ܣܸܕܪܵܐ ܕܣܘܿܓܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܐ

Hymns and Songs

of the Assyrian Church of the East

ܥܹܕܬܵܐ ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ ܘܲܫܠܝܼܚܵܝܬܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܝܼ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ

ܣܸܕܪܵܐ ܕܣܘܿܓܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܐ

ܩܵܐ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܓܘܼܕܵܐ ܕܙܲܡܵܪܹ̈ܐ
ܣܘܿܓܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܐ؛ ܕܚܵܫܚܝܼ ܠܟܠܝܘܿܡ_

  -1ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܲܩܕܼܵܡ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ 2

  -2ܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ_ 4

  -3ܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ (ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܵܕܵܝܵܐ) 5

  -4ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܕܐܘܼܪܗܵܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ 6

  -5ܐܲܒܼܵܗܹ̈ܐ ܓ̰ܡܸܥܠܘܿܢ 11

  -6ܚܲܝܸܠ ܡܵܪܲܢ 14

  -7ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܲܢܣܲܒܲܢ 15

  -8ܢܒܼܝܼܹ̈ܐ ܘܡܲܠܟܹ̈ܐ 16

  -9ܐܘܼܦ ܐܲܚܢܲܢ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ 17

  -10ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܟܠ ܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ 20

  -11ܐܲܚܢܲܢ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ 21

  -12ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܝܼܬ݂ܝܵܐ ܓܢܝܼܙܵܐ 25

  -13ܐܝܼܬܠܲܢ ܗܹܒܼܝܼ_ 28

  -14ܐܲܒܼܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ 34

  -15ܗ̇ܘ ܕܢܘܼܪ̈ܵܢܹܐ 35

  -16ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ 37

  -17ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ (ܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܵܕܵܝܵܐ) 39


ܣܘܿܓܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ

  -18ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܕܡܵܪܲܢ 42

  -19ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ (ܣܘܵܵܕܵܝܵܐ) 42

  -20ܦܲܓܼܪܵܟܼ ܘܲܕܼܡܵܟܼ_ 44

  -21ܥܹܐܕܵܐ ܕܒܹܝܬ ܝܲܠܕܵܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ 45

  -22ܐܸܕܝܘܿܡ ܥܹܐܕܵܐ ܕܡܵܘܠܵܕܵܐ 46

  -23ܐܘܿ ܕܐܸܬܵܘ ܠܗܵܪܟܵܐ 48

  -24ܒܪܝܼـܟܼ ܚܲܢܵܢܵܐ 52

  -25ܐܝܼܬܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܟܠ ܚܲܕܘܼܬܵܐ 54

  -26ܐܸܕܝܘܿܡ݇ ܥܹܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܝܠܹܗ_ 56

  -27ܐܘܼܡܵܢܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ 61

  -28ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ 65

  -29ܒܪܝܼܟܼܘܼ ܝܵܘܡܹܗ ܕܡܵܘܠܵܕܵܟܼ 67

  -30ܐܵܙܲܠ݇ܚ ܠܥܘܼܡܪܵܐ ܓ̰ܲܠܕܹܐ 71


ܣܘܿܓܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܕܸܢܚܵܐ

  -31ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܐܕܐ ܕܕܢܚܐ 73

  -32ܐܸܕܝܘܿܡ ܥܹܐܕܵܐ ܕܕܸܢܚܵܐ ܝܠܹܗ_ 75


ܣܘܿܓܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܨܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ

  -33ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ ܕܡܲܥܵܠܲܝ ܨܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ 78

  -34ܐܵܗܵܐ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ 80


ܣܘܿܓܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܐܘܿܫܲܥܢܹ̈ܐ

  -35ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܐܘܿܫܲܥܢܹ̈ܐ 83

  -36ܡܲܩܘܸܚ ܥܹܕܬܵܐ 85

  -37ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܐܲܚܟ̰ܝܼ_ 88

  -38ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܥܒܲܪܬܵܐ 92

  -39ܐܝܼܬܠܘܼܟܼ ܪܘܼܚܵܐ ܡܲܟܝܼܟܼܬܵܐ 94

  -40ܛܘܼܒܼܵܐ ܠܝܲܠܘܼܕܹ̈ܐ 96

  -41ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܥܸܠ_ 98

  -42ܟܠܟܼܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܩܘܿܫܘ ܟܲܦܵܐ 99


ܣܘܿܓܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ

  -43ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ 102

  -44ܣܘܿܓܼܝܼܬܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ 104


ܥܪܘܼܒܼܬܵܐ ܕܚܲܫܵܐ

  -45ܥܪܘܼܒܼܬܵܐ ܕܚܲܫܵܐ ܝܠܵܗ̇_ 107


ܣܘܿܓܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ

  -46ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ (ܕܠܸܠܝܵܐ) 110

  -47ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ (ܕܐܝܼܡܵܡܵܐ) 112

  -48ܐܸܕܝܘܿܡ݇ ܩܝܼܡܵܐ ܡܩܲܒܼܪܵܐ 114

  -49ܐܝܼܢܵܐ ܒܨܲܦܪܵܐ 118

  -50ܒܪܝܼܟܼ ܒܲܪ ܛܵܒܼܵܐ 120

  -51ܐܸܕܝܘܿܡ ܥܹܐܕܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܝܠܹܗ_ 122

  -52ܙܵܡܪܲܚ ܟܠܲܢ ܒܚܲܕ݇ ܩܵܠܵܐ_ 124

  -53ܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܟܸܢܫܵܐ ܟܢܝܼܫܵܐ 126


ܣܘܿܓܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܣܘܼܠܵܩܵܐ

  -54ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܐܕܐ ܕܣܘܠܩܐ ܕܡܪܢ 130

  -55 ܙܵܡܪܲܚ ܟܠܲܢ ܒܚܲܕ݇ ܩܵܠܵܐ_ 132


  -56ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܐܕܐ ܕܦܢܛܩܘܣ̈ܛܐ 134

  -57ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܐܕܐ ܕܢܘܣܪܕܝܠ_ 136

  -58ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܐܕܐ ܕܓܠܝܢܗ ܕܡܪܢ 138

  -59ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܐܕܐ ܕܫܟܼܚܬܗ ܕܨܠܝܒܼܐ 140

  -60ܐܸܡܲܪܝ ܠܝܼ ܥܹܕܬܵܐ 142


ܡܲܕܪ̈ܵܫܹܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܥܲܢܝܼܕܹ̈ܐ


  -61ܒܲܕܡܘܼܬ݂ ܩܘܼܪܒܵܢܹ̈ܐ ܕܟܲܝ̈ܵܐ 145

  -62ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܡܩܲܒܠܵܐ_ 146

  -63ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܩܲܪܸܒܼܘ 147

  -64ܩܲܒܸ̇ܠ ܡܵܪܲܢ ܠܗܵܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ 148

  -65ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܕܡܝܼܟܹ̈ܐ ܒܸܬ ܪܵܥܫܝܼ_ 149

________________

  -66ܨܠܘܿܬ݂ܵܐ ܕܩܘܼܒܵܠ ܐܲܒܼܵـ̈ܗܵܬ݂ܵܐ 150

  -67ܣܘܿܓܼܝܼܬܵܐ ܕܣܝܵܡܝܼܕܵܐ 151


 

 

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

ܣܘܿܓܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܐ؛
ܕܚܵܫܚܝܼ ܠܟܠܝܘܿܡ

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

 

 


ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܲܩܕܼܵܡ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ

ܘܚܵܫܲܚ ܠܟܼܠܝܘܿܡ

 

ܐ. ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܐܲܒܼܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ´:
  ܬܵܘ ܨܘܼܬܼܘ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܡܲܐܣܝ̈ܵܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܡܲܚ̈ܝܵܢ ܢܲܦ̮ܫܵܐ‌܀

ܒ. ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ´ ܗܘ̤ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܒܹܝܬܼ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ´:
  ܘܲܒܼܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܫ̣ܪܵܐ ܠܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ‌܀

ܓ. ܓܲܙܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ´ ܦܬܲܚ ܩܘܼܕܼܡܲܝ̈ܟܿܘܿܢ ܡܲܡܠܠܵܐ ܗܵܢܵܐ´:
  ܘܲܡܠܸܐ ܟܠܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܛܘܼܒܹ̈ܐ ܟܬܼܵܒܼܵܐ ܗܵܢܵܐ‌܀

ܕ. ܕܲܝܘܹ̈ܐ ܥܵܪܩܝܼܢ´ ܘܫܹܐܕܹ̈ܐ ܢܵܦܩ݁ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܕܸܚܠܬܼܵܐ´:
  ܡܵܐ ܕܫܵܡܥܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܡܲܚܝܵܢܝܼܬܼܵܐ‌܀

ܗ. ܗܵܢܵܘ ܬܲܪܥܵܐ´ ܕܒܹܗ ܥܵܐܹ݁ܠ ܐ݇ܢܵܫ ܠܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ´:
  ܘܗܵܕܹܐ ܗَ̣‌ܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܢܩܝܼܠܵܐ ܡ̣ܢ ܬܘܼܩ̈ܠܵܬܼܵܐ‌܀

ܗ. ܗܵܢܵܘ ܡܲܡܠܠܵܐ´ ܕܐܸܢ ܫܵܝܛܝܼܢ ܠܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܵܝܬܿܝܼܢ´:
  ܗܵܢܵܘ ܩܵܠܵܐ ܕܐܸܢ ܫܵܡ݁ܥܝܼܢ ܠܹܗ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܚܵܐܹ݁ܝܢ‌܀

ܗ. ܗܵܢܵܘ ܢܘܼܗܪܵܐ´ ܗܵܢܵܘ ܫܪܵܪܵܐ ܗܵܢܵܘ ܚܲܝܹ̈ܐ´:
  ܘܲܕܼܡܸܬܼܟܿܪܸܙ ܒܹܗ ܗ̤ܘܝܘܼ ܕܕܼܵܐܹܢ ܠܡܝܼܬܹ̈ܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ‌܀

ܪ. ܪܘܼܚܵܐ ܫܲܕܲܪ´ ܥܲܠ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܘܚܲܟܸܿܡ ܐܸܢܘܿܢ´:
  ܘܠܐܲܪܒܲܥܦܸܢ̈ܝܵܢ ܠܲܡܣܲܒܵܪܘܼ ܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ‌܀

ܗܵܫܵܐ ܦܠܵܢ´ ܡܬܲܪܓܸܿܡ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܚܙܵܐ ܘܲܫ̣ܡܲܥ´:
  ܐܲܝܢܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܐܸܕܼܢܹ̈ܐ ܕܢܸܫܡܲܥ ܢܸܫܡܲܥ‌܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 


 

ܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ

ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܕܩܘܼܒܲܠܛܲܝܒ̇ܘܼܬ݂ܵܐ ܒܚܲܕ݇ܒܼܫܹܒܹ̈ܐ
ܕܲܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܠܡܵܪܝ ܐܲܦܪܹܝܡ ܡܲܠܦܵܢܵܐ

 

ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܲܠܟܵܐ ܣܓܼܝܼܕܵܐ؛ ܕܲܙܟܼܵܐ ܒܚܲܫܹܗ ܠܡܵܘܬܵܐ ܛܪܘܼܢܵܐ܀
ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܸܫܬܵܘܕܝܼ ܠܲܢ؛ ܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܼܬܹ̈ܐ ܒܡܲܠܟ̇ܘܼܬܼ ܪܵܘܡܵܐ
܀
ܒܲܛܸܠ ܡܸܢܲܢ ܟܠ ܢܸܟܼܝܵܢܝܼ̈ܢ؛ ܘܐܲܫܪܵܐ ܒܐܲܬܼܪܲܢ ܫܲܝܢܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ
܀
ܕܲܒܼܝܘܿܡ ܕܸܢܚܵܟܼ ܢܸܚܸܐ ܩܕܼܵܡܲܝܟ؛ ܘܢܸܦܘܿܩ ܠܐܘܼܪܥܵܟܼ ܐܲܝܟܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܟܼ
܀
ܒܝܲܕܼ ܐܘܿܫܲܥܢܹ̈ܐ ܢܵܘܕܸܐ ܠܲܫܡܵܟܼ؛ ܥܲܠ ܛܲܝܒܘܼܬܼܵܟܼ ܕܲܠܘܵܬܼ ܓܸܢܣܲܢ
܀
ܕܲܣܓܼܝܼܘ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܨܹܝܕܼ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܲܢ؛ ܘܲܕܼܢܲܚ ܚܘܼܒܵܟܼ ܥܲܠ ܡܝܼܬܼܘܼܬܲܢ
܀
ܘܲܥܛܲܝܬ̇ ܚܵܘܒܲܝ̈ܢ ܒܝܲܕ ܚܘܼܣܵܝܵܟܼ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܲܫܡܵܟܼ ܥܲܠ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܟܼ
܀
ܒܪܝܼܟܼ ܐܝܼܩܵܪܵܟܼ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܐܲܬܼܪܵܟܼ؛ ܫܵܒܼܹܩ ܚܵܘܒܹ̈ܐ ܡܸܛܠ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ
܀
ܘܲܒܼܛܲܝܒܘܼܬܼܵܟܼ ܐܲܫܘܵܐ ܠܟܼܠܲܢ؛ ܕܢܵܘܕܸܐ ܘܢܸܣܓ̇ܘܿܕܼ ܠܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܟܼ
܀
ܘܲܠܡܵܪܘܼܬܼܵܟܼ ܒܟܼܠ ܥܸܕܵܢܝܼܢ؛ ܢܲܣܸܩ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܐܵܡܹܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ
܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ (ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܵܕܵܝܵܐ)

 

ܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܲܠܟܵܐ ܣܓܼܝܼܕܵܐ؛ ܕܓܼܠܸܒܠܹܗ ܒܚܲܫܹܗ ܠܡܵܘܬܵܐ ܩܸܫܝܵܐ܀
ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܩܲܡ ܩܵܘܸܠܲܢ؛ ܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܒܡܲܠܟܘܼܬ ܪܵܘܡܵܐ
܀
ܒܲܛܸܠ ܡܸܢܲܢ ܟܠ ܚܘܼܙܕܵܓܹ̈ܐ؛ ܘܡܲܫܪܝܼ ܒܐܲܬܪܲܢ ܫܲܝܢܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ
܀
ܕܒܝܵܘܡܵܐ ܕܕܸܢܚܘܼܟ ܚܲܝܲܚ ܩܵܕ݇ܡܘܼܟ؛ ܘܦܵܠܛܲܚ ܠܐܘܼܪܚܘܼܟܼ ܐܲܝܟܼ ܨܸܒܼܝܵܢܘܼܟܼ
܀
ܒܝܲܕ ܐܘܿܫܲܥܢܹ̈ܐ ܡܵܘܕܲܚ ܠܫܸܡܘܼܟܼ؛ ܒܘܼܬ ܛܲܝܒܘܼܬܘܼܟܼ ܕܲܠܘܵܬ݂ ܓܸܢܣܲܢ
܀
ܕܙܸܕܠܘܿܢ ܪ̈ܲܚܡܘܼܟܼ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܲܢ؛ ܘܙܪܸܩܠܹܗ ܚܘܼܒܘܼܟܼ ܥܲܠ ܡܝܼܬܘܼܬܲܢ
܀
ܘܓܪܸܕܠܘܼܟܼ ܓܢܵܗܲܢ ܒܝܲܕ ܚܘܼܣܵܝܘܼܟܼ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܘܼܟܼ ܥܲܠ ܡܵܘܗܲܒܼܬܘܼܟܼ
܀
ܒܪܝܼـܟܼ ܐܝܼܩܵܪܘܼܟܼ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܐܲܬܪܘܼܟܼ؛ ܕܟܹܐ ܫܵܒܼܩܸܬܠܗ݇ܘܿܢ ܓܢܵܗܹ̈ܐ ܒܪ̈ܲܚܡܘܼܟܼ
܀
ܘܸܒܛܲܝܒܘܼܬܘܼܟܼ ܡܲܚܫܸܚ ܠܟܠܲܢ؛ ܕܡܵܘܕܲܚ ܘܣܵܓܼܕܲܚ ܠܐܲܠܵܗܘܼܬܘܼܟܼ
܀
ܘܸܠܡܵܪܘܼܬܘܼܟܼ ܒܟܠ ܥܕܵܢܵܬܹ̈ܐ؛ ܡܲܣܩܲܚ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܐܵܡܹܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ
܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 


 

ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܕܐܘܼܪܗܵܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܲܪܟܵܐ

ܒܩܵܠ؛ ܫܪܵܪܵܐ ܓܲܠܝܵܐ (ܐܘܿ ܠܵܟܼ ܐܲܬܼܪܵܐ)

 

ܐ

ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܕܐܘܼܪܗܵܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ؛ ܡܩܘܼܒܠܹܐ ܠܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܒܟܠ ܚܲܕܘܼܬܵܐ؛

ܫܩܸܠܘܿܢ ܪܘܼܫܡܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵܐ؛ ܒܫܸܡܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܒܢܹܐܠܘܿܢ ܠܥܹܕܬܵܐ܀

ܒ

ܒܢܹܐܠܘܿܢ ܠܥܹܕܬܵܐ ܒܢܲܨܝܼܚܘܼܬܵܐ؛ ܐܵܢ̈ܝ݇ ܒܲܢܵܝܹ̈ܐ ܕܲܫܠܝܼܚܘܼܬܵܐ؛

ܟ̰ܸܕܠܘܿܢ ܐܲܪ̈ܚܹܐ ܠܐܵܗ݇ ܡܸܫܬܘܼܬܵܐ؛ ܕܠܲܝܬ ܐܲܝܟܼ ܕܝܼܘܿܗ̇ ܓܵܘ ܟܠ ܒܪܝܼܬܵܐ܀

ܓ

ܓܵܘ ܟܠ ܒܪܝܼܬܵܐ ܒܲܗܪܵܐ ܡܸܛܝܵܐ؛ ܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ ܗܹܒܼܝܼ ܩܸܛܥܝܵܐ؛

ܐܲܪܒܸܠܵܝܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐ ܘܚܸܕܝܵܐ؛ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܸܒܼܚܵܐ ܪܸܕܝܵܐ܀

ܕ

ܕܸܒܼܚܵܐ ܪܸܕܝܵܐ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܵܐ؛ ܒܟܝܵܢܵܐ ܘܩܢܘܿܡܵܐ ܐܵܕܵܡܵܝܵܐ؛

ܡܸܠܬܵܐ ܡܒܵܒܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ؛ ܒܚܲܕ݇ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܗ̇ܘ ܢܵܨܪܵܝܵܐ܀

ܗ

ܗ̇ܘ ܢܵܨܪܵܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ؛ ܕܩܸܡܠܹܗ ܡܩܲܒܼܪܵܐ ܕܚܲܕܸܬ ܨܲܠܡܵܐ؛

ܒܸܣܒܵܪܵܐ ܝܘܲܚ ܠܝܘܿܡ ܢܘܼܚܵܡܵܐ؛ ܕܚܵܙܲܚ ܠܝܼܫܘܿܥ ܘܥܲܡܹܗ ܫܠܵܡܵܐ܀

 

ܘ

ܘܥܲܡܹܗ ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡ ܒܘܼܣܵܡܵܐ؛ ܓܵܘ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ؛

ܥܲܡ ܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܗܵܘܹܐ ܣܵܗ݇ܡܵܐ؛ ܕܐܵܢܝܼ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܙܪܸܥܠܘܿܢ ܫܠܵܡܵܐ܀

ܙ

ܙܪܸܥܠܘܿܢ ܫܠܵܡܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ؛ ܕܩܒܸܠܘܿܢ ܡܝܼܫܘܿܥ ܗ̇ܘ ܫܲܪܝܼܪܵܐ

ܐܵܢܝܼ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܒܗܵܘܢܵܐ ܙܗܝܼܪܵܐ؛ ܟܲܕ ܡܘܼܟܪܸܙܠܘܿܢ ܚܸܙܘܵܐ ܬܗܝܼܪܵܐ܀

ܚ

ܚܸܙܘܵܐ ܬܗܝܼܪܵܐ ܗ̇ܘ ܫܲܦܝܼܪܵܐ؛ ܒܠܸܒܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܦܸܫܠܹܗ ܢܩܝܼܪܵܐ؛

ܠܩܲܝܣܵܐ ܕܙܩܝܼܦܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܐ݇ܣܝܼܪܵܐ؛ ܒܘܼܬ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܚܩܝܼܪܵܐ܀

ܛ

ܛܵܒܼܵܐ ܚܩܝܼܪܵܐ ܘܡܵܪܵܐ ܟܹܐܢܵܐ؛ ܡܲܫܦܸـܟܼ ܪ̈ܲܚܡܘܼܟܼ ܒܐܵܗܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ؛

ܠܟܸܢܫܲܢ ܙܠܝܼܡܵܐ ܠܵܐ ܒܩܵܢܘܿܢܵܐ؛ ܪܲܚܸܡ ܥܲܠܘܼܗܝ ܝܵܐ ܕܲܝܵܢܵܐ܀

ܝ

ܝܵܐ ܕܲܝܵܢܵܐ ܐܲܢ݇ܬ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ؛ ܠܥܹܕܬܲܢ ܘܐܘܼܡܬܲܢ ܗܘܝܼ ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ؛

ܠܲܝܬ ܠܲܢ ܚܲܝܠܵܐ ܘܠܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ؛ ܘܠܵܐ ܒܹܝܬ ܓܵܘܣܵܐ ܟܡܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ܀

ܟ

ܟܡܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܒܕܘܼܢܝܹܐ ܒܙܝܼܩܵܐ؛ ܐܵܗܵܐ ܫܲܒܼܛܵܐ ܝܵܐ ܙܲܕܝܼܩܵܐ؛

ܡܐܲܬܪܵܐ ܠܐܲܬܪܵܐ ܫܒܼܝܼܩܵܐ ܘܥَܪܝܼܩܵܐ؛ ܟܲܕ ܒܸܚܫܵܒܼܵܐ ܠܲܦܵܐ ܦܪܝܼܩܵܐ܀

ܠ

ܠܲܦܵܐ ܦܪܝܼܩܵܐ ܡܐܲܬܪܵܐ ܪܚܝܼܩܵܐ؛ ܓܵܘ ܟܠ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܫܸܠܝܵܐ ܘܫܬܝܼܩܵܐ؛

ܒܸܣܒܵܪܵܐ ܝܘܲܚ ܕܦܵܐܸܫ ܙܪܝܼܩܵܐ؛ ܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܡ̣ܢ ܦܵܪܘܿܩܵܐ܀

 

ܡ

ܡ̣ܢ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܲܚ ܒܠܸܒܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐ؛

ܕܗܵܘܹܐ ܫܠܵܡܵܐ ܘܫܲܝܢܵܐ ܡܬܝܼܚܵܐ؛ ܠܥܹܕܬܲܢ ܘܐܘܼܡܬܲܢ ܢܝܼܚܵܐ ܢܝܼܚܵܐ܀

ܢܢ

ܢܝܼܚܵܐ ܢܝܼܚܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܡܲܕܢܚܵܐ؛ ܬܲܒܲܥ ܗܵܘܲܚ ܠܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ؛

ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܬܪܝܼܨܲܬ ܫܘܼܒܼܚܵܐ؛ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܕܣܲܒܲܪ ܫܠܝܼܚܵܐ܀

ܣ

ܣܲܒܲܪ ܫܠܝܼܚܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܢܝܼܫܵܐ؛ ܒܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ؛

ܟܠ ܢܝܼܢܘܵܝܵܐ ܒܥܹܕܬܵܐ ܚܒܼܝܼܫܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܝܗَܘܼܕܵܝܵܐ ܥܲܡܵܐ ܫܓܼܝܼܫܵܐ܀

ܥ

ܥܲܡܵܐ ܫܓܼܝܼܫܵܐ ܘܣܲܝܦܵܐ ܓܪܝܼܫܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܒܲܪ ܡܲܬܲܝ ܠܢܝܼܢܘܹܐ ܪ݇ܚܝܼܫܵܐ؛

ܝܑܼܫܘܿܥ ܣܘܿܓܘܼܠ ܡܵܪܵܐ ܘܪܹܫܵܐ؛ ܪܹܫ ܡܲܠܟܘܼܬ݂ܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ܀

ܦ

ܦܝܼܫܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܡܥܘܼܒܵܐ ܒܬܘܼܠܵܐ؛ ܒܝܼـܹܕ ܪܘܼܚܵܐ ܓܘܼܫܡܵܐ ܫܩܝܼܠܵܐ؛

ܡܟܝܵܢܵܐ ܘܩܢܘܿܡܵܐ ܕܓܸܢܣܲܢ ܡܚܝܼܠܵܐ؛ ܒܚܲܕ݇ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܨܲܠܡܵܐ ܡܠܝܼܠܵܐ܀

ܨ

ܨܲܠܡܵܐ ܡܠܝܼܠܵܐ ܒܗܵܘܢܵܐ ܨܠܝܼܠܵܐ؛ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܡܘܼܬܒܼܵܐ ܟܠܝܼܠܵܐ؛

ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܣܩܝܼܠܵܐ؛ ܟܵܣܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܠܩܲܝܣܵܐ ܩܒ̇ܝܼܠܵܐ܀

ܩ

ܩܲܝܣܵܐ ܩܒ̇ܝܼܠܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܨܠܝܼܒܼܵܐ؛ ܫܠܝܼܚܵܐ ܣܗܝܼܕܵܐ ܘܡܲܬܲܝ ܟܬܝܼܒܼܵܐ؛

ܡܗܲܝܡܘܼܢܹܐ ܝܘܲܚ ܝܵܐ ܚܲܒܝܼܒܼܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ݇ ܫܸܬܠܵܐ ܪܲܥܕܵܐ ܢܨܝܼܒܼܵܐ܀

 

ܪ

ܪܲܥܕܵܐ ܢܨܝܼܒܼܵܐ ܗܸܟ̃ ܠܵܐ ܣܪܝܼܒܼܵܐ؛ ܪܵܚܡܵܐ ܪܚܝܼܡܵܐ ܛܵܒܼ ܚܲܒܝܼܒܼܵܐ؛

ܗ̇ܘ ܠܵܥܵܙܲܪ ܛܸܠܝܵܐ ܚܫܝܼܒܼܵܐ؛ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܩܲܒܼܪܵܐ ܫܸܠܝܵܐ ܘܫܟܼܝܼܒܼܵܐ܀

ܫ

ܫܸܠܝܵܐ ܘܫܟܼܝܼܒܼܵܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ؛ ܦܸܫܠܹܗ ܡܢܘܼܚܡܵܐ ܒܐܲܠܵܗܘܼܬܵܐ؛

ܛܸܒܵܐ ܡܛܹܐܠܹܗ ܠܐܘܿܪܗܵܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ؛ ܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܠܬܵܓܼ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ܀

ܬ

ܬܵܓܼ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ؛ ܩܘܼܒ̇ܠܵܐ ܐܲܒܼܓܲܪ ܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵܐ؛

ܦܸܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܵܐ ܚܕܵܐ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ؛ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ܀

 

 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

1‐ ܒܲܪ ܡܲܬܲܝ؛ ܝܵܘܢܵܢ ܢܒܼܝܼܵܐ.  2‐ ܓܡܝܼܪܵܐ؛ ܟܵܡܝܼܠ.  3‐ܙܗܝܼܪܵܐ؛ ܗܸܫܝܲܪ، ܒܚܲܡ.  4‐ ܚܲܒܝܼܒܼܵܐ؛ ܡܘܼܚܸܒܵܐ.  5‐ ܚܲܕܸܬ؛ ܚܘܼܕܸܬܠܹܗ.  6‐ ܛܸܒܵܐ؛ ܚܲܒܪܵܐ، ܒܵܗ݇ܣ.  7‐ ܣܲܒܲܪ؛ ܡܘܼܫܚܸܕܠܹܗ.  8‐ܣܲܒܼܪܵܐ؛ ܗܹܒܼܝܼ.  9‐ܨܠܝܼܠܵܐ؛ ܨܸܦܝܵܐ، ܕܸܟܼܝܵܐ.  10‐ ܪܵܚܡܵܐ؛ ܚܲܒܼܪܵܐ، ܕܘܿܣܬ.  11‐ ܪܲܥܕܵܐ؛ ܚܲܕܬܵܐ، ܬܵܙܵܐ.  12‐ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ؛ ܗܘܼܟܡܵܐ.  13‐ ܫܟܼܝܼܒܼܵܐ؛ ܕܡܝܼܟܼܵܐ.  14‐ ܬܗܝܼܪܵܐ؛ ܥܓ̰ܝܼܒܵܐ.  15‐ ܬܪܝܼܨܲܬ ܫܘܼܒܼܚܵܐ؛ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܕܚܝܼـܲܠ.


♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܐܲܒܼܵܗܹ̈ܐ ܓ̰ܡܸܥܠܘܿܢ

ܒܩܵܠܵܐ؛ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܐܸܡ̈ܘܵܬ݂ܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼـܵܪܟܵܐ

 

ܐ

ܐܲܒܼܵܗܹ̈ܐ ܓ̰ܡܸܥܠܘܿܢ؛ ܒܥܸܠܝܼܬܵܐ ܝ݇ܬܸܒܼܠܘܿܢ. ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ؛ ܚܲܠܥܲܬ ܡܩܘܼܒܸܠܘܿܢ. ܒܩܵܒܲܠܬܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ؛ ܠܫܦܝܼܠܵܐ ܡܒܘܼܣܸܡܠܘܿܢ. ܒܒܲܗܪܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ؛ ܠܚܸܫܟܵܐ ܡܒܘܼܛܸܠܘܿܢ. ܠܫܲܒܼܥܝܼ ܘܬܪܹܝ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ؛ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܗ݇ܒܼܸܠܘܼܢ܀

ܒ

ܒܲܗܪܵܐ ܡܘܼܡܛܹܐܠܘܿܢ؛ ܡܫܲܕܪܹ̈ܐ ܡܲܟܝܼܟܹ̈ܐ. ܬܐܘܿܡܵܐ ܘܒܲܪ ܬܘܼܠܡܲܝ؛ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܫܒܼܝܼܚܹ̈ܐ. ܐܵܦ ܐܲܕܲܝ ܘܡܵܐܪܝܼ؛ ܡܫܲܒܼܥܝܼ ܘܬܪܹܝ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ. ܡܛܹܐܠܘܿܢ ܠܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ؛ ܠܵܐ ܣܩܝܼܕܹܐ ܘܟܟ̰ܝܼܚܹ̈ܐ. ܫܘܼܬܐܸܣܠܘܿܢ ܥܹܕܬܵܐ؛ ܠܢܝܼܢܘܵܝܹ̈ܐ ܒܪ̈ܝܼܟܹܐ܀

ܓ

ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ ܕܥܵܠܡܹ̈ܐ؛ ܦܵܚܸܠ ܠܚܛܝܼܵܬܲܢ. ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ؛ ܡܪܵܚܸܡ ܥܲܠ ܐܘܼܡܬܲܢ. ܦܲܪܦܘܼܠܹܚ ܒܝܼܘܼܟܼ؛ ܫܡܝܼܥ ܠܗ݇ܘܿܢ ܨܠܵܘܵܬܲܢ. ܕܪܝܼ ܚܘܼܒܵܐ ܘܫܠܵܡܵܐ؛ ܒܹܝܠ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܲܢ. ܥܠܲܝ̈ܡܲܢ ܘܥܠܲܝ̈ܡܵܬܲܢ؛ ܢܵܛܪܸܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵܬܲܢ܀

ܕ

ܕܸܢܚܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ؛ ܠܐܵܬܘܿܪ ܡܒܘܼܗܪܸܢܹܗ. ܫܲܒܼܛܵܐ ܢܝܼܢܘܵܝܵܐ؛ ܠܡܫܝܼܚܵܐ ܡܩܘܼܪܒܸܢܹܗ. ܠܓܸܢܣܵܐ ܕܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ؛ ܒܪܘܼܚܵܐ ܡܚܘܼܠܸܢܹܗ. ܩܵܛܘܿܠܹ̈ܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܠܸܒܵܝ ܡܚܘܼܫܟܸܢܹܗ. ܝܑܼܗܘܼܕܵܐ ܢܟܼܝܼܦܵܐ؛ ܠܡܵܪܹܗ ܡܙܘܼܒܸܢܹܗ܀

ܗ

ܗܲܕܟܼܵܐ ܟܲܕ ܓܼܠܸܒܠܘܿܢ؛ ܠܣܵܛܵܢܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܢܝܼܢܘܵܝܹ̈ܐ؛ ܕܥܒܼܸܕܠܘܿܢ ܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ. ܕܦܵܪܩܝܼ ܠܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ ܕܚܛܝܼܬܵܐ. ܒܨܵܘܡܵܐ ܘܒܨܠܘܿܬܵܐ؛ ܕܒܼܸܩܠܘܿܢ ܒܵܥܘܼܬܵܐ. ܘܨܝܼܕܠܘܿܢ ܠܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ؛ ܓܵܘ ܓܲܪܕܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ܀

ܘ

ܘܵܠܝܼܬܲܢ ܝܑܼܠܵܗ̇؛ ܕܦܵܠܚܲܚ ܒܕܸܟܼܝܘܼܬܵܐ. ܡܲܚܸܒܲܚ ܠܐܘܼܡܬܲܢ؛ ܒܟܠ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ. ܟܵܠܲܚ ܓܵܘ ܥܹܕܬܵܐ؛ ܒܟܠܵܗ̇ ܡܗܘܼܡܢܘܼܬܵܐ. ܒܘܼܬ ܚܘܼܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ؛ ܕܒܵܪܝܵܢܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ. ܥܹܕܬܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ؛ ܝܸܡܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ܀

ܙ

ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܐ݇ܣܸܩܠܹܗ؛ ܠܫܡܲܝܵܐ ܒܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ. ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܒܢܹܐܠܘܿܢ؛ ܥܹܕܬܵܐ ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ. ܥܹܕܬܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ؛ ܥܹܕܬܵܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܵܐ. ܦܠܸܚܠܘܿܢ ܒܕܸܟܼܝܘܼܬܵܐ؛ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܕܗܵܩܘܼܬܵܐ. ܠܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ؛ ܘܥܹܕܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ܀

ܚ

ܚܲܕܘܼܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ؛ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ. ܒܣܘܼܠܵܩܵܐ ܕܒܪܘܿܢܵܐ؛ ܦܨܸܚܠܘܿܢ ܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ. ܦܲܓܼܪܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ؛ ܡܝܘܼܩܪܵܐ ܒܥܲܠܠܵܢܹ̈ܐ. ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܦܫܝܼܡܹܐ؛ ܘܟܠܵܝ ܚܲܫܵܢܹ̈ܐ. ܛܘܼܪ ܙܲܝܬܹܐ ܚܩܝܼܪܵܐ؛ ܘܙܝܼܕܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ܀

ܛ

ܛܘܼܒܼܵܐ ܠܡܪܲܚܡܵܢܵܐ؛ ܘܠܫܒܼܵܒܼܵܐ ܡܲܚܒܵܢܵܐ. ܠܥܘܼܡܪܵܐ ܐܵܙܵܠ݇ܢܵܐ؛ ܘܨܠܘܿܬܵܐ ܡܨܲܠܝܵܢܵܐ. ܠܕܸܒܼܚܵܐ ܥܵܒܼܕܵܢܵܐ؛ ܘܨܵܘܡܵܐ ܨܵܝܡܵܢܵܐ. ܠܫܠܵܡܵܐ ܡܩܲܒܠܵܢܵܐ؛ ܘܠܸܒܹܗ ܡܕܲܟܼܝܵܢܵܐ. ܠܐ݇ܚܘܼܢܹܗ ܡܦܲܚܠܵܢܵܐ؛ ܘܠܓܢܵܗܹ̈ܐ ܫܵܒܼܩܵܢܵܐ܀

ܝ

ܝܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ؛ ܩܸܡܠܘܼܟܼ ܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܚܲܕ݇ܒܼܫܹܒܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ؛ ܡܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܚܲܫܵܐ. ܒܝܼـܹܗ ܒܸܥܒܼܵܕܵܐ؛ ܥܹܕܬܵܐ ܩܘܼܕܵܫܵܐ. ܠܲܚܡܵܐ ܒܹܐܟܼܵܠܵܐ؛ ܘܠܚܲܡܪܵܐ ܒܸܫܬܵܝܵܐ. ܠܗ̇ܘ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܕܸܡܵܐ؛ ܫܪܵܪܵܐ ܒܸܓܠܵܝܵܐ܀

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܚܲܝܸܠ ܡܵܪܲܢ

(ܕܲܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܠܝܲܙܕܝܼܢ ܪܲܒܵܐ)

 

ܚܲܝܸܠ ܡܵܪܲܢ ܐܝܼ̈ܕܹܐ ܕܲܦ̈ܫܲܛ؛ ܘܲܫܩܲܠ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܠܚܘܼܣܵܝ ܚܵܘ̈ܒܹܐ܀
ܐܲܫܘܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܕܲܒܼܟܼܠ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ؛ ܢܸܬ̈ܠܵܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܠܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܟܼ
܀
ܦܘܼܡܹ̈ܐ ܕܗܲܠܸܠܘ ܒܓܼܵܘ ܒܹܝܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ؛ ܐܲܫܘܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܸܙܡܲܪ ܫܘܼܒܼܚܵܐ
܀
ܐܸܕܼܢܹ̈ܐ ܕܲܫ̈ܡܲܥ ܩܵܠ ܬܸܫ̈ܒ̇ܚܵܬܼܵܟܼ؛ ܠܵܐ ܡܵܪܝ ܢܸܫ̈ܡܥܵܢ ܩܵܠ ܪܗܝܼܒܼܘܼܬܼܵܐ
܀
ܥܲܝ̈ܢܹܐ ܕܲܚܙܲܝ̈ ܚܢܵܢܵܟܼ ܪܲܒܵܐ؛ ܬܘܼܒܼ ܡܵܪܝ ܢܸܚ̈ܙܝܵܢ ܣܲܒܼܪܵܟܼ ܒܪܝܼܟܼܵܐ
܀
ܐܵܦ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܕܲܩܥܵܘ ܩܲܕܝܼܫ؛ ܪܲܟܸܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܹܐܡܲܪ ܩܘܼܫܬܵܐ
܀
ܪ̈ܓܼܠܹܐ ܕܗܲܠܸـܟܼ ܒܓܼܵܘ ܥܹ̈ـܕܵܬܼܵܐ؛ ܗܲܠܸـܟܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ
܀
ܦܲܓܼـܪܹ̈ܐ ܕܐܸܟܼܲܠܘ ܦܲܓܼܪܵܟܼ ܚܲܝܵܐ؛ ܚܲܕܸܬܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܼܬܹ̈ܐ
܀
ܟܸܢܫܲܢ ܕܣܵܓܼܹـܕܼ ܠܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܟܼ؛ ܐܲܣܓܵܐ ܠܘܵܬܹܗ ܟܠ ܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܝܼܢ
܀
ܘܥܲܡܲܢ ܢܩܵܘܸܐ ܚܘܼܒܵܟܼ ܪܲܒܵܐ؛ ܘܒܹܗ ܢܸܬܼܝܲܬܲܪ ܠܡܸܦܪܲܥ ܫܘܼܒܼܚܵܐ
܀
ܘܲܦܬܲܚ ܬܲܪܥܵܐ ܠܒܼܵܥܘܼܬܼ ܟܠܲܢ؛ ܘܬܸܥܘܿܠ ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܐܵܦ ܬܸܫܡܸܫܬܲܢ
܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܲܢܣܲܒܲܢ

ܒܝܲܕ ܡܵܪܝ ܛܝܼܡܵܬܹܐܘܿܣ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ

 

 

ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܲܢܣܲܒܲܢ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ؛

ܢܸܗܘܘܿܢ ܠܲܢ ܡܵܪܝ ܠܚܘܼܣܵܝ ܚܵܘܒܹ̈ܐ܀


ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܒܼܕܵܐ ܘܲܕܼܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ؛

ܐܲܢ݇ܬ̇ܘܼ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܥܵܠܡܹ̈ܐ܀


ܒܦܲܓܼܪܵܟܼ ܘܒܲܕܼܡܵܟܼ ܚܲܣܝܼܬ̇ ܘܲܫܒܲܩܬ̇؛

ܡܘܼܡܹ̈ܐ ܘܚܵܘܒܹ̈ܐ ܕܟܼܠ ܕܗܲܝܡܸܢܘ ܒܵܟܼ܀


ܐܲܫܘܵܐ ܠܟܼܠܲܢ ܕܲܒܼܓܸܠܝܵـܢܵܟܼ؛

ܒܦܵܪܹܗܣܝܼܐ ܢܸܦܘܿܩ ܠܐܘܼܪܥܵܟܼ܀


ܘܥܲܡ ܣܸܕܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܕܲܫܡܲܝܵـܢܹ̈ܐ؛

ܢܲܣܸܩ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܐܵܡܹܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ܀


♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܢܒܼܝܼܹ̈ܐ ܘܡܲܠܟܹ̈ܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܦܪܹܝܡ ܪܲܒܵܐ

 

 

ܢܒܼܝܼܹ̈ܐ ܘܡܲܠܟܹ̈ܐ ܐܸܬܼܪܲܓܼܪܲܓܼܘ ܗ݇ܘܵܘ؛ ܠܗܵܢܵܐ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܦܲܓܼܪܹܗ ܕܡܵܪܲܢ܀
ܕܝܲܗ݇ܒܼ ܗ݇ܘܵܐ ܦܲܓܼܪܹܗ ܠܥܹܕܲܬ݂ ܩܘܼܕܫܵܐ؛ ܘܲܡܩܲܕܫܵܐ ܠܹܗ ܒܕܸܚܠܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ܀
ܕܵܡܹܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܩܲܕܸܫ ܠܹܗ؛ ܠܕܲܗܒܼܵܐ ܕܥܵܐܹܠ ܠܟܼܘܼܪܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ܀
ܡܕܲܟܹ̇ܐ ܘܡܵܪܹܩ ܘܲܡܩܲܕܸܫ ܠܹܗ؛ ܘܗܵܘܹܐ ܡܵܐܢܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܘܼܬܵܐ܀
ܦܲܓܼܪܹܗ ܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ ܫܵܒܹܩ ܚܵܘܒܹ̈ܐ؛ ܘܲܕܼܡܹܗ ܡܚܲܣܹܐ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ܀
ܣܲܒܼܘ ܚܲܒܝܼܒܲܝ̈ ܐܲܟܼܘܿܠܘ ܡܸܢܹܗ؛ ܘܥܵܐܹܠ ܪܘܼܚܵܐ ܠܓܼܵܘ ܦܲܓܼܪ̈ܲܝܟ̇ܘܿܢ܀
ܗܲܝܡܸܢܘ ܐܲܚܲܝ̈ ܘܠܵܐ ܬܸܬ݂ܦܲܠܓܼܘܼܢ؛ ܘܟܼܠ ܕܠܵܐ ܡܗܲܝܡܸܢ ܓܠܝܼܙ ܡ̣ܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ܀
ܬܵܘܕܝܼܬ݂ܵܐ ܠܹܗ ܘܠܐܲܒܼܵܐ ܕܫܲܠܚܹܗ؛ ܘܲܠܪܘܼܚ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܐܘܼܦ ܐܲܚܢܲܢ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ

ܒܩܵܠܵܐ؛ ܩܘܼܡ ܫܲܩܝܵܐ.

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼـܵܪܟܵܐ

 

ܐ

ܐܘܼܦ ܐܲܚܢܲܢ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛ ܡܨܵܠܲܚ ܨܠܘܿܬܵܐ.

ܡ̣ܢ ܒܵܒܵܐ ܛܵܠܒܲܚ ܒܘܼܪܟ̇ܬܵܐ؛ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ.

ܕܢܵܛܸܪ ܠܐܘܼܡܬܲܢ ܡ̣ܢ ܛܠܵܩܬܵܐ ܒܟܠ ܟܹܐܢܘܼܬܵܐ.

ܘܫܵܩܸܠ ܠܚܲܫܹ̈ܐ ܘܥܵܩܵܬܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܲܝܬܵܐ܀

ܒ

ܒܸܬ ܣܵܓܼܕܲܚ ܠܘܼܟܼ ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܢܝܼܢܘܵܝܵܐ.

ܗܲܒ݂݇ܠ ܠܫܹܐܠܵܬܲܢ ܦܘܼܢܵܝܵܐ؛ ܒܫܸܡ ܢܵܨܪܵܝܵܐ.

ܠܚܛܝܼܬܲܢ ܦܲܚܸܠ ܥܸܠܵܝܵܐ؛ ܒܐܝܼܡܵܡ ܘܠܸܠܝܵܐ.

ܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ؛ ܠܐܵܕܵܡܵܝܵܐ܀

ܓ

ܓܵܘ ܠܸܒܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܥܠܲܝܡܵܐ؛ ܚܘܼܒܵܐ ܘܫܠܵܡܵܐ.

ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ؛ ܚܲܕܸܬ ܨܲܠܡܵܐ.

ܕܩܸܡܠܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܪܘܼܡܪܵܡܵܐ؛ ܩܥܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ.

ܚܲܕܘܼܬܵܐ ܒܝܘܿܡ ܢܘܼܚܵܡܵܐ؛ ܠܟܠ ܚܲܕ݇ ܙܠܝܼܡܵܐ܀

ܕ

ܕܲܒܲܪ ܠܐܸܠܦܵܐ ܠܲܠܡܹܐܢܵܐ؛ ܝܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ.

ܠܡܲܠܵܚܵܐ ܨܸܗܝܵܐ ܘܟܦܝܼܢܵܐ؛ ܥܒܼܘܿܕ ܢܸܨܚܵܢܵܐ.

ܪܲܚܸܡ ܠܥܲܡܲܢ ܡܸܣܟܹܢܵܐ؛ ܘܗܲܒܼ݇ܠ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ.

ܒܕܸܡܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܡܚܲܣܝܵܢܵܐ؛ ܕܒܪܵܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ܀

ܗ

ܗܵܘܹܐ ܫܸܡܘܼܟܼ ܩܲܕܝܼܫܵܐ؛ ܡܵܪܵܐ ܘܪܹܫܵܐ.

ܦܲܨܝܼ ܠܐܘܼܡܬܲܢ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܵܐ؛ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܫܓܼܝܼܫܵܐ.

ܡܗܲܝܸܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܚܲܠܵܫܵܐ؛ ܘܡܲܡܛܝܼ ܠܢܝܼܫܵܐ.

ܒܦܸܣܩܵܐ ܕܥܸܪ̈ܒܘܼܟܼ ܝ݇ܠܹܗ ܚܒܼܝܼܫܵܐ؛ ܟܠ ܚܵܫܘܿܫܵܐ܀

ܘ

ܘܲܢܦܲܩܘ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܒܝܘܼܒܵܒܼܵܐ؛ ܠܥܝܼܠܵܐ ܪܟܝܼܒܼܵܐ.

ܦܬܘܼܚ ܓܲܙܘܼܟܼ ܩܵܕ݇ܡ ܢܵܣܘܿܒܼܵܐ؛ ܝܵܐ ܚܲܒܝܼܒܼܵܐ.

ܫܡܝܼܥ ܩܵܠܵܐ ܕܟܠ ܬܲܝܵܒܼܵܐ؛ ܥܠܲܝܡܵܐ ܘܣܵܒܼܵܐ.

ܡܲܫܦܸـܟܼ ܪ̈ܲܚܡܘܼܟܼ ܝܵܐ ܛܵܒܼܵܐ؛ ܠܟܠ ܚܲܝܵܒܼܵܐ܀

ܙ

ܙܲܡ ܩܵܠܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܠܩܲܝܣܵܐ ܡܬܝܼܚܵܐ.

ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܠܸܒܵܝ̈ܗܝ ܓܢܝܼܚܵܐ؛ ܘܓܲܝܵܣܵܐ ܠܚܵܐ.

ܦܸܫܠܹܗ ܕܒܼܝܼܚܵܐ ܢܲܨܝܼܚܵܐ؛ ܓܵܘ ܡܲܕܢܚܵܐ.

ܒܸܬ ܣܵܓܼܕܲܚ ܠܡܲܠܟܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܒܠܸܒܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐ܀

ܚ

ܚܙܵܘ ܟܵܘܟܼܒܼܵܐ ܣܵܓܼܕܲܝ̈ ܢܘܼܪܵܐ؛ ܠܙܝܼܘܵܐ ܬܗܝܼܪܵܐ.

ܝܑܼܫܘܿܥ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ ܒܲܫܪܵܪܵܐ؛ ܕܠܵܐ ܚܟܲܡ ܓܲܒܼܪܵܐ.

ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ؛ ܒܐܲܒܼܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ.

ܠܝܼܫܘܿܥ ܒܪܘܿܢܵܐ ܒܘܼܟܼܪܵܐ ܩܪܵܐ؛ ܒܗܵܘܢܵܐ ܥܝܼܪܵܐ܀

ܛ

ܛܵܒܼܵܐ ܚܘܼܒܹܗ ܒܲܒܼܪܵܐ ܓܠܵܐ؛ ܠܨܲܠܡܵܐ ܡܠܝܼܠܵܐ.

ܒܢܵܐ ܗܲܝܟ̇ܠܵܐ ܒܥܘܼܒܵܐ ܒܬܘܼܠܵܐ؛ ܕܠܵܐ ܒܘܼܠܒܵܠܵܐ.

ܐܸܬ݂ܚܲܪܲܪ ܓܸܢܣܲܢ ܡܚܝܼܠܵܐ؛ ܩܛܲܪ ܬܲܛܠܝܼܠܵܐ.

ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܡܵܪܵܐ ܓܵܒܼܘܿܠܵܐ؛ ܕܣܵܡ ܠܹܗ ܟܠܝܼܠܵܐ܀

ܝ

ܝܲܗ݇ܒܼ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܠܓܲܝܵܣܵܐ؛ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܦܣܵܣܵܐ.

ܐܸܕܝܘܿܡ݇ ܥܲܡܝܼ ܒܦܲܪܕܲܝܣܵܐ؛ ܒܗܵܘܸܬ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ.

ܦܸܫܠܹܗ ܡܩܘܼܒ̇ܠܵܐ ܒܩܘܼܠܵܣܵܐ؛ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܒܩܲܝܣܵܐ.

ܣܵܡ ܒܥܹܕܬܵܐ ܗܵܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ؛ ܒܛܵܟܼܣܵܐ ܣܒܼܝܼܣܵܐ܀

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܟܠ ܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼـܵܪܟܵܐ

 

ܐ

ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܟܠ ܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ؛ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܪܹܫܵܐ ܘܡܵܪܵܐ܀
ܒ

ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܒܼܸܫܠܹܗ ܦܲܓܼܪܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘܟܠܹܗ ܫܪܵܪܵܐ܀

ܓ

ܓܵܘܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ ܕܪܹܐܠܹܗ ܫܠܵܡܵܐ؛ ܙܥܘܿܪܵܐ ܘܓܘܼܪܵܐ ܫܩܸܠܘܿܢ ܣܵܗ݇ܡܵܐ܀

ܕ

ܕܡܵܐ ܙܲܟܵܝܵܐ ܠܩܲܝܣܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ؛ ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪܲܢ ܦܸܫܠܹܗ ܢܫܝܼܦܵܐ܀

ܗ

ܗܵܘܲܚ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܘܒܢܵܬܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛ ܒܨܵܘܡܵܐ ܘܨܠܘܿܬܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ܀

ܘ

ܘܲܪܕܵܐ ܢܨܝܼܒܼܵܐ ܒܓܲܢܬܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ؛ ܡܲܬܲܝ ܒܚܕܲܬܵܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܟܬܝܼܒܼܵܐ܀

ܙ

ܙܵܡܪܲܚ ܟܠܲܢ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛ ܒܠܸܒܵܐ ܕܸܟܼܝܵܐ ܘܐܸܢܝܲܬ ܨܦܝܼܬܵܐ܀

ܚ

ܚܘܼܒܵܐ ܘܫܠܵܡܵܐ ܫܵܪܹܐ ܒܥܹܕܬܵܐ؛ ܐܵܦ ܚܲܕܘܼܬܵܐ ܓܵܘܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ܀

ܛ

ܛܘܼܒܼܵܐ ܠܠܸܒܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܕܸܟܼܝܵܐ؛ ܒܫܵܡܥܹܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܗܵܘܢܵܐ ܫܲܦܝܵܐ܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܐܲܚܢܲܢ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ

ܒܩܵܠܵܐ؛ ܐܘܿ ܒ̈ܢܲܝܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵܐ

 

ܐ

ܐܲܚܢܲܢ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ؛ ܡܗܲܝܡܘܼܢܹܐ ܝܘܲܚ ܒܓܠܝܼܠܵܝܹ̈ܐ.

ܬܪܸܥܣܲܪ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܢܵܨܪ̈ܵܝܹܐ؛ ܠܥܹܕܬܲܢ ܗ݇ܘܹܐܠܘܿܢ ܒܲܢܵܝܹ̈ܐ܀

ܒ

ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܵܐ؛ ܦܲܓܼܪܵܐ ܫܩܝܼܠܵܐ ܡ̣ܢ ܒܬܘܼܠܬܵܐ.

