܗܘܼܡـܢܹ̈ܐ¸: ܒـܒܵـܒܵـܐ ܘܒܪܘܼܢܵــܐ: ܘܪܘܼܚܵـܐ ܕܩـܘܼܕܫܵܐ¸:

ܒܲـܬܪܹܝ ܟـܝܵܢܹ̈ــــܐ: ܘܒܲܬܪܹܝ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ: ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ‌‌‌܀

 

ܒـܢܲــܝ̈ ܡܲـܕܢܚܵـܐ¸: ܟܲــــܕ ܗܘܼܝـܡܸـܢـܘܿܢ: ܒـܝܼـܫـܘܿܥ ܡـܫـܝܼܚܵـܐ¸:

ܕܒܲـܪ ܐܲܠܵـــܗܵܐ: ܠـܒ̣ܸـܫـܠܹܗ ܦܲـܓ̣ــܪܵܐ: ܐܲܝـܟܼ ܒܲــܪܢܵܫܵܐ‌‌܀

 

ܓܲܢــܬܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ¸: ܢܨܸܒ̣ܠܘܿܢ ܫܠܝܼܚܹ̈ــــܐ: ܒــܐܘܿܪܗܵ‌ܝ ܡـܕܝܼܢ݇ܬܵܐ¸:

ܒܢܘܿܢܹ̈ــܐ ܕܐܵܬܘܿܪ: ܪܚܸܛܠܘܿܢ ܘܫܩܸܠܘܿܢ: ܠܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵܐ‌܀

 

ܕܵܟ̣ـܝܼ ܠܸـܒܘܼܟܼ¸: ܝܵـܐ ܡܫـܝܼܚܵـܝܵـܐ: ܡ̣ـܢ ܟـܠ ܥܵܘܠܵܐ¸:

ܥـܒ̣ـܘܿܕ ܬܝܵܒ̣ܘܼܬܵܐ: ܘܩܲـܪܒܸـܢ ܠܡܵـܪܝܵـܐ: ܗ̇ܘ ܡـܪܲܚـܡܵـܢܵܐ‌܀

 

ܗܵܘܲܚ ܒـܠܝܼـܓܹܐ¸: ܒـܨܵܘܡܵــܐ ܘܨܠــܘܿܬܵܐ: ܝܵـܐ ܒـܢܲـܝ̈ ܥܹـܕܬܵܐ¸:

ܛܲܠـܒܲܚ ܡܡܵـــܪܝܵܐ؛ ܕܢܵـܛܸـܪ ܠـܐܘܼܡـܬܲܢ: ܐܵܬܘܿܪܵܝــܬܵܐ‌‌܀

 

ܘܵܝܵـܐ ܠܐ݇ܢܵـܫܵـܐ¸: ܕܗܵܘܹܐ ܪܸܚـܩܵܐ: ܡܚܘܼܒܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ¸:

ܐ݇ܬܵܝܡܘܼܢ ܩܘܼܪܒܵܐ: ܠܟܸܣ ܐܲܠܵـܗܵܐ: ܝܵـܐ ܒـܢܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ‌‌܀

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ

ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܕܩܘܼܒܲܠܛܲܝܒ̇ܘܼܬ݂ܵܐ ܒܚܲܕ݇ܒܼܫܹܒܹ̈ܐ
ܕܲܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܠܡܵܪܝ ܐܲܦܪܹܝܡ ܡܲܠܦܵܢܵܐ

 

ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܲܠܟܵܐ ܣܓܼܝܼܕܵܐ؛ ܕܲܙܟܼܵܐ ܒܚܲܫܹܗ ܠܡܵܘܬܵܐ ܛܪܘܼܢܵܐ܀
ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܸܫܬܵܘܕܝܼ ܠܲܢ؛ ܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܼܬܹ̈ܐ ܒܡܲܠܟ̇ܘܼܬܼ ܪܵܘܡܵܐ
܀
ܒܲܛܸܠ ܡܸܢܲܢ ܟܠ ܢܸܟܼܝܵܢܝܼ̈ܢ؛ ܘܐܲܫܪܵܐ ܒܐܲܬܼܪܲܢ ܫܲܝܢܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ
܀
ܕܲܒܼܝܘܿܡ ܕܸܢܚܵܟܼ ܢܸܚܸܐ ܩܕܼܵܡܲܝܟ؛ ܘܢܸܦܘܿܩ ܠܐܘܼܪܥܵܟܼ ܐܲܝܟܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܟܼ
܀
ܒܝܲܕܼ ܐܘܿܫܲܥܢܹ̈ܐ ܢܵܘܕܸܐ ܠܲܫܡܵܟܼ؛ ܥܲܠ ܛܲܝܒܘܼܬܼܵܟܼ ܕܲܠܘܵܬܼ ܓܸܢܣܲܢ
܀
ܕܲܣܓܼܝܼܘ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܨܹܝܕܼ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܲܢ؛ ܘܲܕܼܢܲܚ ܚܘܼܒܵܟܼ ܥܲܠ ܡܝܼܬܼܘܼܬܲܢ
܀
ܘܲܥܛܲܝܬ̇ ܚܵܘܒܲܝ̈ܢ ܒܝܲܕ ܚܘܼܣܵܝܵܟܼ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܲܫܡܵܟܼ ܥܲܠ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܟܼ
܀
ܒܪܝܼܟܼ ܐܝܼܩܵܪܵܟܼ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܐܲܬܼܪܵܟܼ؛ ܫܵܒܼܹܩ ܚܵܘܒܹ̈ܐ ܡܸܛܠ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ
܀
ܘܲܒܼܛܲܝܒܘܼܬܼܵܟܼ ܐܲܫܘܵܐ ܠܟܼܠܲܢ؛ ܕܢܵܘܕܸܐ ܘܢܸܣܓ̇ܘܿܕܼ ܠܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܟܼ
܀
ܘܲܠܡܵܪܘܼܬܼܵܟܼ ܒܟܼܠ ܥܸܕܵܢܝܼܢ؛ ܢܲܣܸܩ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܐܵܡܹܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ
܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ (ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܵܕܵܝܵܐ)

 

ܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܲܠܟܵܐ ܣܓܼܝܼܕܵܐ؛ ܕܓܼܠܸܒܠܹܗ ܒܚܲܫܹܗ ܠܡܵܘܬܵܐ ܩܸܫܝܵܐ܀
ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܩܲܡ ܩܵܘܸܠܲܢ؛ ܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܒܡܲܠܟܘܼܬ ܪܵܘܡܵܐ
܀
ܒܲܛܸܠ ܡܸܢܲܢ ܟܠ ܚܘܼܙܕܵܓܹ̈ܐ؛ ܘܡܲܫܪܝܼ ܒܐܲܬܪܲܢ ܫܲܝܢܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ
܀
ܕܒܝܵܘܡܵܐ ܕܕܸܢܚܘܼܟ ܚܲܝܲܚ ܩܵܕ݇ܡܘܼܟ؛ ܘܦܵܠܛܲܚ ܠܐܘܼܪܚܘܼܟܼ ܐܲܝܟܼ ܨܸܒܼܝܵܢܘܼܟܼ
܀
ܒܝܲܕ ܐܘܿܫܲܥܢܹ̈ܐ ܡܵܘܕܲܚ ܠܫܸܡܘܼܟܼ؛ ܒܘܼܬ ܛܲܝܒܘܼܬܘܼܟܼ ܕܲܠܘܵܬ݂ ܓܸܢܣܲܢ
܀
ܕܙܸܕܠܘܿܢ ܪ̈ܲܚܡܘܼܟܼ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܲܢ؛ ܘܙܪܸܩܠܹܗ ܚܘܼܒܘܼܟܼ ܥܲܠ ܡܝܼܬܘܼܬܲܢ
܀
ܘܓܪܸܕܠܘܼܟܼ ܓܢܵܗܲܢ ܒܝܲܕ ܚܘܼܣܵܝܘܼܟܼ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܘܼܟܼ ܥܲܠ ܡܵܘܗܲܒܼܬܘܼܟܼ
܀
ܒܪܝܼـܟܼ ܐܝܼܩܵܪܘܼܟܼ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܐܲܬܪܘܼܟܼ؛ ܕܟܹܐ ܫܵܒܼܩܸܬܠܗ݇ܘܿܢ ܓܢܵܗܹ̈ܐ ܒܪ̈ܲܚܡܘܼܟܼ
܀
ܘܸܒܛܲܝܒܘܼܬܘܼܟܼ ܡܲܚܫܸܚ ܠܟܠܲܢ؛ ܕܡܵܘܕܲܚ ܘܣܵܓܼܕܲܚ ܠܐܲܠܵܗܘܼܬܘܼܟܼ
܀
ܘܸܠܡܵܪܘܼܬܘܼܟܼ ܒܟܠ ܥܕܵܢܵܬܹ̈ܐ؛ ܡܲܣܩܲܚ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܐܵܡܹܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ
܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

 

ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܕܐܘܼܪܗܵܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܲܪܟܵܐ

ܒܩܵܠ؛ ܫܪܵܪܵܐ ܓܲܠܝܵܐ (ܐܘܿ ܠܵܟܼ ܐܲܬܼܪܵܐ)

 

ܐ

ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܕܐܘܼܪܗܵܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ؛ ܡܩܘܼܒܠܹܐ ܠܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܒܟܠ ܚܲܕܘܼܬܵܐ؛

ܫܩܸܠܘܿܢ ܪܘܼܫܡܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵܐ؛ ܒܫܸܡܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܒܢܹܐܠܘܿܢ ܠܥܹܕܬܵܐ܀

ܒ

ܒܢܹܐܠܘܿܢ ܠܥܹܕܬܵܐ ܒܢܲܨܝܼܚܘܼܬܵܐ؛ ܐܵܢ̈ܝ݇ ܒܲܢܵܝܹ̈ܐ ܕܲܫܠܝܼܚܘܼܬܵܐ؛

ܟ̰ܸܕܠܘܿܢ ܐܲܪ̈ܚܹܐ ܠܐܵܗ݇ ܡܸܫܬܘܼܬܵܐ؛ ܕܠܲܝܬ ܐܲܝܟܼ ܕܝܼܘܿܗ̇ ܓܵܘ ܟܠ ܒܪܝܼܬܵܐ܀

ܓ

ܓܵܘ ܟܠ ܒܪܝܼܬܵܐ ܒܲܗܪܵܐ ܡܸܛܝܵܐ؛ ܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ ܗܹܒܼܝܼ ܩܸܛܥܝܵܐ؛

ܐܲܪܒܸܠܵܝܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐ ܘܚܸܕܝܵܐ؛ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܸܒܼܚܵܐ ܪܸܕܝܵܐ܀

ܕ

ܕܸܒܼܚܵܐ ܪܸܕܝܵܐ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܵܐ؛ ܒܟܝܵܢܵܐ ܘܩܢܘܿܡܵܐ ܐܵܕܵܡܵܝܵܐ؛

ܡܸܠܬܵܐ ܡܒܵܒܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ؛ ܒܚܲܕ݇ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܗ̇ܘ ܢܵܨܪܵܝܵܐ܀

ܗ

ܗ̇ܘ ܢܵܨܪܵܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ؛ ܕܩܸܡܠܹܗ ܡܩܲܒܼܪܵܐ ܕܚܲܕܸܬ ܨܲܠܡܵܐ؛

ܒܸܣܒܵܪܵܐ ܝܘܲܚ ܠܝܘܿܡ ܢܘܼܚܵܡܵܐ؛ ܕܚܵܙܲܚ ܠܝܼܫܘܿܥ ܘܥܲܡܹܗ ܫܠܵܡܵܐ܀

 

ܘ

ܘܥܲܡܹܗ ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡ ܒܘܼܣܵܡܵܐ؛ ܓܵܘ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ؛

ܥܲܡ ܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܗܵܘܹܐ ܣܵܗ݇ܡܵܐ؛ ܕܐܵܢܝܼ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܙܪܸܥܠܘܿܢ ܫܠܵܡܵܐ܀

ܙ

ܙܪܸܥܠܘܿܢ ܫܠܵܡܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ؛ ܕܩܒܸܠܘܿܢ ܡܝܼܫܘܿܥ ܗ̇ܘ ܫܲܪܝܼܪܵܐ

ܐܵܢܝܼ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܒܗܵܘܢܵܐ ܙܗܝܼܪܵܐ؛ ܟܲܕ ܡܘܼܟܪܸܙܠܘܿܢ ܚܸܙܘܵܐ ܬܗܝܼܪܵܐ܀

ܚ

ܚܸܙܘܵܐ ܬܗܝܼܪܵܐ ܗ̇ܘ ܫܲܦܝܼܪܵܐ؛ ܒܠܸܒܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܦܸܫܠܹܗ ܢܩܝܼܪܵܐ؛

ܠܩܲܝܣܵܐ ܕܙܩܝܼܦܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܐ݇ܣܝܼܪܵܐ؛ ܒܘܼܬ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܚܩܝܼܪܵܐ܀

ܛ

ܛܵܒܼܵܐ ܚܩܝܼܪܵܐ ܘܡܵܪܵܐ ܟܹܐܢܵܐ؛ ܡܲܫܦܸـܟܼ ܪ̈ܲܚܡܘܼܟܼ ܒܐܵܗܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ؛

ܠܟܸܢܫܲܢ ܙܠܝܼܡܵܐ ܠܵܐ ܒܩܵܢܘܿܢܵܐ؛ ܪܲܚܸܡ ܥܲܠܘܼܗܝ ܝܵܐ ܕܲܝܵܢܵܐ܀

ܝ

ܝܵܐ ܕܲܝܵܢܵܐ ܐܲܢ݇ܬ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ؛ ܠܥܹܕܬܲܢ ܘܐܘܼܡܬܲܢ ܗܘܝܼ ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ؛

ܠܲܝܬ ܠܲܢ ܚܲܝܠܵܐ ܘܠܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ؛ ܘܠܵܐ ܒܹܝܬ ܓܵܘܣܵܐ ܟܡܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ܀

ܟ

ܟܡܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܒܕܘܼܢܝܹܐ ܒܙܝܼܩܵܐ؛ ܐܵܗܵܐ ܫܲܒܼܛܵܐ ܝܵܐ ܙܲܕܝܼܩܵܐ؛

ܡܐܲܬܪܵܐ ܠܐܲܬܪܵܐ ܫܒܼܝܼܩܵܐ ܘܥَܪܝܼܩܵܐ؛ ܟܲܕ ܒܸܚܫܵܒܼܵܐ ܠܲܦܵܐ ܦܪܝܼܩܵܐ܀

ܠ

ܠܲܦܵܐ ܦܪܝܼܩܵܐ ܡܐܲܬܪܵܐ ܪܚܝܼܩܵܐ؛ ܓܵܘ ܟܠ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܫܸܠܝܵܐ ܘܫܬܝܼܩܵܐ؛

ܒܸܣܒܵܪܵܐ ܝܘܲܚ ܕܦܵܐܸܫ ܙܪܝܼܩܵܐ؛ ܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܡ̣ܢ ܦܵܪܘܿܩܵܐ܀

 

ܡ

ܡ̣ܢ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܲܚ ܒܠܸܒܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐ؛

ܕܗܵܘܹܐ ܫܠܵܡܵܐ ܘܫܲܝܢܵܐ ܡܬܝܼܚܵܐ؛ ܠܥܹܕܬܲܢ ܘܐܘܼܡܬܲܢ ܢܝܼܚܵܐ ܢܝܼܚܵܐ܀

ܢܢ

ܢܝܼܚܵܐ ܢܝܼܚܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܡܲܕܢܚܵܐ؛ ܬܲܒܲܥ ܗܵܘܲܚ ܠܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ؛

ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܬܪܝܼܨܲܬ ܫܘܼܒܼܚܵܐ؛ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܕܣܲܒܲܪ ܫܠܝܼܚܵܐ܀

ܣ

ܣܲܒܲܪ ܫܠܝܼܚܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܢܝܼܫܵܐ؛ ܒܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ؛

ܟܠ ܢܝܼܢܘܵܝܵܐ ܒܥܹܕܬܵܐ ܚܒܼܝܼܫܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܝܗَܘܼܕܵܝܵܐ ܥܲܡܵܐ ܫܓܼܝܼܫܵܐ܀

ܥ

ܥܲܡܵܐ ܫܓܼܝܼܫܵܐ ܘܣܲܝܦܵܐ ܓܪܝܼܫܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܒܲܪ ܡܲܬܲܝ ܠܢܝܼܢܘܹܐ ܪ݇ܚܝܼܫܵܐ؛

ܝܑܼܫܘܿܥ ܣܘܿܓܘܼܠ ܡܵܪܵܐ ܘܪܹܫܵܐ؛ ܪܹܫ ܡܲܠܟܘܼܬ݂ܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ܀

ܦ

ܦܝܼܫܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܡܥܘܼܒܵܐ ܒܬܘܼܠܵܐ؛ ܒܝܼـܹܕ ܪܘܼܚܵܐ ܓܘܼܫܡܵܐ ܫܩܝܼܠܵܐ؛

ܡܟܝܵܢܵܐ ܘܩܢܘܿܡܵܐ ܕܓܸܢܣܲܢ ܡܚܝܼܠܵܐ؛ ܒܚܲܕ݇ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܨܲܠܡܵܐ ܡܠܝܼܠܵܐ܀

ܨ

ܨܲܠܡܵܐ ܡܠܝܼܠܵܐ ܒܗܵܘܢܵܐ ܨܠܝܼܠܵܐ؛ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܡܘܼܬܒܼܵܐ ܟܠܝܼܠܵܐ؛

ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܣܩܝܼܠܵܐ؛ ܟܵܣܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܠܩܲܝܣܵܐ ܩܒ̇ܝܼܠܵܐ܀

ܩ

ܩܲܝܣܵܐ ܩܒ̇ܝܼܠܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܨܠܝܼܒܼܵܐ؛ ܫܠܝܼܚܵܐ ܣܗܝܼܕܵܐ ܘܡܲܬܲܝ ܟܬܝܼܒܼܵܐ؛

ܡܗܲܝܡܘܼܢܹܐ ܝܘܲܚ ܝܵܐ ܚܲܒܝܼܒܼܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ݇ ܫܸܬܠܵܐ ܪܲܥܕܵܐ ܢܨܝܼܒܼܵܐ܀

 

ܪ

ܪܲܥܕܵܐ ܢܨܝܼܒܼܵܐ ܗܸܟ̃ ܠܵܐ ܣܪܝܼܒܼܵܐ؛ ܪܵܚܡܵܐ ܪܚܝܼܡܵܐ ܛܵܒܼ ܚܲܒܝܼܒܼܵܐ؛

ܗ̇ܘ ܠܵܥܵܙܲܪ ܛܸܠܝܵܐ ܚܫܝܼܒܼܵܐ؛ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܩܲܒܼܪܵܐ ܫܸܠܝܵܐ ܘܫܟܼܝܼܒܼܵܐ܀

ܫ

ܫܸܠܝܵܐ ܘܫܟܼܝܼܒܼܵܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ؛ ܦܸܫܠܹܗ ܡܢܘܼܚܡܵܐ ܒܐܲܠܵܗܘܼܬܵܐ؛

ܛܸܒܵܐ ܡܛܹܐܠܹܗ ܠܐܘܿܪܗܵܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ؛ ܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܠܬܵܓܼ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ܀

ܬ

ܬܵܓܼ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ؛ ܩܘܼܒ̇ܠܵܐ ܐܲܒܼܓܲܪ ܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵܐ؛

ܦܸܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܵܐ ܚܕܵܐ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ؛ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ܀

 

 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

1‐ ܒܲܪ ܡܲܬܲܝ؛ ܝܵܘܢܵܢ ܢܒܼܝܼܵܐ. 2‐ ܓܡܝܼܪܵܐ؛ ܟܵܡܝܼܠ. 3‐ܙܗܝܼܪܵܐ؛ ܗܸܫܝܲܪ، ܒܚܲܡ. 4‐ ܚܲܒܝܼܒܼܵܐ؛ ܡܘܼܚܸܒܵܐ. 5‐ ܚܲܕܸܬ؛ ܚܘܼܕܸܬܠܹܗ. 6‐ ܛܸܒܵܐ؛ ܚܲܒܪܵܐ، ܒܵܗ݇ܣ. 7‐ ܣܲܒܲܪ؛ ܡܘܼܫܚܸܕܠܹܗ. 8‐ܣܲܒܼܪܵܐ؛ ܗܹܒܼܝܼ. 9‐ܨܠܝܼܠܵܐ؛ ܨܸܦܝܵܐ، ܕܸܟܼܝܵܐ. 10‐ ܪܵܚܡܵܐ؛ ܚܲܒܼܪܵܐ، ܕܘܿܣܬ. 11‐ ܪܲܥܕܵܐ؛ ܚܲܕܬܵܐ، ܬܵܙܵܐ. 12‐ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ؛ ܗܘܼܟܡܵܐ. 13‐ ܫܟܼܝܼܒܼܵܐ؛ ܕܡܝܼܟܼܵܐ. 14‐ ܬܗܝܼܪܵܐ؛ ܥܓ̰ܝܼܒܵܐ. 15‐ ܬܪܝܼܨܲܬ ܫܘܼܒܼܚܵܐ؛ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܕܚܝܼـܲܠ.

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܐܲܒܼܵܗܹ̈ܐ ܓ̰ܡܸܥܠܘܿܢ

ܒܩܵܠܵܐ؛ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܐܸܡ̈ܘܵܬ݂ܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼـܵܪܟܵܐ

 

ܐ

ܐܲܒܼܵܗܹ̈ܐ ܓ̰ܡܸܥܠܘܿܢ؛ ܒܥܸܠܝܼܬܵܐ ܝ݇ܬܸܒܼܠܘܿܢ. ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ؛ ܚܲܠܥܲܬ ܡܩܘܼܒܸܠܘܿܢ. ܒܩܵܒܲܠܬܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ؛ ܠܫܦܝܼܠܵܐ ܡܒܘܼܣܸܡܠܘܿܢ. ܒܒܲܗܪܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ؛ ܠܚܸܫܟܵܐ ܡܒܘܼܛܸܠܘܿܢ. ܠܫܲܒܼܥܝܼ ܘܬܪܹܝ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ؛ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܗ݇ܒܼܸܠܘܼܢ܀

ܒ

ܒܲܗܪܵܐ ܡܘܼܡܛܹܐܠܘܿܢ؛ ܡܫܲܕܪܹ̈ܐ ܡܲܟܝܼܟܹ̈ܐ. ܬܐܘܿܡܵܐ ܘܒܲܪ ܬܘܼܠܡܲܝ؛ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܫܒܼܝܼܚܹ̈ܐ. ܐܵܦ ܐܲܕܲܝ ܘܡܵܐܪܝܼ؛ ܡܫܲܒܼܥܝܼ ܘܬܪܹܝ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ. ܡܛܹܐܠܘܿܢ ܠܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ؛ ܠܵܐ ܣܩܝܼܕܹܐ ܘܟܟ̰ܝܼܚܹ̈ܐ. ܫܘܼܬܐܸܣܠܘܿܢ ܥܹܕܬܵܐ؛ ܠܢܝܼܢܘܵܝܹ̈ܐ ܒܪ̈ܝܼܟܹܐ܀

ܓ

ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ ܕܥܵܠܡܹ̈ܐ؛ ܦܵܚܸܠ ܠܚܛܝܼܵܬܲܢ. ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ؛ ܡܪܵܚܸܡ ܥܲܠ ܐܘܼܡܬܲܢ. ܦܲܪܦܘܼܠܹܚ ܒܝܼܘܼܟܼ؛ ܫܡܝܼܥ ܠܗ݇ܘܿܢ ܨܠܵܘܵܬܲܢ. ܕܪܝܼ ܚܘܼܒܵܐ ܘܫܠܵܡܵܐ؛ ܒܹܝܠ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܲܢ. ܥܠܲܝ̈ܡܲܢ ܘܥܠܲܝ̈ܡܵܬܲܢ؛ ܢܵܛܪܸܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵܬܲܢ܀

ܕ

ܕܸܢܚܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ؛ ܠܐܵܬܘܿܪ ܡܒܘܼܗܪܸܢܹܗ. ܫܲܒܼܛܵܐ ܢܝܼܢܘܵܝܵܐ؛ ܠܡܫܝܼܚܵܐ ܡܩܘܼܪܒܸܢܹܗ. ܠܓܸܢܣܵܐ ܕܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ؛ ܒܪܘܼܚܵܐ ܡܚܘܼܠܸܢܹܗ. ܩܵܛܘܿܠܹ̈ܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܠܸܒܵܝ ܡܚܘܼܫܟܸܢܹܗ. ܝܑܼܗܘܼܕܵܐ ܢܟܼܝܼܦܵܐ؛ ܠܡܵܪܹܗ ܡܙܘܼܒܸܢܹܗ܀

ܗ

ܗܲܕܟܼܵܐ ܟܲܕ ܓܼܠܸܒܠܘܿܢ؛ ܠܣܵܛܵܢܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܢܝܼܢܘܵܝܹ̈ܐ؛ ܕܥܒܼܸܕܠܘܿܢ ܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ. ܕܦܵܪܩܝܼ ܠܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ ܕܚܛܝܼܬܵܐ. ܒܨܵܘܡܵܐ ܘܒܨܠܘܿܬܵܐ؛ ܕܒܼܸܩܠܘܿܢ ܒܵܥܘܼܬܵܐ. ܘܨܝܼܕܠܘܿܢ ܠܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ؛ ܓܵܘ ܓܲܪܕܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ܀

ܘ

ܘܵܠܝܼܬܲܢ ܝܑܼܠܵܗ̇؛ ܕܦܵܠܚܲܚ ܒܕܸܟܼܝܘܼܬܵܐ. ܡܲܚܸܒܲܚ ܠܐܘܼܡܬܲܢ؛ ܒܟܠ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ. ܟܵܠܲܚ ܓܵܘ ܥܹܕܬܵܐ؛ ܒܟܠܵܗ̇ ܡܗܘܼܡܢܘܼܬܵܐ. ܒܘܼܬ ܚܘܼܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ؛ ܕܒܵܪܝܵܢܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ. ܥܹܕܬܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ؛ ܝܸܡܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ܀

ܙ

ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܐ݇ܣܸܩܠܹܗ؛ ܠܫܡܲܝܵܐ ܒܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ. ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܒܢܹܐܠܘܿܢ؛ ܥܹܕܬܵܐ ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ. ܥܹܕܬܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ؛ ܥܹܕܬܵܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܵܐ. ܦܠܸܚܠܘܿܢ ܒܕܸܟܼܝܘܼܬܵܐ؛ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܕܗܵܩܘܼܬܵܐ. ܠܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ؛ ܘܥܹܕܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ܀

ܚ

ܚܲܕܘܼܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ؛ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ. ܒܣܘܼܠܵܩܵܐ ܕܒܪܘܿܢܵܐ؛ ܦܨܸܚܠܘܿܢ ܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ. ܦܲܓܼܪܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ؛ ܡܝܘܼܩܪܵܐ ܒܥܲܠܠܵܢܹ̈ܐ. ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܦܫܝܼܡܹܐ؛ ܘܟܠܵܝ ܚܲܫܵܢܹ̈ܐ. ܛܘܼܪ ܙܲܝܬܹܐ ܚܩܝܼܪܵܐ؛ ܘܙܝܼܕܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ܀

ܛ

ܛܘܼܒܼܵܐ ܠܡܪܲܚܡܵܢܵܐ؛ ܘܠܫܒܼܵܒܼܵܐ ܡܲܚܒܵܢܵܐ. ܠܥܘܼܡܪܵܐ ܐܵܙܵܠ݇ܢܵܐ؛ ܘܨܠܘܿܬܵܐ ܡܨܲܠܝܵܢܵܐ. ܠܕܸܒܼܚܵܐ ܥܵܒܼܕܵܢܵܐ؛ ܘܨܵܘܡܵܐ ܨܵܝܡܵܢܵܐ. ܠܫܠܵܡܵܐ ܡܩܲܒܠܵܢܵܐ؛ ܘܠܸܒܹܗ ܡܕܲܟܼܝܵܢܵܐ. ܠܐ݇ܚܘܼܢܹܗ ܡܦܲܚܠܵܢܵܐ؛ ܘܠܓܢܵܗܹ̈ܐ ܫܵܒܼܩܵܢܵܐ܀

ܝ

ܝܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ؛ ܩܸܡܠܘܼܟܼ ܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܚܲܕ݇ܒܼܫܹܒܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ؛ ܡܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܚܲܫܵܐ. ܒܝܼـܹܗ ܒܸܥܒܼܵܕܵܐ؛ ܥܹܕܬܵܐ ܩܘܼܕܵܫܵܐ. ܠܲܚܡܵܐ ܒܹܐܟܼܵܠܵܐ؛ ܘܠܚܲܡܪܵܐ ܒܸܫܬܵܝܵܐ. ܠܗ̇ܘ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܕܸܡܵܐ؛ ܫܪܵܪܵܐ ܒܸܓܠܵܝܵܐ܀

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܚܲܝܸܠ ܡܵܪܲܢ

(ܕܲܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܠܝܲܙܕܝܼܢ ܪܲܒܵܐ)

 

ܚܲܝܸܠ ܡܵܪܲܢ ܐܝܼ̈ܕܹܐ ܕܲܦ̈ܫܲܛ؛ ܘܲܫܩܲܠ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܠܚܘܼܣܵܝ ܚܵܘ̈ܒܹܐ܀
ܐܲܫܘܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܕܲܒܼܟܼܠ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ؛ ܢܸܬ̈ܠܵܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܠܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܟܼ
܀
ܦܘܼܡܹ̈ܐ ܕܗܲܠܸܠܘ ܒܓܼܵܘ ܒܹܝܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ؛ ܐܲܫܘܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܸܙܡܲܪ ܫܘܼܒܼܚܵܐ
܀
ܐܸܕܼܢܹ̈ܐ ܕܲܫ̈ܡܲܥ ܩܵܠ ܬܸܫ̈ܒ̇ܚܵܬܼܵܟܼ؛ ܠܵܐ ܡܵܪܝ ܢܸܫ̈ܡܥܵܢ ܩܵܠ ܪܗܝܼܒܼܘܼܬܼܵܐ
܀
ܥܲܝ̈ܢܹܐ ܕܲܚܙܲܝ̈ ܚܢܵܢܵܟܼ ܪܲܒܵܐ؛ ܬܘܼܒܼ ܡܵܪܝ ܢܸܚ̈ܙܝܵܢ ܣܲܒܼܪܵܟܼ ܒܪܝܼܟܼܵܐ
܀
ܐܵܦ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܕܲܩܥܵܘ ܩܲܕܝܼܫ؛ ܪܲܟܸܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܹܐܡܲܪ ܩܘܼܫܬܵܐ
܀
ܪ̈ܓܼܠܹܐ ܕܗܲܠܸـܟܼ ܒܓܼܵܘ ܥܹ̈ـܕܵܬܼܵܐ؛ ܗܲܠܸـܟܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ
܀
ܦܲܓܼـܪܹ̈ܐ ܕܐܸܟܼܲܠܘ ܦܲܓܼܪܵܟܼ ܚܲܝܵܐ؛ ܚܲܕܸܬܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܼܬܹ̈ܐ
܀
ܟܸܢܫܲܢ ܕܣܵܓܼܹـܕܼ ܠܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܟܼ؛ ܐܲܣܓܵܐ ܠܘܵܬܹܗ ܟܠ ܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܝܼܢ
܀
ܘܥܲܡܲܢ ܢܩܵܘܸܐ ܚܘܼܒܵܟܼ ܪܲܒܵܐ؛ ܘܒܹܗ ܢܸܬܼܝܲܬܲܪ ܠܡܸܦܪܲܥ ܫܘܼܒܼܚܵܐ
܀
ܘܲܦܬܲܚ ܬܲܪܥܵܐ ܠܒܼܵܥܘܼܬܼ ܟܠܲܢ؛ ܘܬܸܥܘܿܠ ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܐܵܦ ܬܸܫܡܸܫܬܲܢ
܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܲܢܣܲܒܲܢ

ܒܝܲܕ ܡܵܪܝ ܛܝܼܡܵܬܹܐܘܿܣ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ

 

 

ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܲܢܣܲܒܲܢ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ؛

ܢܸܗܘܘܿܢ ܠܲܢ ܡܵܪܝ ܠܚܘܼܣܵܝ ܚܵܘܒܹ̈ܐ܀

ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܒܼܕܵܐ ܘܲܕܼܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ؛

ܐܲܢ݇ܬ̇ܘܼ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܥܵܠܡܹ̈ܐ܀

ܒܦܲܓܼܪܵܟܼ ܘܒܲܕܼܡܵܟܼ ܚܲܣܝܼܬ̇ ܘܲܫܒܲܩܬ̇؛

ܡܘܼܡܹ̈ܐ ܘܚܵܘܒܹ̈ܐ ܕܟܼܠ ܕܗܲܝܡܸܢܘ ܒܵܟܼ܀

ܐܲܫܘܵܐ ܠܟܼܠܲܢ ܕܲܒܼܓܸܠܝܵـܢܵܟܼ؛

ܒܦܵܪܹܗܣܝܼܐ ܢܸܦܘܿܩ ܠܐܘܼܪܥܵܟܼ܀

ܘܥܲܡ ܣܸܕܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܕܲܫܡܲܝܵـܢܹ̈ܐ؛

ܢܲܣܸܩ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܐܵܡܹܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܢܒܼܝܼܹ̈ܐ ܘܡܲܠܟܹ̈ܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܦܪܹܝܡ ܪܲܒܵܐ

 

 

ܢܒܼܝܼܹ̈ܐ ܘܡܲܠܟܹ̈ܐ ܐܸܬܼܪܲܓܼܪܲܓܼܘ ܗ݇ܘܵܘ؛ ܠܗܵܢܵܐ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܦܲܓܼܪܹܗ ܕܡܵܪܲܢ܀
ܕܝܲܗ݇ܒܼ ܗ݇ܘܵܐ ܦܲܓܼܪܹܗ ܠܥܹܕܲܬ݂ ܩܘܼܕܫܵܐ؛ ܘܲܡܩܲܕܫܵܐ ܠܹܗ ܒܕܸܚܠܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ܀
ܕܵܡܹܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܩܲܕܸܫ ܠܹܗ؛ ܠܕܲܗܒܼܵܐ ܕܥܵܐܹܠ ܠܟܼܘܼܪܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ܀
ܡܕܲܟܹ̇ܐ ܘܡܵܪܹܩ ܘܲܡܩܲܕܸܫ ܠܹܗ؛ ܘܗܵܘܹܐ ܡܵܐܢܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܘܼܬܵܐ܀
ܦܲܓܼܪܹܗ ܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ ܫܵܒܹܩ ܚܵܘܒܹ̈ܐ؛ ܘܲܕܼܡܹܗ ܡܚܲܣܹܐ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ܀
ܣܲܒܼܘ ܚܲܒܝܼܒܲܝ̈ ܐܲܟܼܘܿܠܘ ܡܸܢܹܗ؛ ܘܥܵܐܹܠ ܪܘܼܚܵܐ ܠܓܼܵܘ ܦܲܓܼܪ̈ܲܝܟ̇ܘܿܢ܀
ܗܲܝܡܸܢܘ ܐܲܚܲܝ̈ ܘܠܵܐ ܬܸܬ݂ܦܲܠܓܼܘܼܢ؛ ܘܟܼܠ ܕܠܵܐ ܡܗܲܝܡܸܢ ܓܠܝܼܙ ܡ̣ܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ܀
ܬܵܘܕܝܼܬ݂ܵܐ ܠܹܗ ܘܠܐܲܒܼܵܐ ܕܫܲܠܚܹܗ؛ ܘܲܠܪܘܼܚ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܐܘܼܦ ܐܲܚܢܲܢ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ

ܒܩܵܠܵܐ؛ ܩܘܼܡ ܫܲܩܝܵܐ.

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼـܵܪܟܵܐ

 

ܐ

ܐܘܼܦ ܐܲܚܢܲܢ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛ ܡܨܵܠܲܚ ܨܠܘܿܬܵܐ.

ܡ̣ܢ ܒܵܒܵܐ ܛܵܠܒܲܚ ܒܘܼܪܟ̇ܬܵܐ؛ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ.

ܕܢܵܛܸܪ ܠܐܘܼܡܬܲܢ ܡ̣ܢ ܛܠܵܩܬܵܐ ܒܟܠ ܟܹܐܢܘܼܬܵܐ.

ܘܫܵܩܸܠ ܠܚܲܫܹ̈ܐ ܘܥܵܩܵܬܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܲܝܬܵܐ܀

ܒ

ܒܸܬ ܣܵܓܼܕܲܚ ܠܘܼܟܼ ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܢܝܼܢܘܵܝܵܐ.

ܗܲܒ݂݇ܠ ܠܫܹܐܠܵܬܲܢ ܦܘܼܢܵܝܵܐ؛ ܒܫܸܡ ܢܵܨܪܵܝܵܐ.

ܠܚܛܝܼܬܲܢ ܦܲܚܸܠ ܥܸܠܵܝܵܐ؛ ܒܐܝܼܡܵܡ ܘܠܸܠܝܵܐ.

ܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ؛ ܠܐܵܕܵܡܵܝܵܐ܀

ܓ

ܓܵܘ ܠܸܒܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܥܠܲܝܡܵܐ؛ ܚܘܼܒܵܐ ܘܫܠܵܡܵܐ.

ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ؛ ܚܲܕܸܬ ܨܲܠܡܵܐ.

ܕܩܸܡܠܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܪܘܼܡܪܵܡܵܐ؛ ܩܥܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ.

ܚܲܕܘܼܬܵܐ ܒܝܘܿܡ ܢܘܼܚܵܡܵܐ؛ ܠܟܠ ܚܲܕ݇ ܙܠܝܼܡܵܐ܀

ܕ

ܕܲܒܲܪ ܠܐܸܠܦܵܐ ܠܲܠܡܹܐܢܵܐ؛ ܝܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ.

ܠܡܲܠܵܚܵܐ ܨܸܗܝܵܐ ܘܟܦܝܼܢܵܐ؛ ܥܒܼܘܿܕ ܢܸܨܚܵܢܵܐ.

ܪܲܚܸܡ ܠܥܲܡܲܢ ܡܸܣܟܹܢܵܐ؛ ܘܗܲܒܼ݇ܠ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ.

ܒܕܸܡܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܡܚܲܣܝܵܢܵܐ؛ ܕܒܪܵܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ܀

ܗ

ܗܵܘܹܐ ܫܸܡܘܼܟܼ ܩܲܕܝܼܫܵܐ؛ ܡܵܪܵܐ ܘܪܹܫܵܐ.

ܦܲܨܝܼ ܠܐܘܼܡܬܲܢ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܵܐ؛ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܫܓܼܝܼܫܵܐ.

ܡܗܲܝܸܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܚܲܠܵܫܵܐ؛ ܘܡܲܡܛܝܼ ܠܢܝܼܫܵܐ.

ܒܦܸܣܩܵܐ ܕܥܸܪ̈ܒܘܼܟܼ ܝ݇ܠܹܗ ܚܒܼܝܼܫܵܐ؛ ܟܠ ܚܵܫܘܿܫܵܐ܀

ܘ

ܘܲܢܦܲܩܘ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܒܝܘܼܒܵܒܼܵܐ؛ ܠܥܝܼܠܵܐ ܪܟܝܼܒܼܵܐ.

ܦܬܘܼܚ ܓܲܙܘܼܟܼ ܩܵܕ݇ܡ ܢܵܣܘܿܒܼܵܐ؛ ܝܵܐ ܚܲܒܝܼܒܼܵܐ.

ܫܡܝܼܥ ܩܵܠܵܐ ܕܟܠ ܬܲܝܵܒܼܵܐ؛ ܥܠܲܝܡܵܐ ܘܣܵܒܼܵܐ.

ܡܲܫܦܸـܟܼ ܪ̈ܲܚܡܘܼܟܼ ܝܵܐ ܛܵܒܼܵܐ؛ ܠܟܠ ܚܲܝܵܒܼܵܐ܀

ܙ

ܙܲܡ ܩܵܠܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܠܩܲܝܣܵܐ ܡܬܝܼܚܵܐ.

ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܠܸܒܵܝ̈ܗܝ ܓܢܝܼܚܵܐ؛ ܘܓܲܝܵܣܵܐ ܠܚܵܐ.

ܦܸܫܠܹܗ ܕܒܼܝܼܚܵܐ ܢܲܨܝܼܚܵܐ؛ ܓܵܘ ܡܲܕܢܚܵܐ.

ܒܸܬ ܣܵܓܼܕܲܚ ܠܡܲܠܟܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܒܠܸܒܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐ܀

ܚ

ܚܙܵܘ ܟܵܘܟܼܒܼܵܐ ܣܵܓܼܕܲܝ̈ ܢܘܼܪܵܐ؛ ܠܙܝܼܘܵܐ ܬܗܝܼܪܵܐ.

ܝܑܼܫܘܿܥ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ ܒܲܫܪܵܪܵܐ؛ ܕܠܵܐ ܚܟܲܡ ܓܲܒܼܪܵܐ.

ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ؛ ܒܐܲܒܼܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ.

ܠܝܼܫܘܿܥ ܒܪܘܿܢܵܐ ܒܘܼܟܼܪܵܐ ܩܪܵܐ؛ ܒܗܵܘܢܵܐ ܥܝܼܪܵܐ܀

ܛ

ܛܵܒܼܵܐ ܚܘܼܒܹܗ ܒܲܒܼܪܵܐ ܓܠܵܐ؛ ܠܨܲܠܡܵܐ ܡܠܝܼܠܵܐ.

ܒܢܵܐ ܗܲܝܟ̇ܠܵܐ ܒܥܘܼܒܵܐ ܒܬܘܼܠܵܐ؛ ܕܠܵܐ ܒܘܼܠܒܵܠܵܐ.

ܐܸܬ݂ܚܲܪܲܪ ܓܸܢܣܲܢ ܡܚܝܼܠܵܐ؛ ܩܛܲܪ ܬܲܛܠܝܼܠܵܐ.

ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܡܵܪܵܐ ܓܵܒܼܘܿܠܵܐ؛ ܕܣܵܡ ܠܹܗ ܟܠܝܼܠܵܐ܀

ܝ

ܝܲܗ݇ܒܼ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܠܓܲܝܵܣܵܐ؛ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܦܣܵܣܵܐ.

ܐܸܕܝܘܿܡ݇ ܥܲܡܝܼ ܒܦܲܪܕܲܝܣܵܐ؛ ܒܗܵܘܸܬ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ.

ܦܸܫܠܹܗ ܡܩܘܼܒ̇ܠܵܐ ܒܩܘܼܠܵܣܵܐ؛ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܒܩܲܝܣܵܐ.

ܣܵܡ ܒܥܹܕܬܵܐ ܗܵܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ؛ ܒܛܵܟܼܣܵܐ ܣܒܼܝܼܣܵܐ܀

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܟܠ ܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼـܵܪܟܵܐ

 

ܐ

ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܟܠ ܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ؛ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܪܹܫܵܐ ܘܡܵܪܵܐ܀
ܒ

ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܒܼܸܫܠܹܗ ܦܲܓܼܪܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘܟܠܹܗ ܫܪܵܪܵܐ܀

ܓ

ܓܵܘܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ ܕܪܹܐܠܹܗ ܫܠܵܡܵܐ؛ ܙܥܘܿܪܵܐ ܘܓܘܼܪܵܐ ܫܩܸܠܘܿܢ ܣܵܗ݇ܡܵܐ܀

ܕ

ܕܡܵܐ ܙܲܟܵܝܵܐ ܠܩܲܝܣܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ؛ ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪܲܢ ܦܸܫܠܹܗ ܢܫܝܼܦܵܐ܀

ܗ

ܗܵܘܲܚ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܘܒܢܵܬܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛ ܒܨܵܘܡܵܐ ܘܨܠܘܿܬܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ܀

ܘ

ܘܲܪܕܵܐ ܢܨܝܼܒܼܵܐ ܒܓܲܢܬܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ؛ ܡܲܬܲܝ ܒܚܕܲܬܵܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܟܬܝܼܒܼܵܐ܀

ܙ

ܙܵܡܪܲܚ ܟܠܲܢ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛ ܒܠܸܒܵܐ ܕܸܟܼܝܵܐ ܘܐܸܢܝܲܬ ܨܦܝܼܬܵܐ܀

ܚ

ܚܘܼܒܵܐ ܘܫܠܵܡܵܐ ܫܵܪܹܐ ܒܥܹܕܬܵܐ؛ ܐܵܦ ܚܲܕܘܼܬܵܐ ܓܵܘܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ܀

ܛ

ܛܘܼܒܼܵܐ ܠܠܸܒܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܕܸܟܼܝܵܐ؛ ܒܫܵܡܥܹܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܗܵܘܢܵܐ ܫܲܦܝܵܐ܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܐܲܚܢܲܢ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ

ܒܩܵܠܵܐ؛ ܐܘܿ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵܐ

 

ܐ

ܐܲܚܢܲܢ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ؛ ܡܗܲܝܡܘܼܢܹܐ ܝܘܲܚ ܒܓܠܝܼܠܵܝܹ̈ܐ.

ܬܪܸܥܣܲܪ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܢܵܨܪ̈ܵܝܹܐ؛ ܠܥܹܕܬܲܢ ܗ݇ܘܹܐܠܘܿܢ ܒܲܢܵܝܹ̈ܐ܀

ܒ

ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܵܐ؛ ܦܲܓܼܪܵܐ ܫܩܝܼܠܵܐ ܡ̣ܢ ܒܬܘܼܠܬܵܐ.

ܫܸܪܝܵܐ ܒܗܲܝܟܠܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ؛ ܩܢܘܿܡܵܐ ܘܟܝܵܢ ܐܲܠܵܗܘܼܬܵܐ܀

ܓ

ܓܵܘ ܥܹܕܬܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܘܣܲܒܼܪܵܐ؛ ܒܩܝܵܡܬܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܓܵܘ ܩܲܒܼܪܵܐ.

ܓܠܵܐ ܚܘܼܒܹܗ ܐܲܒܼܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ؛ ܠܓܸܢܣܵܐ ܕܐܵܕܵܡ ܒܲܫܪܵܪܵܐ܀

ܕ

ܕܸܟܼܝܘܼܬܵܐ ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵܐ؛ ܨܵܘܡܵܐ ܘܨܠܘܿܬܵܐ ܘܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ.

ܘܵܠܹܐ ܩܵܬܲܢ ܒܢܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ؛ ܕܢܵܛܪܲܚ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܟܠ ܨܸܦܝܘܼܬܵܐ܀

ܗ

ܗܵܘܹܐ ܫܸܡܘܼܟܼ ܩܲܕܝܼܫܵܐ؛ ܬܪܸܥܣܲܪ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܦܪܝܼܫܵܐ.

ܠܡܲܬܝܼܵܐ ܒܣܝܼܥܬܵܐ ܚܒܼܝܼܫܵܐ؛ ܝܑܼܗܘܼܕܵܐ ܢܟܼܝܼܦܵܐ ܘܫܓܼܝܼܫܵܐ܀

ܘ

ܘܵܝܵܐ ܠܝܼܗܘܼܕܵܐ ܫܢܝܼܙܵܐ؛ ܚܲܕ݇ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܒܲܪܘܼܙܵܐ.

ܡܙܘܼܒ̇ܢܵܐ ܠܡܵܪܹܗ ܒܝܲܕ ܙܘܼܙܵܐ؛ ܘܡ̣ܢ ܣܝܼܥܬܵܐ ܛܪܝܼܕܵܐ ܠܡܲܪܙܵܐ܀

ܙ

ܙܲܒܼܢܵܐ ܝܠܹܗ ܕܲܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ؛ ܩܵܐ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܘܐܘܼܡܬܵܐ.

ܠܲܝܬ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܒܒܲܪܒܲܙܬܵܐ؛ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܚܠܵܨܬܵܐ܀

ܚ

ܚܘܼܒܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ؛ ܠܟܸܣ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܒܥܘܼܓ̰ܵܒܵܐ.

ܓ̰ܵܪܒܲܚ ܕܡܲܚܸܒܲܚ ܪܵܒܵܐ؛ ܠܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܠܸܒܵܐ܀

ܛ

ܛܘܼܒ݂ܵܐ ܠܥܵܒܼܕܵܢܹܐ ܕܫܠܵܡܵܐ؛ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ.

ܐܝܼܬܠܲܢ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ؛ ܥܲܡܹܗ ܥܵܒܼܕܲܚ ܒܘܼܣܵܡܵܐ܀

ܝ

ܝܵܠܦܲܚ ܡܝܼܫܘܿܥ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ؛ ܕܝܵܕܥܲܚ ܟܡܵܐ ܝܠܹܗ ܡܣܲܒ̇ܪܵܢܵܐ.

ܕܸܒܼܚܵܐ ܗ݇ܘܹܐܠܹܗ ܘܩܘܼܪܒܵܢܵܐ؛ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܘܲܡܚܲܣܝܵܢܵܐ܀

ܟ

ܟܵܗܢܘܼܬܵܐ ܒܲܣܝܵܡ ܐܝܼܕܵܐ؛ ܓܵܘ ܥܹܕܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܠܲܡܦܹܝܕܵܐ.

ܬܐܘܿܡܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ؛ ܕܐܵܙܸܠ ܠܗܸܢܕܘܿ ܟܲܕ ܦܩܝܼܕܵܐ܀

ܠ

ܠܸܒܲܢ ܗܵܘܹܐ ܡܘܼܪܝܸܣܵܐ؛ ܒܗ̇ܘ ܚܘܼܒܵܐ ܕܪܵܚܡܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ.

ܪܵܚܩܲܚ ܡ̣ܢ ܐܵܟܸܠܩܲܪܨܵܐ؛ ܠܥܒܼܵܕܲܢ ܥܵܒܼܕܲܚ ܬܘܼܪܵܨܵܐ܀

ܡ

ܡܵܪܝܵܐ ܙܪܝܼܥ ܓܵܘܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ܆ ܚܘܼܒܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܘܣܲܙܓܲܪܬܵܐ.

ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܘܼܬܵܐ ܡܲܪܝܼܪܬܵܐ؛ ܡܫܲܚܠܸܦ ܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܪܵܚܡܘܼܬܵܐ܀

ܢܢ

ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܗܵܩܘܼܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܒܸܬ ܣܵܓܼܕܲܚ ܠܘܼܟܼ ܢܲܨܝܼܚܵܐ.

ܒܸܬ ܛܵܠܒܲܚ ܒܠܸܒܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐ؛ ܕܡܗܵܕܸܬ ܠܥܹܕܬܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ܀

ܣ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܙܪܸܥܠܘܿܢ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ؛ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܚܲܢܵܢܵܐ.

ܓܸܢܣܵܐ ܕܐܵܕܵܡ ܥܲܦܪܵܢܵܐ؛ ܡܦܘܼܪܸܩܠܘܿܢ ܡ̣ܢ ܣܵܛܵܢܵܐ܀

ܥ

ܥܹܕܬܵܐ ܒܣܵܗ̈ܕܹܐ ܡܣܘܼܩܸܠܬܵܐ؛ ܒܥܒܼܵܕܹܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܡܫܘܼܦܪܸܢܬܵܐ.

ܐܲܝܟ ܘܲܪ̈ܕܹܐ ܒܓܵܘܵܐ ܕܓܲܢܬܵܐ؛ ܒܫܘܼܦܪܵܐ ܘܪܹܝܚܵܐ ܡܘܼܒܣܸܡܬܵܐ܀

ܦ

ܦܵܘܠܘܿܣ ܣܵܗܕܵܐ ܛܲܢܵܢܵܐ؛ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܘܲܡܦܲܫܩܵܢܵܐ.

ܠܟܠ ܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪܵܐ ܡܣܲܒܪܵܢܵܐ؛ ܠܫܸܡܵܐ ܕܡܵܪܹܗ ܡܩܲܠܣܵܢܵܐ܀

ܨ

ܨܦܵܝܝܼ ܪܵܚܛܲܚ ܒܸܫܒܼܝܼܠܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ݇ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܨܲܠܝܼܠܵܐ.

ܗܲܝܸܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܟܠ ܡܚܝܼܠܵܐ؛ ܕܓܵܘ ܦܸܣܩܘܼܟܼ ܦܵܐܹܫ ܩܒ̇ܝܼܠܵܐ܀

ܩ

ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܗܲܝܡܲܢܬܵܐ ܡܣܘܼܦܝܵܐ ܒܫܠܝܼܚܵܐ.

ܓܵܘ ܐܘܿܪܗܵܝ ܬܲܪܥܵܐ ܦܬܝܼܚܵܐ؛ ܪܘܼܚܩܘܼܕܫܵܐ ܬܵܡܵܐ ܦܠܝܼܚܵܐ܀

ܪ

ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܵܥܲܚ ܩܲܕܝܼܫܵܐ؛ ܕܦܵܪܩܸܬ ܠܓܸܢܣܲܢ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܵܐ.

ܐܲܝܟܼ ܐܲܬܪܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܫܓܼܝܼܫܵܐ؛ ܒܩܵܠܵܐ ܕܝܵܘܢܵܢ ܕܵܪܘܼܫܵܐ܀

ܫ

ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܘܼܟܼ ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܒܟܵܪܘܿܙܘܼܬܵܐ ܕܥܸܒܼܪܵܝܵܐ.

ܦܘܼܪܸܩܠܘܼܟܼ ܠܟܠ ܢܝܼܢܘܵܝܵܐ؛ ܐܲܝܟ ܒܵܒܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ܀

ܬ

ܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ ܒܢܝܼܢܘܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ؛ ܪܵܚܩܲܚ ܐܘܼܦ ܐܲܚܢܲܢ ܡܚܛܝܼܬܵܐ.

ܒܨܵܘܡܵܐ ܘܨܠܘܿܬܵܐ ܘܒܵܥܘܼܬܵܐ؛ ܥܵܒܼܕܲܚ ܟܠܲܢ ܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ܀
♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

 

ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܝܼܬ݂ܝܵܐ ܓܢܝܼܙܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ

ܒܩܵܠܵܐ؛ ܐܘܼܡܵܢܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ

 

ܐ

ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܝܼܬ݂ܝܵܐ ܓܢܝܼܙܵܐ؛ ܬܲܓܵܪܵܐ ܘܥܲܬܝܼܪ ܓܲܙܵܐ.
ܪܵܚܸܡ ܠܥܲܡܵܐ ܠܵܥܘܿܙܵܐ؛ ܕܢܸܗܘܸܐ ܗܲܕܵܡܵܐ ܙܪܝܼܙܵܐ.
ܚܘܼܒܘܼܟܼ ܡܲܫܦܸܟܼ ܠܟܠ ܫܢܝܼܙܵܐ؛ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܕܟܵܪܘܿܙܵܐ.
ܕܡܲܬܪܸܐ ܠܟܠ ܠܸܒܵܐ ܒܪܝܼܙܵܐ؛ ܕܗܵܘܹܐ ܒܥܹܕܬܵܐ ܥܲܙܝܼܙܵܐ
܀
ܒ

ܒܘܼܟܼܪܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܫܡܲܝܵܢܵܐ؛ ܡܲܫܦܸܟܼ ܪ̈ܲܚܡܘܼܟܼ ܚܲܢܵܢܵܐ.

ܠܓܸܢܣܵܐ ܕܐܵܕܵܡ ܥܲܦܪܵܢܵܐ؛ ܢܛܘܿܪ ܠܐܘܼܡܬܲܢ ܡ̣ܢ ܐܵܒܼܕܵܢܵܐ.

ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܲܢ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܐܸܠܦܵܐ ܕܠܵܐ ܐܹܘܩܝܼܢܵܐ.

ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܘܡܵܪܵܐ ܟܹܐܢܵܐ؛ ܕܲܒܲܪ ܠܥܲܡܲܢ ܠܲܠܡܹܐܢܵܐ܀

ܓ

ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ ܪܹܫܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ ܒܒܹܝܬܠܚܸܡ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ.

ܡ̣ܢ ܡܲܪܝܲܡ ܒܪܵܬܵܐ ܒܬܘܼܠܬܵܐ؛ ܒܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܡܫܘܼܕܪܵܐ ܡܸܠܬܵܐ.

ܩܒܝܼܠܵܐ ܫܸܡܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ؛ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܘܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܒܫܵܘܝܘܼܬܵܐ.

ܒܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܡܫܝܼܚܘܼܬܵܐ؛ ܚܸܙܝܵܐ ܒܗܲܝܟܠܵܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܘܼܠܬܵܐ܀

 

ܕ

ܕܘܼܟܣܵܐ ܘܥܘܼܬ݂ܪܵܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ؛ ܥܒܼܲܕ ܥܲܬܝܼܪܵܐ ܠܡܸܣܟܹܢܵܐ.

ܢܚܸܬ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܠܥܘܼܕܪܵܢܵܐ؛ ܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܗ̇ܘ ܛܲܢܵܢܵܐ.

ܠܒܼܸܫܠܹܗ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܸܟܝܵܢܵܐ؛ ܕܥܵܒܼܸܕ ܠܓܸܢܣܲܢ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ.

ܡܓܹܒܲܢ ܗ݇ܘܹܐܠܹܗ ܕܘܼܟܼܪܵܢܵܐ؛ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܘܲܡܥܲܕܪܵܢܵܐ܀

ܗ

ܗܘܼܠܵܠܵܐ ܙܵܡܪܲܚ ܒܥܹܕܬܵܐ؛ ܘܢܲܣܸܩ ܟܠܲܢ ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ.

ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܒܐܵܘܝܘܼܬܵܐ؛ ܢܙܲܝܲܚ ܚܲܓܵܐ ܒܲܨܠܘܿܬܵܐ.

ܒܐܝܼܩܵܪܵܐ ܢܩܲܪܸܒܼ ܣܸܓܼܕܬܵܐ؛ ܠܝܼܫܘܿܥ ܪܲܒܵܐ ܕܡܵܪܘܼܬܵܐ.

ܛܵܠܒܲܚ ܒܫܸܡ ܐܲܠܵܗܘܼܬܵܐ؛ ܚܘܼܒܵܐ ܘܫܠܵܡܵܐ ܓܵܘ ܥܹܕܬܵܐ܀

ܘ

ܘܲܣܩܘܼܬܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܒܸܬ ܥܵܒܼܕܲܚ ܒܟܠ ܙܘܼܝܵܚܵܐ.

ܣܸܓܼܕܬܵܐ ܢܩܲܪܸܒܼ ܠܢܲܨܝܼܚܵܐ؛ ܕܗ݇ܘܹܐܠܹܗ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܘܕܸܒܼܚܵܐ.

ܘܫܲܕܲܪ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܪܘܼܚܵܐ؛ ܕܡܗܵܕܹܐ ܠܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ.

ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܗ̇ܘ ܚܲܬܢܵܐ ܫܒܼܝܼܚܵܐ؛ ܕܲܓܼܒܼܵܐ ܠܡܵܪܝ ܫܸܡܥܘܿܢ ܫܠܝܼܚܵܐ܀

ܙ

ܙܲܗܝܘܼܬܵܐ ܐܲܠܒܼܸܫ ܠܥܹܕܬܵܐ؛ ܒܕܵܪܵܐ ܩܲܕܡܵܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܵܐ.

ܢܝܼܢܘܵܝܵܐ ܒܐܘܼܪܗܵܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ؛ ܚܙܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵܐ.

ܠܒܹܝܬܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܡܛܵܬ ܫܠܝܼܚܘܼܬܵܐ؛ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܒܐܵܘܝܘܼܬܵܐ.

ܩܘܼܪܒܸܢܘܿܢ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ؛ ܦܠܸܚܠܘܿܢ ܓܵܘ ܟܲܪܡܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ܀

ܚ

ܚܲܙܵܪܵܐ ܥܪܲܩ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ؛ ܝܑܼܫܘܿܥ ܕܲܥܒܲܕ ܬܸܕܡܘܿܪܬܵܐ.

ܟܸܢܫܵܐ ܕܲܚܙܵܐ ܟܹܐܢܘܼܬܵܐ؛ ܫܲܒܲܚܘ ܠܝܼܫܘܿܥ ܒܫܵܘܝܘܼܬܵܐ.

ܚܲܪܲܪ ܠܟܝܵܢܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܥܲܒܼܕܘܼܬܵܐ ܕܲܚܛܝܼܬܵܐ.

ܘܐܲܩܢܝܼ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܚܘܼܕܵܬ݂ܵܐ؛ ܠܟܠܹܗ ܓܸܢܣܲܢ ܡܵܝܘܿܬܵܐ܀

ܛ

ܛܲܢܵܢܵܐ ܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ؛ ܩܵܡ ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܟܲܕ ܛܲܠܝܘܿܣ.

ܒܪܝܼܟܼܬܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܒܹܝܬ ܦܲܛܪܘܿܣ؛ ܘܥܲܡܵܝ ܣܲܪܓܝܼܣ ܘܡܵܪܝ ܒܵܟܘܿܣ.

ܒܲܪ ܨܲܒܵܥܹ̈ܐ ܐܵܓܼܝܼܘܿܣ؛ ܒܟܼܘܿܪ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܐܸܣܛܲܦܵܢܘܿܣ.

ܫܠܝܼܚܵܐ ܓܲܒܼܝܵܐ ܡܵܪܝ ܦܵܘܠܘܿܣ؛ ܡܵܪܝ ܒܵܒܲܝ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓܼܘܿܣ܀

ܝ

ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ؛ ܒܟܼܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܵܐ ܡܸܬܩܲܕܫܵܐ.

ܕܠܵܐ ܒܹܝܬ ܓܵܘܣܵܐ ܘܟܘܼܢܵܫܵܐ؛ ܕܠܵܐ ܡܲܥܡܪܵܐ ܘܠܸܒܵܐ ܫܓܼܝܼܫܵܐ.

ܒܪܵܐ ܡܬ݂ܘܿܡܵܝܵܐ ܘܩܲܕܝܼܫܵܐ؛ ܫܵܘܙܸܒܼ ܠܥܹܕܬܲܢ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܵܐ.

ܒܵܥܹܝܢܲܢ ܒܗܵܘܢܵܐ ܟܢܝܼܫܵܐ؛ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ܀

ܝܐ

ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ؛ ܣܵܡ ܒܪܹܫܵܐ ܕܗ̇ܘ ܡܲܠܦܵܢܵܐ.

ܕܢܸܗܘܸܐ ܠܟܪܝܼܗܵܐ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ؛ ܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܘܒܘܼܝܵܢܵܐ.

ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ ܡܚܲܣܝܵܢܵܐ؛ ܝܲܗ݇ܒܼ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܠܥܘܼܗܕܵܢܵܐ.

ܣܵܡ ܒܥܹܕܬܵܐ ܗܵܢ ܪܲܗܒܼܘܿܢܵܐ؛ ܠܥܘܼܕܼܪܵܢ ܓܸܢܣܲܢ ܥܲܦܪܵܢܵܐ܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܐܝܼܬܠܲܢ ܗܹܒܼܝܼ

ܒܩܵܠܵܐ؛ ܐܲܒ݂ܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼـܵܪܟܵܐ

 

ܐ

ܐܝܼܬܠܲܢ ܗܹܒܼܝܼ؛ ܒܝܼܘܼܟܼ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܦܵܪܘܿܩܵܐ؛

ܕܦܵܚܠܸܬ ܓܢܵܗܲܢ؛ ܐܵܦ ܚܛܝܼܵܬܲܢ؛ ܝܵܐ ܫܵܒܼܘܿܩܵܐ.

ܕܦܲܓܼܪܘܼܟܼ ܐ݇ܟܼܸܠܲܢ؛ ܘܕܸܡܘܼܟܼ ܫܬܹܐܠܲܢ؛ ܝܵܐ ܙܲܕܝܼܩܵܐ؛

ܕܸܒܼܚܵܐ ܗ݇ܘܹܐܠܘܼܟܼ؛ ܒܘܼܬ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܲܢ؛ ܟܲܕ ܠܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ܀

ܒ

ܒܪܘܿܢܵܐ ܣܵܘܓܘܼܠ؛ ܦܸܫܠܘܼܟܼ ܩܸܪܝܵܐ؛ ܡܒܵܒܵܐ ܡܥܲܠܝܵܐ؛

ܠܒܼܸܫܠܘܼܟܼ ܦܲܓܼܪܵܐ؛ ܐܵܕܵܡܵܝܵܐ؛ ܝܑܼܫܘܿܥ ܙܵܗܝܵܐ.

ܒܝܲܕ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ؛ ܫܠܵܡܵܐ ܠܡܲܪܝܲܡ؛ ܝܸܡܘܼܟܼ ܕܸܪܝܵܐ؛

ܫܸܡܘܼܟܼ ܩܸܪܝܵܐ؛ ܥܲܡܵܢܘܼܐܹܝܠ؛ ܒܢܒܼܝܼـܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ܀

ܓ

ܓܸܢܣܵܐ ܕܐܵܕܵܡ؛ ܟܲܕ ܒܸܣܒܵܪܵܐ؛ ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܡܫܡܲܝܵܐ؛

ܕܥܵܒܼܸܕ ܪ̈ܲܚܡܹܐ؛ ܒܵܒܵܐ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ؛ ܒܢܒܼܝܼـܵܐ ܓܲܠܝܵܐ.

ܟܠ ܢܒܼܝܼܘܼܬܵܐ؛ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ؛ ܟܲܕ ܡܘܼܕܥܝܼܵܐ؛

ܐܸܬܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܗܲܝܡܘܼܢܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܒܚܹܝܠ ܥܸܠܵܝܵܐ܀

ܕ

ܕܲܗܒܼܵܐ ܘܡܘܼܪܵܐ؛ ܘܥܲܡܵܝ ܠܒܼܘܿܢ݇ܬܵܐ؛ ܚܕܵܐ ܡܵܘܗܲܒܼܬܵܐ؛

ܠܝܼܫܘܿܥ ܙܥܘܿܪܵܐ؛ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ ܒܐܘܼܪܹܐ؛ ܟܲܕ ܡܘܼܩܪܸܒܼܬܵܐ.

ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ؛ ܣܓܼܸܕܠܘܿܢ ܠܒܪܘܿܢܵܐ؛ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܵܐ؛

ܡܲܪܝܲܡ ܘܝܵܘܣܸܦ؛ ܟܲܕ ܒܸܚܙܵܝܵܐ؛ ܠܐܵܗ݇ ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ܀

ܗ

ܗܲܝܟܠܵܐ ܗ݇ܘܹܐܠܹܗ؛ ܦܲܓܼܪܵܐ ܫܩܝܼܠܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ؛

ܠܒܪܘܿܢܵܐ ܡܸܠܬܵܐ؛ ܕܦܸܫܠܹܗ ܡܫܘܼܕܪܵܐ؛ ܒܐܲܒܼܵܗܘܼܬܵܐ.

ܠܒܼܸܫܠܹܗ ܦܲܓܼܪܲܢ؛ ܘܦܸܫܠܹܗ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ؛ ܡܝܸܡܵܐ ܒܬܘܼܠܬܵܐ؛

ܘܥܵܒܼܸܕ ܚܹܐܪܵܐ؛ ܠܟܝܵܢ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܲܢ؛ ܡ̣ܢ ܥܲܒܼܕܘܼܬܵܐ܀

ܘ

ܘܲܥܕܵܐ ܡܸܛܝܵܐ؛ ܢܒܼܝܼܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ؛ ܓܠܵܐ ܬܸܕܡܘܿܪܬܵܐ؛

ܓܲܢܬܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ؛ ܒܝܵܗَܒܼܵܐ ܦܹܐܪܹ̈ܐ؛ ܒܕܘܼܡܝܵܐ ܕܓܸܦܬܵܐ.

ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܕܸܡܵܐ؛ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܗܘܵܐ ܡܵܘܗܲܒܼܬܵܐ؛

ܠܓܸܢܣܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ؛ ܕܦܵܪܸܩ ܡܚܛܝܼܬܵܐ؛ ܕܒܝܼܫܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ܀

ܙ

ܙܲܪܥܵܐ ܛܵܒܼܵܐ؛ ܙܪܝܼܥܠܘܼܟܼ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܒܐܲܪܥܵܐ ܛܵܒܼܬܵܐ؛

ܐ݇ܬܹܐܠܹܗ ܒܝܼܫܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܵܐ؛ ܕܒܲܪܢܵܫܘܼܬܵܐ.

ܙܪܲܥ ܙܝܼܘܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘܵܐ ܕܚܸܛܹ̈ܐ؛ ܒܚܲܣܵܡܘܼܬܵܐ؛

ܦܲܪܸܩ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܠܓܸܢܣܲܢ ܡܚܝܼܠܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܟܠ ܚܛܝܼܬܵܐ܀

ܚ

ܚܘܼܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ؛ ܟܲܕ ܡܘܼܚܙܹܐܠܘܼܟܼ؛ ܒܗܘܵܝܬܵܐ ܕܒܪܘܿܢܵܐ؛

ܗܹܒܼܝܼ ܛܵܒܼܵܐ؛ ܠܓܸܢܣܲܢ ܝܘܼܗَܒܼܵܐ؛ ܐܲܢ݇ܬ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ.

ܫܠܵܡܵܐ ܘܫܲܝܢܵܐ؛ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܸܪܝܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܡܲܚܝܵܢܵܐ؛

ܚܲܝܸܒܼ ܘܫܲܦܸܠ؛ ܠܐܵܟܸܠܩܲܪܨܵܐ؛ ܒܝܼܫ ܦܲܢܕܵܢܵܐ܀

ܛ

ܛܵܒܼܵܐ ܫܵܕܸܪ؛ ܪ̈ܲܚܡܘܼܟܼ ܓܘܼܪܹ̈ܐ؛ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛

ܨܠܝܼܒܼܘܼܟܼ ܗܵܘܹܐ؛ ܗ̇ܘ ܢܵܛܘܿܪܵܐ؛ ܒܓܵܘܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ.

ܚܘܼܒܘܼܟܼ ܛܵܒܼܵܐ؛ ܡܲܫܦܸـܟܼ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ؛

ܕܣܵܓܼܕܝܼ ܠܒܪܘܿܢܵܐ؛ ܝܑܼܫܘܿܥ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ؛ ܡܝܸܡܵܐ ܒܬܘܼܠܬܵܐ܀

ܝ

ܝܘܿܪܕܢܵܢ ܢܲܗܪܵܐ؛ ܦܲܬܚܹܗ ܠܓܲܙܵܐ؛ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵܐ؛

ܗ̇ܘ ܬܲܓܵܪܵܐ؛ ܡܙܘܼܒܢܵܐ ܠܟܵܗܢܵܐ؛ ܠܡܲܪܓܵܢܝܼܬܵܐ.

ܢܛܝܼܪܬܵܐ ܒܥܘܼܒܵܐ؛ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܝܘܼܪܕܢܵܢ؛ ܐܲܝܟܼ ܡܵܘܗܲܒܼܬܵܐ؛

ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܣܵܡ ܠܵܗ̇ ܒܓܲܙܵܐ؛ ܕܥܹܕܬܵܐ ܚܩܝܼܪܬܵܐ܀

ܟ

ܟܲܕ ܡܩܘܼܒܸܠܘܼܟܼ؛ ܠܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵܐ؛ ܘܫܡܲܝܵܐ ܦܬܝܼܚܬܵܐ؛

ܝܵܘܢܵܐ ܨܠܝܼܬܵܐ؛ ܒܪܹܫܘܼܟܼ ܝ݇ܬܝܼܒܼܬܵܐ؛ ܠܬܵܓܼܵܐ ܕܡܝܼܬܵܐ.

ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ؛ ܟܲܕ ܡܘܼܓܡܸܪܬܵܐ؛ ܠܐܵܗ݇ܐ ܘܵܠܝܼܬܵܐ؛

ܟ̰ܸܕܠܘܼܟܼ ܠܓܸܢܣܲܢ؛ ܒܐܵܗܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ؛ ܓܵܘ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ܀

ܠ

ܠܢܝܼܢܘܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ؛ ܟܲܕ ܡܫܘܼܕܸܪܘܼܟܼ؛ ܠܝܵܘܢܵܢ ܢܒܼܝܼܵܐ؛

ܕܦܵܪܸܩ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ؛ ܘܒܢܵܬܹ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ؛ ܐܵܫܘܿܪܝܼܵܐ.

ܐܝܼܢܵܐ ܝܵܘܢܵܢ؛ ܐܲܝܟܼ ܥܸܒܼܪܵܝܵܐ؛ ܚܸܡܬܵܐ ܡܸܠܝܵܐ؛

ܒܸܣܒܵܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ؛ ܕܩܵܛܹܠ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܠܟܠ ܨܲܒ̇ܝܼܵܐ܀

ܡ

ܡܲܠܟܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ؛ ܛܢܵܢܵܐ ܡܸܠܝܵܐ؛

ܓܵܘ ܟܠ ܦܠܵܫܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܢܲܨܝܼܚܵܐ؛ ܕܸܡܝܵܐ ܠܐܲܪܝܵܐ.

ܫܸܡ ܣܲܪܕܵܢܵܐ؛ ܦܵܘܠܝܼܣ ܩܸܪܝܵܐ؛ ܓܲܒܼܪܵܐ ܙܲܗܝܵܐ؛

ܒܣܲܩܵܐ ܘܩܸܛܡܵܐ؛ ܥܒܼܲܕ ܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ؛ ܠܒܵܒܵܐ ܡܥܲܠܝܵܐ܀

ܢܢ

ܢܝܼܢܘܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ؛ ܨܵܡ ܒܵܥܘܼܬܵܐ ܥܒܼܲܕ ܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ؛

ܣܵܒܹ̈ܐ ܘܫܲܒܼܪܹ̈ܐ؛ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܘܓܲܒܼܪܹ̈ܐ؛ ܪܚܸܩܠܘܿܢ ܡܚܛܝܼܬܵܐ.

ܠܟܸܣ ܐܲܠܵܗܵܐ؛ ܪܚܸܛܠܘܿܢ ܒܚܘܼܒܵܐ؛ ܘܡܲܟܝܼܟܼܘܼܬܵܐ؛

ܒܐܵܗܵܐ ܩܪܵܒܼܵܐ؛ ܩܪܸܡܠܘܿܢ ܠܕܸܫ̰ܡܸܢ؛ ܒܢܲܨܝܼܚܘܼܬܵܐ܀

ܣ

ܣܒܼܲܪܬܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ؛ ܦܪܸܣܠܘܿܢ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ؛ ܒܟܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܵܐ؛

ܒܛܸܠܹܐ ܚܸܫܟܵܐ؛ ܘܙܪܸܩܠܹܗ ܒܲܗܪܵܐ؛ ܒܟܵܪܘܿܙܘܼܬܵܐ.

ܫܸܡܥܘܿܢ ܡܸܠܝܵܐ؛ ܛܢܵܢܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ؛ ܘܢܲܨܝܼܚܘܼܬܵܐ؛

ܦܵܘܠܘܿܣ ܫܠܝܼܚܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܨܲܝܵܕܵܐ؛ ܕܒܲܪܢܵܫܘܼܬܵܐ܀

ܥ

ܥܸܛܪܵܐ ܕܚܘܼܒܘܼܟܼ؛ ܟܲܕ ܡܘܼܪܝܸܣܠܘܼܟܼ؛ ܒܠܸܒܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛

ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܡܓܘܼܒܝܹܐ؛ ܢܛܸܪܘܿܢ ܟܲܪܡܘܼܟܼ؛ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ.

ܙܲܪܥܵܐ ܛܵܒܼܵܐ؛ ܙܪܸܥܠܘܿܢ ܫܠܝܼܚ̈ܘܼܟܼ؛ ܓܵܘ ܟܠ ܒܪܝܼܬܵܐ؛

ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ؛ ܗܲܠ ܨܝܼܢܵܝܹ̈ܐ؛ ܐܘܼܪܚܵܐ ܫܒܼܝܼܬܵܐ܀

ܦ

ܦܫܲܛ ܐܝܼܙ̈ܓܲܕܹܐ؛ ܕܐܲܒܼܓܲܪ ܡܲܠܟܵܐ؛ ܡܐܘܼܪܗܵܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ؛

ܕܲܠܘܲܬ ܝܼܫܘܿܥ؛ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ؛ ܕܟܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܵܐ.

ܛܠܸܒܠܘܿܢ ܡܸܢܹܗ؛ ܒܠܸܒܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ؛ ܘܐܸܢܝܲܬ ܨܦܝܼܬܵܐ؛

ܕܐܲܢ݇ܬܘܼ ܡܵܪܲܢ؛ ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ؛ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ܀

ܨ

ܨܵܘܡܵܐ ܘܨܠܘܿܬܵܐ؛ ܠܵܐ ܡܲܢܫܝܼܬܘܼܢ؛ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛

ܒܠܸܒܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ؛ ܛܵܠܒܲܚ ܡܡܵܪܝܵܐ؛ ܟܠ ܗܲܝܲܪܬܵܐ.

ܡܲܙܝܸܕ ܒܐܲܬܪܲܢ؛ ܫܲܝܢܵܐ ܘܫܠܵܡܵܐ؛ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ؛

ܕܣܵܓܼܕܲܚ ܠܫܸܡܘܼܟܼ؛ ܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ؛ ܒܚܕܵܐ ܐܵܘܝܘܼܬܵܐ܀

ܩ

ܩܵܠܵܐ ܡܛܹܐܠܹܗ؛ ܠܐܘܼܪܗܲܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ؛ ܕܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܘܼܬܵܐ؛

ܕܗ̇ܘ ܠܵܥܵܙܲܪ؛ ܕܐܲܪܒܥܵܐ ܝܵܘܡܹ̈ܐ؛ ܕܝܑܼܗ݇ܘܵܐ ܡܝܼܬܵܐ.

ܦܸܫܠܹܗ ܡܢܘܼܚܡܵܐ؛ ܒܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ؛ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ؛

ܒܐܵܣܝܵܐ ܛܵܒܼܵܐ؛ ܕܦܸܫܠܹܗ ܡܫܘܼܕܪܵܐ؛ ܒܐܲܠܵܗܘܼܬܵܐ܀

ܪ

ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܒܼܘܿܕܘܼܢ؛ ܠܒ̇ܝܼܫܵܐ ܛܪܘܿܕܘܼܢ؛ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛

ܩܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ؛ ܡܠܸܒܵܐ ܨܘܼܡܘܼܢ؛ ܚܕܵܐ ܒܵܥܘܼܬܵܐ.

ܐܲܝܟ ܢܝܼܢܘܵܝܹ̈ܐ؛ ܟܠܲܢ ܣܢܝܼܩܹܐ؛ ܠܸܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ؛

ܕܥܵܒܼܸܕ ܪ̈ܲܚܡܹܐ؛ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ؛ ܒܟܠ ܦܸܢܝܵܬܵܐ܀

ܫ

ܫܠܵܡܵܐ ܘܫܲܝܢܵܐ؛ ܡܲܫܪܝܼ ܡܵܪܲܢ؛ ܒܐܵܗܵܐ ܥܵܠܡܵܐ؛

ܕܦܵܐܸܫ ܚܩܝܼܪܵܐ؛ ܫܸܡܘܼܟܼ ܓܘܼܪܵܐ؛ ܡܵܪܝܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ.

ܢܛܘܿܪ ܒܟܹܐܢܘܼܬܘܼܟܼ؛ ܠܟܠ ܐܲܟܼܣܢܵܝܵܐ؛ ܘܟܠ ܚܲܕ ܙܠܝܼܡܵܐ؛

ܡܲܫܦܸـܟܼ ܪ̈ܲܚܡܘܼܟܼ؛ ܠܥܹܕܬܲܢ ܘܐܘܼܡܬܲܢ؛ ܒܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ܀

ܬ

ܬܲܫܒܸܚ ܠܡܵܪܝܵܐ؛ ܦܸܣܩܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ؛ ܒܟܲܫܝܼܪܘܼܬܵܐ؛

ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛ ܡܨܵܠܲܚ ܨܠܘܿܬܵܐ؛ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ.

ܛܵܠܒܲܚ ܡܒܵܒܵܐ؛ ܕܫܵܩܸܠ ܡܓܵܘܲܢ؛ ܡܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ؛

ܙܵܪܥܹܗ ܒܠܸܒܲܢ؛ ܚܘܼܒܵܐ ܘܫܠܵܡܵܐ؛ ܘܡܲܟܝܼܟܼܘܼܬܵܐ܀

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܐܲܒܼܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ

 

ܐܲܒܼܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ؛ ܗܵܐ ܒܪܵܟܼ ܕܸܒܼܚܵܐ ܕܲܡܪܲܥܹܐ ܠܵܟܼ؛

ܠܗܵܢܵܐ ܩܲܒܸܠ؛ ܕܲܚܠܵܦܲܝ ܡܝܼܬܼ؛ ܘܐܸܬ݂ܚܲܣܸܐ ܒܹܗ܀

ܗܵܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ؛ ܣܲܒܼ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ̈؛ ܘܐܸܬ݂ܪܲܥܵܐ ܠܝܼ؛

ܘܠܵܐ ܬܸܬܕܟܼܲܪ ܠܝܼ؛ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܣܸܥܪܸܬ؛ ܩܕܼܵܡ ܪܲܒܘܼܬ݂ܵܟܼ܀

 

ܗܵܐ ܕܡܹܗ ܐܲܫܝܼܕܼ؛ ܥܲܠ ܓܵܓܼܘܿܠܬܵܐ؛ ܡܸܛܠ ܦܘܼܪܩܵܢܝ؛

ܘܒܼܵܥܹܐ ܚܠܵܦܲܝ؛ ܩܲܒܸܠ ܒܵܥܘܼܬ݂ܝ؛ ܡܸܛܠܵܬܹܗ܀

ܟܡܵܐ ܠܝܼ ܚܵܘܒܹ̈ܐ؛ ܟܡܵܐ ܠܵܟܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ؛ ܐܸܢ ܬܵܩܸܠ ܐܲܢ݇ܬ̇؛

ܚܢܵܢܵܟܼ ܢܵܬܲܥ؛ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܹ̈ܐ؛ ܕܲܬ݂ܩܝܼܠܝܼܢ ܒܵܟܼ܀

 

ܚܘܼܪ ܒܲܚܛܵܗܹ̈ܐ؛ ܚܘܼܪ ܒܲܥ̈ܠܵܬ݂ܵܐ؛ ܕܲܚܠܵܦܲܝܗܘܿܢ؛

ܕܣܲܓܝܼ ܪܲܒܵܐ؛ ܥܠܵܬ݂ܵܐ ܘܕܸܒܼܚܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܚܵܘ̈ܒܵܬ݂ܵܐ܀

ܡܸܛܠ ܕܲܚܛܹܝܬ݂؛ ܨܸܨܹ̈ܐ ܘܪܘܼܡܚܵܐ؛ ܣܒܲܠ ܚܲܒܝܼܒܼܵܟܼ؛

ܘܣܲܦܩܝܼܢ ܚܲܫܵܘ̈ܗܝ؛ ܕܲܢܪܲܥܘܼܢܵܟܼ؛ ܘܲܒܼܗܘܿܢ ܐܸܚܹܐ܀

 

ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܐܲܒܼܵܐ؛ ܕܫܲܕܲܪ ܠܲܒܼܪܹܗ؛ ܡܸܛܠܵܬܲܢ؛

ܘܣܸܓܼܕܬܵܐ ܠܲܒܼܪܵܐ؛ ܘܒܲܙܩܝܼܦܘܼܬܹܗ؛ ܚܲܪܲܪ ܟܠܵܐ܀

ܬܵܘܕܝܼ ܠܪܘܼܚܵܐ؛ ܕܒܹܗ ܐܸܫܬܲܡܠܝܼ؛ ܐ݇ܪܵܙ ܦܘܼܪܩܵܢܲܢ؛

ܒܪܝܼـܟܼ ܕܲܒܼܚܘܼܒܹܗ؛ ܐܲܚܝܼ ܠܟܼܠܲܢ؛ ܠܹܗ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ܀

 

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܗ̇ܘ ܕܢܘܼܪ̈ܵܢܹܐ

 

ܗ̇ܘ ܕܢܘܼܪ̈ܵܢܹܐ؛ ܙܵܝܥܝܼܢ ܡܸܢܹܗ؛ ܕܲܢܚܘܿܪܘܼܢ ܒܹܗ؛

ܒܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ؛ ܠܹܗ̤ܘ ܚܵܙܹܬ̇؛ ܥܲܠ ܦܵܬ݂ܘܿܪܵܐ܀

ܥܛܝܼܦܲܝ̈ ܒܲܪ̈ܩܹܐ ܐܸܢ ܚܵܙܹܝܢ ܠܹܗ ܝܵܩܕܝܼܢ ܡܸܢܹܗ؛

ܘܥܲܦܪܵܐ ܫܝܼܛܵܐ؛ ܓܲܠ̈ܝܵܢ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ؛ ܟܲܕ ܐܵܟܼܹܠ ܠܹܗ܀

 

ܐ݇ܪ̈ܵܙܵܘܗܝ ܕܲܒܼܪܵܐ؛ ܢܘܼܪܵܐ ܐܸܢܘܿܢ؛ ܒܹܝܬ݂ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ؛

ܘܣܵܗܹܕܼ ܥܲܡܲܢ؛ ܐܵܦ ܐܹܫܲܥܝܵܐ؛ ܕܲܚܙܵܐ ܐܸܢܘܿܢ܀

ܗܵܠܹܝܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ؛ ܕܐܝܼܬ ܗ̣݇ܘܵܘ ܒܥܘܼܒܵܐ؛ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬ݂ܵܐ؛

ܥܲܠ ܦܵܬ݂ܘܿܪܵܐ؛ ܗܵܐ ܡܸܬ݂ܦܲܠܓܼܝܼܢ؛ ܠܝܲܠܕܼܵܘ̈ܗܝ ܕܐܵܕܼܵܡ܀

 

ܡܲܬܩܲܢ ܡܲܕܼܒ̇ܚܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܡܲܪܟܲܒܼܬ݂ܵܐ؛ ܗ̇ܝ ܕܲܟܼܪ̈ܘܿܒܹܐ؛

ܘܲܟܼܪܝܼܟܼܝܼܢ ܠܹܗ؛ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܵܐ؛ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ܀

ܥܲܠ ܦܵܬܘܿܪܵܐ؛ ܗܵܐ ܣܝܼܡ ܦܲܓܼܪܹܗ؛ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ؛

ܘܲܡܙܲܝܚܝܼܢ ܠܹܗ؛ ܝܲܠܕܵܘ̈ܗܝ ܕܐܵܕܵܡ؛ ܥܲܠ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ܀

 

ܘܲܚܠܵܦ ܓܲܒܼܪܵܐ؛ ܕܲܠܒܼܝܼܫ ܒܘܼܨܵܐ؛ ܟܵܗܢܵܐ ܩܵܐܹܡ؛

ܢܵܦܸܩ ܢܸܕܼܪܹܐ؛ ܡܲܪ̈ܓܵܢܝܵܬ݂ܵܐ؛ ܥܲܠ ܚܲܣܝܼܪܹ̈ܐ܀

ܐܸܠܘܼ ܐܝܼܬ݂ ܗ̣݇ܘܵܐ ܚܣܵܡܵܐ ܬܲܡܵܢ؛ ܒܹܝܬ݂ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ؛

ܟܪ̈ܘܿܒܹܐ ܠܡܸܚܣܲܡ؛ ܒܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ؛ ܩܲܪܝܼܒܼܝܼܢ ܗ̣݇ܘܵܘ܀

ܐܲܝܟܵܐ ܕܨܸܗܝܘܿܢ؛ ܩܸܒܼܥܲܬ̤ ܩܲܝܣܵܐ؛ ܕܬܸܨܠܘܼܒܼ ܠܲܒܼܪܵܐ؛

ܬܲܡܵܢ ܝܼܥܵܐ ܗ̇ܘ ܐܝܼܠܵܢܵܐ؛ ܕܐܵܘܠܸܕ ܐܸܡܪܵܐ܀

ܐܲܝܟܵܐ ܕܨܸܨܹ̈ܐ؛ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܕܲܒܼܪܵܐ؛ ܐܸܬ݂ܩܲܒܲܥܘ ܗ̣݇ܘܵܘ؛

ܐܵܦ ܬܲܡܵܢ ܬܘܼܒܼ؛ ܦܟܼܵܪ̈ܵܘܗܝ ܕܐܝܼܣܚܵܩ؛ ܐܸܬ݂ܩܲܪܲܒܼܘ ܗ̣݇ܘܵܐ܀

 

ܬܵܐ ܒܲܫܠܵܡܵܐ؛ ܟܵܗܢܵܐ ܕܲܛܥܝܼܢ؛ ܦܝܼܪܡܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ؛

ܡܲܥܛܲܪ ܪܹܝܚܹܗ؛ ܘܲܡܒܲܣܸܡ ܠܹܗ؛ ܠܥܵܠܡܵܐ ܡܸܢܹܗ܀

ܬܵܐ ܒܲܫܠܵܡܵܐ؛ ܟܵܗܢܵܐ ܕܪܲܒ̇ܝܲܬ̤؛ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ؛

ܕܲܒܼܝܲܡܝܼܢܹܗ؛ ܛܥܝܼܢ ܠܲܩ̈ܠܝܼܕܹܐ؛ ܕܒܹܝܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ܀

 

ܬܵܐ ܒܲܫܠܵܡܵܐ؛ ܟܵܗܢܵܐ ܕܫܵܪܹܐ؛ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ؛

ܡܵܪܝܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ؛ ܗ̤ܘ ܫܵܪܹܐ ܠܹܗ؛ ܗܲܠܹܠܘܿܝܵܗ܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ

 

ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ؛ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܚܝܵܢܵܐ؛

ܕܢܲܫܦܲܥ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܲܚܢܵܢܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܓܲܙܹܗ ܡܠܹܐ ܚܵܘܣܵܢܵܐ܀

 

ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܵܟܼܹܠ ܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪܹܗ؛ ܘܫܵܬܹܐ ܡ̣ܢ ܟܵܣܵܐ ܕܲܕܼܡܹܗ؛

ܘܟܼܠ ܒܲܪܢܵܫ ܕܲܡܗܲܝܡܸܢ ܒܹܗ؛ ܐܝܼܬܠܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ܀

 

ܐܵܟܼܘܿܠܵܘ̈ܗܝ ܕܗܵܢܵܐ ܠܲܚܡܵܐ؛ ܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ ܡܵܘܬܵܐ ܠܵܐ ܛܵܥܡܵܐ؛

ܘܦܲܓܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܒܗܵܢܵܐ ܥܵܠܡܵܐ؛ ܘܲܒܼܕܲܥܬ݂ܝܼܕ ܩܢܹܝܢ ܒܘܼܣܵܡܵܐ܀

 

ܟܠ ܕܐܵܟܹܠ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ؛ ܠܗܵܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܡܠܹܐ ܙܲܗܝܘܼܬ݂ܵܐ؛

ܠܦܲܓܼܪܹܗ ܠܵܐ ܩܵܪܒܼܵܐ ܚܛܝܼܬ݂ܵܐ؛ ܘܢܲܦ̮ܫܹܗ ܢܵܗܪܵܐ ܒܡܲܠܟܘܼܬ݂ܵܐ܀

 

ܗܵܢܵܘ ܠܲܚܡܵܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ؛ ܕܐܸܡܲܪ ܦܘܼܡܵܐ ܡܲܚܝܵܢܵܐ؛

ܗ̇ܘ ܕܠܐܹܫܲܥܝܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ؛ ܝܲܗ݇ܒܹܗ ܒܐ݇ܪܵܙܵܐ ܢܘܼܪܵܢܵܐ܀

 

ܣܵܡܹـܟܼ ܠܸܒܵܐ ܗܵܢ ܠܲܚܡܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕܼ ܡܚܲܟ̇ܡܵܐ؛

ܘܟܼܠ ܢܦܸܫ ܕܡܹܐܟܼܠܵܗ̇ ܗܵܢ ܠܲܚܡܵܐ؛ ܚܵܝܵܐ ܒܹܗ ܐܵܦ ܡܸܬ݂ܢܲܚܡܵܐ܀

 

ܗܵܢ ܠܲܚܡܵܐ ܠܗܵܘܢܵܐ ܡܲܚܸܐ؛ ܘܡܲܦܪܲܓܼ ܘܡܲܥܬܲܪ ܠܹܗ ܒܨܸܡܚܹ̈ܐ؛

ܘܲܠܦܲܓܼܪܵܐ ܡܲܓܼܙܲܪ ܢܝܵܚܹ̈ܐ؛ ܘܲܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܲܣܓܹܐ ܦܨܵܚܹ̈ܐ܀

 

ܐܲܟܼܘܿܠܘ ܘܲܣܒܲܥܘ ܐܘܿ ܟܵܦܢܹ̈ܐ؛ ܕܠܵܐ ܬܸܟܼܦܢܘܿܢ ܠܥܵܠܲܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ؛

ܘܲܗ̤ܘܵܘ ܡܸܢܹܗ ܡܩܲܕܼܝܵܢܹ̈ܐ؛ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܪ̈ܝܵܢܹܐ܀

 

ܗܵܢܵܐ ܡܦܲܨܹܐ ܡ̣ܢ ܢܘܼܪܵܐ؛ ܗܵܢܵܘ ܕܲܡܚܵܘܹܐ ܢܘܼܗܪܵܐ؛

ܗܵܢܵܘ ܕܒܹܗ ܩܵܢܹܝܢ ܗܸܕܼܪܵܐ؛ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܐܲܟܼܚܲܕܼ ܥܲܡ ܦܲܓܼܪܵܐ܀

 

ܗܵܢ ܚܲܡܪܵܐ ܟܠ ܕܠܹܗ ܫܵܬܹܐ؛ ܠܕܼܝܼܢܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܠܵܐ ܐܵܬܹܐ؛

ܘܡܸܬ݂ܒܲܣܲܡ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ؛ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܡܸܬ݂ܚܲܕܼܬ̣ܝܼܢ ܡܝܼܬܹ̈ܐ܀

 

ܟܠ ܕܪܵܘܹܐ ܒܗܵܢܵܐ ܚܲܡܪܵܐ؛ ܦܘܼܝܵܓܼܵܐ ܚܫܝܼܒܼ ܠܹܗ ܢܘܼܪܵܐ؛

ܘܲܕܼܛܵܥܹܡ ܡܸܢܹܗ ܒܸܨܪܵܐ؛ ܠܵܐ ܚܵܙܹܐ ܚܸܫܟܵܐ ܕܩܲܒܼܪܵܐ܀

 

ܒܹܗ ܡܸܬ̇ܛܲܥܝܵܢ ܥܵܩܵـ̈ܬ݂ܵܐ؛ ܒܹܗ ܡܸܬ݂ܚܲܕܼ̈ܬ݂ܵܢ ܚܲܕܼ̈ܘܵܬ݂ܵܐ؛

ܒܹܗ̤ܘ ܪ̈ܵܘܙܵܢ ܥܹـ̈ܕܵܬ݂ܵܐ؛ ܘܲܡ̈ܩܲܕܫܵܢ ܠܹܗ ܒܬܸܫܒ̈ܚܵܬ݂ܵܐ܀

 