ܫܸܪܝܵܐ ܒܗܲܝܟܠܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ؛ ܩܢܘܿܡܵܐ ܘܟܝܵܢ ܐܲܠܵܗܘܼܬܵܐ܀

ܓ

ܓܵܘ ܥܹܕܬܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܘܣܲܒܼܪܵܐ؛ ܒܩܝܵܡܬܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܓܵܘ ܩܲܒܼܪܵܐ.

ܓܠܵܐ ܚܘܼܒܹܗ ܐܲܒܼܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ؛ ܠܓܸܢܣܵܐ ܕܐܵܕܵܡ ܒܲܫܪܵܪܵܐ܀

ܕ

ܕܸܟܼܝܘܼܬܵܐ ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵܐ؛ ܨܵܘܡܵܐ ܘܨܠܘܿܬܵܐ ܘܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ.

ܘܵܠܹܐ ܩܵܬܲܢ ܒܢܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ؛ ܕܢܵܛܪܲܚ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܟܠ ܨܸܦܝܘܼܬܵܐ܀

ܗ

ܗܵܘܹܐ ܫܸܡܘܼܟܼ ܩܲܕܝܼܫܵܐ؛ ܬܪܸܥܣܲܪ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܦܪܝܼܫܵܐ.

ܠܡܲܬܝܼܵܐ ܒܣܝܼܥܬܵܐ ܚܒܼܝܼܫܵܐ؛ ܝܑܼܗܘܼܕܵܐ ܢܟܼܝܼܦܵܐ ܘܫܓܼܝܼܫܵܐ܀

ܘ

ܘܵܝܵܐ ܠܝܼܗܘܼܕܵܐ ܫܢܝܼܙܵܐ؛ ܚܲܕ݇ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܒܲܪܘܼܙܵܐ.

ܡܙܘܼܒ̇ܢܵܐ ܠܡܵܪܹܗ ܒܝܲܕ ܙܘܼܙܵܐ؛ ܘܡ̣ܢ ܣܝܼܥܬܵܐ ܛܪܝܼܕܵܐ ܠܡܲܪܙܵܐ܀

ܙ

ܙܲܒܼܢܵܐ ܝܠܹܗ ܕܲܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ؛ ܩܵܐ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܘܐܘܼܡܬܵܐ.

ܠܲܝܬ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܒܒܲܪܒܲܙܬܵܐ؛ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܚܠܵܨܬܵܐ܀

ܚ

ܚܘܼܒܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ؛ ܠܟܸܣ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܒܥܘܼܓ̰ܵܒܵܐ.

ܓ̰ܵܪܒܲܚ ܕܡܲܚܸܒܲܚ ܪܵܒܵܐ؛ ܠܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܠܸܒܵܐ܀

ܛ

ܛܘܼܒ݂ܵܐ ܠܥܵܒܼܕܵܢܹܐ ܕܫܠܵܡܵܐ؛ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ.

ܐܝܼܬܠܲܢ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ؛ ܥܲܡܹܗ ܥܵܒܼܕܲܚ ܒܘܼܣܵܡܵܐ܀

ܝ

ܝܵܠܦܲܚ ܡܝܼܫܘܿܥ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ؛ ܕܝܵܕܥܲܚ ܟܡܵܐ ܝܠܹܗ ܡܣܲܒ̇ܪܵܢܵܐ.

ܕܸܒܼܚܵܐ ܗ݇ܘܹܐܠܹܗ ܘܩܘܼܪܒܵܢܵܐ؛ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܘܲܡܚܲܣܝܵܢܵܐ܀

ܟ

ܟܵܗܢܘܼܬܵܐ ܒܲܣܝܵܡ ܐܝܼܕܵܐ؛ ܓܵܘ ܥܹܕܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܠܲܡܦܹܝܕܵܐ.

ܬܐܘܿܡܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ؛ ܕܐܵܙܸܠ ܠܗܸܢܕܘܿ ܟܲܕ ܦܩܝܼܕܵܐ܀

ܠ

ܠܸܒܲܢ ܗܵܘܹܐ ܡܘܼܪܝܸܣܵܐ؛ ܒܗ̇ܘ ܚܘܼܒܵܐ ܕܪܵܚܡܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ.

ܪܵܚܩܲܚ ܡ̣ܢ ܐܵܟܸܠܩܲܪܨܵܐ؛ ܠܥܒܼܵܕܲܢ ܥܵܒܼܕܲܚ ܬܘܼܪܵܨܵܐ܀

ܡ

ܡܵܪܝܵܐ ܙܪܝܼܥ ܓܵܘܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ܆ ܚܘܼܒܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܘܣܲܙܓܲܪܬܵܐ.

ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܘܼܬܵܐ ܡܲܪܝܼܪܬܵܐ؛ ܡܫܲܚܠܸܦ ܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܪܵܚܡܘܼܬܵܐ܀

ܢܢ

ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܗܵܩܘܼܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܒܸܬ ܣܵܓܼܕܲܚ ܠܘܼܟܼ ܢܲܨܝܼܚܵܐ.

ܒܸܬ ܛܵܠܒܲܚ ܒܠܸܒܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐ؛ ܕܡܗܵܕܸܬ ܠܥܹܕܬܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ܀

ܣ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܙܪܸܥܠܘܿܢ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ؛ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܚܲܢܵܢܵܐ.

ܓܸܢܣܵܐ ܕܐܵܕܵܡ ܥܲܦܪܵܢܵܐ؛ ܡܦܘܼܪܸܩܠܘܿܢ ܡ̣ܢ ܣܵܛܵܢܵܐ܀

ܥ

ܥܹܕܬܵܐ ܒܣܵܗ̈ܕܹܐ ܡܣܘܼܩܸܠܬܵܐ؛ ܒܥܒܼܵܕܹܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܡܫܘܼܦܪܸܢܬܵܐ.

ܐܲܝܟ ܘܲܪ̈ܕܹܐ ܒܓܵܘܵܐ ܕܓܲܢܬܵܐ؛ ܒܫܘܼܦܪܵܐ ܘܪܹܝܚܵܐ ܡܘܼܒܣܸܡܬܵܐ܀

ܦ

ܦܵܘܠܘܿܣ ܣܵܗܕܵܐ ܛܲܢܵܢܵܐ؛ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܘܲܡܦܲܫܩܵܢܵܐ.

ܠܟܠ ܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪܵܐ ܡܣܲܒܪܵܢܵܐ؛ ܠܫܸܡܵܐ ܕܡܵܪܹܗ ܡܩܲܠܣܵܢܵܐ܀

ܨ

ܨܦܵܝܝܼ ܪܵܚܛܲܚ ܒܸܫܒܼܝܼܠܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ݇ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܨܲܠܝܼܠܵܐ.

ܗܲܝܸܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܟܠ ܡܚܝܼܠܵܐ؛ ܕܓܵܘ ܦܸܣܩܘܼܟܼ ܦܵܐܹܫ ܩܒ̇ܝܼܠܵܐ܀

ܩ

ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܗܲܝܡܲܢܬܵܐ ܡܣܘܼܦܝܵܐ ܒܫܠܝܼܚܵܐ.

ܓܵܘ ܐܘܿܪܗܵܝ ܬܲܪܥܵܐ ܦܬܝܼܚܵܐ؛ ܪܘܼܚܩܘܼܕܫܵܐ ܬܵܡܵܐ ܦܠܝܼܚܵܐ܀

ܪ

ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܵܥܲܚ ܩܲܕܝܼܫܵܐ؛ ܕܦܵܪܩܸܬ ܠܓܸܢܣܲܢ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܵܐ.

ܐܲܝܟܼ ܐܲܬܪܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܫܓܼܝܼܫܵܐ؛ ܒܩܵܠܵܐ ܕܝܵܘܢܵܢ ܕܵܪܘܼܫܵܐ܀

ܫ

ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܘܼܟܼ ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܒܟܵܪܘܿܙܘܼܬܵܐ ܕܥܸܒܼܪܵܝܵܐ.

ܦܘܼܪܸܩܠܘܼܟܼ ܠܟܠ ܢܝܼܢܘܵܝܵܐ؛ ܐܲܝܟ ܒܵܒܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ܀

ܬ

ܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ ܒܢܝܼܢܘܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ؛ ܪܵܚܩܲܚ ܐܘܼܦ ܐܲܚܢܲܢ ܡܚܛܝܼܬܵܐ.

ܒܨܵܘܡܵܐ ܘܨܠܘܿܬܵܐ ܘܒܵܥܘܼܬܵܐ؛ ܥܵܒܼܕܲܚ ܟܠܲܢ ܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 


 

ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܝܼܬ݂ܝܵܐ ܓܢܝܼܙܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ

ܒܩܵܠܵܐ؛ ܐܘܼܡܵܢܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ

 

ܐ

ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܝܼܬ݂ܝܵܐ ܓܢܝܼܙܵܐ؛ ܬܲܓܵܪܵܐ ܘܥܲܬܝܼܪ ܓܲܙܵܐ.
ܪܵܚܸܡ ܠܥܲܡܵܐ ܠܵܥܘܿܙܵܐ؛ ܕܢܸܗܘܸܐ ܗܲܕܵܡܵܐ ܙܪܝܼܙܵܐ.
ܚܘܼܒܘܼܟܼ ܡܲܫܦܸܟܼ ܠܟܠ ܫܢܝܼܙܵܐ؛ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܕܟܵܪܘܿܙܵܐ.
ܕܡܲܬܪܸܐ ܠܟܠ ܠܸܒܵܐ ܒܪܝܼܙܵܐ؛ ܕܗܵܘܹܐ ܒܥܹܕܬܵܐ ܥܲܙܝܼܙܵܐ
܀
ܒ

ܒܘܼܟܼܪܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܫܡܲܝܵܢܵܐ؛ ܡܲܫܦܸܟܼ ܪ̈ܲܚܡܘܼܟܼ ܚܲܢܵܢܵܐ.

ܠܓܸܢܣܵܐ ܕܐܵܕܵܡ ܥܲܦܪܵܢܵܐ؛ ܢܛܘܿܪ ܠܐܘܼܡܬܲܢ ܡ̣ܢ ܐܵܒܼܕܵܢܵܐ.

ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܲܢ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܐܸܠܦܵܐ ܕܠܵܐ ܐܹܘܩܝܼܢܵܐ.

ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܘܡܵܪܵܐ ܟܹܐܢܵܐ؛ ܕܲܒܲܪ ܠܥܲܡܲܢ ܠܲܠܡܹܐܢܵܐ܀

ܓ

ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ ܪܹܫܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ ܒܒܹܝܬܠܚܸܡ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ.

ܡ̣ܢ ܡܲܪܝܲܡ ܒܪܵܬܵܐ ܒܬܘܼܠܬܵܐ؛ ܒܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܡܫܘܼܕܪܵܐ ܡܸܠܬܵܐ.

ܩܒܝܼܠܵܐ ܫܸܡܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ؛ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܘܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܒܫܵܘܝܘܼܬܵܐ.

ܒܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܡܫܝܼܚܘܼܬܵܐ؛ ܚܸܙܝܵܐ ܒܗܲܝܟܠܵܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܘܼܠܬܵܐ܀

 

ܕ

ܕܘܼܟܣܵܐ ܘܥܘܼܬ݂ܪܵܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ؛ ܥܒܼܲܕ ܥܲܬܝܼܪܵܐ ܠܡܸܣܟܹܢܵܐ.

ܢܚܸܬ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܠܥܘܼܕܪܵܢܵܐ؛ ܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܗ̇ܘ ܛܲܢܵܢܵܐ.

ܠܒܼܸܫܠܹܗ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܸܟܝܵܢܵܐ؛ ܕܥܵܒܼܸܕ ܠܓܸܢܣܲܢ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ.

ܡܓܹܒܲܢ ܗ݇ܘܹܐܠܹܗ ܕܘܼܟܼܪܵܢܵܐ؛ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܘܲܡܥܲܕܪܵܢܵܐ܀

ܗ

ܗܘܼܠܵܠܵܐ ܙܵܡܪܲܚ ܒܥܹܕܬܵܐ؛ ܘܢܲܣܸܩ ܟܠܲܢ ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ.

ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܒܐܵܘܝܘܼܬܵܐ؛ ܢܙܲܝܲܚ ܚܲܓܵܐ ܒܲܨܠܘܿܬܵܐ.

ܒܐܝܼܩܵܪܵܐ ܢܩܲܪܸܒܼ ܣܸܓܼܕܬܵܐ؛ ܠܝܼܫܘܿܥ ܪܲܒܵܐ ܕܡܵܪܘܼܬܵܐ.

ܛܵܠܒܲܚ ܒܫܸܡ ܐܲܠܵܗܘܼܬܵܐ؛ ܚܘܼܒܵܐ ܘܫܠܵܡܵܐ ܓܵܘ ܥܹܕܬܵܐ܀

ܘ

ܘܲܣܩܘܼܬܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܒܸܬ ܥܵܒܼܕܲܚ ܒܟܠ ܙܘܼܝܵܚܵܐ.

ܣܸܓܼܕܬܵܐ ܢܩܲܪܸܒܼ ܠܢܲܨܝܼܚܵܐ؛ ܕܗ݇ܘܹܐܠܹܗ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܘܕܸܒܼܚܵܐ.

ܘܫܲܕܲܪ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܪܘܼܚܵܐ؛ ܕܡܗܵܕܹܐ ܠܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ.

ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܗ̇ܘ ܚܲܬܢܵܐ ܫܒܼܝܼܚܵܐ؛ ܕܲܓܼܒܼܵܐ ܠܡܵܪܝ ܫܸܡܥܘܿܢ ܫܠܝܼܚܵܐ܀

ܙ

ܙܲܗܝܘܼܬܵܐ ܐܲܠܒܼܸܫ ܠܥܹܕܬܵܐ؛ ܒܕܵܪܵܐ ܩܲܕܡܵܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܵܐ.

ܢܝܼܢܘܵܝܵܐ ܒܐܘܼܪܗܵܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ؛ ܚܙܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵܐ.

ܠܒܹܝܬܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܡܛܵܬ ܫܠܝܼܚܘܼܬܵܐ؛ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܒܐܵܘܝܘܼܬܵܐ.

ܩܘܼܪܒܸܢܘܿܢ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ؛ ܦܠܸܚܠܘܿܢ ܓܵܘ ܟܲܪܡܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ܀

ܚ

ܚܲܙܵܪܵܐ ܥܪܲܩ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ؛ ܝܑܼܫܘܿܥ ܕܲܥܒܲܕ ܬܸܕܡܘܿܪܬܵܐ.

ܟܸܢܫܵܐ ܕܲܚܙܵܐ ܟܹܐܢܘܼܬܵܐ؛ ܫܲܒܲܚܘ ܠܝܼܫܘܿܥ ܒܫܵܘܝܘܼܬܵܐ.

ܚܲܪܲܪ ܠܟܝܵܢܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܥܲܒܼܕܘܼܬܵܐ ܕܲܚܛܝܼܬܵܐ.

ܘܐܲܩܢܝܼ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܚܘܼܕܵܬ݂ܵܐ؛ ܠܟܠܹܗ ܓܸܢܣܲܢ ܡܵܝܘܿܬܵܐ܀

ܛ

ܛܲܢܵܢܵܐ ܡܵܪܝ ܩܘܼܪܝܵܩܘܿܣ؛ ܩܵܡ ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܟܲܕ ܛܲܠܝܘܿܣ.

ܒܪܝܼܟܼܬܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܒܹܝܬ ܦܲܛܪܘܿܣ؛ ܘܥܲܡܵܝ ܣܲܪܓܝܼܣ ܘܡܵܪܝ ܒܵܟܘܿܣ.

ܒܲܪ ܨܲܒܵܥܹ̈ܐ ܐܵܓܼܝܼܘܿܣ؛ ܒܟܼܘܿܪ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܐܸܣܛܲܦܵܢܘܿܣ.

ܫܠܝܼܚܵܐ ܓܲܒܼܝܵܐ ܡܵܪܝ ܦܵܘܠܘܿܣ؛ ܡܵܪܝ ܒܵܒܲܝ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓܼܘܿܣ܀

ܝ

ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ؛ ܒܟܼܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܵܐ ܡܸܬܩܲܕܫܵܐ.

ܕܠܵܐ ܒܹܝܬ ܓܵܘܣܵܐ ܘܟܘܼܢܵܫܵܐ؛ ܕܠܵܐ ܡܲܥܡܪܵܐ ܘܠܸܒܵܐ ܫܓܼܝܼܫܵܐ.

ܒܪܵܐ ܡܬ݂ܘܿܡܵܝܵܐ ܘܩܲܕܝܼܫܵܐ؛ ܫܵܘܙܸܒܼ ܠܥܹܕܬܲܢ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܵܐ.

ܒܵܥܹܝܢܲܢ ܒܗܵܘܢܵܐ ܟܢܝܼܫܵܐ؛ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ܀

ܝܐ

ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ؛ ܣܵܡ ܒܪܹܫܵܐ ܕܗ̇ܘ ܡܲܠܦܵܢܵܐ.

ܕܢܸܗܘܸܐ ܠܟܪܝܼܗܵܐ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ؛ ܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܘܒܘܼܝܵܢܵܐ.

ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ ܡܚܲܣܝܵܢܵܐ؛ ܝܲܗ݇ܒܼ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܠܥܘܼܗܕܵܢܵܐ.

ܣܵܡ ܒܥܹܕܬܵܐ ܗܵܢ ܪܲܗܒܼܘܿܢܵܐ؛ ܠܥܘܼܕܼܪܵܢ ܓܸܢܣܲܢ ܥܲܦܪܵܢܵܐ܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܐܝܼܬܠܲܢ ܗܹܒܼܝܼ

ܒܩܵܠܵܐ؛ ܐܲܒ݂ܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼـܵܪܟܵܐ

 

ܐ

ܐܝܼܬܠܲܢ ܗܹܒܼܝܼ؛ ܒܝܼܘܼܟܼ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܦܵܪܘܿܩܵܐ؛

ܕܦܵܚܠܸܬ ܓܢܵܗܲܢ؛ ܐܵܦ ܚܛܝܼܵܬܲܢ؛ ܝܵܐ ܫܵܒܼܘܿܩܵܐ.

ܕܦܲܓܼܪܘܼܟܼ ܐ݇ܟܼܸܠܲܢ؛ ܘܕܸܡܘܼܟܼ ܫܬܹܐܠܲܢ؛ ܝܵܐ ܙܲܕܝܼܩܵܐ؛

ܕܸܒܼܚܵܐ ܗ݇ܘܹܐܠܘܼܟܼ؛ ܒܘܼܬ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܲܢ؛ ܟܲܕ ܠܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ܀

ܒ

ܒܪܘܿܢܵܐ ܣܵܘܓܘܼܠ؛ ܦܸܫܠܘܼܟܼ ܩܸܪܝܵܐ؛ ܡܒܵܒܵܐ ܡܥܲܠܝܵܐ؛

ܠܒܼܸܫܠܘܼܟܼ ܦܲܓܼܪܵܐ؛ ܐܵܕܵܡܵܝܵܐ؛ ܝܑܼܫܘܿܥ ܙܵܗܝܵܐ.

ܒܝܲܕ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ؛ ܫܠܵܡܵܐ ܠܡܲܪܝܲܡ؛ ܝܸܡܘܼܟܼ ܕܸܪܝܵܐ؛

ܫܸܡܘܼܟܼ ܩܸܪܝܵܐ؛ ܥܲܡܵܢܘܼܐܹܝܠ؛ ܒܢܒܼܝܼـܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ܀

ܓ

ܓܸܢܣܵܐ ܕܐܵܕܵܡ؛ ܟܲܕ ܒܸܣܒܵܪܵܐ؛ ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܡܫܡܲܝܵܐ؛

ܕܥܵܒܼܸܕ ܪ̈ܲܚܡܹܐ؛ ܒܵܒܵܐ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ؛ ܒܢܒܼܝܼـܵܐ ܓܲܠܝܵܐ.

ܟܠ ܢܒܼܝܼܘܼܬܵܐ؛ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ؛ ܟܲܕ ܡܘܼܕܥܝܼܵܐ؛

ܐܸܬܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܗܲܝܡܘܼܢܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܒܚܹܝܠ ܥܸܠܵܝܵܐ܀

ܕ

ܕܲܗܒܼܵܐ ܘܡܘܼܪܵܐ؛ ܘܥܲܡܵܝ ܠܒܼܘܿܢ݇ܬܵܐ؛ ܚܕܵܐ ܡܵܘܗܲܒܼܬܵܐ؛

ܠܝܼܫܘܿܥ ܙܥܘܿܪܵܐ؛ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ ܒܐܘܼܪܹܐ؛ ܟܲܕ ܡܘܼܩܪܸܒܼܬܵܐ.

ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ؛ ܣܓܼܸܕܠܘܿܢ ܠܒܪܘܿܢܵܐ؛ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܵܐ؛

ܡܲܪܝܲܡ ܘܝܵܘܣܸܦ؛ ܟܲܕ ܒܸܚܙܵܝܵܐ؛ ܠܐܵܗ݇ ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ܀

ܗ

ܗܲܝܟܠܵܐ ܗ݇ܘܹܐܠܹܗ؛ ܦܲܓܼܪܵܐ ܫܩܝܼܠܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ؛

ܠܒܪܘܿܢܵܐ ܡܸܠܬܵܐ؛ ܕܦܸܫܠܹܗ ܡܫܘܼܕܪܵܐ؛ ܒܐܲܒܼܵܗܘܼܬܵܐ.

ܠܒܼܸܫܠܹܗ ܦܲܓܼܪܲܢ؛ ܘܦܸܫܠܹܗ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ؛ ܡܝܸܡܵܐ ܒܬܘܼܠܬܵܐ؛

ܘܥܵܒܼܸܕ ܚܹܐܪܵܐ؛ ܠܟܝܵܢ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܲܢ؛ ܡ̣ܢ ܥܲܒܼܕܘܼܬܵܐ܀

ܘ

ܘܲܥܕܵܐ ܡܸܛܝܵܐ؛ ܢܒܼܝܼܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ؛ ܓܠܵܐ ܬܸܕܡܘܿܪܬܵܐ؛

ܓܲܢܬܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ؛ ܒܝܵܗَܒܼܵܐ ܦܹܐܪܹ̈ܐ؛ ܒܕܘܼܡܝܵܐ ܕܓܸܦܬܵܐ.

ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܕܸܡܵܐ؛ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܗܘܵܐ ܡܵܘܗܲܒܼܬܵܐ؛

ܠܓܸܢܣܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ؛ ܕܦܵܪܸܩ ܡܚܛܝܼܬܵܐ؛ ܕܒܝܼܫܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ܀

ܙ

ܙܲܪܥܵܐ ܛܵܒܼܵܐ؛ ܙܪܝܼܥܠܘܼܟܼ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܒܐܲܪܥܵܐ ܛܵܒܼܬܵܐ؛

ܐ݇ܬܹܐܠܹܗ ܒܝܼܫܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܵܐ؛ ܕܒܲܪܢܵܫܘܼܬܵܐ.

ܙܪܲܥ ܙܝܼܘܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘܵܐ ܕܚܸܛܹ̈ܐ؛ ܒܚܲܣܵܡܘܼܬܵܐ؛

ܦܲܪܸܩ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܠܓܸܢܣܲܢ ܡܚܝܼܠܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܟܠ ܚܛܝܼܬܵܐ܀

ܚ

ܚܘܼܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ؛ ܟܲܕ ܡܘܼܚܙܹܐܠܘܼܟܼ؛ ܒܗܘܵܝܬܵܐ ܕܒܪܘܿܢܵܐ؛

ܗܹܒܼܝܼ ܛܵܒܼܵܐ؛ ܠܓܸܢܣܲܢ ܝܘܼܗَܒܼܵܐ؛ ܐܲܢ݇ܬ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ.

ܫܠܵܡܵܐ ܘܫܲܝܢܵܐ؛ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܸܪܝܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܡܲܚܝܵܢܵܐ؛

ܚܲܝܸܒܼ ܘܫܲܦܸܠ؛ ܠܐܵܟܸܠܩܲܪܨܵܐ؛ ܒܝܼܫ ܦܲܢܕܵܢܵܐ܀

ܛ

ܛܵܒܼܵܐ ܫܵܕܸܪ؛ ܪ̈ܲܚܡܘܼܟܼ ܓܘܼܪܹ̈ܐ؛ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛

ܨܠܝܼܒܼܘܼܟܼ ܗܵܘܹܐ؛ ܗ̇ܘ ܢܵܛܘܿܪܵܐ؛ ܒܓܵܘܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ.

ܚܘܼܒܘܼܟܼ ܛܵܒܼܵܐ؛ ܡܲܫܦܸـܟܼ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ؛

ܕܣܵܓܼܕܝܼ ܠܒܪܘܿܢܵܐ؛ ܝܑܼܫܘܿܥ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ؛ ܡܝܸܡܵܐ ܒܬܘܼܠܬܵܐ܀

ܝ

ܝܘܿܪܕܢܵܢ ܢܲܗܪܵܐ؛ ܦܲܬܚܹܗ ܠܓܲܙܵܐ؛ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵܐ؛

ܗ̇ܘ ܬܲܓܵܪܵܐ؛ ܡܙܘܼܒܢܵܐ ܠܟܵܗܢܵܐ؛ ܠܡܲܪܓܵܢܝܼܬܵܐ.

ܢܛܝܼܪܬܵܐ ܒܥܘܼܒܵܐ؛ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܝܘܼܪܕܢܵܢ؛ ܐܲܝܟܼ ܡܵܘܗܲܒܼܬܵܐ؛

ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܣܵܡ ܠܵܗ̇ ܒܓܲܙܵܐ؛ ܕܥܹܕܬܵܐ ܚܩܝܼܪܬܵܐ܀

ܟ

ܟܲܕ ܡܩܘܼܒܸܠܘܼܟܼ؛ ܠܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵܐ؛ ܘܫܡܲܝܵܐ ܦܬܝܼܚܬܵܐ؛

ܝܵܘܢܵܐ ܨܠܝܼܬܵܐ؛ ܒܪܹܫܘܼܟܼ ܝ݇ܬܝܼܒܼܬܵܐ؛ ܠܬܵܓܼܵܐ ܕܡܝܼܬܵܐ.

ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ؛ ܟܲܕ ܡܘܼܓܡܸܪܬܵܐ؛ ܠܐܵܗ݇ܐ ܘܵܠܝܼܬܵܐ؛

ܟ̰ܸܕܠܘܼܟܼ ܠܓܸܢܣܲܢ؛ ܒܐܵܗܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ؛ ܓܵܘ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ܀

ܠ

ܠܢܝܼܢܘܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ؛ ܟܲܕ ܡܫܘܼܕܸܪܘܼܟܼ؛ ܠܝܵܘܢܵܢ ܢܒܼܝܼܵܐ؛

ܕܦܵܪܸܩ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ؛ ܘܒܢܵܬܹ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ؛ ܐܵܫܘܿܪܝܼܵܐ.

ܐܝܼܢܵܐ ܝܵܘܢܵܢ؛ ܐܲܝܟܼ ܥܸܒܼܪܵܝܵܐ؛ ܚܸܡܬܵܐ ܡܸܠܝܵܐ؛

ܒܸܣܒܵܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ؛ ܕܩܵܛܹܠ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܠܟܠ ܨܲܒ̇ܝܼܵܐ܀

ܡ

ܡܲܠܟܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ؛ ܛܢܵܢܵܐ ܡܸܠܝܵܐ؛

ܓܵܘ ܟܠ ܦܠܵܫܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܢܲܨܝܼܚܵܐ؛ ܕܸܡܝܵܐ ܠܐܲܪܝܵܐ.

ܫܸܡ ܣܲܪܕܵܢܵܐ؛ ܦܵܘܠܝܼܣ ܩܸܪܝܵܐ؛ ܓܲܒܼܪܵܐ ܙܲܗܝܵܐ؛

ܒܣܲܩܵܐ ܘܩܸܛܡܵܐ؛ ܥܒܼܲܕ ܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ؛ ܠܒܵܒܵܐ ܡܥܲܠܝܵܐ܀

ܢܢ

ܢܝܼܢܘܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ؛ ܨܵܡ ܒܵܥܘܼܬܵܐ ܥܒܼܲܕ ܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ؛

ܣܵܒܹ̈ܐ ܘܫܲܒܼܪܹ̈ܐ؛ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܘܓܲܒܼܪܹ̈ܐ؛ ܪܚܸܩܠܘܿܢ ܡܚܛܝܼܬܵܐ.

ܠܟܸܣ ܐܲܠܵܗܵܐ؛ ܪܚܸܛܠܘܿܢ ܒܚܘܼܒܵܐ؛ ܘܡܲܟܝܼܟܼܘܼܬܵܐ؛

ܒܐܵܗܵܐ ܩܪܵܒܼܵܐ؛ ܩܪܸܡܠܘܿܢ ܠܕܸܫ̰ܡܸܢ؛ ܒܢܲܨܝܼܚܘܼܬܵܐ܀

ܣ

ܣܒܼܲܪܬܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ؛ ܦܪܸܣܠܘܿܢ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ؛ ܒܟܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܵܐ؛

ܒܛܸܠܹܐ ܚܸܫܟܵܐ؛ ܘܙܪܸܩܠܹܗ ܒܲܗܪܵܐ؛ ܒܟܵܪܘܿܙܘܼܬܵܐ.

ܫܸܡܥܘܿܢ ܡܸܠܝܵܐ؛ ܛܢܵܢܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ؛ ܘܢܲܨܝܼܚܘܼܬܵܐ؛

ܦܵܘܠܘܿܣ ܫܠܝܼܚܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܨܲܝܵܕܵܐ؛ ܕܒܲܪܢܵܫܘܼܬܵܐ܀

ܥ

ܥܸܛܪܵܐ ܕܚܘܼܒܘܼܟܼ؛ ܟܲܕ ܡܘܼܪܝܸܣܠܘܼܟܼ؛ ܒܠܸܒܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛

ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܡܓܘܼܒܝܹܐ؛ ܢܛܸܪܘܿܢ ܟܲܪܡܘܼܟܼ؛ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ.

ܙܲܪܥܵܐ ܛܵܒܼܵܐ؛ ܙܪܸܥܠܘܿܢ ܫܠܝܼܚ̈ܘܼܟܼ؛ ܓܵܘ ܟܠ ܒܪܝܼܬܵܐ؛

ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ؛ ܗܲܠ ܨܝܼܢܵܝܹ̈ܐ؛ ܐܘܼܪܚܵܐ ܫܒܼܝܼܬܵܐ܀

ܦ

ܦܫܲܛ ܐܝܼܙ̈ܓܲܕܹܐ؛ ܕܐܲܒܼܓܲܪ ܡܲܠܟܵܐ؛ ܡܐܘܼܪܗܵܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ؛

ܕܲܠܘܲܬ ܝܼܫܘܿܥ؛ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ؛ ܕܟܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܵܐ.

ܛܠܸܒܠܘܿܢ ܡܸܢܹܗ؛ ܒܠܸܒܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ؛ ܘܐܸܢܝܲܬ ܨܦܝܼܬܵܐ؛

ܕܐܲܢ݇ܬܘܼ ܡܵܪܲܢ؛ ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ؛ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ܀

ܨ

ܨܵܘܡܵܐ ܘܨܠܘܿܬܵܐ؛ ܠܵܐ ܡܲܢܫܝܼܬܘܼܢ؛ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛

ܒܠܸܒܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ؛ ܛܵܠܒܲܚ ܡܡܵܪܝܵܐ؛ ܟܠ ܗܲܝܲܪܬܵܐ.

ܡܲܙܝܸܕ ܒܐܲܬܪܲܢ؛ ܫܲܝܢܵܐ ܘܫܠܵܡܵܐ؛ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ؛

ܕܣܵܓܼܕܲܚ ܠܫܸܡܘܼܟܼ؛ ܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ؛ ܒܚܕܵܐ ܐܵܘܝܘܼܬܵܐ܀

ܩ

ܩܵܠܵܐ ܡܛܹܐܠܹܗ؛ ܠܐܘܼܪܗܲܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ؛ ܕܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܘܼܬܵܐ؛

ܕܗ̇ܘ ܠܵܥܵܙܲܪ؛ ܕܐܲܪܒܥܵܐ ܝܵܘܡܹ̈ܐ؛ ܕܝܑܼܗ݇ܘܵܐ ܡܝܼܬܵܐ.

ܦܸܫܠܹܗ ܡܢܘܼܚܡܵܐ؛ ܒܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ؛ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ؛

ܒܐܵܣܝܵܐ ܛܵܒܼܵܐ؛ ܕܦܸܫܠܹܗ ܡܫܘܼܕܪܵܐ؛ ܒܐܲܠܵܗܘܼܬܵܐ܀

ܪ

ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܒܼܘܿܕܘܼܢ؛ ܠܒ̇ܝܼܫܵܐ ܛܪܘܿܕܘܼܢ؛ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛

ܩܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ؛ ܡܠܸܒܵܐ ܨܘܼܡܘܼܢ؛ ܚܕܵܐ ܒܵܥܘܼܬܵܐ.

ܐܲܝܟ ܢܝܼܢܘܵܝܹ̈ܐ؛ ܟܠܲܢ ܣܢܝܼܩܹܐ؛ ܠܸܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ؛

ܕܥܵܒܼܸܕ ܪ̈ܲܚܡܹܐ؛ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ؛ ܒܟܠ ܦܸܢܝܵܬܵܐ܀

ܫ

ܫܠܵܡܵܐ ܘܫܲܝܢܵܐ؛ ܡܲܫܪܝܼ ܡܵܪܲܢ؛ ܒܐܵܗܵܐ ܥܵܠܡܵܐ؛

ܕܦܵܐܸܫ ܚܩܝܼܪܵܐ؛ ܫܸܡܘܼܟܼ ܓܘܼܪܵܐ؛ ܡܵܪܝܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ.

ܢܛܘܿܪ ܒܟܹܐܢܘܼܬܘܼܟܼ؛ ܠܟܠ ܐܲܟܼܣܢܵܝܵܐ؛ ܘܟܠ ܚܲܕ ܙܠܝܼܡܵܐ؛

ܡܲܫܦܸـܟܼ ܪ̈ܲܚܡܘܼܟܼ؛ ܠܥܹܕܬܲܢ ܘܐܘܼܡܬܲܢ؛ ܒܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ܀

ܬ

ܬܲܫܒܸܚ ܠܡܵܪܝܵܐ؛ ܦܸܣܩܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ؛ ܒܟܲܫܝܼܪܘܼܬܵܐ؛

ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛ ܡܨܵܠܲܚ ܨܠܘܿܬܵܐ؛ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ.

ܛܵܠܒܲܚ ܡܒܵܒܵܐ؛ ܕܫܵܩܸܠ ܡܓܵܘܲܢ؛ ܡܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ؛

ܙܵܪܥܹܗ ܒܠܸܒܲܢ؛ ܚܘܼܒܵܐ ܘܫܠܵܡܵܐ؛ ܘܡܲܟܝܼܟܼܘܼܬܵܐ܀

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܐܲܒܼܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ

 

ܐܲܒܼܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ؛ ܗܵܐ ܒܪܵܟܼ ܕܸܒܼܚܵܐ ܕܲܡܪܲܥܹܐ ܠܵܟܼ؛

ܠܗܵܢܵܐ ܩܲܒܸܠ؛ ܕܲܚܠܵܦܲܝ ܡܝܼܬܼ؛ ܘܐܸܬ݂ܚܲܣܸܐ ܒܹܗ܀

ܗܵܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ؛ ܣܲܒܼ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ̈؛ ܘܐܸܬ݂ܪܲܥܵܐ ܠܝܼ؛

ܘܠܵܐ ܬܸܬܕܟܼܲܪ ܠܝܼ؛ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܣܸܥܪܸܬ؛ ܩܕܼܵܡ ܪܲܒܘܼܬ݂ܵܟܼ܀

 

ܗܵܐ ܕܡܹܗ ܐܲܫܝܼܕܼ؛ ܥܲܠ ܓܵܓܼܘܿܠܬܵܐ؛ ܡܸܛܠ ܦܘܼܪܩܵܢܝ؛

ܘܒܼܵܥܹܐ ܚܠܵܦܲܝ؛ ܩܲܒܸܠ ܒܵܥܘܼܬ݂ܝ؛ ܡܸܛܠܵܬܹܗ܀

ܟܡܵܐ ܠܝܼ ܚܵܘܒܹ̈ܐ؛ ܟܡܵܐ ܠܵܟܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ؛ ܐܸܢ ܬܵܩܸܠ ܐܲܢ݇ܬ̇؛

ܚܢܵܢܵܟܼ ܢܵܬܲܥ؛ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܹ̈ܐ؛ ܕܲܬ݂ܩܝܼܠܝܼܢ ܒܵܟܼ܀

 

ܚܘܼܪ ܒܲܚܛܵܗܹ̈ܐ؛ ܚܘܼܪ ܒܲܥ̈ܠܵܬ݂ܵܐ؛ ܕܲܚܠܵܦܲܝܗܘܿܢ؛

ܕܣܲܓܝܼ ܪܲܒܵܐ؛ ܥܠܵܬ݂ܵܐ ܘܕܸܒܼܚܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܚܵܘ̈ܒܵܬ݂ܵܐ܀

ܡܸܛܠ ܕܲܚܛܹܝܬ݂؛ ܨܸܨܹ̈ܐ ܘܪܘܼܡܚܵܐ؛ ܣܒܲܠ ܚܲܒܝܼܒܼܵܟܼ؛

ܘܣܲܦܩܝܼܢ ܚܲܫܵܘ̈ܗܝ؛ ܕܲܢܪܲܥܘܼܢܵܟܼ؛ ܘܲܒܼܗܘܿܢ ܐܸܚܹܐ܀

 

ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܐܲܒܼܵܐ؛ ܕܫܲܕܲܪ ܠܲܒܼܪܹܗ؛ ܡܸܛܠܵܬܲܢ؛

ܘܣܸܓܼܕܬܵܐ ܠܲܒܼܪܵܐ؛ ܘܒܲܙܩܝܼܦܘܼܬܹܗ؛ ܚܲܪܲܪ ܟܠܵܐ܀

ܬܵܘܕܝܼ ܠܪܘܼܚܵܐ؛ ܕܒܹܗ ܐܸܫܬܲܡܠܝܼ؛ ܐ݇ܪܵܙ ܦܘܼܪܩܵܢܲܢ؛

ܒܪܝܼـܟܼ ܕܲܒܼܚܘܼܒܹܗ؛ ܐܲܚܝܼ ܠܟܼܠܲܢ؛ ܠܹܗ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ܀

 

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܗ̇ܘ ܕܢܘܼܪ̈ܵܢܹܐ

 

ܗ̇ܘ ܕܢܘܼܪ̈ܵܢܹܐ؛ ܙܵܝܥܝܼܢ ܡܸܢܹܗ؛ ܕܲܢܚܘܿܪܘܼܢ ܒܹܗ؛

ܒܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ؛ ܠܹܗ̤ܘ ܚܵܙܹܬ̇؛ ܥܲܠ ܦܵܬ݂ܘܿܪܵܐ܀

ܥܛܝܼܦܲܝ̈ ܒܲܪ̈ܩܹܐ ܐܸܢ ܚܵܙܹܝܢ ܠܹܗ ܝܵܩܕܝܼܢ ܡܸܢܹܗ؛

ܘܥܲܦܪܵܐ ܫܝܼܛܵܐ؛ ܓܲܠ̈ܝܵܢ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ؛ ܟܲܕ ܐܵܟܼܹܠ ܠܹܗ܀

 

ܐ݇ܪ̈ܵܙܵܘܗܝ ܕܲܒܼܪܵܐ؛ ܢܘܼܪܵܐ ܐܸܢܘܿܢ؛ ܒܹܝܬ݂ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ؛

ܘܣܵܗܹܕܼ ܥܲܡܲܢ؛ ܐܵܦ ܐܹܫܲܥܝܵܐ؛ ܕܲܚܙܵܐ ܐܸܢܘܿܢ܀

ܗܵܠܹܝܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ؛ ܕܐܝܼܬ ܗ̣݇ܘܵܘ ܒܥܘܼܒܵܐ؛ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬ݂ܵܐ؛

ܥܲܠ ܦܵܬ݂ܘܿܪܵܐ؛ ܗܵܐ ܡܸܬ݂ܦܲܠܓܼܝܼܢ؛ ܠܝܲܠܕܼܵܘ̈ܗܝ ܕܐܵܕܼܵܡ܀

 

ܡܲܬܩܲܢ ܡܲܕܼܒ̇ܚܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܡܲܪܟܲܒܼܬ݂ܵܐ؛ ܗ̇ܝ ܕܲܟܼܪ̈ܘܿܒܹܐ؛

ܘܲܟܼܪܝܼܟܼܝܼܢ ܠܹܗ؛ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܵܐ؛ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ܀

ܥܲܠ ܦܵܬܘܿܪܵܐ؛ ܗܵܐ ܣܝܼܡ ܦܲܓܼܪܹܗ؛ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ؛

ܘܲܡܙܲܝܚܝܼܢ ܠܹܗ؛ ܝܲܠܕܵܘ̈ܗܝ ܕܐܵܕܵܡ؛ ܥܲܠ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ܀

 

ܘܲܚܠܵܦ ܓܲܒܼܪܵܐ؛ ܕܲܠܒܼܝܼܫ ܒܘܼܨܵܐ؛ ܟܵܗܢܵܐ ܩܵܐܹܡ؛

ܢܵܦܸܩ ܢܸܕܼܪܹܐ؛ ܡܲܪ̈ܓܵܢܝܵܬ݂ܵܐ؛ ܥܲܠ ܚܲܣܝܼܪܹ̈ܐ܀

ܐܸܠܘܼ ܐܝܼܬ݂ ܗ̣݇ܘܵܐ ܚܣܵܡܵܐ ܬܲܡܵܢ؛ ܒܹܝܬ݂ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ؛

ܟܪ̈ܘܿܒܹܐ ܠܡܸܚܣܲܡ؛ ܒܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ؛ ܩܲܪܝܼܒܼܝܼܢ ܗ̣݇ܘܵܘ܀

ܐܲܝܟܵܐ ܕܨܸܗܝܘܿܢ؛ ܩܸܒܼܥܲܬ̤ ܩܲܝܣܵܐ؛ ܕܬܸܨܠܘܼܒܼ ܠܲܒܼܪܵܐ؛

ܬܲܡܵܢ ܝܼܥܵܐ ܗ̇ܘ ܐܝܼܠܵܢܵܐ؛ ܕܐܵܘܠܸܕ ܐܸܡܪܵܐ܀

ܐܲܝܟܵܐ ܕܨܸܨܹ̈ܐ؛ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܕܲܒܼܪܵܐ؛ ܐܸܬ݂ܩܲܒܲܥܘ ܗ̣݇ܘܵܘ؛

ܐܵܦ ܬܲܡܵܢ ܬܘܼܒܼ؛ ܦܟܼܵܪ̈ܵܘܗܝ ܕܐܝܼܣܚܵܩ؛ ܐܸܬ݂ܩܲܪܲܒܼܘ ܗ̣݇ܘܵܐ܀

 

ܬܵܐ ܒܲܫܠܵܡܵܐ؛ ܟܵܗܢܵܐ ܕܲܛܥܝܼܢ؛ ܦܝܼܪܡܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ؛

ܡܲܥܛܲܪ ܪܹܝܚܹܗ؛ ܘܲܡܒܲܣܸܡ ܠܹܗ؛ ܠܥܵܠܡܵܐ ܡܸܢܹܗ܀

ܬܵܐ ܒܲܫܠܵܡܵܐ؛ ܟܵܗܢܵܐ ܕܪܲܒ̇ܝܲܬ̤؛ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ؛

ܕܲܒܼܝܲܡܝܼܢܹܗ؛ ܛܥܝܼܢ ܠܲܩ̈ܠܝܼܕܹܐ؛ ܕܒܹܝܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ܀

 

ܬܵܐ ܒܲܫܠܵܡܵܐ؛ ܟܵܗܢܵܐ ܕܫܵܪܹܐ؛ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ؛

ܡܵܪܝܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ؛ ܗ̤ܘ ܫܵܪܹܐ ܠܹܗ؛ ܗܲܠܹܠܘܿܝܵܗ܀


♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ

 

ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ؛ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܚܝܵܢܵܐ؛

ܕܢܲܫܦܲܥ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܲܚܢܵܢܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܓܲܙܹܗ ܡܠܹܐ ܚܵܘܣܵܢܵܐ܀

 

ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܵܟܼܹܠ ܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪܹܗ؛ ܘܫܵܬܹܐ ܡ̣ܢ ܟܵܣܵܐ ܕܲܕܼܡܹܗ؛

ܘܟܼܠ ܒܲܪܢܵܫ ܕܲܡܗܲܝܡܸܢ ܒܹܗ؛ ܐܝܼܬܠܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ܀

 

ܐܵܟܼܘܿܠܵܘ̈ܗܝ ܕܗܵܢܵܐ ܠܲܚܡܵܐ؛ ܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ ܡܵܘܬܵܐ ܠܵܐ ܛܵܥܡܵܐ؛

ܘܦܲܓܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܒܗܵܢܵܐ ܥܵܠܡܵܐ؛ ܘܲܒܼܕܲܥܬ݂ܝܼܕ ܩܢܹܝܢ ܒܘܼܣܵܡܵܐ܀

 

ܟܠ ܕܐܵܟܹܠ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ؛ ܠܗܵܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܡܠܹܐ ܙܲܗܝܘܼܬ݂ܵܐ؛

ܠܦܲܓܼܪܹܗ ܠܵܐ ܩܵܪܒܼܵܐ ܚܛܝܼܬ݂ܵܐ؛ ܘܢܲܦ̮ܫܹܗ ܢܵܗܪܵܐ ܒܡܲܠܟܘܼܬ݂ܵܐ܀

 

ܗܵܢܵܘ ܠܲܚܡܵܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ؛ ܕܐܸܡܲܪ ܦܘܼܡܵܐ ܡܲܚܝܵܢܵܐ؛

ܗ̇ܘ ܕܠܐܹܫܲܥܝܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ؛ ܝܲܗ݇ܒܹܗ ܒܐ݇ܪܵܙܵܐ ܢܘܼܪܵܢܵܐ܀

 

ܣܵܡܹـܟܼ ܠܸܒܵܐ ܗܵܢ ܠܲܚܡܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܡܲܪ ܕܵܘܝܼܕܼ ܡܚܲܟ̇ܡܵܐ؛

ܘܟܼܠ ܢܦܸܫ ܕܡܹܐܟܼܠܵܗ̇ ܗܵܢ ܠܲܚܡܵܐ؛ ܚܵܝܵܐ ܒܹܗ ܐܵܦ ܡܸܬ݂ܢܲܚܡܵܐ܀

 

ܗܵܢ ܠܲܚܡܵܐ ܠܗܵܘܢܵܐ ܡܲܚܸܐ؛ ܘܡܲܦܪܲܓܼ ܘܡܲܥܬܲܪ ܠܹܗ ܒܨܸܡܚܹ̈ܐ؛

ܘܲܠܦܲܓܼܪܵܐ ܡܲܓܼܙܲܪ ܢܝܵܚܹ̈ܐ؛ ܘܲܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܲܣܓܹܐ ܦܨܵܚܹ̈ܐ܀

 

ܐܲܟܼܘܿܠܘ ܘܲܣܒܲܥܘ ܐܘܿ ܟܵܦܢܹ̈ܐ؛ ܕܠܵܐ ܬܸܟܼܦܢܘܿܢ ܠܥܵܠܲܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ؛

ܘܲܗ̤ܘܵܘ ܡܸܢܹܗ ܡܩܲܕܼܝܵܢܹ̈ܐ؛ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܪ̈ܝܵܢܹܐ܀

 

ܗܵܢܵܐ ܡܦܲܨܹܐ ܡ̣ܢ ܢܘܼܪܵܐ؛ ܗܵܢܵܘ ܕܲܡܚܵܘܹܐ ܢܘܼܗܪܵܐ؛

ܗܵܢܵܘ ܕܒܹܗ ܩܵܢܹܝܢ ܗܸܕܼܪܵܐ؛ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܐܲܟܼܚܲܕܼ ܥܲܡ ܦܲܓܼܪܵܐ܀

 

ܗܵܢ ܚܲܡܪܵܐ ܟܠ ܕܠܹܗ ܫܵܬܹܐ؛ ܠܕܼܝܼܢܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܠܵܐ ܐܵܬܹܐ؛

ܘܡܸܬ݂ܒܲܣܲܡ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ؛ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܡܸܬ݂ܚܲܕܼܬ̣ܝܼܢ ܡܝܼܬܹ̈ܐ܀

 

ܟܠ ܕܪܵܘܹܐ ܒܗܵܢܵܐ ܚܲܡܪܵܐ؛ ܦܘܼܝܵܓܼܵܐ ܚܫܝܼܒܼ ܠܹܗ ܢܘܼܪܵܐ؛

ܘܲܕܼܛܵܥܹܡ ܡܸܢܹܗ ܒܸܨܪܵܐ؛ ܠܵܐ ܚܵܙܹܐ ܚܸܫܟܵܐ ܕܩܲܒܼܪܵܐ܀

 

ܒܹܗ ܡܸܬ̇ܛܲܥܝܵܢ ܥܵܩܵـ̈ܬ݂ܵܐ؛ ܒܹܗ ܡܸܬ݂ܚܲܕܼ̈ܬ݂ܵܢ ܚܲܕܼ̈ܘܵܬ݂ܵܐ؛

ܒܹܗ̤ܘ ܪ̈ܵܘܙܵܢ ܥܹـ̈ܕܵܬ݂ܵܐ؛ ܘܲܡ̈ܩܲܕܫܵܢ ܠܹܗ ܒܬܸܫܒ̈ܚܵܬ݂ܵܐ܀

 

ܛܘܼܒܼ ܠܥܲܡܵܐ ܕܲܟܼܪܸ̈ܣܛܝܵܢܹܐ؛ ܕܐܝܼܬ݂ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܡܲܚܝܵܢܹ̈ܐ؛

ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܢܗܘܿܢ ܡܸܣܬܲܝܒܪ̈ܵܢܹܐ؛ ܘܠܵܐ ܟܵܦܢܝܼܢ ܠܥܵܠܲܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ܀

 

ܟܠ ܕܲܡܗܲܝܡܸܢ ܒܗܵܢ ܦܲܓܼܪܵܐ؛ ܘܫܵܬܹܐ ܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ ܚܲܡܪܵܐ؛

ܒܹܗ̤ܘ ܚܵܙܹܐ ܠܗ̇ܘ ܢܘܼܗܪܵܐ؛ ܕܡܲܠܟܘܼܬ݂ܵܐ ܗ̇ܝ ܕܠܵܐ ܥܵܒܼܪܵܐ܀♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ (ܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܵܕܵܝܵܐ)

 

ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ؛ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܚܝܵܢܵܐ؛

ܕܡܲܫܦܸـܟܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܲܚܢܵܢܵܐ؛ ܡܓܲܙܹܗ ܡܸܠܝܵܐ ܚܵܘܣܵܢܵܐ܀

 

ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܵܟܼܸܠ ܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪܹܗ؛ ܘܫܵܬܹܐ ܡ̣ܢ ܟܵܣܵܐ ܕܕܼܸܡܹܗ؛

ܘܟܠ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܗܲܡܸܢ ܒܝܼـܹܗ؛ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܸܩܢܘܿܡܹܗ܀

 

ܐܵܟܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܠܲܚܡܵܐ؛ ܓܵܢܵܝ̈ ܡܵܘܬܵܐ ܠܹܐ ܛܵܥܡܵܐ؛

ܘܦܲܓܼܪ̈ܵܝ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܥܵܠܡܵܐ؛ ܘܒܕܲܥܬ݂ܝܼܕ ܒܩܵܢܝܼ ܒܘܼܣܵܡܵܐ܀

 

ܟܠ ܕܐܵܟܼܹܠ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ؛ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܡܸܠܝܵܐ ܕܸܟܼܝܘܼܬ݂ܵܐ؛

ܠܦܲܓܼܪܹܗ ܠܹܐ ܩܵܪܒܼܵܐ ܚܛܝܼܬܵܐ؛ ܘܓܵܢܹܗ ܒܢܵܗܪܵܐ ܒܡܲܠܟܘܼܬ݂ܵܐ܀

 

ܐܵܗ݇ ܝ݇ܠܹܗ ܠܲܚܡܵܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ؛ ܕܐ݇ܡܸܪܹܗ ܦܘܼܡܵܐ ܡܲܚܝܵܢܵܐ؛

ܗ̇ܘ ܕܠܐܹܫܲܥܝܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ؛ ܝܗ݇ܒܼܸܠܹܗ ܒܐ݇ܪܵܙܵܐ ܢܘܼܪܵܢܵܐ܀

 

ܣܵܢܹܕ ܠܠܸܒܵܐ ܐܵܗ݇ ܠܲܚܡܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܕܐ݇ܡܸܪܹܗ ܕܵܘܝܼܕܼ ܡܚܲܟ̇ܡܵܐ؛

ܘܓܵܢܵܐ ܕܐܵܟܼܠܵܐ ܡܐܵܗ݇ ܠܲܚܡܵܐ؛ ܒܝܼـܹܗ ܒܸܬ ܚܲܝܵܐ ܘܡܢܲܚܡܵܐ܀

 