ܛܘܼܒܼ ܠܥܲܡܵܐ ܕܲܟܼܪܸ̈ܣܛܝܵܢܹܐ؛ ܕܐܝܼܬ݂ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܡܲܚܝܵܢܹ̈ܐ؛

ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܢܗܘܿܢ ܡܸܣܬܲܝܒܪ̈ܵܢܹܐ؛ ܘܠܵܐ ܟܵܦܢܝܼܢ ܠܥܵܠܲܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ܀

 

ܟܠ ܕܲܡܗܲܝܡܸܢ ܒܗܵܢ ܦܲܓܼܪܵܐ؛ ܘܫܵܬܹܐ ܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ ܚܲܡܪܵܐ؛

ܒܹܗ̤ܘ ܚܵܙܹܐ ܠܗ̇ܘ ܢܘܼܗܪܵܐ؛ ܕܡܲܠܟܘܼܬ݂ܵܐ ܗ̇ܝ ܕܠܵܐ ܥܵܒܼܪܵܐ܀

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ (ܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܵܕܵܝܵܐ)

 

ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ؛ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܚܝܵܢܵܐ؛

ܕܡܲܫܦܸـܟܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܲܚܢܵܢܵܐ؛ ܡܓܲܙܹܗ ܡܸܠܝܵܐ ܚܵܘܣܵܢܵܐ܀

 

ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܵܟܼܸܠ ܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪܹܗ؛ ܘܫܵܬܹܐ ܡ̣ܢ ܟܵܣܵܐ ܕܕܼܸܡܹܗ؛

ܘܟܠ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܗܲܡܸܢ ܒܝܼـܹܗ؛ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܸܩܢܘܿܡܹܗ܀

 

ܐܵܟܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܠܲܚܡܵܐ؛ ܓܵܢܵܝ̈ ܡܵܘܬܵܐ ܠܹܐ ܛܵܥܡܵܐ؛

ܘܦܲܓܼܪ̈ܵܝ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܥܵܠܡܵܐ؛ ܘܒܕܲܥܬ݂ܝܼܕ ܒܩܵܢܝܼ ܒܘܼܣܵܡܵܐ܀

 

ܟܠ ܕܐܵܟܼܹܠ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ؛ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܡܸܠܝܵܐ ܕܸܟܼܝܘܼܬ݂ܵܐ؛

ܠܦܲܓܼܪܹܗ ܠܹܐ ܩܵܪܒܼܵܐ ܚܛܝܼܬܵܐ؛ ܘܓܵܢܹܗ ܒܢܵܗܪܵܐ ܒܡܲܠܟܘܼܬ݂ܵܐ܀

 

ܐܵܗ݇ ܝ݇ܠܹܗ ܠܲܚܡܵܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ؛ ܕܐ݇ܡܸܪܹܗ ܦܘܼܡܵܐ ܡܲܚܝܵܢܵܐ؛

ܗ̇ܘ ܕܠܐܹܫܲܥܝܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ؛ ܝܗ݇ܒܼܸܠܹܗ ܒܐ݇ܪܵܙܵܐ ܢܘܼܪܵܢܵܐ܀

 

ܣܵܢܹܕ ܠܠܸܒܵܐ ܐܵܗ݇ ܠܲܚܡܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܕܐ݇ܡܸܪܹܗ ܕܵܘܝܼܕܼ ܡܚܲܟ̇ܡܵܐ؛

ܘܓܵܢܵܐ ܕܐܵܟܼܠܵܐ ܡܐܵܗ݇ ܠܲܚܡܵܐ؛ ܒܝܼـܹܗ ܒܸܬ ܚܲܝܵܐ ܘܡܢܲܚܡܵܐ܀

 

ܐܵܗ݇ ܠܲܚܡܵܐ ܠܗܵܘܢܵܐ ܡܲܚܸܐ؛ ܘܡܲܙܝܸܕ ܘܣܵܩܸܠ ܠܹܗ ܒܨܸܡܚܹ̈ܐ؛

ܘܠܦܲܓܼܪܵܐ ܟܹܐ ܝܲܗܒܼܸܠ ܢܝܵܚܹ̈ܐ؛ ܘܠܓܵܢܵܐ ܟܹܐ ܡܲܙܝܸܕ ܦܨܵܚܹ̈ܐ܀

ܐ݇ܟܼܘܿܠܘܼܢ ܘܨܒܼܹܥܡܘܼܢ ܝܵܐ ܟܦܝܼܢܹ̈ܐ؛ ܕܠܹܐ ܟܵܦܢܝܼܬܘܿܢ ܒܟܠ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ؛

ܘܗ݇ܘܹܐܡܘܼܢ ܡܸܢܹܗ ܩܵܢܝܵܢܹ̈ܐ؛ ܛܘܼܒܼܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܝܢܵܐ ܫܵܪ̈ܝܵܢܹܐ܀

 

ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܕܦܲܨܸܐ ܡܢܘܼܪܵܐ؛ ܘܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܕܡܲܚܙܹܐ ܢܘܼܗܪܵܐ؛

ܘܒܝܼـܹܗ ܟܹܐ ܩܵܢܝܼ ܣܸܩܠܵܐ؛ ܡܐܘܼܕܵܠܹܐ ܓܵܢܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ܀

 

ܠܐܵܗܵܐ ܚܲܡܪܵܐ ܟܠ ܕܫܵܬܹܐ؛ ܠܕܝܼܢܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܠܹܐ ܐܵܬܹܐ؛

ܘܒܸܬ ܡܲܒܣܸܡ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕَܬܹ̈ܐ؛ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܚܘܼܕܵܬܵܐ ܕܡܝܼܬܹ̈ܐ܀

 

ܟܠ ܕܪܵܘܹܐ ܒܐܵܗܵܐ ܚܲܡܪܵܐ؛ ܦܝܘܼܓܼܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܬܹܗ ܢܘܼܪܵܐ؛

ܘܗ̇ܘ ܕܛܵܥܹܡ ܡܸܢܹܗ ܢܸܬܪܵܐ؛ ܠܹܐ ܚܵܙܹܐ ܚܸܫܟܵܐ ܕܩܲܒܼܪܵܐ܀

 

ܒܝܼـܹܗ ܛܵܠܩܝܼ ܥܵܩܵـ̈ܬܹܐ؛ ܘܚܲܕܸܬܝܼ ܚܲܕܘܼܝܵܬܹ̈ܐ؛

ܒܝܼـܹܗ ܦܵܨܚܝܼ ܥܹـ̈ܕܵܬܹܐ؛ ܘܡܩܲܕܫܝܼ ܠܹܗ ܒܬܸܫܒܘܿܚܝܵܬܹ̈ܐ܀

 

ܛܘܼܒܼܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܕܟܪܸ̈ܣܛܝܵܢܹܐ؛ ܕܐܝܼܬ݂ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܡܲܚܝܵܢܹ̈ܐ؛

ܕܡܸܢܵܝ ܗܵܘܝܼ ܐܵܟܼܠܵܢܹ̈ܐ؛ ܘܠܹܐ ܟܵܦܢܝܼ ܠܥܵܠܲܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ܀

 

ܟܠ ܕܗܲܡܸܢ ܒܐܵܗܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ؛ ܘܫܵܬܹܐ ܡ̣ܢ ܕܐܵܗܵܐ ܚܲܡܪܵܐ؛

ܒܝܼـܹܗ ܒܚܵܙܹܐ ܠܗ̇ܘ ܢܘܼܗܪܵܐ؛ ܒܗ̇ܝ ܡܲܠܟܘܼܬ݂ܵܐ ܕܠܹܐ ܥܵܒܼܪܵܐ܀

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܒܲܫܒ̣ܝܼܚܘܼܬ̣ܗܘܿܢ

ܒܩܵܠ ܐܲܒ̣ܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ. ܕܡܵܪܝ ܢܲܪܣܲܝ.

 

ܒܲܫܒ̣ܝܼܚܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܐܲܨܸܕܼ ܡܲܕܲܥܝ ܩܲܛܝܼܢܵܐܝܼܬ̣؛ ܘܐܲܚܕܲܢܝ ܙܵܘܥܵܐ ܘܐܲܪܦܝܼ ܫܲܒ̣ܩܲܢܝ ܕܠܵܐ ܣܵܥܘܿܪܘܼ. ܕܠܵܐ ܣܵܥܘܿܪܘܼ ܦܵܫܹܬ̣ ܩܵܡܹܬ̣ ܡ̣ܢ ܒܘܼܠܗܵܝܵܐ؛ ܘܫܲܪܝܼܬ̣ ܕܐܸܩܥܸܐ ܚܲܫܝܼܫܵܐܝܼܬ̣ ܥܲܡ ܒܲܪ ܐܵܡܘܿܨ.܀

ܥܲܡ ܒܲܪ ܐܵܡܘܿܨ ܝܸܗ݇ܒܹܬ̣ ܘܵܝܵܐ ܠܲܩܢܘܿܡܝ ܛܲܡܵܐܐ؛ ܕܲܒ̣ܛܲܡܐܘܼܬܹܗ ܐܲܨܸܕܼ ܡܲܕܥܹܗ ܒܐ݇ܪ̈ܵܙܲܝ ܡܵܪܹܗ.܀

ܒܗܵܠܹܝܢ ܗܸܪܓܹܬ̣ ܘܲܒ̣ܕܸܚܠ̱ܬ̣ܵܐ ܠܒܸܣܬܲܪܝ ܗܸܦܟܹܬ̣. ܘܪܘܼܚܵܐ ܒܪܸܡܙܹܗ ܠܲܒ̇ܒܲܢܝ ܕܐܸܥܘܿܠ ܠܲܩܕܼܘܿܫ ܩܘܼܕܼܫܹ̈ܐ.܀

ܠܲܩܕܼܘܿܫ ܩܘܼܕܼܫܹ̈ܐ ܕܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܫܒ̣ܝܼܚܹ̈ܐ ܝܲܗ݇ܒ̣ܠܝܼ ܕܐܸܥܘܿܠ؛ ܘܐܸܓ̣ܠܹܐ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܲܫܒ̣ܝܼܚܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ.܀

ܬܵܐ ܟܹܝܬ̣ ܡܸܟܹܝܠ ܐܘܿ ܒܲܪ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ. ܫܡܲܥ ܬܲܫܥܝܼܬ̣ܵܐ ܬܗܝܼܪܲܬ̣ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܐ݇ܪܵܙܲܝ ܥܹܕܬܵܐ.܀

ܐ݇ܪܵܙ ܠܝܼ ܐ݇ܪܵܙ ܠܝܼ ܐ݇ܪܵܙ ܠܝܼ ܘܲܠܕܝܼܠ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܩܵܥܹ̇ܐ؛ ܒܗܵܘܢܵܐ ܡܸܟܹܝܠ ܫܡܲܥܲܝܗܝ ܠܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܡܸܬ̣ܒܲܕܲܩ ܠܵܟܼ.܀

ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܪܵܡ ܘܲܡܥܲܠܲܝ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܕܓ̣ܵܡܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܒܹܝܬ̣ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܐ݇ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬ̣.܀

ܐ݇ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬ̣ ܨܵܝܪܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܫܒ̣ܝܼܚܹ̈ܐ. ܘܐܲܝܟܼ ܕܲܒ̣ܝܘܼܩܢܵܐ ܡܚܵܘܝܵܐ ܠܟ̣ܠܢܵܫ ܗܵܢܹܝܢ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈.܀

ܗܵܢܹܝܢ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܒܡܵܘܬܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܒܐ݇ܪ̈ܲܙܹܐ ܡܥܲܗܕܵܐ؛ ܘܐܵܦ ܠܲܩܝܵܡܬܹܗ ܕܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܠܥܹܝܢ ܟܠ ܓܵܠܝܵܐ.܀

ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܡܪܲܙܸܙ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܘܗ̇ܘ ܡܵܐ ܕܗܵܘܹܐ. ܘܥܹܕܬܵܐ ܠܗ̇ܘ ܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܡܪܲܙܙܵܐ ܒܐ݇ܪܵܙܹܝܗ̇ ܒܲܠܚܘܿܕܼ.܀

ܥܹܕܬܵܐ ܡܪܲܙܙܵܐ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܝܗ̇ ܒܣܸܬ̣ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ̈ܵܝܹܐ. ܘܓ̣ܵܡܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܐ݇ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬ̣ ܒܓ̣ܵܘ ܒܹܝܬ̣ ܩܘܼܕܼܫܵܐ.܀

ܠܝܲܠܕܹܝ̈ܗ̇ ܘܲܒ̣ܢܹܝ̈ܗ̇ ܥܡܝܼܕܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܡܒܲܣܡܵܐ ܒܲܠܚܘܼܕܼ. ܠܡܸܫܬܵܘܬܵܦܘܼ ܒܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܣܓ̣ܝܼܕܹ̈ܐ ܘܓ̣ܵܡܪܵܐ.܀

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܐܘܿ ܒܢܲܝ̈ܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬ̣ܵܐ

 

ܐ؛

ܐܘܿ ܒܢܲܝ̈ܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬ̣ܵܐ

ܕܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܠܥܹܕܬܵܐ ܓܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ.

ܕܲܟܵܘ ܠܸܒܵܐ ܘܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ؛

ܩܕܼܵܡ ܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܡܲܚܝܵܢܝܼܬ̣ܵܐ.܀

ܒ؛

ܒܲܫܡܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܡ̣ܢ ܡܬ̣ܘܿܡ؛

ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܫܲܪܝܼܢܲܢ ܕܢܸܚܬ̣ܘܿܡ.

ܙܵܕܹܩ ܕܲܢܨܲܠܸܐ ܘܲܢܨܘܼܡ؛

ܕܲܟܒܲܪ ܬܸܬ̣ܚܲܣܸܐ ܚܛܝܼܬ̣ܵܐ.܀

ܓ؛

ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܐܲܟ̣ܚܲܕܼ ܥܲܡ ܢܸܫܹ̈ܐ؛

ܒܲܨܠܘܿܬ̣ܵܐ ܕܨܲܦܪܹ̈ܐ ܘܪ̈ܲܡܫܹܐ.

ܩܕܼܵܡ ܫܟ̣ܝܼܢܵܬ̣̈ܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ؛

ܗܘ̤ܵܘ ܩܵܝܡܝܼܢ ܒܬܹܐܪܬܵܐ ܕܟ̣ܝܼܬ̣ܵܐ.܀

ܕ؛

ܕܐܵܕܼܵܡ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܐܸܬ̣ܒ̇ܪܝܼ؛

ܘܨܲܠܡܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܬ̣ܩܪܝܼ.

ܥܲܠ ܕܲܥܒܲܪ ܦܘܼܩܕܵܢ ܐܸܫܬ̇ܪܝܼ؛

ܐܸܬ̇ܛܪܸܕܼ ܘܲܢܦܲܩ ܡ̣ܢ ܓܲܢܬ̣ܵܐ.܀

ܗ؛

ܗܵܕܹܐ ܥܲܠ ܒܵܠܲܢ ܢܲܝܬܹܐ؛

ܕܟ̣ܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܢܲܪܬܹܐ.

ܘܲܢܛܸܝܸܒ̣ ܙܘܵܕܹ̈ܐ ܘܢܲܚܬܹ̈ܐ؛

ܕܢܸܬ̣ܡܲܢܲܥ ܠܲܚܫܵܡܝܼܬ̣ܵܐ.܀

ܘ؛

ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܚܢܲܢ ܐܲܝܟܼ ܐܵܕܼܵܡ؛

ܕܐܸܬ̇ܛܪܸܕܼ ܒܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܕܒܹܗ ܩܵܡ̣.

ܘܢܸܫܒ̇ܘܿܩ ܠܣܵܢܐܵܐ ܕܲܡܠܹܐ ܚܣܵܡ؛

ܕܢܸܗܘܸܐ ܒܬܲܫܢܝܼܩܵܐ ܒܚܲܪܬ̣ܵܐ.܀

ܙ؛

ܙܵܕܹܩ ܕܢܸܗܘܹܐ ܒܲܢ ܚܘܼܒܵܐ؛

ܘܢܸܬ̣ܡܲܟܲܟܼ ܙܥܘܿܪܵܐ ܘܪܲܒܵܐ.

ܕܡܵܐ ܕܐܵܬܹܐ ܡܵܪܹܐ ܚܵܘܒܵܐ؛

ܢܸܫܟܲܚ ܟܸܣܦܵܐ ܘܪܸܒ̇ܝܼܬ̣ܵܐ.܀

ܚ؛

ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܘܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ؛

ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܕܐܸܬ̣ܚܲܦܝܼ ܫܪܵܪܵܐ.

ܓܒ̣ܵܐ ܠܢܘܿܚ ܟܹܐܢܵܐ ܢܲܓܵܪܵܐ؛

ܕܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܡܫܵܘܙܒ̣ܵܢܝܼܬ̣ܵܐ.܀

ܛ؛

ܛܵܘܦܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ؛

ܐܸܫܬܵܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܥܲܡ ܫܲܒ̣ܥܵܐ.

ܘܠܵܐ ܦܵܫ̣ ܒܵܗ̇ ܛܘܿܗܡܵܐ ܘܙܲܪܥܵܐ؛

ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܓ̣ܵܘ ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ.܀

ܝ؛

ܝܼܡܵܐ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܲܚܝܵܢܵܐ؛

ܕܠܵܐ ܥܵܒܸܕܼ ܐ݇ܢܵܐ ܛܵܘܦܵܢܵܐ.

ܩܸܫܬ̇ܝ ܝܵܗܹܒ̣ ܐ݇ܢܵܐ ܒܲܥܢܵܢܵܐ؛

ܕܬܸܗܘܸܐ ܠܝܼ ܘܲܠܟ̣ܘܿܢ ܐܵܬ̣ܵܐ.܀

ܟ؛

ܟܲܕܼ ܐܸܬ̣ܦܲܬ̣ܚܲܬ̤ ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ؛

ܒܫܲܢ݇ܬܵܐ ܗ̇ܝ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬ̣ܵܐ.

ܐܸܫܬ̇ܟܲܚ̈ ܬܡܵܢܹܐ ܢܲܦ̮ܫܵܬ̣̈ܵܐ؛

ܕܢܸܗܘ̈ܝܵܢ ܚܠܵܦܬ̣ܵܐ ܠܲܒ̣ܪܝܼܬ̣ܵܐ.܀

ܠ؛

ܠܵܐ ܦܵܫ̣ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܒܣܵܘܩܵܐ؛

ܘܠܵܐ ܕܲܢܫܲܡܬ̣ܵܐ ܒܹܗ ܣܵܠܩܵܐ.

ܠܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ؛

ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܫܠܲܕܵܐ ܡܝܼܬ̣ܵܐ.܀

ܡ؛

ܡ̣ܢ ܬܡܵܢܹܐ ܢܲܦ̮ܫܵܬ̣̈ܵܐ ܩܵܡ̈؛

ܡܕܼܝܼܢܵܬ̣̈ܵܐ ܘܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܘܟ̣ܠ ܥܲܡ.

ܘܡܸܢܗܹܝܢ ܐܸܬ̣ܚܙܝܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ؛

ܡܗܲܝܡܢܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܕܠܵܐ ܥܸܠܬ̣ܵܐ.܀

ܢܢ؛

ܢܒ̣ܝܼܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܐܝܼܣܚܲܩ ܐܸܬ̣ܚܙܝܼܘ؛

ܠܓܸܠܝܵܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܸܬ̣ܓ̇ܠܝܼܘ.

ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܐܲܟ̣ܚܲܕܼ ܐܸܬ̣ܢܲܒ̇ܝܼܘ؛

ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܝܼܠܝܼܕܼ ܒܐܵܦܲܪܬ̣ܵܐ.܀

ܣ؛

ܣܘܼܒܵܪܵܐ ܕܡ̣ܢ ܓܲܒ̣ܪܝܼܹܠ؛

ܠܲܒ̣ܬ̣ܘܼܠܬܵܐ ܒܥܲܡܵܢܘܼܐܹܝܠ.

ܗ̇ܘ ܕܥܲܡܹܗ ܒܩܘܼܫܬܵܐ ܢܚܲܠܸܠ؛

ܬܹܐܠܕܼܝܢܵܝܗܝ ܒܲܒ̣ܬ̣ܘܼܠܘܼܬ̣ܵܐ.܀

ܥ؛

ܥ̣ܡܲܕܼ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܒܝܵܘܪܕܢܵܢ ܡ̣ܢ ܥܲܒ̣ܕܹܗ؛

ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܕܼܵܫ ܒܲܥܡܵܕܹܗ.

ܠܐܵܟܹܠ ܩܲܪܨܵܐ ܗ̇ܘ ܕܫܲܥܒ̇ܕܹܗ؛

ܠܐܵܕܼܵܡ ܒܪܸܓܲܬ̣ ܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬܵܐ.܀

ܦ؛

ܦܪܲܫ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܥܲܡܡܹ̈ܐ؛

ܕܲܢܥܲܩܪܘܼܢ ܦܬܲܟ̣ܪܹ̈ܐ ܘܨܲܠܡܹ̈ܐ.

ܘܲܢܣܲܒ̇ܪܘܼܢ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ.

ܚܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ ܚܕܼܵܐ ܐܝܼܬ̣ܘܼܬ̣ܵܐ.܀

ܨ؛

ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ ܡ̣ܛܵܐ ܒܫܘܼܠܵܡܵܐ؛

ܐܲܝܟܼ ܕܲܢܒ̣ܝܼܵܐ ܒܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ.

ܘܐܸܬ̣ܢܲܒ̇ܝܼ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ؛

ܩܕܼܵܡ ܣܒܲܪܬܵܐ ܡܲܚܝܵܢܝܼܬ̣ܵܐ.܀

ܩ؛

ܩܵܡ̣ ܒܲܬܲܪ ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ؛

ܘܲܣܠܸܩ ܥܲܡܗܘܿܢ ܠܛܘܼܪ ܙܲܝܬ̈ܝܼܢ.

ܘܒܲܪܸܟܼ ܐܸܢܘܿܢ ܟܲܕܼ ܚܵܝܪܝܼܢ؛

ܟܲܕܼ ܣܠܸܩ ܘܦܵܫ̣ܘ ܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܝܼܬ̣ܵܐ.܀

ܪ؛

ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܠܗܘܿܢ ܫܲܕܲܪ؛

ܒܵܬܲܪ ܝܵܘܡܵܬ̣̈ܵܐ ܚܕܲܥܣܲܪ.

ܘܐܸܬ̣ܢܲܒ̇ܝܼܘ ܐܲܝܟܼ ܡܵܐ ܕܐܸܡܲܪ؛

ܒܝܲܕܼ ܣܲܟ̇ܪܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܝܼܬ̣ܵܐ.܀

ܫ؛

ܫܵܛ̣ܘ ܠܲܓ̣ܙܵܡܹ̈ܐ ܕܫܲܠܝܼܛܹ̈ܐ؛

ܬܪܸܥܣܲܪ ܗܸܕܼܝܘܿܛܹ̈ܐ ܦܫܝܼܛܹ̈ܐ.

ܘܥܲܠ ܟܠ ܐܸܡ̈ܘܵܢ ܗܘ̤ܵܘ ܡܫܲܠܛܹ̈ܐ؛

ܘܫܲܬ̣ܐܸܣܘ ܘܩܲܝܸܡܘ ܥܹܕܵܬ̣̈ܵܐ.܀

ܬ؛

ܬܵܘܕܝܼܬ̣ܵܐ ܠܐܲܒ̣ܵܐ ܕܫܲܠܚܹܗ؛

ܣܓ̣ܝܼܕܼ ܪܘܼܡܪܵܡܹܗ ܥܲܡ ܕܸܢܚܹܗ.

ܫܒ̣ܝܼܚ ܚܲܫܹܗ ܘܡܵܘܬܹܗ ܘܦܸܨܚܹܗ؛

ܒܪܝܼܟ̣ ܕܩܵܡ̣ ܘܲܣ̣ܠܸܩ ܒܚܲܕܼܘܼܬ̣ܵܐ.܀

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

 

ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܓܒ̣ܵܐ ܠܹܗ

ܒܗ̇ܘ ܕܢܘܼܪ̈ܵܢܹܐ. ܕܡܵܪܝ ܢܲܪܣܲܝ.

 

ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܓܒ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܕܲܢܫܲܡܫܘܼܢ ܠܹܗ.

ܘܲܚܠܵܦ ܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܢܩܲܪܒ̣ܘܼܢ ܕܸܒ̣ܚܵܐ ܕܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܲܒ̣ܪܹܗ.܀

ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܲܒ̣ܪܹܗ ܡܩܲܪܒ̣ܝܼܢ ܟܠ ܫܵܥ ܩܕܼܵܡ ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ.

ܘܲܡܚܲܣܹܝܢ ܒܹܗ ܥܵܘܠܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܩܵܪܹܝܢ ܒܲܫܡܹܗ.܀

ܒܐܘܼܟ̣ܠܵܐ ܕܦܲܓ̣ܪܹܗ ܛܵܪܕܼܝܼܢ ܡܵܘܬܵܐ ܡ̣ܢ ܦܲܓ̣ܪ̈ܲܝܗܘܿܢ.

ܘܒܲܕܼܡܹܗ ܚܲܝܵܐ ܡܲܫܩܹܝܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ.܀

ܓܡܘܼܪܬܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܕܩܸܪܒܲܬ̤ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ.

ܕܲܠܒ̣ܝܼܟܼ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܣܪܵܦܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ.܀

ܒܘܼܕܵܩ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܡܦܲܫܸܩ ܟܵܗܢܵܐ.

ܘܐܲܝܟܼ ܕܲܒ̣ܟܲܠܒ̇ܬ̣ܵܐ ܠܵܒܹܟܼ ܒܐܝܼܕܹܗ ܢܘܼܪܵܐ ܒܠܲܚܡܵܐ.܀

ܣܪܵܦܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܠܵܐ ܠܒܲܟܼ ܒܐܝܼܕܹܗ ܚܸܙܘܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ.

ܘܗܵܢܵܘ ܬܲܗܪܵܐ ܕܐܝܼܕܼܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܠܒ̣ܝܼܟ̣ܵܐ ܠܪܘܼܚܵܐ.܀

ܐܹܝܘ ܦܲܓ̣ܪܵܢܵܐ ܕܲܛܥܝܼܢ ܢܘܼܪܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬ̣ܚܲܪܲܟܼ.

ܐܹܝܘ ܡܵܝܘܿܬ̣ܵܐ ܕܟܲܕܼ ܡܵܝܘܿܬ̣ܵܐ ܗܘ̤ ܡܦܲܠܸܓ̣ ܚܲܝܹ̈ܐ.܀

ܡ̇ܢ ܐܲܦܸܣ ܠܵܟܼ ܥܲܦܪܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܠܡܹܐܚܲܕܼ ܢܘܼܪܵܐ.

ܘܡܲܢܘܼ ܥܲܒ̣ܕܵܟܼ ܡܦܲܠܸܓ̣ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܲܪ ܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ.܀

ܡܲܢܘܼ ܐܲܠܦܵܟܼ ܠܡܹܐܚܲܕܼ ܢܘܼܪܵܐ ܒܚܘܼܦܢܲܝ̈ ܒܸܣܪܵܐ.

ܘܡ̇ܢ ܒܲܕܼܩ ܠܵܟܼ ܚܹܝܠ ܚܸܟ̣ܡܵܬ̣̈ܵܐ ܘܟܲܣ̈ܝܵܢ ܡܸܢܵܟܼ.܀

ܬܵܘ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ ܢܸܚܙܸܐ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܲܟ̣ܣܸܐ ܒܐ݇ܪܵܙܵܐ.

ܕܠܵܐ ܢܸܬ̣ܪܲܦܸܐ ܡ̣ܢ ܣܘܼܟܵܝܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܡܠܝܼܟܹ̈ܐ.܀

ܬܵܘ ܢܸܬ̣ܚܲܦܲܛ ܘܢܸܩܪܘܿܒ̣ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬ̣.

ܕܢܸܣܲܒ̣ ܡܸܢܹܗ ܣܲܡܵܐ ܕܥܵܗܹܢ ܠܲܚܒ̣ܵܪ̈ܵܬܲܢ.܀

ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܣܲܡܵܐ ܢܛܲܦܹܝܘܗܝ ܟܠܫܵܥ ܠܪܸ̈ܓ̣ܫܹܐ ܘܙܵܘܥܹ̈ܐ.

ܕܢܸܪܕܼܘܿܦ ܡܸܢܲܢ ܢܣܝܼܣܘܼܬ̣ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܘܪܲܦܝܘܼܬ̣ ܢܲܦ̮ܫܵܐ.܀

ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܢܣܝܼܡܝܼܘܗܝ ܟܠܲܢ ܥܲܠ ܟܘܼܬ̣̈ܡܵܬܲܢ.

ܕܢܸܩܢܸܐ ܡܸܢܹܗ ܢܘܼܚܵܡ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢ ܢܲܦ̮ܫܵܐ.܀

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܒܲܫܒ̣ܝܼܚܘܼܬ̣ܗܘܿܢ

ܒܩܵܠ ܐܲܒ̣ܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ. ܕܡܵܪܝ ܢܲܪܣܲܝ.

 

ܒܲܫܒ̣ܝܼܚܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܐܲܨܸܕܼ ܡܲܕܲܥܝ ܩܲܛܝܼܢܵܐܝܼܬ̣؛ ܘܐܲܚܕܲܢܝ ܙܵܘܥܵܐ ܘܐܲܪܦܝܼ ܫܲܒ̣ܩܲܢܝ ܕܠܵܐ ܣܵܥܘܿܪܘܼ. ܕܠܵܐ ܣܵܥܘܿܪܘܼ ܦܵܫܹܬ̣ ܩܵܡܹܬ̣ ܡ̣ܢ ܒܘܼܠܗܵܝܵܐ؛ ܘܫܲܪܝܼܬ̣ ܕܐܸܩܥܸܐ ܚܲܫܝܼܫܵܐܝܼܬ̣ ܥܲܡ ܒܲܪ ܐܵܡܘܿܨ.܀

ܥܲܡ ܒܲܪ ܐܵܡܘܿܨ ܝܸܗ݇ܒܹܬ̣ ܘܵܝܵܐ ܠܲܩܢܘܿܡܝ ܛܲܡܵܐܐ؛ ܕܲܒ̣ܛܲܡܐܘܼܬܹܗ ܐܲܨܸܕܼ ܡܲܕܥܹܗ ܒܐ݇ܪ̈ܵܙܲܝ ܡܵܪܹܗ.܀

ܒܗܵܠܹܝܢ ܗܸܪܓܹܬ̣ ܘܲܒ̣ܕܸܚܠ̱ܬ̣ܵܐ ܠܒܸܣܬܲܪܝ ܗܸܦܟܹܬ̣. ܘܪܘܼܚܵܐ ܒܪܸܡܙܹܗ ܠܲܒ̇ܒܲܢܝ ܕܐܸܥܘܿܠ ܠܲܩܕܼܘܿܫ ܩܘܼܕܼܫܹ̈ܐ.܀

ܠܲܩܕܼܘܿܫ ܩܘܼܕܼܫܹ̈ܐ ܕܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܫܒ̣ܝܼܚܹ̈ܐ ܝܲܗ݇ܒ̣ܠܝܼ ܕܐܸܥܘܿܠ؛ ܘܐܸܓ̣ܠܹܐ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܲܫܒ̣ܝܼܚܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ.܀

ܬܵܐ ܟܹܝܬ̣ ܡܸܟܹܝܠ ܐܘܿ ܒܲܪ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ. ܫܡܲܥ ܬܲܫܥܝܼܬ̣ܵܐ ܬܗܝܼܪܲܬ̣ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܐ݇ܪܵܙܲܝ ܥܹܕܬܵܐ.܀

ܐ݇ܪܵܙ ܠܝܼ ܐ݇ܪܵܙ ܠܝܼ ܐ݇ܪܵܙ ܠܝܼ ܘܲܠܕܝܼܠ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܩܵܥܹ̇ܐ؛ ܒܗܵܘܢܵܐ ܡܸܟܹܝܠ ܫܡܲܥܲܝܗܝ ܠܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܡܸܬ̣ܒܲܕܲܩ ܠܵܟܼ.܀

ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܪܵܡ ܘܲܡܥܲܠܲܝ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܕܓ̣ܵܡܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܒܹܝܬ̣ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܐ݇ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬ̣.܀

ܐ݇ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬ̣ ܨܵܝܪܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܫܒ̣ܝܼܚܹ̈ܐ. ܘܐܲܝܟܼ ܕܲܒ̣ܝܘܼܩܢܵܐ ܡܚܵܘܝܵܐ ܠܟ̣ܠܢܵܫ ܗܵܢܹܝܢ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈.܀

ܗܵܢܹܝܢ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܒܡܵܘܬܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܒܐ݇ܪ̈ܲܙܹܐ ܡܥܲܗܕܵܐ؛ ܘܐܵܦ ܠܲܩܝܵܡܬܹܗ ܕܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܠܥܹܝܢ ܟܠ ܓܵܠܝܵܐ.܀

ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܡܪܲܙܸܙ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܘܗ̇ܘ ܡܵܐ ܕܗܵܘܹܐ. ܘܥܹܕܬܵܐ ܠܗ̇ܘ ܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܡܪܲܙܙܵܐ ܒܐ݇ܪܵܙܹܝܗ̇ ܒܲܠܚܘܿܕܼ.܀

ܥܹܕܬܵܐ ܡܪܲܙܙܵܐ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܝܗ̇ ܒܣܸܬ̣ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ̈ܵܝܹܐ. ܘܓ̣ܵܡܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܐ݇ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬ̣ ܒܓ̣ܵܘ ܒܹܝܬ̣ ܩܘܼܕܼܫܵܐ.܀

ܠܝܲܠܕܹܝ̈ܗ̇ ܘܲܒ̣ܢܹܝ̈ܗ̇ ܥܡܝܼܕܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܡܒܲܣܡܵܐ ܒܲܠܚܘܼܕܼ. ܠܡܸܫܬܵܘܬܵܦܘܼ ܒܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܣܓ̣ܝܼܕܹ̈ܐ ܘܓ̣ܵܡܪܵܐ.܀

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܐ݇ܚܪܹܬ̣ܵܐ؛ ܢܒ̣ܝܼܹ̈ܐ ܘܡܲܠܟܹ̈ܐ

ܕܡܲܪܝ ܐܲܦܪܹܝܡ ܡܲܠܦܵܢܵܐ.

 

ܢܒ̣ܝܼܹ̈ܐ ܘܡܲܠܟܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ܘ ܗ݇ܘ̣ܵܘ ܠܗܵܢܵܐ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܦܲܓ̣ܪܹܗ ܕܡܵܪܲܢ.܀

ܕܝܲܗ݇ܒ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܒܚܘܼܒܹܗ ܠܥܹܕܲܬ̣ ܩܘܼܕܼܫܵܐ؛ ܘܲܡܩܲܕܫܵܐ ܠܹܗ ܒܕܸܚܠܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ.܀

ܕܵܡܹܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܩܲܕܸܫ ܠܹܗ؛ ܠܕܲܗܒ̣ܵܐ ܕܥܵܐܹܠ ܠܟ̣ܘܼܪܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ.܀

ܡܕܲܟܸܐ ܘܡܵܪܹܩ ܘܲܡܩܲܕܸܫ ܠܹܗ؛ ܘܗܵܘܹܐ ܡܵܐܢܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܘܼܬ̣ܵܐ.܀

ܦܲܓ̣ܪܹܗ ܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ ܫܵܒܹܩ ܚܵܘܒܹ̈ܐ؛ ܘܲܕܼܡܹܗ ܡܚܲܣܸܐ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ.܀

ܣܲܒ̣ܘ ܚܲܒ̇ܝܼܒܲܝ̈ ܐܲܟ̣ܘܿܠܘ ܡܸܢܹܗ؛ ܘܥܵܐܹ̇ܠ ܪܘܼܚܵܐ ܠܓ̣ܵܘ ܦܲܓ̣ܪ̈ܲܝܟ̇ܘܿܢ.܀

ܗܲܝܡܸܢܘ ܐܲܚܲܝ̈ ܘܠܵܐ ܬܸܬ̣ܦܲܠܓ̣ܘܼܢ؛ ܘܟ̣ܠ ܕܠܵܐ ܡܗܲܝܡܸܢ ܓܠܝܼܙ ܡ̣ܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ.܀

ܬܵܘܕܝܼܬ̣ܵܐ ܠܹܗ ܘܠܐܲܒ̣ܵܐ ܕܫܲܠܚܹܗ؛ ܘܲܠܪܘܼܚ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ.܀

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܐ݇ܚܪܹܬ̣ܵܐ؛ ܐܘܿ ܒܢܲܝ̈ܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬ̣ܵܐ

ܐ؛

ܐܘܿ ܒܢܲܝ̈ܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬ̣ܵܐ

ܕܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܠܥܹܕܬܵܐ ܓܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ.

ܕܲܟܵܘ ܠܸܒܵܐ ܘܬܲܪܥܝܼܬ̣ܵܐ؛

ܩܕܼܵܡ ܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܡܲܚܝܵܢܝܼܬ̣ܵܐ.܀

ܒ؛

ܒܲܫܡܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܡ̣ܢ ܡܬ̣ܘܿܡ؛

ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܫܲܪܝܼܢܲܢ ܕܢܸܚܬ̣ܘܿܡ.

ܙܵܕܹܩ ܕܲܢܨܲܠܸܐ ܘܲܢܨܘܼܡ؛

ܕܲܟܒܲܪ ܬܸܬ̣ܚܲܣܸܐ ܚܛܝܼܬ̣ܵܐ.܀

ܓ؛

ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܐܲܟ̣ܚܲܕܼ ܥܲܡ ܢܸܫܹ̈ܐ؛

ܒܲܨܠܘܿܬ̣ܵܐ ܕܨܲܦܪܹ̈ܐ ܘܪ̈ܲܡܫܹܐ.

ܩܕܼܵܡ ܫܟ̣ܝܼܢܵܬ̣̈ܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ؛

ܗܘ̤ܵܘ ܩܵܝܡܝܼܢ ܒܬܹܐܪܬܵܐ ܕܟ̣ܝܼܬ̣ܵܐ.܀

ܕ؛

ܕܐܵܕܼܵܡ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܐܸܬ̣ܒ̇ܪܝܼ؛

ܘܨܲܠܡܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܬ̣ܩܪܝܼ.

ܥܲܠ ܕܲܥܒܲܪ ܦܘܼܩܕܵܢ ܐܸܫܬ̇ܪܝܼ؛

ܐܸܬ̇ܛܪܸܕܼ ܘܲܢܦܲܩ ܡ̣ܢ ܓܲܢܬ̣ܵܐ.܀

ܗ؛

ܗܵܕܹܐ ܥܲܠ ܒܵܠܲܢ ܢܲܝܬܹܐ؛

ܕܟ̣ܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܢܲܪܬܹܐ.

ܘܲܢܛܸܝܸܒ̣ ܙܘܵܕܹ̈ܐ ܘܢܲܚܬܹ̈ܐ؛

ܕܢܸܬ̣ܡܲܢܲܥ ܠܲܚܫܵܡܝܼܬ̣ܵܐ.܀

ܘ؛

ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܚܢܲܢ ܐܲܝܟܼ ܐܵܕܼܵܡ؛

ܕܐܸܬ̇ܛܪܸܕܼ ܒܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܕܒܹܗ ܩܵܡ̣.

ܘܢܸܫܒ̇ܘܿܩ ܠܣܵܢܐܵܐ ܕܲܡܠܹܐ ܚܣܵܡ؛

ܕܢܸܗܘܸܐ ܒܬܲܫܢܝܼܩܵܐ ܒܚܲܪܬ̣ܵܐ.܀

ܙ؛

ܙܵܕܹܩ ܕܢܸܗܘܹܐ ܒܲܢ ܚܘܼܒܵܐ؛

ܘܢܸܬ̣ܡܲܟܲܟܼ ܙܥܘܿܪܵܐ ܘܪܲܒܵܐ.

ܕܡܵܐ ܕܐܵܬܹܐ ܡܵܪܹܐ ܚܵܘܒܵܐ؛

ܢܸܫܟܲܚ ܟܸܣܦܵܐ ܘܪܸܒ̇ܝܼܬ̣ܵܐ.܀

ܚ؛

ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܘܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ؛

ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܕܐܸܬ̣ܚܲܦܝܼ ܫܪܵܪܵܐ.

ܓܒ̣ܵܐ ܠܢܘܿܚ ܟܹܐܢܵܐ ܢܲܓܵܪܵܐ؛

ܕܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܡܫܵܘܙܒ̣ܵܢܝܼܬ̣ܵܐ.܀

ܛ؛

ܛܵܘܦܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ؛

ܐܸܫܬܵܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܥܲܡ ܫܲܒ̣ܥܵܐ.

ܘܠܵܐ ܦܵܫ̣ ܒܵܗ̇ ܛܘܿܗܡܵܐ ܘܙܲܪܥܵܐ؛

ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܓ̣ܵܘ ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ.܀

ܝ؛

ܝܼܡܵܐ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܲܚܝܵܢܵܐ؛

ܕܠܵܐ ܥܵܒܸܕܼ ܐ݇ܢܵܐ ܛܵܘܦܵܢܵܐ.

ܩܸܫܬ̇ܝ ܝܵܗܹܒ̣ ܐ݇ܢܵܐ ܒܲܥܢܵܢܵܐ؛

ܕܬܸܗܘܸܐ ܠܝܼ ܘܲܠܟ̣ܘܿܢ ܐܵܬ̣ܵܐ.܀

ܟ؛

ܟܲܕܼ ܐܸܬ̣ܦܲܬ̣ܚܲܬ̤ ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ؛

ܒܫܲܢ݇ܬܵܐ ܗ̇ܝ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬ̣ܵܐ.

ܐܸܫܬ̇ܟܲܚ̈ ܬܡܵܢܹܐ ܢܲܦ̮ܫܵܬ̣̈ܵܐ؛

ܕܢܸܗܘ̈ܝܵܢ ܚܠܵܦܬ̣ܵܐ ܠܲܒ̣ܪܝܼܬ̣ܵܐ.܀

ܠ؛

ܠܵܐ ܦܵܫ̣ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܒܣܵܘܩܵܐ؛

ܘܠܵܐ ܕܲܢܫܲܡܬ̣ܵܐ ܒܹܗ ܣܵܠܩܵܐ.

ܠܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ؛

ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܫܠܲܕܵܐ ܡܝܼܬ̣ܵܐ.܀

ܡ؛

ܡ̣ܢ ܬܡܵܢܹܐ ܢܲܦ̮ܫܵܬ̣̈ܵܐ ܩܵܡ̈؛

ܡܕܼܝܼܢܵܬ̣̈ܵܐ ܘܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܘܟ̣ܠ ܥܲܡ.

ܘܡܸܢܗܹܝܢ ܐܸܬ̣ܚܙܝܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ؛

ܡܗܲܝܡܢܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܕܠܵܐ ܥܸܠܬ̣ܵܐ.܀

ܢܢ؛

ܢܒ̣ܝܼܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܐܝܼܣܚܲܩ ܐܸܬ̣ܚܙܝܼܘ؛

ܠܓܸܠܝܵܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܸܬ̣ܓ̇ܠܝܼܘ.

ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܐܲܟ̣ܚܲܕܼ ܐܸܬ̣ܢܲܒ̇ܝܼܘ؛

ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܝܼܠܝܼܕܼ ܒܐܵܦܲܪܬ̣ܵܐ.܀

ܣ؛

ܣܘܼܒܵܪܵܐ ܕܡ̣ܢ ܓܲܒ̣ܪܝܼܹܠ؛

ܠܲܒ̣ܬ̣ܘܼܠܬܵܐ ܒܥܲܡܵܢܘܼܐܹܝܠ.

ܗ̇ܘ ܕܥܲܡܹܗ ܒܩܘܼܫܬܵܐ ܢܚܲܠܸܠ؛

ܬܹܐܠܕܼܝܢܵܝܗܝ ܒܲܒ̣ܬ̣ܘܼܠܘܼܬ̣ܵܐ.܀

ܥ؛

ܥ̣ܡܲܕܼ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܒܝܵܘܪܕܢܵܢ ܡ̣ܢ ܥܲܒ̣ܕܹܗ؛

ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܕܼܵܫ ܒܲܥܡܵܕܹܗ.

ܠܐܵܟܹܠ ܩܲܪܨܵܐ ܗ̇ܘ ܕܫܲܥܒ̇ܕܹܗ؛

ܠܐܵܕܼܵܡ ܒܪܸܓܲܬ̣ ܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬܵܐ.܀

ܦ؛

ܦܪܲܫ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܥܲܡܡܹ̈ܐ؛

ܕܲܢܥܲܩܪܘܼܢ ܦܬܲܟ̣ܪܹ̈ܐ ܘܨܲܠܡܹ̈ܐ.

ܘܲܢܣܲܒ̇ܪܘܼܢ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ.

ܚܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ ܚܕܼܵܐ ܐܝܼܬ̣ܘܼܬ̣ܵܐ.܀

ܨ؛

ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ ܡ̣ܛܵܐ ܒܫܘܼܠܵܡܵܐ؛

ܐܲܝܟܼ ܕܲܢܒ̣ܝܼܵܐ ܒܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ.

ܘܐܸܬ̣ܢܲܒ̇ܝܼ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ؛

ܩܕܼܵܡ ܣܒܲܪܬܵܐ ܡܲܚܝܵܢܝܼܬ̣ܵܐ.܀

ܩ؛

ܩܵܡ̣ ܒܲܬܲܪ ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ؛

ܘܲܣܠܸܩ ܥܲܡܗܘܿܢ ܠܛܘܼܪ ܙܲܝܬ̈ܝܼܢ.

ܘܒܲܪܸܟܼ ܐܸܢܘܿܢ ܟܲܕܼ ܚܵܝܪܝܼܢ؛

ܟܲܕܼ ܣܠܸܩ ܘܦܵܫ̣ܘ ܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܝܼܬ̣ܵܐ.܀

ܪ؛

ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܠܗܘܿܢ ܫܲܕܲܪ؛

ܒܵܬܲܪ ܝܵܘܡܵܬ̣̈ܵܐ ܚܕܲܥܣܲܪ.

ܘܐܸܬ̣ܢܲܒ̇ܝܼܘ ܐܲܝܟܼ ܡܵܐ ܕܐܸܡܲܪ؛

ܒܝܲܕܼ ܣܲܟ̇ܪܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܝܼܬ̣ܵܐ.܀

ܫ؛

ܫܵܛ̣ܘ ܠܲܓ̣ܙܵܡܹ̈ܐ ܕܫܲܠܝܼܛܹ̈ܐ؛

ܬܪܸܥܣܲܪ ܗܸܕܼܝܘܿܛܹ̈ܐ ܦܫܝܼܛܹ̈ܐ.

ܘܥܲܠ ܟܠ ܐܸܡ̈ܘܵܢ ܗܘ̤ܵܘ ܡܫܲܠܛܹ̈ܐ؛

ܘܫܲܬ̣ܐܸܣܘ ܘܩܲܝܸܡܘ ܥܹܕܵܬ̣̈ܵܐ.܀

ܬ؛

ܬܵܘܕܝܼܬ̣ܵܐ ܠܐܲܒ̣ܵܐ ܕܫܲܠܚܹܗ؛

ܣܓ̣ܝܼܕܼ ܪܘܼܡܪܵܡܹܗ ܥܲܡ ܕܸܢܚܹܗ.