ܐܵܗ݇ ܠܲܚܡܵܐ ܠܗܵܘܢܵܐ ܡܲܚܸܐ؛ ܘܡܲܙܝܸܕ ܘܣܵܩܸܠ ܠܹܗ ܒܨܸܡܚܹ̈ܐ؛

ܘܠܦܲܓܼܪܵܐ ܟܹܐ ܝܲܗܒܼܸܠ ܢܝܵܚܹ̈ܐ؛ ܘܠܓܵܢܵܐ ܟܹܐ ܡܲܙܝܸܕ ܦܨܵܚܹ̈ܐ܀

ܐ݇ܟܼܘܿܠܘܼܢ ܘܨܒܼܹܥܡܘܼܢ ܝܵܐ ܟܦܝܼܢܹ̈ܐ؛ ܕܠܹܐ ܟܵܦܢܝܼܬܘܿܢ ܒܟܠ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ؛

ܘܗ݇ܘܹܐܡܘܼܢ ܡܸܢܹܗ ܩܵܢܝܵܢܹ̈ܐ؛ ܛܘܼܒܼܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܝܢܵܐ ܫܵܪ̈ܝܵܢܹܐ܀

 

ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܕܦܲܨܸܐ ܡܢܘܼܪܵܐ؛ ܘܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܕܡܲܚܙܹܐ ܢܘܼܗܪܵܐ؛

ܘܒܝܼـܹܗ ܟܹܐ ܩܵܢܝܼ ܣܸܩܠܵܐ؛ ܡܐܘܼܕܵܠܹܐ ܓܵܢܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ܀

 

ܠܐܵܗܵܐ ܚܲܡܪܵܐ ܟܠ ܕܫܵܬܹܐ؛ ܠܕܝܼܢܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܠܹܐ ܐܵܬܹܐ؛

ܘܒܸܬ ܡܲܒܣܸܡ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕَܬܹ̈ܐ؛ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܚܘܼܕܵܬܵܐ ܕܡܝܼܬܹ̈ܐ܀

 

ܟܠ ܕܪܵܘܹܐ ܒܐܵܗܵܐ ܚܲܡܪܵܐ؛ ܦܝܘܼܓܼܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܬܹܗ ܢܘܼܪܵܐ؛

ܘܗ̇ܘ ܕܛܵܥܹܡ ܡܸܢܹܗ ܢܸܬܪܵܐ؛ ܠܹܐ ܚܵܙܹܐ ܚܸܫܟܵܐ ܕܩܲܒܼܪܵܐ܀

 

ܒܝܼـܹܗ ܛܵܠܩܝܼ ܥܵܩܵـ̈ܬܹܐ؛ ܘܚܲܕܸܬܝܼ ܚܲܕܘܼܝܵܬܹ̈ܐ؛

ܒܝܼـܹܗ ܦܵܨܚܝܼ ܥܹـ̈ܕܵܬܹܐ؛ ܘܡܩܲܕܫܝܼ ܠܹܗ ܒܬܸܫܒܘܿܚܝܵܬܹ̈ܐ܀

 

ܛܘܼܒܼܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܕܟܪܸ̈ܣܛܝܵܢܹܐ؛ ܕܐܝܼܬ݂ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܡܲܚܝܵܢܹ̈ܐ؛

ܕܡܸܢܵܝ ܗܵܘܝܼ ܐܵܟܼܠܵܢܹ̈ܐ؛ ܘܠܹܐ ܟܵܦܢܝܼ ܠܥܵܠܲܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ܀

 

ܟܠ ܕܗܲܡܸܢ ܒܐܵܗܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ؛ ܘܫܵܬܹܐ ܡ̣ܢ ܕܐܵܗܵܐ ܚܲܡܪܵܐ؛

ܒܝܼـܹܗ ܒܚܵܙܹܐ ܠܗ̇ܘ ܢܘܼܗܪܵܐ؛ ܒܗ̇ܝ ܡܲܠܟܘܼܬ݂ܵܐ ܕܠܹܐ ܥܵܒܼܪܵܐ܀♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

 

 

 

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

ܕܝܲܠܕܹܗ ܕܡܵܪܲܢ

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

 

ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܐܕܐ ܕܝܠܕܐ ܕܡܪܢ

 

ܐ. ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܚܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܚܝܼܕܼ ܟܠܵܐ´؛          
ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܘܐܸܣܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܨܲܠܡܵܐ ܡܠܝܼܠܵܐ‌܀


ܒ. ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܠܸܒܵܐ´ ܫܡܲܥܘ ܠܲܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܡܨܲܠܠܵܐ´:       
ܠܵܐ ܢܕܼܵܘܸܕܼܟܼܘܿܢ ܡ̣ܢ ܣܘܼܟܵܠܵܗ̇ ܥܵܠܹܡ ܗܸܒܼܠܵܐ‌܀


ܓ. ܓܢܝܼܙܵܐ ܕܡܸܣܬܿܓܸܕܼ´ ܒܲܚܕܼܵܢܵܝܘܼܬܼ  ܟܝܵܢܵܐ  ܕܚܝܼܠܵܐ´:

ܥܲܠ ܬܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼ ܩܢܘܿܡܵܘ̈ܗ‌ܝ ܡܫܲܒܿܚܹ̈ܐ ܒܐَܢܵܫܘܼܬܲܢ ܓܠ̣ܵܐ‌܀

ܕ. ܕܲܫܪܲܟܼ ܓܸܢܣܲܢ´ ܠܲܦܣܵܩ ܣܲܒܼܪܵܐ ܡܛ̣ܵܐ ܠܲܚܒܼܵܠܵܐ´:      
ܘܚܲܕܸܬܼ ܨܲܠܡܲܢ ܟܲܕܼ ܡ̣ܢ ܓܸܢܣܲܢ ܢ̣ܣܲܒܼ ܠܹܗ ܐܸܣܛܠܵܐ‌܀


ܗ. ܗ̇ܘ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗ‌ܝ ܗَܘ̣ܵܐ´ ܒܥܘܼܒܵܐ ܕܐܲܒܼܘܼܗ‌ܝ ܟܲܣܝܵܐ ܚܡܝܼܠܵܐ´:       
ܒܲܢ ܐܲܓܸܢ ܗَܘ̣ܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܒܒܸܣܪܵܐ ܕܠܵܐ ܒܘܼܠܒܵܠܵܐ‌܀

ܘ. ܘܲܒܼܒܹܝܬܼܠܚܸܡ´ ܕܢܲܚ̣ ܡ̣ܢ ܥܘܼܒܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ ܒܬܼܘܼܠܵܐ´:  
ܘܥܵܠܡܹ̈ܐ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ ܕܪܲܒܘܼܬܹܗ ܡܠ̣ܵܐ‌܀


ܙ. ܙܵܚ̣ܘ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ´ ܘܣܲܒܲܪܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܒܩܵܠܵܐ´:   
ܘܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܝܲܠܕܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ ܥܲܡ ܗܘܼܠܵܠܵܐ‌‌܀


ܬ. ܬܸܚܙܘܿܢ ܛܵܒܼܬܼܵܐ´ ܥܲܡ ܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܬܿܟܼܝܼܠܵܐ´:
     ܒܒܼܘܼܪܟܿܬܹܗ ܕܝܲܠܕܵܐ ܕܲܙܟܼܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܘܲܠܢܵܟܼܘܿܠܵܐ‌܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ (ܣܘܵܵܕܵܝܵܐ)

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ  ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ

 

ܐ. ܝܑܼܘܲܚ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ´؛ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ´؛
 ܕܦܸܫܠܹܗ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ؛ ܡܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܵܐ؛ ܕܠܵܐ ܗܸܟ̃ ܓܢܵܗܵܐ
܀
ܒ. ܒܪܘܿܢܵܐ ܨܠܹܐܠܹܗ´؛ ܘܠܒܼܸܫܠܹܗ ܦܲܓܼܪܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ´؛
ܘܗ݇ܘܹܐܠܹܗ ܕܸܒܼܚܵܐ؛ ܦܹܐܪܵܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܩܲܕܝܼܫܵܐ
܀
ܓ. ܓܵܘ ܒܹܝܬܠܚܸܡ´؛ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ؛ ܐܵܣܝܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ´؛
ܕܒܵܣܸܡ ܟܹܐܒܹ̈ܐ؛ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ؛ ܘܠܸܒܵܐ ܬܒܼܝܼܪܵܐ
܀
ܕ. ܕܡܝܼܟܼܵܐ ܒܐܘܼܪܹܐ´؛ ܟܪܝܼـܟܼ ܒܥܲܙܪܘܼܪܹ̈ܐ؛ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܵܪܝܵܐ´؛
ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ؛ ܐ݇ܬܹܐܠܘܿܢ ܘܣܓܸܕܠܘܿܢ؛ ܠܒܲܪ ܥܸܠܵܝܵܐ
܀
ܗ. ܗܲܒ݂݇ܠ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ´؛ ܥܒܼܘܿܕ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ؛ ܠܟܠ ܡܸܣܟܹܢܵܐ´؛
ܗܵܘܹܐ ܫܠܵܡܵܐ؛ ܒܥܹܕܬܲܢ ܘܐܘܼܡܬܲܢ؛ ܒܐܵܗܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ
܀
ܘ. ܘܲܪܕܵܐ ܢܨܝܼܒܼܵܐ´؛ ܒܪܘܼܚܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ؛ ܘܒܢܘܼܗܪܵܐ ܢܛܝܼܪܵܐ´؛
ܡܡܲܪܝܲܡ ܫܩܝܼܠܵܐ؛ ܦܲܓܼܪܵܐ ܢܙܝܼܪܵܐ؛ ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܒܼܪܵܐ
܀
ܙ. ܙܲܝܸܢ ܠܟܵܗܢܹ̈ܐ´؛ ܒܙܲܝܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ؛ ܘܒܗܵܘܢܵܐ ܫܲܦܝܵܐ´؛
ܕܦܵܠܚܝܼ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ؛ ܘܒܢܵܬܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܲܢ؛ ܒܠܸܒܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ
܀
ܚ. ܚܘܼܒܵܐ ܘܫܠܵܡܵܐ´؛ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܠܟܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܵܐ´؛
ܘܡܲܫܦܸـܟܼ ܪ̈ܲܚܡܘܼܟܼ؛ ܘܗܲܝܸܪ ܠܐܘܼܡܬܵܐ؛ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ
܀
ܛ. ܛܢܵܢܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ´؛ ܡܲܙܝܸܕ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ´؛
ܒܓܲܪܕܵܐ ܕܚܘܼܒܘܼܟܼ؛ ܓ̰ܲܡܥܝܼ ܠܐܘܼܡܬܵܐ؛ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ
܀
♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܦܲܓܼܪܵܟܼ ܘܲܕܼܡܵܟܼ

 

ܥܘܼܢܵܝܵܐ

ܦܲܓܼܪܵܟܼ ܘܲܕܼܡܵܟܼ ܡܵܪܝ ܐܵܘܟܸܠܬܲܢ؛

ܟܡܵܐ ܠܲܢ ܦܘܼܡ̈ܝܼܢ ܕܢܵܘܕܸܐ ܠܲܫܡܵܟܼ.

 

ܒܵܬܹ̈ܐ


ܗܵܐ ܚܙܲܝ̈ ܥܲܝܢܲܝ̈ܢ ܘܲܫ̈ܩܲܠ ܐܝܼܕܲܝ̈ܢ؛ ܛܘܼܒܼܵܐ ܕܝܲܗܒܼܘ ܠܲܢ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܒܪܵܘܡܵܐ܀
ܕܘܼܟܼܪܵܢ ܚܲܫܵܟܼ ܘܥܘܼܗܕܵܢ ܡܵܘܬܵܟܼ؛ ܗܵܢ ܕܲܠܘܵܬܲܢ ܦܲܓܼܪܵܟܼ ܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ
܀
ܒܪܝܼـܟܼ ܕܲܒܼܝܲܠܕܹܗ ܢܗܲܪ̈ ܒܸܪ̈ܝܵܬ݂ܵܐ؛ ܘܲܩܥܵܝ̈ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܐܲܒܼܵܐ ܕܫܲܠܚܹܗ
܀
ܒܝܲܠܕܵܟܼ ܡܵܪܲܢ ܢܸܗܪܲܬ̤ ܬܹܒܹܝܠ؛ ܘܲܩܥܵܬ̤ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܐܲܒܼܵܐ ܕܫܲܠܚܵܟܼ
܀
ܒܝܲܠܕܵܟܼ ܡܵܪܲܢ ܝܲܒܸܒܼܘ ܥܝܼܪܹ̈ܐ؛ ܘܲܩܥܵܘ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܩܘܼܕܵܫܲܝ̈ܗܘܿܢ
܀
ܒܪܝܼـܟܼ ܕܲܒܼܝܲܠܕܹܗ ܥܒܲܕ ܬܲܪܥܘܼܬ݂ܵܐ؛ ܘܫܲܝܸܢ ܥܲܡܲܢ ܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ
܀
ܒܝܲܠܕܵܟܼ ܡܵܪܲܢ ܗܘܲܝ̈ ܚܲܕ̈ܬܵܬ݂ܵܐ؛ ܘܲܬ݂ܡܝܼܗܵܬ݂ܵܐ ܒܝܘܿܡ ܡܵܘܠܵܕܵܟܼ
܀
ܫܠܵܡܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ ܘܫܲܝܢܵܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ؛ ܕܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ݇ܢܵܫܵܐ ܒܵܟܼ ܐܸܫܬܲܝܲܢܘ
܀
♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܥܹܐܕܵܐ ܕܒܹܝܬ ܝܲܠܕܵܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ  ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ

 

ܥܹܐܕܵܐ ܕܒܹܝܬ ܝܲܠܕܵܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ؛ ܠܟܠ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܡܲܟܝܼܟܼܵܐ؛

ܓܵܘ ܐܘܼܪܹܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܕܡܝܼܟܼܵܐ؛ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܣܩܲܚ ܫܘܼܒܼܚܵܐ܀

 

ܝܵܠܹـ̈ܕ݇ܐ ܘܒܢܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܥܹܕܬܵܐ؛ ܙܡܘܿܪܘܿܢ ܘܥܒܼܘܿܕܘܿܢ ܚܲܕܘܼܬܵܐ؛

ܒܪܘܿܢܵܐ ܫܸܪܝܵܐ ܒܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ؛ ܐܸܕܝܘܿܡ݇ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ ܡ̣ܢ ܒܬܘܼܠܬܵܐ܀

 

ܗ݇ܘܹܐܠܹܗ ܡܵܪܲܢ ܡ̣ܢ ܒܬܘܼܠܬܵܐ؛ ܓܵܘ ܒܹܝܬܠܚܸܡ ܐܵܦܲܪܬܵܐ؛

ܠܐܲܪܥܵܐ ܒܸܢܝܵܐܠܹܗ ܥܹܕܬܵܐ؛ ܕܦܵܪܸܩ ܠܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡܚܛܝܼܬܵܐ܀

 

ܒܢܲܝ̈ ܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ؛ ܘܒܢܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܵܐ؛

ܥܹܐܕܵܘܟܼܘܿܢ ܗܵܘܹܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ؛ ܡܸܠܝܵܐ ܦܨܵܚܵܐ ܘܚܲܕܘܼܬܵܐ܀

 

ܫܠܵܡܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܫܵܪܹܐ ܒܠܸܒܵܐ ܕܢܝܼܢܘܵܝܵܐ؛

ܛܵܠܒܲܚ ܡܝܼܫܘܿܥ ܢܵܨܪܵܝܵܐ؛ ܕܒܵܪܸܟܼ ܠܟܠ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ܀

 

ܟܠ ܕܗܵܘܹܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ؛ ܒܪܸܥܝܵܢܵܐ ܘܠܸܒܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ؛

ܒܸܬ ܚܵܙܹܐ ܒܡܲܠܟܘܼܬ ܫܡܲܝܵܐ؛ ܩܵܐ ܓܵܢܘܼܗܝ ܒܲܝܬܵܐ ܒܸܢܝܵܐ܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܐܸܕܝܘܿܡ ܥܹܐܕܵܐ ܕܡܵܘܠܵܕܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ  ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ

ܒܩܵܠܵܐ؛ ܟܠܟܼܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܩܘܿܫܘ ܟܲܦܵܐ

 

 

ܐܸܕܝܘܿܡ ܥܹܐܕܵܐ ܕܡܵܘܠܵܕܵܐ؛ ܦܨܝܼܚܹܐ ܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ.

ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܕܸܪܝܵܐ؛ ܒܝܼـܲܕ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹ̈ܐ.

ܪ̈ܵܥܝܹܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܘ ܒܗ̇ܘ ܐܲܬܪܵܐ؛ ܚܙܹܐܠܘܿܢ ܠܢܘܼܗܪ̈ܵܢܹܐ.

ܪܵܒܵܐ ܥܘܼܓ̰ܸܒܠܘܿܢ´؛ ܠܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܚܙܹܐܠܘܿܢ´.

ܟܲܕ ܙܕܸܥܠܘܿܢ ܙܕܘܿܥܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ؛ ܡܸܠܝܹܐ ܡܬܸܕܡܘܿܪܬܵܐ܀

 

ܠܵܐ ܙܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܝܵܐ ܪ̈ܵܥܝܹܐ؛ ܒܚܸܙܘܹ̈ܐ ܡܲܥܓ̰ܒܵܢܹ̈ܐ.

ܐܸܕܝܘܿܡ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ ܦܵܪܘܿܩܵܐ؛ ܚܸܕܝܹܐ ܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ.

ܒܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܡܘܼܬܒܼܵܐ ܒܐܘܼܪܹܐ؛ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ.

ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵܐ ܩܘܼܡܘܼܢ´؛ ܠܓܸܦܝܼܬܵܐ ܡܛܹܐܡܘܼܢ´.

ܒܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܡܲܪܝܲܡ ܚܕܝܼܬܵܐ؛ ܗ̇ܝ ܝܸܡܵܐ ܚܠܝܼܬܵܐ܀

 

ܪ̈ܵܥܝܹܐ ܫܡܸܥܠܘܿܢ ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܚܲܝܠܵܘܵܬܹ̈ܐ.

ܘܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܕܸܪܝܵܐ؛ ܒܙܡܲܪܬܵܐ ܕܩܝܼܢܵܬܹ̈ܐ.

ܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܡܘܼܕܸܥܝܵܐ؛ ܠܟܠܵܝ ܐܸܡܘܵܬܹ̈ܐ.

ܒܢܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ ܚܕܹܐܡܘܼܢ´؛ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܠܵܐ ܙܕܸܥܡܘܼܢ´.

ܡܫܝܼܚܵܐ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܐܸܬܝܵܐ؛ ܫܠܵܡܵܐ ܝَܠܹܗ ܡܘܼܬܝܵܐ܀

 

ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܫܡܸܥܠܘܿܢ ܒܡܲܕܢܚܵܐ؛ ܒܘܼܬ ܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ.

ܡܓܼܘܿܫܹ̈ܐ ܡܛܹܐܠܘܿܢ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵܐ؛ ܠܒܹܝܬܠܚܸܡ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ.

ܕܲܗܒܼܵܐ ܘܡܘܼܪܵܐ ܘܠܒܼܘܼܢ݇ܬܵܐ؛ ܕܲܫܢܹ̈ܐ ܕܡܝܲܩܲܪܬܵܐ.

ܠܝܼܫܘܿܥ ܡܘܼܩܪܸܒܼܠܘܿܢ´؛ ܥܲܡ ܝܸܡܹܗ ܚܙܹܐܠܘܿܢ´.

ܒܢܲܝ̈ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܣܓܼܸܕܠܘܿܢ؛ ܠܡܲܠܟܵܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ܀

 

ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ؛ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ.

ܠܒܼܝܼܫܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܵܐ؛ ܡܥܘܼܒܵܐ ܒܬܘܼܠܵܝܵܐ.

ܦܸܫܠܹܗ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ؛ ܒܪܵܐ ܝܑܼܚܝܼܕܵܝܵܐ.

ܡܓܼܘܼܫܹ̈ܐ ܡܗܘܼܩܹܐܠܘܿܢ´؛ ܠܸܫܪܵܪܵܐ ܓܠܹܐܠܘܿܢ´.

ܟܵܘܟܼܒܼܵܐ ܒܡܲܕܢܚܵܐ ܚܙܹܐܠܘܿܢ؛ ܠܒܹܝܬܠܚܸܡ ܡܛܹܐܠܘܿܢ܀

 

ܦܸܫܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ؛ ܠܝܵܘܣܸܦ ܡܲܟܝܼܟܼܵܐ.

ܕܦܵܪܸܩ ܠܝܵܠܵܕ݇ܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܵܐ؛ ܕܗܹܪܘܿܕܸܣ ܣܪܝܼܚܵܐ.

ܨܵܠܹܐ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܢܲܨܝܼܚܵܐ؛ ܒܚܲܕ݇ ܠܸܒܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐ.

ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܟܲܕ ܡܛܹܐܠܘܿܢ´؛ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܫܪܹܐܠܘܿܢ´.

ܦܸܫܠܹܗ ܩܘܼܒ̇ܠܵܐ ܒܙܘܼܝܵܚܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܡܲܠܟܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ܀

 

ܚܵܕܲܚ ܟܠܲܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ؛ ܗ݇ܘܹܐܠܲܢ ܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐ.

ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܦܵܪܘܿܩܲܢ؛ ܠܹܐ ܝܘܲܚ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ.

ܛܲܟܼܣܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܢܵܛܪܲܚ ܠܗ݇ܘܿܢ؛ ܐܲܝܟܼ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ.

ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܢܛܘܿܪܘܼܢ´؛ ܓܵܘ ܥܹܕܬܵܐ ܟܠܹܝܡܘܼܢ´.
ܦܵܠܚܲܚ ܟܠܲܢ ܓܵܘ ܥܹܕܬܵܐ؛ ܒܟܠ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ
܀
♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܐܘܿ ܕܐܸܬܵܘ ܠܗܵܪܟܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܚܵܣܝܵܐ ܡܵܪܝ ܝܵܘܣܸܦ ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ.

ܒܩܵܠ؛ ܐܘܿ ܥܵܘܠܵܐ ܕܢܸܫܹ̈ܐ

 

ܐܘܿ ܕܐܸܬܵܘ ܠܗܵܪܟܵܐ؛ ܬܵܘ ܢܸܟܘܿܦ ܒܘܼܪܟܵܐ؛

ܩܕܼܵܡ ܗܵܢ ܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ؛ ܕܣܲܥܪܲܢ ܒܛܲܝܒܘܼܬܹܗ܀

 

ܒܵܬܹ̈ܐ

 

ܒܗܵܢ ܥܹܐܕܵܐ ܫܒܼܝܼܚܵܐ؛ ܕܝܲܠܕܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ؛

ܢܸܙܡܲܪ ܠܹܗ ܫܘܼܒܼܚܵܐ؛ ܘܠܐܲܒܼܘܼܗܝ ܘܲܠܪܘܼܚܹܗ܀

 

ܓܒܼܵܐ ܒܬܘܼܠܬܵܐ ܕܟܼܝܼܬܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܓܢܸܣ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ؛

ܘܲܡܠܵܗ̇ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܵܐ؛ ܘܚܹܝܠ ܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ܀

 

ܒܹܝܬ݂ ܪܵܘܡܵܐ ܠܥܘܼܡܩܵܐ؛ ܗܲܠܸـܟܼ ܦܵܪܘܿܩܵܐ؛

ܘܲܕܚܲܩ ܠܫܲܒܼܘܼܩܵܐ؛ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡܒܲܕܩܵܐ܀

 

ܪ̈ܵܥܝܹܐ ܒܓܵܘ ܕܲܒܼܪܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܚܙܵܘ ܢܘܼܗܪܵܐ؛

ܘܥܝܼܪܹ̈ܐ ܝܲܗ݇ܒܼܘ ܣܲܒܼܪܵܐ؛ ܘܒܲܕܸܩܘ ܝ݇ܠܝܼܕܘܼܬܹܗ܀

 

ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ؛ ܩܥܵܘ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ؛

ܘܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܫܠܵܡܵܐ؛ ܘܣܲܒܼܪܵܐ ܠܡܵـܝ̈ܘܿܬܹܐ܀

ܟܵܘܟܼܒܼܵܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐ؛ ܡܚܵܘܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܫܒܼܝܼܠܵܐ؛

ܠܲܡܥܲܪܬܹܗ ܕܥܘܸܠܵܐ؛ ܒܪܝܼܟܼܵܐ ܝ݇ܠܝܼܕܘܼܬܹܗ܀

 

ܡܲܠܟܲܝ̈ ܡܲܕܢܚܵܐ؛ ܐܸܬܼܵܘ ܒܣܘܼܘܵܚܵܐ؛

ܘܲܣܓܼܸܕܼܘ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܘܐܵܘܕܝܼܘ ܠܛܲܝܒܘܼܬܹܗ܀

 

ܟܲܕ ܫܡܲܥ ܗܹܪܘܿܕܸܣ؛ ܕܐܸܬܼܵܘ ܡ̣ܢ ܦܵܪܸܣ؛

ܠܡܸܣܓܲܕ ܠܗ̇ܘ ܕܐܲܟܸܣ؛ ܠܹܗ ܥܲܠ ܢܟܼܝܼܠܘܼܬܹܗ܀

 

ܡܲܛܫܝܵܐܝܼܬ ܩܪܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ؛ ܘܝܼܠܸܦ ܗ݇ܘܵܐ ܡܸܢܗܘܿܢ؛

ܥܸܠܲܬ ܡܹܐܬܼܝܼܬ݂ܗܘܿܢ؛ ܕܐܲܙܝܼܥܘ ܠܕܼܵܘܝܘܼܬܹܗ܀

 

ܚܙܲܝܢ ܟܵܘܟ̇ܒܹܗ ܫܒܼܝܼܚܵܐ؛ ܕܲܚܙܵܬܹܗ ܡܫܲܒ̇ܚܵܐ؛

ܘܡ̣ܢ ܫܸܡܫܵܐ ܕܢܝܼܚܵܐ؛ ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܫܒܼܝܼܚܘܼܬܹܗ܀

 

ܟܲܕܼ ܠܲܝܗܘܼܕܼ ܥܲܠܢܲܢ؛ ܘܲܥܠܵܘܗܝ ܫܲܐܸܠܢܲܢ؛

ܐܸܬܼܚܲܦܝܼ ܡܸܢܲܢ؛ ܪܲܒܵܐ ܪܲܒܘܼܬܹܗ܀

 

ܥܲܠܢܲܢ ܠܲܡܥܲܪܬܵܐ؛ ܚܙܲܝܢ ܒܵܗ̇ ܬܸܕܼܡܪ̈ܵܬ݂ܵܐ؛

ܕܡܲܠܝܵܢ ܬܡܝܼ̈ܗܵܬ݂ܵܐ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܡܵܪܘܼܬܹܗ܀

 