ܫܒ̣ܝܼܚ ܚܲܫܹܗ ܘܡܵܘܬܹܗ ܘܦܸܨܚܹܗ؛

ܒܪܝܼܟ̣ ܕܩܵܡ̣ ܘܲܣ̣ܠܸܩ ܒܚܲܕܼܘܼܬ̣ܵܐ.܀

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܐ݇ܚܪܹܬ̣ܵܐ؛ ܐܲܒ̣ܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ

 ܘܗܝ̤ ܗܝ̤ ܪܹܫܩܵܠܵܐ.

 

ܐܲܒ̣ܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ؛ ܗܵܐ ܒܪܵܟܼ ܕܸܒ̣ܚܵܐ؛ ܕܲܡܪܲܥܸܐ ܠܵܟܼ.
ܠܗܵܢܵܐ ܩܲܒܸ̇ܠ؛ ܕܲܚܠܵܦܲܝ ܡܝܼܬ̣؛ ܘܐܸܬ̣ܚܲܣܸܐ ܒܹܗ.܀

ܗܵܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ؛ ܣܲܒ̣ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ ܘܐܸܬ̣ܪܲܥܵܐ ܠܝܼ.
ܘܠܵܐ ܬܸܬ̇ܕܟܲܪ ܠܝܼ. ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܣܸܥܪܹܬ̣ ܩܕܼܵܡ ܪܲܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟܼ.܀

ܗܵܐ ܕܡܹܗ ܐܲܫܝܼܕܼ؛ ܥܲܠ ܓܵܓ̣ܘܿܠܬܵܐ ܡܸܛܠ ܦܘܼܪܩܵܢܝ.
ܘܒ̣ܵܥܸܐ ܚܠܵܦܲܝ؛ ܩܲܒܸ̇ܠ ܒܵܥܘܼܬ̣ܝ؛ ܡܸܛܠܵܬܹܗ.܀

ܟܡܵܐ ܠܝܼ ܚܵܘܒܹ̈ܐ؛ ܟܡܵܐ ܠܵܟܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ؛ ܐܸܢ ܬܵܩܹܠ ܐܲܢ݇ܬ̇؛
ܚܢܵܢܵܟܼ ܢܵܬܲܥ؛ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܹ̈ܐ؛ ܕܲܬ̣ܩܝܼܠܝܼܢ ܠܵܟܼ.܀

ܚܘܼܪ ܒܲܚܛܵܗܹ̈ܐ؛ ܘܚܘܼܪ ܒܲܥܠܵܬ̣ܵܐ؛ ܕܲܚܠܵܦܲܝܗܘܿܢ.

ܕܣܲܓ̇ܝܼ ܪܲܒܵܐ؛ ܥܠܵܬ̣ܵܐ ܘܕܸܒ̣ܚܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܚܵܘܒܵܬ̣̈ܵܐ.܀

ܡܸܛܠ ܕܲܚܛܹܝܬ̣؛ ܨܸܨܸ̈ܐ ܘܪܘܼܡܚܵܐ؛ ܣܒܲܠ ܚܲܒ̇ܝܼܒ̣ܵܟܼ.

ܘܣܵܦܩܝܼܢ ܚܲܫܵܘ̈ܗܝ؛ ܕܲܢܪܲܥܘܿܢܵܟܼ؛ ܘܲܒ̣ܗܘܿܢ ܐܸܚܸܐ.܀

ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܠܐܲܒ̣ܵܐ؛ ܕܫܲܕܲܪ ܠܲܒ̣ܪܹܗ؛ ܡܸܛܠܵܬܲܢ.

ܘܣܸܓ̣ܕܼܬ̣ܵܐ ܠܲܒ̣ܪܵܐ؛ ܕܒܲܙܩܝܼܦܘܿܬܹܗ؛ ܚܲܪܲܪ ܟܠܵܐ.܀

ܬܵܘܕܝܼ ܠܪܘܼܚܵܐ؛ ܕܒܹܗ ܐܸܫܬܲܡܠܝܼ؛ ܐ݇ܪܵܙ ܦܘܼܪܩܵܢܲܢ.

ܒܪܝܼܟܼ ܕܲܒ̣ܚܘܼܒܹܗ ܐܲܚܝܼ ܠܟ̣ܠܲܢ؛ ܠܹܗ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ.܀

 

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܐ݇ܚܪܹܬ̣ܵܐ. ܗ̇ܘ ܕܢܘܼܪ̈ܵܢܹܐ

ܒܹܗ ܒܩܵܠܵܐ.

 

ܗ̇ܘ ܕܢܘܼܪ̈ܵܢܹܐ؛ ܙܵܝܥܝܼܢ ܡܸܢܹܗ؛ ܕܲܢܚܘܼܪܘܼܢ ܒܹܗ.

ܒܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ؛ ܕܠܹܗܘ̤ ܚܵܙܹܝܬ̇؛ ܥܲܠ ܦܵܬ̣ܘܿܪܵܐ.܀

ܥܛܝܼܦ̰ܲܝ̈ ܒܲܪ̈ܩܹܐ ܐܸܢ ܚܵܙܹܝܢ ܠܹܗ ܝܵܩܕܝܼܢ ܡܸܢܹܗ.

ܘܥܲܦܪܵܐ ܫܝܼܛܵܐ؛ ܓܲܠ̈ܝܵܢ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ؛ ܟܲܕܼ ܐܵܟܹܠ ܠܹܗ.܀

ܐ݇ܪ̈ܵܙܵܘܗܝ ܕܲܒ̣ܪܵܐ؛ ܢܘܼܪܵܐ ܐܸܢܘܿܢ؛ ܒܹܝܬ̣ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ.

ܘܣܵܗܹܕܼ ܥܲܡܲܢ؛ ܐܵܦ ܐܹܫܲܥܝܵܐ؛ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܐܸܢܘܿܢ.܀

ܗܵܠܹܝܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ؛ ܕܐܝܼܬ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܒܥܘܼܒܵܗ̇؛ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬ̣ܵܐ.

ܥܲܠ ܦܵܬ̣ܘܿܪܵܐ؛ ܗܵܐ ܡܸܬ̣ܦܲܠܓ̣ܝܼܢ؛ ܠܝܲܠܕܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܕܼܵܡ.܀

ܡܲܬ̣ܩܲܢ ܡܲܕܼܒ̇ܚ̱ܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܡܲܪܟܲܒ̣ܬ̣ܵܐ؛ ܗ̇ܝ ܕܲܟ̣ܪ̈ܘܿܒܹܐ.

ܘܲܟ̣ܪܝܼܟ̣ܝܼܢ ܠܹܗ؛ ܚܲܝܠܵܘܵܬ̣̈ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ.܀

ܥܲܠ ܦܵܬ̣ܘܿܪܵܐ ܗܵܐ ܣܝܼܡ ܦܲܓ̣ܪܹܗ؛ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ.

ܘܲܡܙܲܝܚܝܼܢ ܠܹܗ ܝܲܠܕܵܘ̈ܗܝ ܕܐܵܕܼܵܡ ܥܲܠ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ.܀

ܘܲܚܠܵܦ ܓܲܒ̣ܪܵܐ؛ ܕܲܠܒ̣ܝܼܫ ܒܘܼܨܵܐ ܟܵܗܢܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ.

ܢܵܦܹܩ ܢܸܕܼܪܸܐ؛ ܡܲܪ̈ܓܵܢܝܵܬ̣ܵܐ؛ ܥܲܠ ܚܲܣܝܼܪܹ̈ܐ.܀

ܐܸܠܘܼ ܐܝܼܬ̣ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛ ܚܣܵܡܵܐ ܬܲܡܵܢ؛ ܒܹܝܬ̣ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ.

ܟܪ̈ܘܿܒܹܐ ܠܡܸܚܣܲܡ؛ ܒܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ؛ ܩܲܪܝܼܒ̣ܝܼܢ ܗ݇ܘ̣ܵܘ.܀

ܐܲܝܟܵܐ ܕܨܸܗܝܘܼܢ؛ ܩܸܒ̣ܥܲܬ̤ ܩܲܝܣܵܐ؛ ܕܬܸܨܠܘܿܒ̣ ܠܲܒ̣ܪܵܐ.

ܬܲܡܵܢ ܝܼܥܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܐܝܼܠܵܢܵܐ؛ ܕܐܵܘܠܸܕܼ ܐܸܡܪܵܐ.܀

ܐܲܝܟܵܐ ܕܨܸܨܸ̈ܐ؛ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܕܲܒ̣ܪܵܐ؛ ܐܸܬ̣ܩܲܒܲܥܘ ܗ݇ܘ̣ܵܘ.

ܐܵܦ ܬܲܡܵܢ ܬܘܼܒ̣؛ ܦܟ̣ܵܪ̈ܵܘܗܝ ܕܐܝܼܣܚܲܩ؛ ܐܸܬ̣ܩܲܪܲܒ̣ܘ ܗ݇ܘ̣ܵܘ.܀

ܬܵܐ ܒܲܫܠܵܡܵܐ؛ ܟܵܗܢܵܐ ܕܲܛܥܝܼܢ؛ ܦܝܼܪܡܵܐ ܕܲܟ̣ܝܵܐ.

ܡܲܥܛܲܪ ܪܹܝܚܹܗ؛ ܘܲܡܒܲܣܸܡ ܠܹܗ؛ ܠܥܵܠܡܵܐ ܡܸܢܹܗ.܀

ܬܵܐ ܒܲܫܠܵܡܵܐ؛ ܟܵܗܢܵܐ ܕܪܲܒ̇ܝܲܬ̤؛ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ.

ܕܲܒ̣ܝܲܡܝܼܢܹܗ؛ ܛܥܝܼܢ ܠܲܩܠܝܼܕܹ̈ܐ؛ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ.܀

ܬܵܐ ܒܲܫܠܵܡܵܐ؛ ܟܵܗܢܵܐ ܕܫܵܪܸܐ؛ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ.

ܡܵܪܝܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ؛ ܗܘ̤ ܫܵܪܸܐ ܠܹܗ؛ ܗܲܠܸܠܘܼܝܵܗ.܀

 

ܐ݇ܚܪܹܬ̣ܵܐ. ܐܝܼܬ̣ ܠܲܢ ܣܲܒ̣ܪܵܐ

ܪܹܫ ܩܵܠܵܐ.

 

ܐܝܼܬ̣ ܠܲܢ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܘܬ̣ܘܼܟ̣ܠܵܢܵܐ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܚܝܵܢܵܐ.

ܕܢܲܫܦܲܥ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܲܚܢܵܢܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܓܲܙܹܗ ܡܠܸܐ ܚܵܘܣܵܢܵܐ.܀

ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܵܟܹܠ ܡ̣ܢ ܦܲܓ̣ܪܹܗ؛ ܘܫܵܬܹܐ ܡ̣ܢ ܟܵܣܵܐ ܕܲܕܼܡܹܗ.

ܘܟ̣ܠ ܒܲܪܢܵܫ ܕܲܡܗܲܝܡܸܢ ܒܹܗ؛ ܐܝܼܬ̣ܠܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ.܀

ܐܵܟ̣ܘܿܠܵܘ̈ܗܝ ܕܗܵܢܵܐ ܠܲܚܡܵܐ؛ ܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ ܡܵܘܬܵܐ ܠܵܐ ܛܵܥܡܵܐ.

ܘܦܲܓ̣ܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܒܗܵܢܵܐ ܥܵܠܡܵܐ؛ ܘܲܒ̣ܕܲܥܬ̣ܝܼܕܼ ܩܢܹܝܢ ܒܘܼܣܵܡܵܐ.܀

ܟܠ ܕܐܵܟܹܠ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ؛ ܠܗܵܢ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܡܠܸܐ ܙܲܗܝܘܼܬ̣ܵܐ.

ܠܦܲܓ̣ܪܹܗ ܠܵܐ ܩܵܪܒܵܐ ܚܛܝܼܬ̣ܵܐ؛ ܘܢܲܦ̮ܫܹܗ ܢܵܗܪܵܐ ܒܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ.܀

ܗܵܢܵܘ ܠܲܚܡܵܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ؛ ܕܐܸܡܲܪ ܦܘܼܡܵܐ ܡܲܚܝܵܢܵܐ.

ܗ̇ܘ ܕܠܐܹܫܲܥܝܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ. ܝܲܗ݇ܒܹܗ ܒܐ݇ܪܵܙܵܐ ܢܘܼܪܵܢܵܐ.܀

ܣܵܡܹܟܼ ܠܸܒܵܐ ܗܵܢ ܠܲܚܡܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕܼ ܡܚܲܟ̇ܡܵܐ.

ܘܟ̣ܠ ܢܦܸܫ ܕܡܹܐܟ̣ܠܵܗ̇ ܗܵܢ ܠܲܚܡܵܐ؛ ܚܵܝܵܐ ܒܹܗ ܐܵܦ ܡܸܬ̣ܢܲܚܡܵܐ.܀

ܗܵܢ ܠܲܚܡܵܐ ܠܗܵܘܢܵܐ ܡܲܚܸܐ؛ ܘܡܲܦܪܲܓ̣ ܘܡܲܥܬܲܪ ܠܹܗ ܒܨܸܡܚܹ̈ܐ.

ܘܲܠܦܲܓ̣ܪܵܐ ܡܲܓ̣ܙܲܪ ܢܝܵܚܹ̈ܐ؛ ܘܲܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܲܣܓܸܐ ܦܨܵܚܹ̈ܐ.܀

ܐܲܟ̣ܘܿܠܘ ܘܲܣܒܲܥܘ ܐܘܿ ܟܵܦܢܹ̈ܐ؛ ܕܠܵܐ ܬܸܟ̣ܦܢܘܿܢ ܠܥܵܠܲܡ ܙܲܒ̣ܢܹ̈ܐ.

ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܡܸܢܹܗ ܡܩܲܕܝܵܢܹ̈ܐ؛ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܪ̈ܝܵܢܹܐ.܀

ܗܵܢܵܐ ܡܦܲܨܸܐ ܡ̣ܢ ܢܘܼܪܵܐ؛ ܗܵܢܵܘ ܕܲܡܚܵܘܸܐ ܢܘܼܗܪܵܐ.

ܗܵܢܵܘ ܕܒܹܗ ܩܵܢܹܝܢ ܗܸܕܼܪܵܐ؛ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܐܲܟ̣ܚܲܕܼ ܥܲܡ ܦܲܓ̣ܪܵܐ.܀

ܗܵܢ ܚܲܡܪܵܐ ܟܠ ܕܠܹܗ ܫܵܬܹܐ؛ ܠܕܼܝܢܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܠܵܐ ܐܵܬܹܐ.

ܘܡܸܬ̣ܒܲܣܲܡ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܼܬܹ̈ܐ؛ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܡܸܬ̣ܚܲܕܼܬ̣ܝܼܢ ܡܝܼܬܹ̈ܐ.܀

ܟܠ ܕܪܵܘܹܐ ܒܗܵܢܵܐ ܚܲܡܪܵܐ؛ ܦܘܼܝܵܓ̣ܵܐ ܚܫܝܼܒ̣ ܠܹܗ ܢܘܼܪܵܐ.

ܘܲܕܼܛܵܥܹܡ ܡܸܢܹܗ ܒܸܨܪܵܐ؛ ܠܵܐ ܚܵܙܹܐ ܚܸܫܟܵܐ ܕܩܲܒ̣ܪܵܐ.܀

ܒܹܗ ܡܸܬ̇ܛܲܥ̈ܝܵܢ ܥܵܩܵܬ̣̈ܵܐ؛ ܒܹܗ ܡܸܬ̣ܚܲܕܼܬ̣̈ܵܢ ܚܲܕܼܘܵܬ̈ܵܐ.

ܒܹܗܘ̤ ܪ̈ܵܘܙܵܢ ܥܹܕܼܵܬ̣̈ܵܐ؛ ܘܲܡܩܲܕ̈ܫܵܢ ܠܹܗ ܒܬܸܫܒ̇ܚܵܬ̣̈ܵܐ.܀

ܛܘܼܒ̣ ܠܥܲܡܵܐ ܕܲܟ̣ܪܸ̈ܣܛܝܵܢܹܐ؛ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܡܲܚܝܵܢܹ̈ܐ.

ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܢܗܘܘܿܢ ܡܸܣܬܲܝܒ̇ܪ̈ܵܢܹܐ؛ ܘܠܵܐ ܟܵܦܢܝܼܢ ܠܥܵܠܲܡ ܙܲܒ̣ܢܹ̈ܐ.܀

ܟܠ ܕܲܡܗܲܝܡܸܢ ܒܗܵܢ ܦܲܓ̣ܪܵܐ؛ ܘܫܵܬܹܐ ܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ ܚܲܡܪܵܐ.

ܒܹܗܘ̤ ܚܵܙܹܐ ܠܗ̇ܘ ܢܘܼܗܪܵܐ؛ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܗ̇ܝ ܕܠܵܐ ܥܵܒ̣ܪܵܐ.܀

 

ܐ݇ܚܪܹܬ̣ܵܐ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܓܒ̣ܵܐ ܠܹܗ

ܒܗ̇ܘ ܕܢܘܼܪ̈ܵܢܹܐ. ܕܡܵܪܝ ܢܲܪܣܲܝ.

 

ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܓܒ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܕܲܢܫܲܡܫܘܼܢ ܠܹܗ.

ܘܲܚܠܵܦ ܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܢܩܲܪܒ̣ܘܼܢ ܕܸܒ̣ܚܵܐ ܕܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܲܒ̣ܪܹܗ.܀

ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܲܒ̣ܪܹܗ ܡܩܲܪܒ̣ܝܼܢ ܟܠ ܫܵܥ ܩܕܼܵܡ ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ.

ܘܲܡܚܲܣܹܝܢ ܒܹܗ ܥܵܘܠܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܩܵܪܹܝܢ ܒܲܫܡܹܗ.܀

ܒܐܘܼܟ̣ܠܵܐ ܕܦܲܓ̣ܪܹܗ ܛܵܪܕܼܝܼܢ ܡܵܘܬܵܐ ܡ̣ܢ ܦܲܓ̣ܪ̈ܲܝܗܘܿܢ.

ܘܒܲܕܼܡܹܗ ܚܲܝܵܐ ܡܲܫܩܹܝܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ.܀

ܓܡܘܼܪܬܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܕܩܸܪܒܲܬ̤ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ.

ܕܲܠܒ̣ܝܼܟܼ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܣܪܵܦܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ.܀

ܒܘܼܕܵܩ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܡܦܲܫܸܩ ܟܵܗܢܵܐ.

ܘܐܲܝܟܼ ܕܲܒ̣ܟܲܠܒ̇ܬ̣ܵܐ ܠܵܒܹܟܼ ܒܐܝܼܕܹܗ ܢܘܼܪܵܐ ܒܠܲܚܡܵܐ.܀

ܣܪܵܦܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܠܵܐ ܠܒܲܟܼ ܒܐܝܼܕܹܗ ܚܸܙܘܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ.

ܘܗܵܢܵܘ ܬܲܗܪܵܐ ܕܐܝܼܕܼܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܠܒ̣ܝܼܟ̣ܵܐ ܠܪܘܼܚܵܐ.܀

ܐܹܝܘ ܦܲܓ̣ܪܵܢܵܐ ܕܲܛܥܝܼܢ ܢܘܼܪܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬ̣ܚܲܪܲܟܼ.

ܐܹܝܘ ܡܵܝܘܿܬ̣ܵܐ ܕܟܲܕܼ ܡܵܝܘܿܬ̣ܵܐ ܗܘ̤ ܡܦܲܠܸܓ̣ ܚܲܝܹ̈ܐ.܀

ܡ̇ܢ ܐܲܦܸܣ ܠܵܟܼ ܥܲܦܪܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܠܡܹܐܚܲܕܼ ܢܘܼܪܵܐ.

ܘܡܲܢܘܼ ܥܲܒ̣ܕܵܟܼ ܡܦܲܠܸܓ̣ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܲܪ ܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ.܀

ܡܲܢܘܼ ܐܲܠܦܵܟܼ ܠܡܹܐܚܲܕܼ ܢܘܼܪܵܐ ܒܚܘܼܦܢܲܝ̈ ܒܸܣܪܵܐ.

ܘܡ̇ܢ ܒܲܕܼܩ ܠܵܟܼ ܚܹܝܠ ܚܸܟ̣ܡܵܬ̣̈ܵܐ ܘܟܲܣ̈ܝܵܢ ܡܸܢܵܟܼ.܀

ܬܵܘ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ ܢܸܚܙܸܐ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܲܟ̣ܣܸܐ ܒܐ݇ܪܵܙܵܐ.

ܕܠܵܐ ܢܸܬ̣ܪܲܦܸܐ ܡ̣ܢ ܣܘܼܟܵܝܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܡܠܝܼܟܹ̈ܐ.܀

ܬܵܘ ܢܸܬ̣ܚܲܦܲܛ ܘܢܸܩܪܘܿܒ̣ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬ̣.

ܕܢܸܣܲܒ̣ ܡܸܢܹܗ ܣܲܡܵܐ ܕܥܵܗܹܢ ܠܲܚܒ̣ܵܪ̈ܵܬܲܢ.܀

ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܣܲܡܵܐ ܢܛܲܦܹܝܘܗܝ ܟܠܫܵܥ ܠܪܸ̈ܓ̣ܫܹܐ ܘܙܵܘܥܹ̈ܐ.

ܕܢܸܪܕܼܘܿܦ ܡܸܢܲܢ ܢܣܝܼܣܘܼܬ̣ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܘܪܲܦܝܘܼܬ̣ ܢܲܦ̮ܫܵܐ.܀

ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܢܣܝܼܡܝܼܘܗܝ ܟܠܲܢ ܥܲܠ ܟܘܼܬ̣̈ܡܵܬܲܢ.

ܕܢܸܩܢܸܐ ܡܸܢܹܗ ܢܘܼܚܵܡ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢ ܢܲܦ̮ܫܵܐ.܀

 

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

ܕܚܲܕܼܒܫܲܒܵܐ ܐ؛ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ (ܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ)

ܣܘܿܓ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܡܵܪܝ ܢܲܪܣܲܝ.

ܒܩܵܠ ܐܲܒ̣ܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ.

 

ܣܒܲܪܬ̣ܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ؛ ܝܲܗ݇ܒ̣ ܓܲܒ̣ܪܝܼܹܠ؛ ܠܕܲܟ̣ܝܲܬ̣ ܢܲܦ̮ܫܵܐ.

ܘܟܲܕܼ ܚܕܲܬܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܬ̣ ܩܲܒܸ̇ܠܬܹܗ ܗܝ̤ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ.܀

ܛܵܒ̣ ܚܕܲܬܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܬ̣؛ ܗ̇ܝ ܕܐܸܬ̣ܟܲܪܙܲܬ̤؛ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܢܵܐ.

ܕܒ̣ܵܛܢܵܐ ܒܬ̣ܘܼܠܬܵܐ. ܒܸܠܥܵܕܼ ܢܸܩܦܵܐ ܘܫܵܘܬܵܦܘܼܬ̣ܵܐ.܀

ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ؛ ܕܲܚܩܹܗ ܠܪܸܢܝܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܵܗ̇.

ܕܲܦܫ̈ܝܼܩܵܢ ܠܹܗ؛ ܐܵܦ ܥܵܣܩܵܬ̣̈ܵܐ؛ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܲܟ̣ܝܵܢܵܐ.܀

ܒܣܲܓ̇ܝܼܐܵܬ̣̈ܵܐ؛ ܫܲܪܪܵܗ̇ ܠܡܸܠܬ̣ܵܐ؛ ܕܝܼܠܹܗ ܕܒܲܛܢܵܐ.

ܘܝܲܗ݇ܒ̣ ܬܲܚܘܝܼܬ̣ܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܐܹܠܝܼܫܒܲܥ؛ ܕܒܲܛܢܵܐ ܕܠܵܐ ܣܒܲܪ.܀

ܠܹܗ ܠܗܵܢ ܓܲܒ̣ܪܵܐ؛ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ؛ ܚܙ̣ܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܙܟܲܪܝܵܐ.

ܘܗܘ̤ܝܘܼ ܕܣܲܒ̇ܪܹܗ؛ ܥܲܠ ܗ̇ܘ ܝܲܠܕܵܐ؛ ܕܪܲܒ̇ ܡ̣ܢ ܝܲܠܕܹ̈ܐ.܀

ܒܗܲܝܟܲܠ ܩܘܼܕܼܫܵܐ؛ ܚܙܵܝܗܝ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܙܟܲܪܝܵܐ؛

ܠܡܲܠܲܐܟܼ ܪܘܼܚܵܐ. ܘܙܵܥ̣ ܘܐܸܬ̣ܒܲܠܗܝܼ؛

ܡ̣ܢ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ؛ ܕܥܲܠ ܦܲܪܨܘܿܦܹܗ.܀

ܐ݇ܢܵܐ ܐ݇ܢܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ؛ ܕܫܹܡܝ ܓܲܒ̣ܪܝܼܹܠ؛ ܐܸܡܲܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ.

ܘܫܲܠܚܲܢܝ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܕܐܲܝܬܹܐ ܣܒܲܪܬ̣ܵܐ؛ ܕܒܲܛܢܵܐ ܕܲܒ̣ܪܵܟܼ.܀

ܒܪܵܟܼ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܗܘ̤؛ ܩܕܼܵܡ ܗ̇ܘ ܕܐܵܬܹܐ؛ ܠܦܘܼܪܩܵܢ ܐ݇ܢܵܫܵܐ.

ܘܐܸܬܹܝܬ̣ ܕܐܸܓ̣ܠܸܐ ܕܗܵܐ ܡܲܛ̣ܝܼ ܠܹܗ؛ ܝܵܘܡܵܐ ܕܕܸܢܚܹܗ.܀

ܒܫܸܬ̣ܩܵܐ ܬܲܚܡܹܗ؛ ܕܠܵܐ ܢܸܣܬܵܘܲܕܼ؛ ܡܸܕܸܡ ܕܲܫ̣ܡܲܥ.

ܥܕܲܡܵܐ ܕܫܵܠܡܵܐ؛ ܦܪܵܬ̣ܘܿܙܡܝܼܵܐ؛ ܕܝܵܘܡܵܐ ܕܝܲܠܕܹܗ.܀

ܗܵܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܐܝܼܙܓܲܕܘܼܬܹܗ ܕܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ؛ ܕܣܲܒܲܪ ܒܲܛܢܹܗ؛.

ܕܲܛܒܸܠܵܪܵܐ؛ ܕܲܩܕܼܵܡ ܡܲܠܟܵܐ.܀

ܡܸܟܵܐ ܫܲܪܝܼ؛ ܕܢܸܕܼܪܘܿܫ ܐܘܼܪܚܵܐ؛ ܕܕܸܢܚܹܗ ܕܡܵܪܲܢ.

ܘܐܝܼܕܼܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܣܥܲܪ ܚܸܙܘܵܢܹ̈ܐ ܕܝܘܿܡ ܓܸܠܝܵܢܹܗ.܀

 

 

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

ܕܝܲܠܕܹܗ ܕܡܵܪܲܢ

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

 

ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܐܕܐ ܕܝܠܕܐ ܕܡܪܢ

 

ܐ. ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܚܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܚܝܼܕܼ ܟܠܵܐ´؛
ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܘܐܸܣܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܨܲܠܡܵܐ ܡܠܝܼܠܵܐ‌܀

ܒ. ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܠܸܒܵܐ´ ܫܡܲܥܘ ܠܲܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܡܨܲܠܠܵܐ´:
ܠܵܐ ܢܕܼܵܘܸܕܼܟܼܘܿܢ ܡ̣ܢ ܣܘܼܟܵܠܵܗ̇ ܥܵܠܹܡ ܗܸܒܼܠܵܐ‌܀

ܓ. ܓܢܝܼܙܵܐ ܕܡܸܣܬܿܓܸܕܼ´ ܒܲܚܕܼܵܢܵܝܘܼܬܼ ܟܝܵܢܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ´:

ܥܲܠ ܬܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼ ܩܢܘܿܡܵܘ̈ܗ‌ܝ ܡܫܲܒܿܚܹ̈ܐ ܒܐَܢܵܫܘܼܬܲܢ ܓܠ̣ܵܐ‌܀

ܕ. ܕܲܫܪܲܟܼ ܓܸܢܣܲܢ´ ܠܲܦܣܵܩ ܣܲܒܼܪܵܐ ܡܛ̣ܵܐ ܠܲܚܒܼܵܠܵܐ´:
ܘܚܲܕܸܬܼ ܨܲܠܡܲܢ ܟܲܕܼ ܡ̣ܢ ܓܸܢܣܲܢ ܢ̣ܣܲܒܼ ܠܹܗ ܐܸܣܛܠܵܐ‌܀

ܗ. ܗ̇ܘ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗ‌ܝ ܗَܘ̣ܵܐ´ ܒܥܘܼܒܵܐ ܕܐܲܒܼܘܼܗ‌ܝ ܟܲܣܝܵܐ ܚܡܝܼܠܵܐ´:
ܒܲܢ ܐܲܓܸܢ ܗَܘ̣ܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܒܒܸܣܪܵܐ ܕܠܵܐ ܒܘܼܠܒܵܠܵܐ‌܀

ܘ. ܘܲܒܼܒܹܝܬܼܠܚܸܡ´ ܕܢܲܚ̣ ܡ̣ܢ ܥܘܼܒܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ ܒܬܼܘܼܠܵܐ´:
ܘܥܵܠܡܹ̈ܐ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ ܕܪܲܒܘܼܬܹܗ ܡܠ̣ܵܐ‌܀

ܙ. ܙܵܚ̣ܘ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ´ ܘܣܲܒܲܪܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܒܩܵܠܵܐ´:
ܘܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܝܲܠܕܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ ܥܲܡ ܗܘܼܠܵܠܵܐ‌‌܀

ܬ. ܬܸܚܙܘܿܢ ܛܵܒܼܬܼܵܐ´ ܥܲܡ ܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܬܿܟܼܝܼܠܵܐ´:
 ܒܒܼܘܼܪܟܿܬܹܗ ܕܝܲܠܕܵܐ ܕܲܙܟܼܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܘܲܠܢܵܟܼܘܿܠܵܐ‌܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ (ܣܘܵܵܕܵܝܵܐ)

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ

 

ܐ. ܝܑܼܘܲܚ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ´؛ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ´؛
 ܕܦܸܫܠܹܗ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ؛ ܡܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܵܐ؛ ܕܠܵܐ ܗܸܟ̃ ܓܢܵܗܵܐ܀
ܒ. ܒܪܘܿܢܵܐ ܨܠܹܐܠܹܗ´؛ ܘܠܒܼܸܫܠܹܗ ܦܲܓܼܪܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ´؛
ܘܗ݇ܘܹܐܠܹܗ ܕܸܒܼܚܵܐ؛ ܦܹܐܪܵܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܩܲܕܝܼܫܵܐ
܀
ܓ. ܓܵܘ ܒܹܝܬܠܚܸܡ´؛ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ؛ ܐܵܣܝܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ´؛
ܕܒܵܣܸܡ ܟܹܐܒܹ̈ܐ؛ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ؛ ܘܠܸܒܵܐ ܬܒܼܝܼܪܵܐ
܀
ܕ. ܕܡܝܼܟܼܵܐ ܒܐܘܼܪܹܐ´؛ ܟܪܝܼـܟܼ ܒܥܲܙܪܘܼܪܹ̈ܐ؛ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܵܪܝܵܐ´؛
ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ؛ ܐ݇ܬܹܐܠܘܿܢ ܘܣܓܸܕܠܘܿܢ؛ ܠܒܲܪ ܥܸܠܵܝܵܐ
܀
ܗ. ܗܲܒ݂݇ܠ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ´؛ ܥܒܼܘܿܕ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ؛ ܠܟܠ ܡܸܣܟܹܢܵܐ´؛
ܗܵܘܹܐ ܫܠܵܡܵܐ؛ ܒܥܹܕܬܲܢ ܘܐܘܼܡܬܲܢ؛ ܒܐܵܗܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ
܀
ܘ. ܘܲܪܕܵܐ ܢܨܝܼܒܼܵܐ´؛ ܒܪܘܼܚܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ؛ ܘܒܢܘܼܗܪܵܐ ܢܛܝܼܪܵܐ´؛
ܡܡܲܪܝܲܡ ܫܩܝܼܠܵܐ؛ ܦܲܓܼܪܵܐ ܢܙܝܼܪܵܐ؛ ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܒܼܪܵܐ
܀
ܙ. ܙܲܝܸܢ ܠܟܵܗܢܹ̈ܐ´؛ ܒܙܲܝܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ؛ ܘܒܗܵܘܢܵܐ ܫܲܦܝܵܐ´؛
ܕܦܵܠܚܝܼ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ؛ ܘܒܢܵܬܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܲܢ؛ ܒܠܸܒܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ
܀
ܚ. ܚܘܼܒܵܐ ܘܫܠܵܡܵܐ´؛ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܠܟܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܵܐ´؛
ܘܡܲܫܦܸـܟܼ ܪ̈ܲܚܡܘܼܟܼ؛ ܘܗܲܝܸܪ ܠܐܘܼܡܬܵܐ؛ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ
܀
ܛ. ܛܢܵܢܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ´؛ ܡܲܙܝܸܕ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ´؛
ܒܓܲܪܕܵܐ ܕܚܘܼܒܘܼܟܼ؛ ܓ̰ܲܡܥܝܼ ܠܐܘܼܡܬܵܐ؛ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ
܀
♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܦܲܓܼܪܵܟܼ ܘܲܕܼܡܵܟܼ

 

ܥܘܼܢܵܝܵܐ

ܦܲܓܼܪܵܟܼ ܘܲܕܼܡܵܟܼ ܡܵܪܝ ܐܵܘܟܸܠܬܲܢ؛

ܟܡܵܐ ܠܲܢ ܦܘܼܡ̈ܝܼܢ ܕܢܵܘܕܸܐ ܠܲܫܡܵܟܼ.

 

ܒܵܬܹ̈ܐ

ܗܵܐ ܚܙܲܝ̈ ܥܲܝܢܲܝ̈ܢ ܘܲܫ̈ܩܲܠ ܐܝܼܕܲܝ̈ܢ؛ ܛܘܼܒܼܵܐ ܕܝܲܗܒܼܘ ܠܲܢ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܒܪܵܘܡܵܐ܀
ܕܘܼܟܼܪܵܢ ܚܲܫܵܟܼ ܘܥܘܼܗܕܵܢ ܡܵܘܬܵܟܼ؛ ܗܵܢ ܕܲܠܘܵܬܲܢ ܦܲܓܼܪܵܟܼ ܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ
܀
ܒܪܝܼـܟܼ ܕܲܒܼܝܲܠܕܹܗ ܢܗܲܪ̈ ܒܸܪ̈ܝܵܬ݂ܵܐ؛ ܘܲܩܥܵܝ̈ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܐܲܒܼܵܐ ܕܫܲܠܚܹܗ
܀
ܒܝܲܠܕܵܟܼ ܡܵܪܲܢ ܢܸܗܪܲܬ̤ ܬܹܒܹܝܠ؛ ܘܲܩܥܵܬ̤ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܐܲܒܼܵܐ ܕܫܲܠܚܵܟܼ
܀
ܒܝܲܠܕܵܟܼ ܡܵܪܲܢ ܝܲܒܸܒܼܘ ܥܝܼܪܹ̈ܐ؛ ܘܲܩܥܵܘ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܩܘܼܕܵܫܲܝ̈ܗܘܿܢ
܀
ܒܪܝܼـܟܼ ܕܲܒܼܝܲܠܕܹܗ ܥܒܲܕ ܬܲܪܥܘܼܬ݂ܵܐ؛ ܘܫܲܝܸܢ ܥܲܡܲܢ ܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ
܀
ܒܝܲܠܕܵܟܼ ܡܵܪܲܢ ܗܘܲܝ̈ ܚܲܕ̈ܬܵܬ݂ܵܐ؛ ܘܲܬ݂ܡܝܼܗܵܬ݂ܵܐ ܒܝܘܿܡ ܡܵܘܠܵܕܵܟܼ
܀
ܫܠܵܡܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ ܘܫܲܝܢܵܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ؛ ܕܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ݇ܢܵܫܵܐ ܒܵܟܼ ܐܸܫܬܲܝܲܢܘ
܀
♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܥܹܐܕܵܐ ܕܒܹܝܬ ܝܲܠܕܵܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ

 

ܥܹܐܕܵܐ ܕܒܹܝܬ ܝܲܠܕܵܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ؛ ܠܟܠ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܡܲܟܝܼܟܼܵܐ؛

ܓܵܘ ܐܘܼܪܹܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܕܡܝܼܟܼܵܐ؛ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܣܩܲܚ ܫܘܼܒܼܚܵܐ܀

 

ܝܵܠܹـ̈ܕ݇ܐ ܘܒܢܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܥܹܕܬܵܐ؛ ܙܡܘܿܪܘܿܢ ܘܥܒܼܘܿܕܘܿܢ ܚܲܕܘܼܬܵܐ؛

ܒܪܘܿܢܵܐ ܫܸܪܝܵܐ ܒܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ؛ ܐܸܕܝܘܿܡ݇ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ ܡ̣ܢ ܒܬܘܼܠܬܵܐ܀

 

ܗ݇ܘܹܐܠܹܗ ܡܵܪܲܢ ܡ̣ܢ ܒܬܘܼܠܬܵܐ؛ ܓܵܘ ܒܹܝܬܠܚܸܡ ܐܵܦܲܪܬܵܐ؛

ܠܐܲܪܥܵܐ ܒܸܢܝܵܐܠܹܗ ܥܹܕܬܵܐ؛ ܕܦܵܪܸܩ ܠܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡܚܛܝܼܬܵܐ܀

 

ܒܢܲܝ̈ ܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ؛ ܘܒܢܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܵܐ؛

ܥܹܐܕܵܘܟܼܘܿܢ ܗܵܘܹܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ؛ ܡܸܠܝܵܐ ܦܨܵܚܵܐ ܘܚܲܕܘܼܬܵܐ܀

 

ܫܠܵܡܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܫܵܪܹܐ ܒܠܸܒܵܐ ܕܢܝܼܢܘܵܝܵܐ؛

ܛܵܠܒܲܚ ܡܝܼܫܘܿܥ ܢܵܨܪܵܝܵܐ؛ ܕܒܵܪܸܟܼ ܠܟܠ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ܀

 

ܟܠ ܕܗܵܘܹܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ؛ ܒܪܸܥܝܵܢܵܐ ܘܠܸܒܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ؛

ܒܸܬ ܚܵܙܹܐ ܒܡܲܠܟܘܼܬ ܫܡܲܝܵܐ؛ ܩܵܐ ܓܵܢܘܼܗܝ ܒܲܝܬܵܐ ܒܸܢܝܵܐ܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܐܸܕܝܘܿܡ ܥܹܐܕܵܐ ܕܡܵܘܠܵܕܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ

ܒܩܵܠܵܐ؛ ܟܠܟܼܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܩܘܿܫܘ ܟܲܦܵܐ

 

 

ܐܸܕܝܘܿܡ ܥܹܐܕܵܐ ܕܡܵܘܠܵܕܵܐ؛ ܦܨܝܼܚܹܐ ܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ.

ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܕܸܪܝܵܐ؛ ܒܝܼـܲܕ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹ̈ܐ.

ܪ̈ܵܥܝܹܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܘ ܒܗ̇ܘ ܐܲܬܪܵܐ؛ ܚܙܹܐܠܘܿܢ ܠܢܘܼܗܪ̈ܵܢܹܐ.

ܪܵܒܵܐ ܥܘܼܓ̰ܸܒܠܘܿܢ´؛ ܠܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܚܙܹܐܠܘܿܢ´.

ܟܲܕ ܙܕܸܥܠܘܿܢ ܙܕܘܿܥܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ؛ ܡܸܠܝܹܐ ܡܬܸܕܡܘܿܪܬܵܐ܀

 

ܠܵܐ ܙܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܝܵܐ ܪ̈ܵܥܝܹܐ؛ ܒܚܸܙܘܹ̈ܐ ܡܲܥܓ̰ܒܵܢܹ̈ܐ.

ܐܸܕܝܘܿܡ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ ܦܵܪܘܿܩܵܐ؛ ܚܸܕܝܹܐ ܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ.

ܒܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܡܘܼܬܒܼܵܐ ܒܐܘܼܪܹܐ؛ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ.

ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵܐ ܩܘܼܡܘܼܢ´؛ ܠܓܸܦܝܼܬܵܐ ܡܛܹܐܡܘܼܢ´.

ܒܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܡܲܪܝܲܡ ܚܕܝܼܬܵܐ؛ ܗ̇ܝ ܝܸܡܵܐ ܚܠܝܼܬܵܐ܀

 

ܪ̈ܵܥܝܹܐ ܫܡܸܥܠܘܿܢ ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܚܲܝܠܵܘܵܬܹ̈ܐ.

ܘܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܕܸܪܝܵܐ؛ ܒܙܡܲܪܬܵܐ ܕܩܝܼܢܵܬܹ̈ܐ.

ܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܡܘܼܕܸܥܝܵܐ؛ ܠܟܠܵܝ ܐܸܡܘܵܬܹ̈ܐ.

ܒܢܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ ܚܕܹܐܡܘܼܢ´؛ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܠܵܐ ܙܕܸܥܡܘܼܢ´.

ܡܫܝܼܚܵܐ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܐܸܬܝܵܐ؛ ܫܠܵܡܵܐ ܝَܠܹܗ ܡܘܼܬܝܵܐ܀

 

ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܫܡܸܥܠܘܿܢ ܒܡܲܕܢܚܵܐ؛ ܒܘܼܬ ܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ.

ܡܓܼܘܿܫܹ̈ܐ ܡܛܹܐܠܘܿܢ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵܐ؛ ܠܒܹܝܬܠܚܸܡ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ.

ܕܲܗܒܼܵܐ ܘܡܘܼܪܵܐ ܘܠܒܼܘܼܢ݇ܬܵܐ؛ ܕܲܫܢܹ̈ܐ ܕܡܝܲܩܲܪܬܵܐ.

ܠܝܼܫܘܿܥ ܡܘܼܩܪܸܒܼܠܘܿܢ´؛ ܥܲܡ ܝܸܡܹܗ ܚܙܹܐܠܘܿܢ´.

ܒܢܲܝ̈ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܣܓܼܸܕܠܘܿܢ؛ ܠܡܲܠܟܵܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ܀

 

ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ؛ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ.

ܠܒܼܝܼܫܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܵܐ؛ ܡܥܘܼܒܵܐ ܒܬܘܼܠܵܝܵܐ.

ܦܸܫܠܹܗ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ؛ ܒܪܵܐ ܝܑܼܚܝܼܕܵܝܵܐ.

ܡܓܼܘܼܫܹ̈ܐ ܡܗܘܼܩܹܐܠܘܿܢ´؛ ܠܸܫܪܵܪܵܐ ܓܠܹܐܠܘܿܢ´.

ܟܵܘܟܼܒܼܵܐ ܒܡܲܕܢܚܵܐ ܚܙܹܐܠܘܿܢ؛ ܠܒܹܝܬܠܚܸܡ ܡܛܹܐܠܘܿܢ܀

 

ܦܸܫܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ؛ ܠܝܵܘܣܸܦ ܡܲܟܝܼܟܼܵܐ.

ܕܦܵܪܸܩ ܠܝܵܠܵܕ݇ܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܵܐ؛ ܕܗܹܪܘܿܕܸܣ ܣܪܝܼܚܵܐ.

ܨܵܠܹܐ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܢܲܨܝܼܚܵܐ؛ ܒܚܲܕ݇ ܠܸܒܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐ.

ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܟܲܕ ܡܛܹܐܠܘܿܢ´؛ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܫܪܹܐܠܘܿܢ´.

ܦܸܫܠܹܗ ܩܘܼܒ̇ܠܵܐ ܒܙܘܼܝܵܚܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܡܲܠܟܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ܀

 

ܚܵܕܲܚ ܟܠܲܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ؛ ܗ݇ܘܹܐܠܲܢ ܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐ.

ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܦܵܪܘܿܩܲܢ؛ ܠܹܐ ܝܘܲܚ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ.

ܛܲܟܼܣܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܢܵܛܪܲܚ ܠܗ݇ܘܿܢ؛ ܐܲܝܟܼ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ.

ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܢܛܘܿܪܘܼܢ´؛ ܓܵܘ ܥܹܕܬܵܐ ܟܠܹܝܡܘܼܢ´.
ܦܵܠܚܲܚ ܟܠܲܢ ܓܵܘ ܥܹܕܬܵܐ؛ ܒܟܠ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ
܀
♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܐܘܿ ܕܐܸܬܵܘ ܠܗܵܪܟܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܚܵܣܝܵܐ ܡܵܪܝ ܝܵܘܣܸܦ ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ.

ܒܩܵܠ؛ ܐܘܿ ܥܵܘܠܵܐ ܕܢܸܫܹ̈ܐ

 

ܐܘܿ ܕܐܸܬܵܘ ܠܗܵܪܟܵܐ؛ ܬܵܘ ܢܸܟܘܿܦ ܒܘܼܪܟܵܐ؛

ܩܕܼܵܡ ܗܵܢ ܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ؛ ܕܣܲܥܪܲܢ ܒܛܲܝܒܘܼܬܹܗ܀

 

ܒܵܬܹ̈ܐ

 

ܒܗܵܢ ܥܹܐܕܵܐ ܫܒܼܝܼܚܵܐ؛ ܕܝܲܠܕܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ؛

ܢܸܙܡܲܪ ܠܹܗ ܫܘܼܒܼܚܵܐ؛ ܘܠܐܲܒܼܘܼܗܝ ܘܲܠܪܘܼܚܹܗ܀

 

ܓܒܼܵܐ ܒܬܘܼܠܬܵܐ ܕܟܼܝܼܬܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܓܢܸܣ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ؛

ܘܲܡܠܵܗ̇ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܵܐ؛ ܘܚܹܝܠ ܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ܀

 

ܒܹܝܬ݂ ܪܵܘܡܵܐ ܠܥܘܼܡܩܵܐ؛ ܗܲܠܸـܟܼ ܦܵܪܘܿܩܵܐ؛

ܘܲܕܚܲܩ ܠܫܲܒܼܘܼܩܵܐ؛ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡܒܲܕܩܵܐ܀

 

ܪ̈ܵܥܝܹܐ ܒܓܵܘ ܕܲܒܼܪܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܚܙܵܘ ܢܘܼܗܪܵܐ؛

ܘܥܝܼܪܹ̈ܐ ܝܲܗ݇ܒܼܘ ܣܲܒܼܪܵܐ؛ ܘܒܲܕܸܩܘ ܝ݇ܠܝܼܕܘܼܬܹܗ܀

 

ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ؛ ܩܥܵܘ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ؛

ܘܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܫܠܵܡܵܐ؛ ܘܣܲܒܼܪܵܐ ܠܡܵـܝ̈ܘܿܬܹܐ܀

ܟܵܘܟܼܒܼܵܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐ؛ ܡܚܵܘܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܫܒܼܝܼܠܵܐ؛

ܠܲܡܥܲܪܬܹܗ ܕܥܘܸܠܵܐ؛ ܒܪܝܼܟܼܵܐ ܝ݇ܠܝܼܕܘܼܬܹܗ܀

 

ܡܲܠܟܲܝ̈ ܡܲܕܢܚܵܐ؛ ܐܸܬܼܵܘ ܒܣܘܼܘܵܚܵܐ؛

ܘܲܣܓܼܸܕܼܘ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܘܐܵܘܕܝܼܘ ܠܛܲܝܒܘܼܬܹܗ܀

 

ܟܲܕ ܫܡܲܥ ܗܹܪܘܿܕܸܣ؛ ܕܐܸܬܼܵܘ ܡ̣ܢ ܦܵܪܸܣ؛

ܠܡܸܣܓܲܕ ܠܗ̇ܘ ܕܐܲܟܸܣ؛ ܠܹܗ ܥܲܠ ܢܟܼܝܼܠܘܼܬܹܗ܀