ܫܓܼܝܼܫܵܐ ܠܹܗ ܫܡܲܝܵܐ؛ ܘܗ̇ܘ ܓܢܹܐ ܗ̣݇ܘܵܐ ܒܐܘܼܪܝܵܐ؛

ܐܲܠܵܗܵܐ ܓܲܠܝܵܐ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܡܵܪܘܼܬܹܗ܀

 

ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܣܵܓܼܘܿܕܵܘ̈ܗܝ؛ ܘܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܡܫܲܥܒ̇ܕܵܘ̈ܗܝ؛

ܘܟܠ ܥܒܼܝܼ̈ܕܹܐ ܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ؛ ܥܲܒܼܕܹ̈ܐ ܕܡܵܪܘܼܬܹܗ܀

 

ܐܸܡܹܗ ܡܸܣܟܹܢܬܵܐ؛ ܘܲܡܥܲܪܬܹܗ ܣܦܝܼܩܬܵܐ؛

ܘܙܵܝܥܵܐ ܥܵܡܲܪܬܵܐ؛ ܒܪܝܼܟܼܵܐ ܝ݇ܠܝܼܕܘܼܬܹܗ܀

 

ܢܸܪܥܲܡ ܒܚܲܕܘܼܬܵܐ؛ ܟܠܲܢ ܒܢܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ؛

ܘܢܲܣܸܩ ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ؛ ܘܣܸܓܼܕܬܵܐ ܠܡܵܪܘܼܬܹܗ܀

 

ܝܲܠܘܼ̈ܕܹܐ ܘܫܲܒܼܪܹ̈ܐ؛ ܢܸܩܥܘܿܢ ܒܙܘܼܡܵܪܹ̈ܐ؛

ܠܗ̇ܘ ܡܵܪܵܐ ܕܩܵܪܹܐ؛ ܠܲܢ ܠܒܲܝܬܵܝܘܼܬܹܗ܀

 

ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܣܵܒܹ̈ܐ؛ ܢܫܲܒ̇ܚܘܼܢ ܒܝܘܼܒܵܒܹ̈ܐ؛

ܠܗ̇ܘ ܕܡܲܥܸܠ ܠܛܵܒܹ̈ܐ؛ ܠܲܓܼܢܘܿܢ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ܀

 

ܠܗܵܢ ܟܸܢܫܵܐ ܡܗܲܝܡܢܵܐ؛ ܕܲܟܼܢܝܼܫ ܝܵܘܡܵܢܵܐ؛

ܢܚܲܣܸܐ ܚܲܢܵܢܵܐ؛ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܛܲܝܒܘܼܬܹܗ܀

 

ܐܵܦ ܠܲܡܪܲܟ̇ܒܼܵܢܵܐ؛ ܕܙܘܼܡܵܪܵܐ ܗܵܢܵܐ؛

ܢܲܫܘܹܝܗܝ ܠܲܓܼܢܘܿܢܵܐ؛ ܥܲܡ ܒܢܲܝ̈ ܡܸܫܬ̇ܘܼܬܹܗ܀


♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܒܪܝܼـܟܼ ܚܲܢܵܢܵܐ

ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ ܘܲܕܼܝܲܠܕܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܵܒܲܝ ܪܲܒܵܐ

 

 

ܒܪܝܼـܟܼ ܚܲܢܵܢܵܐ ܕܲܒܼܛܲܝܒܘܼܬܹܗ؛ ܦܲܪܢܸܣ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܒܲܢܒܼܝܼܘܼܬܵܐ܀
ܒܥܲܝܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܐܹܫܲܥܝܵܐ؛ ܠܝܲܠܕܵܐ ܬܡܝܼܗܵܐ ܕܲܒܼܬܼܘܼܠܘܼܬ݂ܵܐ
܀
ܕܠܵܐ ܙܘܼܘܵܓܼܵܐ ܝܸܠܕܲܬ̤ ܡܲܪܝܲܡ؛ ܠܥܲܡܵܢܘܼܐܹܝܠ ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ
܀
ܕܡܸܢܵܗ̇ ܓܲܒܼܠܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ؛ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܡܚܲܝܕܵܐ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ
܀
ܕܢܸܗܘܸܐ ܥܘܼܡܪܵܐ ܘܗܲܝܟ̇ܠܵܐ ܣܓܼܝܼܕܵܐ؛ ܠܨܸܡܚܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܒܲܚܕܼܵܐ ܒܪܘܼܬ݂ܵܐ
܀
ܘܥܲܡ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܒܲܛܢܹܗ ܬܗܝܼܪܵܐ؛ ܚܲܝܕܹܗ ܥܲܡܹܗ ܒܚܲܕܼ ܐܝܼܩܵܪܵܐ
܀
ܕܲܢܡܲܠܸܐ ܒܹܗ ܟܠܗܹܝܢ ܕܝܼܠܹܗ؛ ܠܦܘܼܪܩܵܢ ܓܵܘܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܫܦܲܪ ܠܹܗ
܀
ܒܝܘܿܡ ܣܘܼܒܵܪܹܗ
(ܐܵܘ ܡܵܘܠܵܕܹܗ) ܫܲܒ̇ܚܘܼܗܝ ܥܝܼܪܹ̈ܐ؛ ܒܗܘܼܠܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܪܵܘܡܵܐ ܕܲܠܥܸܠ܀
ܘܐܵܦ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܩܲܪܸܒܼܘ ܣܸܓܼܕܬܵܐ؛ ܒܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ ܒܚܲܕܼ ܐܝܼܩܵܪܵܐ
܀
ܚܲܕܼܘܼ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ؛ ܣܓܼܝܼܕܼ ܡ̣ܢ ܟܠܵܐ ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܟܝܵܢ̈ܝܼܢ
܀
ܒܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ ܝܼܠܝܼܕܼ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܐ؛ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ
܀
ܘܲܒܼܐ݇ܢܵܫܘܼܬܹܗ ܝܼܠܝܼܕܼ ܡ̣ܢ ܡܲܪܝܲܡ؛ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܡܚܲܝܕܵܐ
܀
ܠܵܐ ܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢ ܐܸܡܵܐ؛ ܘܠܵܐ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܹܗ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢ ܐܲܒܼܵܐ
܀
ܢܛܝܼܪ̈ܝܼܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܒܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ؛ ܒܚܲܕܼ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܲܚܕܼܵܐ ܒܪܘܼܬ݂ܵܐ
܀
ܘܐܲܝܟܲܢ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܐܲܠܵܗܘܼܬ݂ܵܐ؛ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܚܕܼܵܐ ܐܝܼܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ
܀
ܗܵܟܲܢ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܒܪܘܼܬܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ؛ ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܟܝܵܢ̈ܝܼܢ ܚܲܕܼ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ
܀
ܗܵܟܲܢ ܝܸܠܦܲܬ̤ ܥܹܕܲܬ݂ ܩܘܼܕܼܫܵܐ؛ ܕܬ݂ܵܘܕܹܐ ܒܲܒܼܪܵܐ ܕܗ̤ܘܝܘܼ ܡܫܝܼܚܵܐ
܀
ܣܵܓܼܕܝܼܢܲܢ ܡܵܪܝ ܠܐܲܠܵܗܘܼܬ݂ܵܟܼ؛ ܘܲܠܐ݇ܢܵܫܘܼܬ݂ܵܟܼ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ
(ܬܢܝܼ ܓ ܙܲܒܼܢ̈ܝܼܢ)܀
ܚܲܕܼܘܼ ܚܲܝܠܵܐ ܚܕܼܵܐ ܡܵܪܘܼܬ݂ܵܐ؛ ܚܲܕܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܚܕܼܵܐ ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ
܀
ܠܐܲܒܼܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ؛ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ ܐܵܡܹܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ
܀
♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܐܝܼܬܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܟܠ ܚܲܕܘܼܬܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ  ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ

 

ܐܝܼܬܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ؛ ܘܟܠ ܚܲܕܘܼܬܵܐ؛ ܒܝܼܘܼܟܼ ܡܵܪܝܵܐ؛

ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ؛ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ؛ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ܀

 

ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܕܒܲܪܟܼܸܬ ܠܐܘܼܡܬܲܢ؛ ܝܵܐ ܒܵܪܘܿܝܵܐ؛

ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ؛ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ؛ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ܀

 

ܓܵܘܵܐ ܕܥܹܕܬܲܢ؛ ܗܵܘܹܐ ܫܠܵܡܵܐ؛ ܒܚܲܝܠܘܼܟܼ ܡܵܪܝܵܐ؛

ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ؛ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ؛ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ܀

 

ܕܟܼܵܪܵܐ ܓܘܼܪܵܐ؛ ܒܐܘܼܪܹܐ ܙܥܘܿܪܵܐ؛ ܠܐ݇ܪܵܙܵܐ ܓܸܠܝܵܐ؛

ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ؛ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ؛ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ܀

 

ܗܵܘܹܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ؛ ܥܹܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ؛ ܠܟܠ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ؛

ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ؛ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ؛ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ܀

 

ܘܵܓ̰ܸܒ ܝܠܵܗ̇؛ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛ ܡܨܵܠܲܚ ܨܠܘܿܬܵܐ؛

ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ؛ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ؛ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ܀

 

ܙܲܪܥܵܚ ܒܠܸܒܲܢ؛ ܚܘܼܒܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܠܸܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ؛

ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ؛ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ؛ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ܀

 

ܚܵܕܲܚ ܒܗ݇ܘܵܝܬܵܐ؛ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܒܟܠ ܥܸܕܵܢܵܐ؛

ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ؛ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ؛ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ܀

 

ܛܵܒܼܵܐ ܘܟܹܐܢܵܐ؛ ܟܡܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ؛ ܘܲܡܦܲܚܠܵܢܵܐ؛

ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ؛ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ؛ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ܀

 

ܝܵܘܡܵܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ؛ ܗܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܟܡܵܐ ܡܲܟܝܼܟܼܵܐ؛

ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ؛ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ؛ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ܀

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܐܸܕܝܘܿܡ݇ ܥܹܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܝܠܹܗ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ  ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ

 

ܐ

ܐܸܕܝܘܿܡ݇ ܥܹܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܝܠܹܗ؛ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܗ݇ܘܝܼܵܐ ܝܠܹܗ؛ ܠܐܲܪܥܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܕܸܪܝܵܐ ܝܠܹܗ. ܩܵܐ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܗܹܒܼܝܼ ܛܵܒܼܵܐ ܟܲܕ ܝܘܼܗَܒܼܵܐ ܝܠܹܗ.
(ܚܸܕܝܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܚ ܒܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ) ܬܢܝ.

ܒ

ܒܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܡܥܲܓ̰ܒܵܢܵܐ؛ ܟܲܕ ܡܘܼܢܟܼܸܦܵܐ ܠܣܵܛܵܢܵܐ؛ ܥܹܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܢܘܼܗܪܵܢܵܐ. ܥܵܒܼܕܲܚ ܥܹܐܕܵܐ ܘܒܲܪܟܼܲܚ ܥܹܐܕܵܐ ܚܲܕ݇ ܠܗ̇ܘ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ.
(ܚܸܕܝܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܚ ܒܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ) ܬܢܝ.

ܓ

ܓܸܢܣܵܐ ܕܐܵܕܵܡ ܦܫܝܼܡܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛ ܟܲܕ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܫܡܝܼܛܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܛܪܝܼܕܵܐ ܗ݇ܘܵܐ. ܒܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܗܹܒܼܝܼ ܛܵܒܼܵܐ ܟܲܕ ܫܩܝܼܠܵܐ ܗ݇ܘܵܐ.
(ܚܸܕܝܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܚ ܒܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ) ܬܢܝ.

ܕ

ܕܲܣܬܹ̈ܐ ܕܲܣܬܹ̈ܐ ܓ̰ܸܡܥܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܫܠܵܡܵܐ ܡܒܵܒܵܐ ܩܘܼܒܠܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܕܢܵܛܪܸܬ ܠܐܘܼܡܬܲܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܘܲܚ. ܒܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܥܹܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܒܸܥܒܼܵܕܵܐ ܝܘܲܚ.
(ܚܸܕܝܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܚ ܒܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ) ܬܢܝ.

ܗ

ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ؛ ܢܨܝܼܒܼܬܵܐ ܒܥܹܕܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ؛ ܕܦܵܪܩܵܐ ܠܒܢܘܿܢ̈ܘܿܗ̇ ܡ̣ܢ ܚܛܝܼܬܵܐ. ܡܲܙܝܸܕ ܫܠܵܡܵܐ ܘܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ.
(ܚܸܕܝܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܚ ܒܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ) ܬܢܝ.

ܘ

ܘܲܪܕܵܐ ܚܸܙܝܵܐ ܒܐܵܦܲܪܬܵܐ؛ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܒܲܡܥܲܪܬܵܐ؛ ܡܓܼܘܿܫܹ̈ܐ ܚܙܹܐܠܘܿܢ ܬܸܕܡܘܼܪܬܵܐ. ܒܪܘܿܢܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܕܦܸܫܠܹܗ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ ܡܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܵܐ.
(ܚܸܕܝܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܚ ܒܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ) ܬܢܝ.

ܙ

ܙܵܡܪܲܚ ܟܠܲܢ ܒܚܲܕܘܼܬܵܐ؛ ܡܝܲܩܪܲܚ ܠܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܘܼܠܬܵܐ؛ ܛܵܠܒܲܚ ܡܝܼܫܘܿܥ ܓܵܘ ܨܠܘܿܬܵܐ. ܕܒܵܪܸܟܼ ܠܥܹܕܬܲܢ ܘܢܵܛܸܪ ܠܐܘܼܡܬܲܢ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ.
(ܚܸܕܝܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܚ ܒܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ) ܬܢܝ.

ܚ

ܚܲܕܘܼܬܵܐ ܒܥܹܕܬܵܐ ܫܪܝܼܬܵܐ؛ ܡܲܪܝܲܡ ܠܝܼܫܘܿܥ ܡܗܘܼܨܸܠܬܵܐ؛ ܠܐܲܪܥܵܐ ܘܫܡܲܝܵܐ ܡܘܼܚܕܝܼܬܵܐ. ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܘܒܢܵܬܹ̈ܐ ܒܸܙܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܒܓܵܘܵܗ̇ ܕܥܹܕܬܵܐ.
(ܚܸܕܝܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܚ ܒܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ) ܬܢܝ.

ܛ

ܛܵܒܼܵܐ ܕܢܲܚ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ؛ ܠܒܼܸܫܠܹܗ ܦܲܓܼܪܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܵܐ؛ ܠܚܛܝܼܬܲܢ ܥܒܼܸܕܠܹܗ ܚܘܼܣܵܝܵܐ. ܒܸܬ ܣܵܓܼܕܲܚ ܠܹܗ؛ ܘܒܸܬ ܫܵܡܥܲܚ ܠܹܗ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܵܪܝܵܐ.
(ܚܸܕܝܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܚ ܒܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ) ܬܢܝ.

ܝ

ܝܵܘܢܵܐ ܡܛܹܐܠܵܗ̇ ܠܩܹܒܼܘܼܬܵܐ؛ ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ ܛܲܪܦܵܐ ܕܙܲܝܬܵܐ؛ ܒܪܘܿܢܵܐ ܫܸܪܝܵܐ ܒܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ. ܕܦܵܪܸܩ ܠܓܸܢܣܲܢ ܘܥܵܒܼܸܕ ܚܹܐܪܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܒܼܕܘܼܬܵܐ.
(ܚܸܕܝܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܚ ܒܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ) ܬܢܝ.

ܟ

ܟܵܘܟܼܒܼܵܐ ܚܙܹܐܠܘܿܢ ܡܓܼܘܿܫܵܝܹ̈ܐ؛ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܘܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ؛ ܡܛܹܐܠܘܿܢ ܠܐܲܬܪܵܐ ܕܝܗَܘܼܕܵܝܹ̈ܐ. ܣܓܼܸܕܠܘܿܢ ܠܝܼܫܘܿܥ ܕܡܝܼܟܼܵܐ ܒܐܘܼܪܹܐ ܐܵܢܝ݇ ܡܲܠܟܵܝܹ̈ܐ.
(ܚܸܕܝܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܚ ܒܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ) ܬܢܝ.

ܠ

ܠܒܼܸܫܠܹܗ ܦܲܓܼܪܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܵܐ؛ ܒܪܘܿܢܵܐ ܡܸܠܬܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ؛ ܢܛܝܼܪܵܐ ܠܩܢܘܿܡܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ. ܒܚܲܕ݇ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܡܵܘܕܘܼܝܹܐ ܝܘܲܚ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܵܪܝܵܐ.
(ܚܸܕܝܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܚ ܒܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ) ܬܢܝ.

ܡ

ܡܵܘܠܵܕܘܼܟܼ ܗܵܘܹܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ؛ ܝܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܡܲܠܟܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܒܸܬ ܐܵܡܪܲܚ ܟܠܲܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ. ܦܬܘܿܚ ܚܲܙܝܼܢܘܼܟܼ؛ ܘܡܲܫܦܸـܟܼ ܪ̈ܲܚܡܘܼܟܼ؛ ܠܦܸܣܩܵܐ ܕܒܼܝܼܚܵܐ.
(ܚܸܕܝܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܚ ܒܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ) ܬܢܝ.

ܢ

ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܨܠܹܐܠܹܗ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ؛ ܫܪܹܐܠܹܗ ܒܗܲܝܟܠܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܵܐ؛ ܢܛܘܿܪ ܠܐܵܗ݇ ܦܸܣܩܵܐ ܢܝܼܢܘܵܝܵܐ. ܠܵܐ ܫܵܒܼܩܸܬ ܠܹܗ ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܕܹܐܒܼܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ.
(ܚܸܕܝܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܚ ܒܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ) ܬܢܝ.

ܣ

ܣܓܼܸܕܠܘܿܢ ܡܓܼܘܼܫܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܟܠܵܝܬܵܐ؛ ܕܲܗܒܼܵܐ ܘܡܘܼܪܵܐ ܘܲܠܒܼܘܿܢ݇ܬܵܐ؛ ܩܲܪܸܒܼܘ ܠܝܼܫܘܿܥ ܒܲܡܥܲܪܬܵܐ. ܫܠܵܡܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܠܟܠ ܐܸܡ̈ܘܵܬܵܐ.
(ܚܸܕܝܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܚ ܒܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ) ܬܢܝ.

ܥ

ܥܹܕܬܵܐ ܡܲܩܘܸܚ ܒܚܲܕܘܼܬܵܐ؛ ܒܪܘܿܢܵܐ ܫܸܪܝܵܐ ܒܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ؛ ܫܩܝܼܠܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܒܬܘܼܠܬܵܐ؛ ܒܙܵܡܪܲܚ ܒܫܸܡܘܼܟܼ؛ ܝܵܐ ܦܵܪܘܿܩܲܢ؛ ܒܟܠ ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ.
(ܚܸܕܝܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܚ ܒܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ) ܬܢܝ.

ܦ

ܦܲܓܼܪܵܐ ܫܩܝܼܠܵܐ ܡ̣ܢ ܒܬܘܼܠܬܵܐ؛ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܟܵܢܘܿܢ ܡܗܘܼܨܸܠܬܵܐ؛ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܝܸܡܵܐ ܡܝܘܼܩܸܬܪܵܐ. ܡܵܪܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܒܲܪܸܟܼ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܘܒܢܵܬܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ.
(ܚܸܕܝܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܚ ܒܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ) ܬܢܝ.

ܨ

ܨܵܪ ܨܲܠܡܵܐ ܐܵܕܵܡܵܝܵܐ؛ ܨܡܲܚ ܨܸܡܚܵܐ ܢܘܼܪܵܢܵܝܵܐ؛ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܘܓܵܢܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܵܐ. ܦܲܪܩܹܗ ܠܓܸܢܣܲܢ؛ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ؛ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܵܪܝܵܐ.
(ܚܸܕܝܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܚ ܒܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ) ܬܢܝ.

ܩ

ܩܵܠܵܐ ܕܙܡܵܪܵܐ ܘܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ؛ ܫܡܸܥܠܘܿܢ ܪ̈ܵܥܝܹܐ ܒܬܸܕܡܘܼܪܬܵܐ؛ ܒܝܲܕ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܟܲܕ ܙܡܝܼܪܬܵܐ. ܒܘܼܬ ܡܵܘܠܵܕܹܗ؛ ܕܡܲܠܟܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܟܲܕ ܡܘܼܠܚܸܡܬܵܐ.
(ܚܸܕܝܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܚ ܒܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ) ܬܢܝ.

ܪ

ܪ̈ܵܥܝܹܐ ܕܥܸܪ̈ܒܹܐ ܟܲܕ ܪܚܸܛܠܘܿܢ؛ ܠܟܸܢܫܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܡܘܼܫܚܸܕܠܘܿܢ؛ ܠܒܲܗܪܵܐ ܕܚܙܹܐܠܘܿܢ ܡܘܼܙܒܸܛܠܘܿܢ. ܗܲܠ ܒܹܝܬܠܚܸܡ؛ ܕܗܸܟ̃ ܠܵܐ ܟܠܵܝܬܵܐ؛ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܡܛܹܐܠܘܿܢ. (ܚܸܕܝܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܚ ܒܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ) ܬܢܝ.

ܫ

ܫܪܵܪܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܡܘܼܕܸܥܠܹܗ؛ ܚܘܼܒܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܡܘܼܚܙܹܐܠܹܗ؛ ܒܪܘܿܢܵܐ ܩܵܬܲܢ ܡܘܼܨܠܹܐܠܹܗ. ܢܛܝܼܪܹܐ ܟܝܵܢܹ̈ܐ؛ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܒܩܢܘܿܡܹܗ؛ ܗܵܕܟܼܵܐ ܓܠܹܐܠܹܗ.
(ܚܸܕܝܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܚ ܒܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ) ܬܢܝ.

ܬ

ܬܵܘܒܵܐ ܥܒܼܘܼܕܘܼܢ ܒܢܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ؛ ܢܛܘܿܪܘܼܢ ܠܨܵܘܡܵܐ ܘܠܨܠܘܿܬܵܐ؛ ܡܡܵܪܝܵܐ ܛܠܘܼܒܘܼܢ ܦܵܚܲܠܬܵܐ. ܕܢܵܛܸܪ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ؛ ܕܥܹܕܬܲܢ ܘܐܘܼܡܬܲܢ؛ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ.
(ܚܸܕܝܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܚܸܕܝܹܚ ܒܗ݇ܘܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ) ܬܢܝ.

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܐܘܼܡܵܢܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ

 

ܐܘܼܡܵܢܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܡܵܘܠܵܕܘܼܟܼ ܗܵܘܹܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ.

ܒܢܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ ܙܡܘܿܪܘܼܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ؛ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܢܲܨܝܼܚܵܐ.

ܒܐܵܗ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܗ݇ܘܹܐܠܹܗ ܒܲܗܪܵܐ؛ ܪ̈ܵܥܝܹܐ ܠܦܸܣܩܵܐ ܒܸܢܛܵܪܵܐ.

ܥܹܕܬܵܐ ܡܩܘܼܒܸܠܵܗ̇ ܣܲܒܼܪܵܐ؛ ܝܑܼܫܘܿܥ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ ܒܲܫܪܵܪܵܐ܀

 

ܓܵܘ ܕܘܼܢܝܹܐ ܗ݇ܘܹܐܠܹܗ ܫܠܵܡܵܐ؛ ܡܲܣܠَܩܲܚ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܬܝܵܡܵܐ.

ܕܦܘܼܪܸܩܠܹܗ ܠܓܸܢܣܲܢ ܙܠܝܼܡܵܐ؛ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܚܲܟܝܼܡܵܐ.

ܕܢܲܚ ܡ̣ܢ ܥܘܼܒܵܐ ܒܬܘܼܠܵܝܵܐ؛ ܐܵܣܝܵܐ ܕܓܸܢܣܲܢ ܐ݇ܢܵܫܵܝܵܐ.

ܒܲܪܸܟܼ ܠܐܘܼܡܬܲܢ ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܕܡܵܛܝܵܗ̇ ܠܐܲܬܪܵܐ ܥܕܝܼܢܵܝܵܐ܀

 

ܗܵܘܲܚ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܒܢܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ؛ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܨܵܘܡܵܐ ܘܠܨܠܘܿܬܵܐ.

ܐܲܝܟܼ ܢܝܼܢܘܵܝܹ̈ܐ ܒܒܵܥܘܼܬܵܐ؛ ܥܵܒܼܕܲܚ ܟܠܲܢ ܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ.

ܘܲܢܣܲܒܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܵܐ؛ ܪܘܼܚܵܐ ܕܨܠܹܐܠܹܗ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ.

ܐܸܬܼܵܐ ܒܪܵܐ ܝܑܼܚܝܼܕܵܝܵܐ؛ ܒܚܲܕ݇ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ܀

 

ܙܸܕܠܵܗ̇ ܗܹܒܼܝܼ ܠܟܠ ܐ݇ܢܵܫܵܐ؛ ܒܫܡܸܥܬܵܐ ܕܩܵܠܵܐ ܕܢܵܩܘܿܫܵܐ.

ܝܑܼܫܘܿܥ ܙܥܘܼܪܵܐ ܘܩܲܕܝܼܫܵܐ؛ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ ܒܐܘܼܪܹܐ ܒܘܼܬ ܢܝܼܫܵܐ.

ܚܸܙܝܵܐ ܟܵܘܟܼܒܼܵܐ ܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ؛ ܐ݇ܬܹܐܠܘܿܢ ܡܓܼܘܼܫܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܟܠܵܝܵܐ.

ܣܓܼܸܕܠܘܿܢ ܠܒܪܵܐ ܝܑܼܚܝܼܕܵܝܵܐ؛ ܒܒܹܝܬܠܚܸܡ ܠܝܼܫܘܿܥ ܡܵܪܝܵܐ܀

 

ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܙܡܘܿܪܘܼܢ ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܛܥܘܿܢܘܼܢ ܡܸܢܬܵܐ.

ܕܝܘܼܗܒܼܸܠܹܗ ܗܹܒܼܝܼ ܓܘܼܪܬܵܐ؛ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܕܗ̇ܝ ܒܬܘܼܠܬܵܐ.

ܝܸܡܵܐ ܡܲܪܝܲܡ ܡܝܘܼܩܸܪܬܵܐ؛ ܒܛܵܠܒܲܚ ܡܸܢܵܟܼܝ ܗܵܝܲܪܬܵܐ.

ܕܢܵܛܪܵܬܝ ܠܐܘܼܡܬܲܢ ܡ̣ܢ ܛܠܵܩܬܵܐ؛ ܒܸܬ ܡܲܣܠَܩܲܚ ܠܵܟܼܝ ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ܀

 

ܟܠܲܢ ܚܵܕܲܚ ܒܐܵܗ݇ ܥܹܐܕܵܐ؛ ܥܵܒܼܕܲܚ ܫܠܵܡܵܐ ܘܚܘܼܝܵܕܵܐ.

ܡ̣ܢ ܠܸܒܵܐ ܘܒܲܪܡܵܝ ܐܝܼܕܵܐ؛ ܥܵܒܼܕܲܚ ܥܹܐܕܵܐ ܕܡܵܘܠܵܕܵܐ.

ܠܵܐ ܫܵܒܼܩܸܬ ܠܦܸܣܩܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ؛ ܕܪܵܚܸܩ ܡ̣ܢ ܚܘܼܒܘܼܟܼ ܓܘܼܪܵܐ.

ܒܸܬ ܢܵܦܸܠ ܒܓܘܼܒܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ؛ ܘܠܣܵܛܵܢܵܐ ܒܗܵܘܹܐ ܚܲܒܼܪܵܐ܀

 

ܡܵܪܝܵܐ ܩܲܒܸܠ ܨ̈ܠܵܘܵܬܵܐ؛ ܕܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܘܒܢܵܬܹ̈ܐ ܒܬܘܼܠܵܬܵܐ.

ܕܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܢܵܐ ܒܐܵܘܝܘܼܬܵܐ؛ ܒܕܸܡܥܹ̈ܐ ܕܥܲܝܢܹ̈ܐ ܘܦܵܫܲܡܬܵܐ.

ܢܛܝܼܪܵܐ ܟܠܝܼܠܵܐ ܒܡܲܠܟܘܼܬܵܐ؛ ܠܗ̇ܘ ܕܦܵܠܸܚ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ.

ܒܸܬ ܫܵܩܸܠܹܗ ܒܚܲܕܘܼܬܵܐ؛ ܡܓܵܘ ܒܹܝܬ ܕܝܼܢܵܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܵܐ܀

 

ܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ؛ ܝܘܼܗܒܼܸܠܹܗ ܒܵܒܵܐ ܡܥܲܠܝܵܐ.

ܠܓܸܢܣܵܐ ܕܐܵܕܵܡ ܚܲܛܵܝܵܐ؛ ܒܘܼܬ ܚܘܼܒܹܗ ܐܲܒܼܵܗܵܝܵܐ.

ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܕܸܪܝܵܐ؛ ܗܲܝܸܪ ܠܥܹܕܬܲܢ ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ.

ܒܐܵܬܵܐ ܕܨܠܝܼܒܼܘܼܟܼ ܙܲܟܵܝܵܐ؛ ܢܛܘܿܪ ܠܐܵܗ݇ ܫܲܒܼܛܵܐ ܢܝܼܢܘܵܝܵܐ܀

 

ܦܬܘܿܚ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܸܙܝܼܢܘܼܟܼ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܫܵܕܸܪ ܠܪܘܼܚܵܐ ܡܬܘܿܡܵܝܵܐ.

ܠܚܲܘܒܲܝ̈ܢ ܥܵܒܼܸܕ ܚܘܼܣܵܝܵܐ؛ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ.

ܨܵܘܡܵܐ ܘܨܠܘܿܬܵܐ ܘܒܵܥܘܼܬܵܐ؛ ܩܕܝܼܠܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܕܸܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ.

ܕܦܵܬܚܝܼ ܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬܵܐ؛ ܘܢܵܛܪܝܼ ܠܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡܚܛܝܼܬܵܐ܀

 

ܩܢܘܿܡܵܐ ܘܟܝܵܢܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܵܐ؛ ܗܲܝܟܠܵܐ ܠܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ.

ܟܝܵܢ ܘܩܢܘܿܡܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ؛ ܒܚܲܕ݇ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ.

ܪܘܼܚܵܐ ܨܸܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ؛ ܒܵܬ݇ܪ ܥܡܵܕܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܵܪܝܵܐ.

ܩܵܠܵܐ ܫܸܡܥܝܵܐ ܠܒܲܪ ܙܟ݂ܵܪܝܵܐ؛ ܣܘܿܓܘܼܠܝܼ ܦܝܼܫܵܐ ܩܸܪܝܵܐ܀

 

ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܚܸܕܝܹܐ ܝܢܵܐ؛ ܡܵܘܠܵܕܘܼܟܼ ܡܒܵܪܘܼܟܼܹܐ ܝܢܵܐ.

ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܦܨܝܼܚܹܐ ܝܢܵܐ؛ ܥܹܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܥܒܼܵܕܵܐ ܝܢܵܐ.

ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ ܠܫܸܡܘܼܟܼ ܒܪܝܼܟܼܵܐ؛ ܝܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܲܠܟܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ.

ܫܠܵܡܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܝܲܪܝܼܟܼܵܐ؛ ܓܵܘ ܥܹܕܬܲܢ ܘܐܘܼܡܬܲܢ ܡܙܝܼܓܼܵܐ܀

-----------‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐-----------

1‐ܐܵܘܝܘܼܬܵܐ؛ ܣܘܼܙܓܵܪܵܐ، ܚܘܼܝܵܕܵܐ.  2‐ܐܘܼܡܢܵܐ؛ ܐܘܼܣܬܵܕ݇، ܡܗܝܼܪܵܐ ܒܫܘܼܓَܼܠܹܗ. 3‐ܐܘܼܪܹܐ: ܕܘܼܟܵܐ ܕܓܵܘܘܿܗ̇ ܕܵܪܝܼ ܡܹܐܟܼܘܠܬܵܐ ܩܵܐ ܥܸܪ̈ܒܹܐ ܘܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ. 4‐ܐܵܣܝܵܐ: ܗܲܟܝܼܡ، ܕܘܟܬܘܪ. 5‐ܐܵܬܵܐ: ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ ܝܲܢ ܒܲܝܕܲܓܼ. 6‐ܐܸܬܵܐ: ܐَܬܹܐܠܹܗ. 7‐ܒܲܪ ܙܟܲܪܝܵܐ: ܝܘܿܚܲܢܲܢ ܡܲܥܡܕܵܢܵܐ. 8‐ܕܢܲܚ: ܙܪܸܩܠܹܗ. 9‐ܚܲܘܒܲܝ̈ܢ: ܓܢܵܗܲܢ. 10‐ܚܲܟܝܼܡܵܐ: ܦܲܪܡܝܼܵܢܵܐ. ܥܵܩܸܠܕܲܪ. 11‐ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ: ܝܲܟܵܢܵܐ. 12‐ܡܵܘܠܵܕܘܼܟܼ: ܗَܘܵܝܬܘܼܟܼ. 13‐ܡܙܝܼܓܼܵܐ: ܚܒܼܝܼܛܵܐ. 14‐ܢܣܲܒܼ: ܫܩܸܠܹܗ. 15‐ܢܲܨܝܼܚܵܐ: ܚܩܝܼܪܵܐ. ܓܼܵܠܒܵܢܵܐ. 16‐ܣܲܒܼܪܵܐ: ܗܹܒܼܝܼ. 17‐ܦܸܣܩܵܐ: ܩܸܛܥܵܐ ܕܥܸܪ̈ܒܹܐ (ܠܲܐܟܼܵܐ ܚܲܒܪܵܐ ܒܸܪܡܵܙܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠ ܟܸܢܫܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ). 18‐ܪܡܲܝ ܐܝܼܕܵܐ: ܓܪܲܫܬܵܐ ܕܪܲܥܢܵܐ. 19‐ܒܐܵܘܝܘܼܬܵܐ؛ ܒܚܘܼܝܵܕܵܐ.♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ

ܒܩܵܠܵܐ؛ ܬܵܘ ܟܠܲܢ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ

 

ܐ

ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ؛ ܡܘܼܚܸܒܠܹܗ ܪܵܒܵܐ؛ ܟܲܕ ܫܒܼܸܩܠܹܗ ܠܟܲܪܒܵܐ؛ ܒܝܲܕ ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܹܗ܀

ܒ

ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ؛ ܠܒܼܸܫ ܟܝܵܢ ܐ݇ܢܵܫܵܝܵܐ؛ ܒܥܘܼܒܵܐ ܒܬܘܼܠܵܝܵܐ؛ ܒܚܹܝܠ ܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ܀

ܓ

ܓܵܘ ܦܵܓܵܐ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܕܡܲܬܲܝ ܦܩܝܼܕܵܐ؛ ܒܲܪ ܡܲܪܝܲܡ ܥܗܝܼܕܵܐ؛ ܣܲܒܼܪܵܐ ܠܡܵܝܘܼܬܹ̈ܐ܀

ܕ

ܕܡܝܼܟܼܵܐ ܘܠܵܐ ܣܩܝܼܕܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܫܸܢܬܵܐ ܦܪܝܼܕܵܐ؛ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܣܗܝܼܕܵܐ؛ ܡܸܠܝܵܐ ܡܛܲܝܒܘܼܬܹܗ܀

ܗ

ܗܲܝܟܠܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܡܲܪܝܲܡ ܦܪܝܼܫܵܐ؛ ܒܚܹܝܠ ܪܘܼܚܵܐ ܢܩܝܼܫܵܐ؛ ܨܲܠܡܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܘܼܬܹܗ܀

ܘ

ܘܲܙܢܵܐ ܒܬܘܼܠܵܝܵܐ؛ ܦܪܝܼܫܵܐ ܒܝܲܕ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܠܝܼܫܘܿܥ ܢܵܨܪܵܝܵܐ؛ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ ܒܕܲܟܼܝܘܼܬܹܗ܀

ܙ

ܙܡܸܪܘܿܢ ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ؛ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬܵܐ؛ ܫܠܵܡܵܐ ܠܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܡܵܪܘܼܬܹܗ܀

ܚ

ܚܲܕܘܼܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ؛ ܠܝܸܡܵܐ ܡܸܣܟܹܢܬܵܐ؛ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܢܛܝܼܪܬܵܐ؛ ܒܪܝܼܟܼܵܐ ܝ݇ܠܝܼܕܘܼܬܹܗ܀

ܛ

ܛܵܒܼܵܐ ܘܒܲܣܝܼܡܵܐ؛ ܝܑܼܫܘܿܥ ܚܲܟܝܼܡܵܐ؛ ܒܪܘܿܢܵܐ ܬܲܡܝܼܡܵܐ؛ ܪܵܥܝܵܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܹܗ܀

ܝ

ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܥܹܐܕܵܐ؛ ܟܠ ܚܲܫܵܐ ܛܪܝܼܕܵܐ؛ ܚܲܕܘܼܬܵܐ ܦܩܝܼܕܵܐ؛ ܠܟܠܵܝ ܒܢܲܝ̈ ܥܹܕܬܹܗ܀


 ♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܒܪܝܼܟܼܘܼ ܝܵܘܡܹܗ ܕܡܵܘܠܵܕܵܟܼ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܝܵܘܣܸܦ ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܝܼܛܵܐ.
ܒܩܵܠ؛ ܒܪܝܼܟܼ ܒܲܪ ܛܵܒܼܵܐ

 

ܒܪܝܼܟܼܘܼ ܝܵܘܡܹܗ ܕܡܵܘܠܵܕܵܟܼ ܦܵܪܘܿܩܲܢ؛
ܕܒܹܗ̤ܘ ܫܲܡܠܝܼܬ̇ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܲܢܒܼܝܼܹ̈ܐ
܀

 

ܒܵܬܹ̈ܐ

1. ܡܘܼܫܹܐ ܪܲܒܵܐ ܕܥܸܒܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܸܡܲܪ ܠܗ݇ܘܿܢ؛ ܕܡܵܪܝܵܐ ܢܩܝܼܡ ܠܟܼܘܿܢ ܢܒܼܝܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܚܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ. ܘܵܠܹܐ ܠܟܼܘܿܢ ܕܠܹܗ̤ܘ ܬܸܫܡܥܘܼܢ؛ ܘܟܼܠ ܡܸܕܸܡ ܕܲܡܦܲܩܸܕ ܠܟܼܘܿܢ. ܬܸܛܪܘܿܢ ܘܬܸܥܒ̇ܕܼܘܼܢ ܐܲܢ݇ܬ̇ܘܿܢ؛  ܘܐܸܠܵܐ ܒܲܥܓܲܠ ܬܹܐܒܼܕܘܼܢ܀


2. ܗܵܐ ܕܢܲܚ̣ ܟܵܘܟ̇ܒܼܵܐ ܡ̣ܢ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܝܵܘܡܵܢܵܐ؛ ܘܩܵܡ ܪܹܫܵܐ ܡ̣ܢ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ ܘܕܲܝܵܢܵܐ. ܫܸܠܡܲܬ̤ ܗ̣݇ܘܵܬ݂ ܢܒܼܝܘܼܬܹܗ ܕܒܼܸܠܥܲܡ؛ ܘܐܸܫܬܲܡܠܝܼ ܗ̇ܘ ܡܸܕܸܡ ܕܐܸܡܲܪ. ܒܡܵܘܠܵܕܹܗ ܕܒܲܪ ܓܸܢܣܲܢ؛ ܕܲܕܼܢܲܚ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ ܕܵܘܝܼܕ
܀


3. ܐܵܦ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܕܐܲܟܼܪܸܙ ܒܲܢܒܼܝܼܘܼܬ݂ܵܐ؛ ܒܬ݂ܘܼܠܬܵܐ ܒܸܛܢܲܬ̤ ܘܝܸܠܕܲܬ݂ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬ݂ܵܐ. ܠܝܼܫܘܿܥ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܕܒܼܸܪ̈ܝܵܬ݂ܵܐ؛ ܕܝܵܘܡܵܢ ܐܸܬܼܝܼܠܸܕ ܒܐܵܦܲܪܬ݂ܵܐ. ܘܡܝܼܟܼܵܐ ܪܡܲܙ ܕܗܵܕܼ ܩܪܝܼܬ݂ܵܐ؛ ܗ̤ܝ ܬܸܗܘܸܐ ܡܫܲܡܲܗܬܵܐ
܀

4. ܡܲܪܝܲܡ ܘܝܵܘܣܸܦ ܚܙܲܩܘ ܗ̣݇ܘܵܘ ܒܲܪܗܝܼܒܼܘܼܬ݂ܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܢܵܨܪܲܬ݂ ܠܒܼܹܝܬ݂ܠܚܸܡ ܒܲܦܨܝܼܚܘܼܬ݂ܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܗܸܢܘܿܢ ܫܪܹܝܢ ܗ݇ܘܵܘ ܒܲܡܥܲܪܬ݂ܵܐ؛ ܐܸܬ݂ܝܼܠܸܕܼ ܡܵܪܵܗ̇ ܕܥܵܡܲܪܬ݂ܵܐ. ܘܲܨܡܲܚ ܢܘܼܗܪܹܗ ܫܒܼܝܼܚܵܐ؛ ܥܲܠ ܟܠܵܗ̇ ܝܵܬܹܒܼܬܵܐ܀

 

5. ܟܲܪ ܕܲܫܪܹܝܢ ܗ̣݇ܘܵܘ ܐܝܼܬ݂ ܗ̣݇ܘܵܘ ܪ̈ܵܥܵܘܵܬ݂ܵܐ؛ ܕܢܵܛܪܝܼܢ ܒܠܸܠܝܵܐ ܡܲܪ̈ܥܝܵܬ݂ܗܘܿܢ ܒܚܲܩ̈ܠܵܬ݂ܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܢܲܚ ܠܗܘܿܢ؛ ܘܗܸܢܘܿܢ ܫܘܲܪܘ ܘܩܵܡܘ ܥܲܠ ܪܸ̈ܓܼܠܲܝܗܘܿܢ. ܘܐܸܬ݂ܪܗܸܒܼܘ ܒܕܸܚܠܬ݂ܵܐ؛ ܘܲܒܼܙܵܘܥܵܐ ܘܒܲܪܬܹܝܬ݂ܵܐ܀


6. ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܵܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܐܸܬ݂ܚܙܝܼܘ ܠܗܘܿܢ؛ ܘܬܸܫܒܘܿܚܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܢܗܪܲܬ݂ ܥܠܲܝܗܘܿܢ. ܘܲܥܢܵܘ ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܬܸܕܼܚܠܘܼܢ؛ ܕܚܲܕܘܼܬ݂ܵܐ ܗܵܐ ܡܣܲܒ̇ܪܝܼܢܵܢ ܠܟܼܘܿܢ. ܬܸܗܘܸܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ؛ ܒܡܵܘܠܵܕܹܗ ܕܒܲܪ ܡܵܪܟܼܘܿܢ
܀


7. ܐܸܬ݂ܝܼܠܸܕܼ ܠܟܼܘܿܢ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܦܵܪܘܿܩܵܐ؛ ܡܵܪܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܲܝܵܢܵܐ ܙܲܕܝܼܩܵܐ. ܒܲܡܕܝܼܢ݇ܬܹܗ ܕܕܼܵܘܝܼܕܼ ܗ̇ܘ ܛܲܪܩܵܐ؛ ܒܹܝܬ݂ ܠܚܸܡ ܘܐܝܼܬ݂ ܠܵܗ̇ ܦܘܼܫܵܩܵܐ. ܬܸܚܙܘܿܢ ܥܘܸܠܵܐ ܡܣܲܪܩܵܐ؛ ܘܲܒܼܥܲܙܪܘܼܪܹ̈ܐ ܚܙܝܼܩܵܐ
܀


8. ܠܥܸܙܘ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܒܠܸܥܙܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܪܲܥܡܵܐ؛ ܘܝܲܒܸ̇ܒܼܘ ܘܲܩܥܵܘ ܗܘܼܠܵܠܵܐ ܘܪܘܼܡܪܵܡܵܐ. ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ؛ ܘܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܫܲܝܢܵܐ ܘܲܫܠܵܡܵܐ. ܘܣܲܒܼܪܵܐ ܠܓܸܢܣܵܐ ܛܠܝܼܡܵܐ؛ ܕܐܸܬ݂ܦܪܸܩ ܡ̣ܢ ܛܵܠܘܿܡܵܐ
܀


9. ܘܟܲܕܼ ܐܸܬ݂ܓܢܸܙܘ ܡ̣ܢ ܚܙܵܬ݂ܗܘܿܢ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܵܐ؛ ܪܕܼܵܘ ܠܒܹܝܬ݂ܠܚܸܡ ܗܵܠܹܝܢ ܪ̈ܵܥܵܘܵܬ݂ܵܐ. ܘܥܲܠܘ ܘܲܚܙܵܘ ܬܸܕܼܡܘܼܪܬܵܐ ܪܲܒ̇ܬ݂ܵܐ؛ ܥܘܸܠܵܐ ܟܲܕ ܟܪܝܼܟܼ ܒܥܲܙܪܘܼܪ̈ܝܵܬ݂ܵܐ. ܘܲܣܓܸܕܼܘ ܘܩܲܪܸܒܼܘ ܣܸܓܼܕܬ݂ܵܐ؛ ܘܲܥܛܲܦܘ ܗ̣݇ܘܵܘ ܒܚܲܕܘܼܬ݂ܵܐ
܀


10. ܪܹܫ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܛܵܣ ܘܲܢܚܸܬ݂ ܒܣܘܼܪܗܵܒܼܵܐ؛ ܘܲܠܦܲܪ̈ܣܵܝܹܐ ܐܸܬ݂ܚܙܝܼ ܒܲܕܼܡܘܼܬ݂ ܟܵܘܟܒܼܵܐ. ܘܲܒܼܕܸܢܚܹܗ ܠܲܡܓܘܼܫܹ̈ܐ ܩܪܵܐ ܗ̣݇ܘܵܐ؛ ܘܲܒܼܢܘܼܗܪܹܗ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܐܲܢܗܲܪ ܗ̣݇ܘܵܐ. ܠܒܼܘܿܢ݇ܬܵܐ ܘܡܘܼܪܵܐ ܘܕܲܗܒܼܵܐ؛ ܛܥܲܢܘ ܘܐܲܝܬ̇ܝܼܘ ܠܒܲܪ ܛܵܒܼܵܐ
܀

 

11. ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܡܲܛܝܼܘ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܡܫܲܐܠܝܼܢ ܗ̣݇ܘܵܘ؛ ܐܲܝܟܵܘ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܗ݇ܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܐܸܬ݂ܝܼܠܸܕܼ. ܚܙܲܝܢܲܢ ܓܹܝܪ ܟܵܘܟ̇ܒܹܗ ܒܡܲܕܢܚܵܐ؛ ܘܐܸܬܲܝܢܲܢ ܟܠܲܢ ܠܡܸܣܓܲܕܼ ܠܹܗ. ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܫܡܲܥ ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܙܝܼܥ؛ ܘܐܵܦ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܥܲܡܹܗ܀


12. ܘܲܩܪܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܡܓܼܘܼܫܹ̈ܐ ܡܲܛܫܝܵܐܝܼܬ݂؛ ܘܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܠܒܹܝܬ݂ܠܚܸܡ ܡܣܲܪܗܒܼܵܐܝܼܬ݂. ܘܐܸܡܲܪ ܕܙܹܠܘ ܘܥܲܩܸܒܼܘ ܚܦܝܼܛܵܐܝܼܬ݂؛ ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܡܲܠܟܵܐ ܗ̣݇ܘ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ݂. ܚܵܘܵܐܘܼܢܝ ܕܐܵܦ ܐܸܢܵܐ؛ ܐܸܣܓ̇ܘܿܕܼ ܠܹܗ ܪܟܼܝܼܢܵܐܝܼܬ݂
܀


13. ܗܵܢܘܿܢ ܟܲܕܼ ܫܡܲܥܘ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܵܐ ܐܸܙܲܠܘ ܗ̣݇ܘܵܘ؛ ܘܲܠܒܹܝܬ݂ܠܚܸܡ ܒܚܲܕܘܼܬ݂ܵܐ ܡܲܢܲܥܘ ܗ̣݇ܘܵܘ. ܘܲܠܒܲܝܬܵܐ ܒܲܕܼܝܵܨܵܐ ܥܲܠܘ ܗ̣݇ܘܵܘ؛ ܘܲܢܦܲܠܘ ܗ̣݇ܘܵܘ ܩܕܼܵܡ ܛܲܠܝܵܐ ܣܓܸܕܼܘ ܗ̣݇ܘܵܘ. ܘܕܲܫܢܹ̈ܐ ܠܹܗ ܩܲܪܸܒܼܘ ܗ݂݇ܘܵܘ؛ ܘܒܼܐܘܼܪܚܵܐ ܐ݇ܚܪܹܬ݂ܵܐ ܗܦܲܟܼܘ ܗ̣݇ܘܵܘ
܀


14. ܬܵܘ ܐܵܦ ܚܢܲܢ ܥܲܡ ܡܓܼܘܼܫܹ̈ܐ ܢܸܣܓ̇ܘܿܕܼ ܠܹܗ؛ ܘܠܸܒܵـ̈ܘܵܬܲܢ ܕܲܟܼܝܵܐܝܼܬ݂ ܢܩܲܪܸܒܼ ܠܹܗ. ܘܢܸܬ݂ܟܲܫܲܦ ܠܪܲܒ̇ܘܼܬ݂ ܛܲܝܒܘܼܬܹܗ؛ ܒܗܵܢ ܥܹܐܕܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐ ܕܡܵܘܠܵܕܹܗ. ܕܲܢܚܲܕܹܝܢ ܒܚܲܕܘܼܬܹܗ؛ ܘܢܸܬܒܲܣܲܡ ܒܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ
܀

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܐܵܙܲܠ݇ܚ ܠܥܘܼܡܪܵܐ ܓ̰ܲܠܕܹܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ

(ܩܵܐ ܓܘܼܕܵܐ ܕܙܲܡܵܪܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ)

 

ܐܵܙܲܠ݇ܚ ܠܥܘܼܡܪܵܐ ܓ̰ܲܠܕܹܐ؛ ܘܫܵܩܠܲܚ ܒܐܝܼܕܲܢ ܘܲܪ̈ܕܹܐ

ܝܵܠܹܕ̈݇ܐ ܘܒܢܵܬܹ̈ܐ ܡܲܪ̈ܕܹܐ؛ ܥܵܒܼܕܲܚ ܥܹܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܹܗ܀

 

ܒܵܒܝܼ ܥܹܐܕܘܼܟܼ ܒܪܝܼܟܼܵܐ؛ ܝܑܼܫܘܿܥ ܒܐܘܼܪܹܐ ܕܡܝܼܟܼܵܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܚܸܕܝܵܐ ܘܦܨܝܼܚܵܐ؛ ܡܲܪܝܲܡ ܚܘܼܒܘܿܗ̇ ܪܬܝܼܚܵܐ܀

 

ܙܵܡܪܲܚ ܝܵܠܹܕ̈݇ܐ ܘܒܢܵܬܹ̈ܐ؛ ܠܵܒܼܫܲܚ ܓ̰ܘܼܠܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ

ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܐܵܬܹܐ؛ ܕܒܵܪܸܟܼ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܘܒܢܵܬܹ̈ܐ܀

 

ܟܠܲܢ ܡܨܲܠܲܚ ܨܠܘܿܬܵܐ؛ ܘܨܵܝܡܲܚ ܚܕܵܐ ܒܵܥܘܼܬܵܐ

ܘܛܵܠܒܲܚ ܡܝܸܡܵܐ ܒܬܘܼܠܬܵܐ؛ ܕܢܵܛܪܵܐ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ܀

 

ܡܫܝܼܚܵܐ ܟܡܵܐ ܚܘܼܒܵܢܵܐ؛ ܩܵܬܲܢ ܟܡܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ

ܫܡܝܼܥ ܩܵܠܲܢ ܚܲܢܵܢܵܐ؛ ܠܥܹܕܬܲܢ ܗܘܝܼ ܦܵܪܩܵܢܵܐ܀

 

ܡܵܘܠܵܕܘܼܟܼ ܩܲܕܝܼܫܵܐ؛ ܕܟܼܵܪܵܐ ܒܥܹܕܬܵܐ ܦܝܼܫܵܐ

ܥܹܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ؛ ܟܠܲܢ ܚܸܕܝܹܐ ܒܢܝܼܫܵܐ܀

 

ܡܫܝܼܚܵܐ ܟܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ؛ ܚܘܼܒܵܢܵܐ ܘܫܲܪܝܼܪܵܐ

ܡܲܟܝܼܟܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܦܹܐܪܵܐ؛ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ܀

 


♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܐܕܐ ܕܕܢܚܐ

 

ܐ. ܐܘܿ  ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´  ܒܚܲܕܼ   ܒܵܪܘܿܝܵܐ  ܟܝܵܢܵܐ  ܬܡܝܼܗܵܐ¸:

ܕܐܲܒܼܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ: ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܚܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ‌܀

ܒ. ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ´ ܨܘܼܬܼܘܼܢ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܡܲܚܝܵܐ ܘܡܲܐܠܗܵܐ´:
  ܕܥܲܠ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܘܕܸܢܚܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܠܟܼܠ ܡܲܬܼܡ̱ܗܵܐ‌܀


ܓ. ܓܵܚܘ ܗَ̣ܘܵܘ ܟܸܢܫܹ̈ܐ´ ܨܹܝܕܼ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܕܚܹܐܦܹܗ ܠܵܐ ܩܗܵܐ´:
  ܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܕܩܲܕܿܝܼܡ ܠܫܸܡܫܵܐ ܟܵܘܟܲܒܼ ܢܘܼܓܼܗܵܐ‌܀


ܕ. ܕܲܫܡܲܥܘ ܕܡܲܟܼܪܸܙ´ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܠܫܘܼܒܼܩܵܢ ܚܛܵܗܹ̈ܐ´:
 ܗ̇‌ܝ ܕܠܵܗ̇ ܟܠܢܵܫ ܒܠܸܒܵܐ ܘܡܲܕܥܵܐ ܪܓܼܝܼܓܼ ܗَܘ̣ܵܐ ܘܲܨܗܸܐ‌܀


ܗ. ܗܵܝܕܹܝܢ ܐܸܬܼܵܐ´ ܠܝܘܿܪܕܢܵܢ ܝܑܼܫܘܿܥ ܕܓܸܢܣܲܢ ܢܲܓܼܗܸܐ´:
  ܡ̣ܢ ܥܲܒܼܕܘܼܬܼܵܐ ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܹܗ ܘܢܲܢܗܲܪ ܢܙܲܗܸܐ‌܀


ܘ. ܘܗ̤ܘ ܝܘܿܚܲܢܵܢ´ ܟܵܠܹ݁ܐ ܗَܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܘܡܵܘܣܸܦ ܡܬܲܗܸܐ´:
     ܕܐܸܢܵܐ ܣܢܝܼܩܢܵܐ ܕܐܲܢَܬܿ ܠܲܒܼܨܝܼܪܘܼܬܼܝ ܡܲܥܡܕܼܵܢܵܐ ܬܗܸܐ‌܀


ܙ. ܙܵܥ̣ ܫܵܘܫܒܼܝܼܢܵܐ´ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܚܲܬܼܢܵܐ ܘܟܲܕܼ ܡܸܬܼܒܲܠܗܸܐ´:

ܐܲܥܡܕܹܗ ܒܕܸܚܠܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܘܬܲܗܪܵܐ ܕܲܠܟܼܠ ܡܒܲܠܗܸܐ‌܀

ܬ. ܬܡܲܕܸܟܼ ܣܒܲܪܬܼܵܟܼ´ ܒܐܘܼܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܟܿܗܵܐ´:
ܠܲܒܼܪܝܼܪܘܼܬܲܢ ܒܠܸܫܲܢ ܡܲܬܲܝ ܫܠܝܼܚܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ‌܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܐܸܕܝܘܿܡ ܥܹܐܕܵܐ ܕܕܸܢܚܵܐ ܝܠܹܗ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ
ܒܩܵܠܵܐ؛ ܐܲܥܫܸܢܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ

 

ܐܸܕܝܘܿܡ ܥܹܐܕܵܐ ܕܕܸܢܚܵܐ ܝܠܹܗ؛ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܥܡܝܼܕܵܐ ܠܹܗ.

ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܩܘܼܒܠܵܐ ܝܠܹܗ؛ ܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܣܗܝܼܕܵܐ ܝܠܹܗ.

ܡܵܪܲܢ ܡܛܹܐܠܹܗ ܠܟܸܣ ܝܘܿܪܕܢܵܢ؛ ܬܵܡܵܐ ܚܙܹܐܠܹܗ  ܠܝܘܿܚܲܢܵܢ.

ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܒܩܲܒ̇ܠܲܚ ܐܘܼܦ ܐܲܚܢܲܢ؛ ܥܡܵܕܵܐ ܒܫܸܡܵܐ ܕܐܲܠܵܗܲܢ܀

 

ܟܲܕ ܥܡܸܕܠܹܗ ܒܝܘܿܪܕܢܵܢ ܢܲܗܪܵܐ؛ ܬܵܡܵܐ ܓܠܹܐܠܹܗ ܟܠ ܫܪܵܪܵܐ.

ܪܘܼܚܵܐ ܥܲܠܘܼܗܝ ܒܸܣܒܵܪܵܐ؛ ܟܠܵܝ ܚܸܕܝܹܐ ܒܐܵܗ݇ ܫܲܗܪܵܐ.

ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܝܼܫܘܿܥ ܛܠܸܒܠܹܗ؛ ܐܝܼܢܵܐ ܡܵܪܲܢ ܠܵܐ ܫܒܼܸܩܠܹܗ.

ܚܲܒܪܵܐ ܕܢܒܼܝܼܵܐ ܡܦܘܼܪܸܩܠܹܗ؛ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܹܗ ܙܹܐ ܡܘܼܙܒܸܛܠܹܗ܀

 

ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܢܒܼܝܼܵܐ؛ ܠܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ.

ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܠܥܡܵܕܵܐ ܨܸܗܝܵܐ؛ ܕܩܲܒ̇ܠܸܢ ܡܸܢܘܼܟܼ ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ.

ܟܲܕ ܥܡܸܕܠܹܗ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܝܵܘܢܵܐ ܨܠܹܐܠܹܗ ܪܘܼܚܵܐ.

ܟܠܵܝ ܡܘܼܣܸܠَܩܠܘܿܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ؛ ܘܛܠܸܒܠܘܿܢ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼ ܒܗ̇ܝ ܐܘܼܪܚܵܐ܀

 

ܥܹܐܕܵܐ ܕܕܸܢܚܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ؛ ܡܲܕܥܘܼܝܹܐ ܝܠܹܗ ܒܘܼܬ ܢܝܼܫܵܐ.

ܕܟܼܵܪܵܐ ܓܵܘ ܥܹܕܬܵܐ ܦܝܼܫܵܐ؛ ܥܡܵܕܵܐ ܣܘܼܦܝܵܐ ܒܩܲܫܝܼܫܵܐ.

ܓܵܘ ܝܘܿܪܕܢܵܢ ܝܑܼܫܘܿܥ ܥܡܝܼܕܵܐ؛ ܠܥܲܬܝܼܩܬܵܐ ܓܙܘܼܪܬܵܐ ܓܪܝܼܕܵܐ.

ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬܵܐ ܦܩܝܼܕܵܐ؛ ܒܸܬ ܥܵܒܼܸܪ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܥܡܝܼܕܵܐ܀

ܟܠ ܕܥܵܡܸܕ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ؛ ܦܵܐܸܫ ܡܩܘܼܒ̇ܠܵܐ ܓܵܘ ܥܹܕܬܵܐ.

ܗܵܘܹܐ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ؛ ܪܸܚܩܵܐ ܒܟܵܠܹܐ ܡ̣ܢ ܚܛܝܼܬܵܐ.

ܒܫܸܡ ܒܵܒܵܐ ܘܒܪܘܿܢܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ؛ ܟܠܲܢ ܥܡܸܕܠܲܢ ܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ.

ܥܒܼܵܕܵܐ ܥܹܐܕܵܐ ܘܙܘܼܝܵܚܵܐ؛ ܚܘܼܒܘܼܟܼ ܒܠܸܒܲܢ ܒܸܪܬܵܚܵܐ܀

 

ܐ݇ܡܸܪܹܗ݇ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܟܹܐܢܵܐ؛ ܠܝܼܫܘܿܥ ܡܲܠܟܵܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ.

ܐܵܢܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܘܡܸܣܟܹܢܹܐ؛ ܦܝܼܫܵܐ ܓܒܼܝܼܠܵܐ ܡ̣ܢ ܛܝܼܢܵܐ.

ܣܢܝܼܩܵܐ ܕܡܸܢܘܼܟܼ ܥܵܡܸܕ ܐ݇ܢܵܐ؛ ܠܟܸܣܠܝܼ ܐ݇ܬܹܐܠܘܼܟܼ ܡܲܚܝܵܢܵܐ.

ܡܲܠܟܵܐ ܡܫܲܒ̇ܚܵܐ ܘܥܲܫܝܼܢܵܐ؛ ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܕܓܸܢܣܲܢ ܠܡܹܐܢܵܐ܀

 

ܢܲܗܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕܢܵܢ ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ؛ ܒܝܼܫܘܿܥ ܥܒܼܵܕܵܐ ܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ.

ܟܲܕ ܥܡܝܼܕܵܐ ܝܠܹܗ ܒܲܫܪܵܪܵܐ؛ ܦܵܪܘܿܩܲܢ ܒܡܝܼܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ.

ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܗ̇ܘ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ؛ ܟܸܠܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܩܲܪܢܵܐ ܒܐܝܼܕܵܐ.

ܫܩܲܠ ܡܝܼܵܐ ܡܦܲܓܼܪܵܐ ܥܡܝܼܕܵܐ؛ ܗܵܕܟܼܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܦܩܝܼܕܵܐ܀

 

ܫܸܡܲܢ ܩܸܪܝܵܐ ܟܪܸ̈ܣܛܝܵܢܵܐ؛ ܒܗ̇ܝ ܕܥܡܝܼܕܹܐ ܝܘܲܚ ܒܝܲܕ ܟܵܗܢܵܐ.

ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܡܲܚܝܵܢܵܐ؛ ܪܵܚܩܲܚ ܟܠܲܢ ܡܣܵܛܵܢܵܐ.

ܛܵܠܒܲܚ ܟܠܲܢ ܓܵܘ ܨܠܘܼܬܵܐ؛ ܘܥܵܒܼܕܲܚ ܩܘܼܒܵܠܛܲܝܒܘܼܬܵܐ.

ܒܘܼܬ ܚܘܼܒܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܵܐ؛ ܕܦܬܸܚܠܹܗ ܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬܵܐ܀

 

ܙܵܡܪܲܚ ܟܠܲܢ ܒܚܲܕܘܼܬܵܐ؛ ܘܛܵܠܒܲܚ ܡ̣ܢ ܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬܵܐ.

ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܘܚܲܕܘܼܬܵܐ؛ ܠܥܹܕܬܲܢ ܘܐܘܼܡܬܲܢ ܒܫܵܘܝܘܼܬܵܐ܀

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ ܕܡܲܥܵܠܲܝ ܨܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ

 

ܐ. ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܐܝܼܬܼܝܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗ‌ܝ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܙܲܒܼܢܵܐ´:
ܢܘܼܗܪܵܐ ܓܢܝܼܙܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܚܕܼܵܢܲܝ ܟܝܵܢܵܐ‌܀


ܒ. ܒܫܸܡܥܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ´ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܩܲܕܸܫܘ ܗܵܘܢܵܐ´:
  ܘܲܗ̤ܘܵܘ ܥܵܗܕܝܼܢ ܡܕܲܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܗ̇‌ܝ ܕܦܘܼܪܩܵܢܵܐ‌܀


ܓ. ܓܸܢܣܵܐ ܕܐَܢܵܫܵܐ´ ܚܵܒܼ ܗَ̣ܘܵܐ ܠܵܘܛܬܼܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ ܒܕܼܝܼܢܵܐ´:
  ܘܲܠܒܸܫ ܡܸܠܬܼܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܡܸܢܲܢ ܘܦܲܪܩܹܗ ܠܗܵܢܵܐ‌܀


ܕ. ܕܲܥܒܲܪ ܐܵܕܼܵܡ´ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܸܬܼܒܿܪܝܼ ܥܲܠ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ´:
  ܐܵܕܼܵܡ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܢ̣ܛܲܪ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܒܕܼܝܼܢܵܐ ܟܹܐܢܵܐ‌܀


ܗ. ܗܵܝܕܹܝܢ ܐܸܬܼܵܐ´ ܠܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܘܼܡܬܼܵܢܵܐ´:
  ܕܲܢܩܲܕܸܫ ܠܲܢ ܥܘܼܒܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ ܐܵܦ ܪܘܼܚܵܢܵܐ‌܀


ܘ. ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܕܲܣܠܸܩ´ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝܵܐ ܒܫܘܼܒܼܚܵܐ ܘܥܘܼܫܢܵܐ´:
  ܕܒܲܪܬܹܿܗ ܪܘܼܚܵܐ ܠܕܲܒܼܪܵܐ ܕܢܲܩܪܸܒܼ ܥܲܡ ܣܵܛܵܢܵܐ‌܀


ܙ. ܙܟܼܵܐ ܗَܘ̣ܵܐ ܠܕܲܪܵܐ´ ܕܪܸܓܿܬܼܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܘܲܕܼܫܘܼܠܛܵܢܵܐ´:
  ܘܚܲܝܸܒܼ ܘܫܲܦܸܠ ܠܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ ܥܲܒܼܕܵܐ ܛܪܘܼܢܵܐ‌܀


ܬ. ܬܵܘ ܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐ´ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܨܠܵܘ ܠܹܗ ܐܸܕܼܢܵܐ´:
  ܠܡܸܠܹ̈ܐ ܕܣܵܕܲܪ ܫܠܝܼܚܵܐ ܡܲܬܲܝ ܡܲܟܼܪ̱ܙܵܢܵܐ܀
♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܐܵܗܵܐ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ

ܒܩܵܠܵܐ؛ ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ

 

ܐ ܐܵܗܵܐ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ؛ ܒܝܲܕ ܝܑܼܫܘܿܥ ܐܲܪܒܥܝܼ ܦܪܝܼܫܵܐ.
ܠܒܢܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܚܒܼܝܼܫܵܐ؛ ܕܦܵܪܸܩ ܠܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡܒܝܼܫܵܐ
܀


ܒ ܒܢܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ ܨܵܝܡܲܚ ܨܵܘܡܵܐ؛ ܠܵܐ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ.
ܒܠܸܒܵܐ ܕܸܟܼܝܵܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ؛ ܥܵܒܼܕܲܚ ܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ ܒܨܵܘܡܵܐ
܀


ܓ ܓܘܼܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ؛ ܨܘܼܡܘܼܢ ܨܵܘܡܵܐ ܒܚܲܕܘܼܬܵܐ.
ܠܡܵܪܝܵܐ ܡܨܵܠܹܝܡܘܿܢ ܨܠܘܿܬܵܐ؛ ܕܦܵܪܸܩ ܠܐܘܼܡܬܲܢ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ
܀


ܕ ܕܲܝܵܢܵܐ ܩܘܼܫܬܵܢܵܝܵܐ؛ ܣܵܡ ܨܵܘܡܵܐ ܫܲܬܐܸܣܵܝܵܐ.
ܠܒܲܢܝܵܢܵܐ ܚܘܼܒܵܢܵܝܵܐ؛ ܠܗܲܝܟܠܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܵܐ
܀


ܗ ܗܵܘܹܐ ܨܵܘܡܵܐ ܠܝܘܼܬܪܵܢܵܐ؛ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ.
ܪܸܚܩܵܐ ܗܵܘܲܚ ܡܣܵܛܵܢܵܐ؛ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܠܓܵܢܹܗ ܕܲܝܵܢܵܐ
܀


ܘ ܘܵܝܵܐ ܠܐ݇ܢܵܫܵܐ ܦܲܢܕܵܢܵܐ؛ ܠܫܒܼܵܒܹܗ ܗܵܘܹܐ ܣܵܢܝܵܢܵܐ؛
ܠܲܝܬ ܠܹܗ ܗܵܩܵܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ؛ ܐܘܼܦ ܠܵܐ ܒܥܹܕܬܵܐ ܕܘܼܟܼܪܵܢܵܐ
܀
ܙ ܙܲܝܢܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ ܘܲܨܠܘܿܬܵܐ؛ ܫܵܩܠܲܚ ܟܠܲܢ ܒܢܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ؛
ܕܓ݂ܵܠܒܲܚ ܠܣܵܛܵܢܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ؛ ܥܵܒܼܕܲܚ ܡܠܸܒܵܐ ܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ
܀


ܚ ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܪܬܝܼܚܵܐ؛ ܡܲܫܦܸـܟܼ ܓܵܘ ܥܹܕܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ.
ܩܵܒܸܠ ܨܵܘܡܲܢ ܢܲܨܝܼܚܵܐ؛ ܕܨܸܡܠܲܢ ܒܚܲܕ݇ ܠܸܒܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐ
܀


ܛ ܛܘܼܒܼܵܐ ܠܐ݇ܢܵܫܵܐ ܨܵܝܡܵܢܵܐ؛ ܡܲܟ̇ܝܼܟܼܵܐ ܘܲܡܨܲܠܝܵܢܵܐ.
ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܐܵܦ ܡܲܠܦܵܢܵܐ؛ ܠܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܣܵܓܼܕܵܢܵܐ
܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

 

 

 

 

 

 

 


 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

ܕܚܲܕ݇ܒܼܫܹܒܵܐ ܕܐܘܿܫܲܥܢܹ̈ܐ
♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܐܘܿܫܲܥܢܹ̈ܐ

 

ܐ. ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܡܵܪܝܵܐ ܕܲܡ̣ܠܲܟܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܛܘܼܒܹ̈ܐ´:
  ܠܝܵܪ̈ܝܼܥܵܬܼܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܐܵܘܪܸܟܼܘ ܛܘܼܢܒܹ̈ܐ‌܀

ܒ. ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܪ̈ܚܝܼܡܹܐ´ ܕܐܲܒܼܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܐܵܦ ܚܲܒܿܝܼܒܹ̈ܐ´:
  ܩܥܵܘ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܚܠܵܦ ܗ̇ܘ ܟܲܪܡܵܐ ܕܝܲܗَܒܼ ܚܲܪ̈ܘܼܒܹܐ‌܀

ܓ. ܓܵܚܲܬ̤ ܨܸܗܝܘܿܢ´ ܒܢܝܼܣܵܢ ܝܲܪܚܵܐ ܕܟܼܠ ܗܲܒܵܒܹ̈ܐ´:
  ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܡܣܲܒܲܪ ܫܠܵܡܵܐ ܡܒܲܛܸܠ ܩܪ̈ܵܒܹܐ‌܀

ܕ. ܕܥܲܠ̣ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ´ ܘܥܝܼܠܵܐ ܘܐܸܡܹܗ ܗܘ̤ܵܘ ܠܹܗ ܪ̈ܟܼܘܿܒܹܐ´:
  ܕܡܲܟܿܝܼܟ̣ܘܼܬܼܵܐ ܢܲܠܸܦ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܢܸܚܸܐ ܨܵܒܹ݁ܐ‌܀


ܗ. ܗ̤ܘ ܒܡܘܼܟܵܟܹܗ´ ܐܵܘܪܸܒܼ ܠܫܝܼܛܹ̈ܐ ܘܲܠܬܼܵܚܘܿܒܹ̈ܐ´:
  ܘܩܲܦܲܚ ܠܪ̈ܵܡܹܐ ܘܐܲܒܼܗܸܬ̣ ܚܬܼܝܼܪܹ̈ܐ ܘܲܠܨܵܠܘܿܒܹ̈ܐ‌܀

ܘ. ܘܲܢ̣ܦܲܩܘ ܠܐܘܼܪܥܹܗ´ ܟܸܢܫ̈ܝܼܢ ܟܸܢܫ̈ܝܼܢ ܒܩܵܠ ܝܘܼܒܵܒܹ̈ܐ´:
  ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܘܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܘܣܵܒܹ̈ܐ‌܀

ܙ. ܙܲܝܬܵܐ ܘܐܵܣܵܐ´ ܢܣܲܒܼܘ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܓܼܘܼܙܥܲܝ̈ ܥܲܪ̈ܒܹܐ´:
  ܘܣܵܘܟܲܝ̈ ܕܸܩܠܹ̈ܐ ܘܲܩܥ̣ܵܘ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܡܵܘܪܸܒܼ ܛܵܒܹ̈ܐ‌܀

ܬ. ܬܸܪܘܲܙ ܢܲܦ̮ܫܲܢ´ ܒܝܘܿܡ ܡܲܥܲܠܬܹܗ ܘܢܸܗܘܸܐ ܠܒܼܝܼܒܹ̈ܐ´:
  ܘܲܢܨܘܼܬܼ ܠܫܲܪܒܵܐ ܕܡܲܨܲܚ ܡܲܬܲܝ ܪܹܫ ܟܵܬܼܘܿܒܹ̈ܐ‌܀


 

ܡܲܩܘܸܚ ܥܹܕܬܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ

ܒܩܵܠܵܐ؛ ܥܹܕܬܵܐ ܩܥܵܝ ܠܹܗ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ

 

ܡܲܩܘܸܚ ܥܹܕܬܵܐ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܠܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܐܵܡܪܲܚ ܟܠܲܢ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ. ܫܲܪܘܼܟܹܐ ܝܘܲܚ ܥܲܡ ܝܲܠ̈ܘܼܕܹܐ ܕܡܲܩܘܘܼܚܹܐ ܗ݇ܘܵܘ؛

(ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܵܟܼ ܒܲܡܪ̈ܵܘܡܹܐ) ܬܢܝܼ.

 

ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܚܘܼܒܵܢܵܐ؛ ܒܸܬ ܫܵܟ̇ܪܲܚ ܠܘܼܟܼ ܚܲܢܵܢܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܒܢܲܝ̈ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢܵܐ. ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܒܠܸܒܵܐ ܕܸܟܼܝܵܐ ܒܸܙܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ؛
(ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܵܟܼ ܒܲܡܪ̈ܵܘܡܹܐ) ܬܢܝܼ.

 

ܕܲܣܬܹ̈ܐ ܕܲܣܬܹ̈ܐ ܟܲܕ ܦܠܸܛܠܘܿܢ؛ ܠܚܘܼܒܵܝܗܝ ܩܵܬܘܼܟܼ ܡܘܼܙܒܸܛܠܘܿܢ؛ ܓ̰ܘܼܠܹ̈ܐ ܠܐܘܼܪܚܘܼܟܼ ܡܫܘܼܘܹܐܠܘܿܢ؛ ܦܲܥܘܹ̈ܐ ܕܙܲܝܬܵܐ ܒܐܝܼܕܵܝ̈ ܕܒܼܝܼܩܹ̈ܐ ܡܲܩܘܘܼܚܹܐ ܗ݇ܘܵܘ؛ (ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܵܟܼ ܒܲܡܪ̈ܵܘܡܹܐ) ܬܢܝܼ.

 

ܐܸܕܝܘܿܡ݇ ܟܠܲܢ ܓ̰ܸܡܥܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܡܸܢܘܼܟܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܥܵܝܵܐ ܝܘܲܚ؛ ܕܒܲܪܟܼܸܬ ܠܐܘܼܡܬܲܢ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܝܘܲܚ. ܦܬܘܿܚ ܚܸܙܝܼܢܘܼܟܼ ܘܡܲܫܦܸـܟܼ ܪ̈ܲܚܡܘܼܟܼ ܠܐܘܼܡܬܲܢ ܐܵܬܘܿܪ؛ (ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܵܟܼ ܒܲܡܪ̈ܵܘܡܹܐ) ܬܢܝܼ.

ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܟܲܕ ܦܠܸܛܠܘܿܢ؛ ܠܟܠ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܡܘܼܪܚܸܛܠܘܿܢ؛ ܙܩܝܼܦܘܼܟܼ ܒܐܝܼܕܵܝ̈ ܡܘܼܫܚܸܕܠܘܿܢ. ܕܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܙܩܝܼܦܵܐ ܬܸܠܝܵܐ ܟܲܕ ܡܘܼܟܪܸܙܠܘܿܢ؛ (ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܵܟܼ ܒܲܡܪ̈ܵܘܡܹܐ) ܬܢܝܼ.

 

ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܫܒܼܝܼܩܵܐ ܝܘܸܬ؛ ܡܲܟܝܼܟܼܘܼܬܵܐ ܡܘܼܠܦܵܐ ܝܘܸܬ؛ ܟܠ ܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ ܛܪܝܼܕܵܐ ܝܘܸܬ. ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܘܫܠܵܡܵܐ ܟܲܕ ܡܦܘܼܩܕܵܐ ܝܘܸܬ؛

(ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܵܟܼ ܒܲܡܪ̈ܵܘܡܹܐ) ܬܢܝܼ.

 

ܐܲܒܼܵـ̈ܗܵܬܲܢ ܡܘܼܟܪܸܙܠܘܿܢ؛ ܕܲܝܪܹ̈ܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܡܫܘܼܬܐܸܣܠܘܿܢ؛ ܟܪܸܣܛܝܵܢܘܼܬܵܐ ܟܲܕ ܦܪܸܣܠܘܿܢ. ܒܕܒܼܵܚܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܗܸܟ̃ ܠܵܐ ܣܩܸܕܠܘܿܢ؛

(ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܵܟܼ ܒܲܡܪ̈ܵܘܡܹܐ) ܬܢܝܼ.

 

ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܓܲܢ݇ܒܵܪܹ̈ܐ؛ ܠܗܸܢܕܘܼ ܡܛܹܐܠܘܿܢ ܚܸܦܝܵܝܹ̈ܐ؛ ܥܹܕܬܵܐ ܒܢܸܐܠܘܿܢ ܠܨܝܼܢܵܝܹ̈ܐ. ܟܹܐܦܵܐ ܕܩܲܒܼܪܵܐ ܫܒܼܝܼܩܹܐ ܕܟܼܵܪܵܐ ܐܵܢܝ݇ ܢܝܼܢܘܵܝܹ̈ܐ.

(ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܵܟܼ ܒܲܡܪ̈ܵܘܡܹܐ) ܬܢܝܼ.

 

ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܲܚ ܦܘܼܚܵܠܵܐ؛ ܫܵܩܠܸܬ ܡܓܵܘܲܢ ܟܠ ܡܪܵܪܵܐ؛ ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܚܲܕ݇ ܡܵܪܵܐ. ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܪܹܫܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܟܠܹܗ ܫܪܵܪܵܐ؛ (ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܵܟܼ ܒܲܡܪ̈ܵܘܡܹܐ) ܬܢܝܼ.

 

ܥܵܒܼܕܲܚ ܟܠܲܢ ܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ؛ ܢܵܛܪܲܚ ܠܨܵܘܡܵܐ ܘܠܨܠܘܿܬܵܐ؛ ܪܸܚܩܵܐ ܗܵܘܲܚ ܡ̣ܢ ܚܛܝܼܬܵܐ؛ ܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܫܦܸـܟܼ ܪ̈ܲܚܡܘܼܟܼ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛

(ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܵܟܼ ܒܲܡܪ̈ܵܘܡܹܐ) ܬܢܝܼ.

 

ܥܵܒܼܕܲܚ ܟܠܲܢ ܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ؛ ܡܫܝܼܚܵܐ ܚܩܝܼܪܵܐ ܠܐܘܿܪܗܵܝܵܐ؛ ܟܲܕ ܡܗܘܼܝܡܸܢܹܗ ܕܠܵܐ ܚܙܵܝܵܐ. ܐܲܒܼܓܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܡܫܲܒܼܛܵܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ؛

(ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܵܟܼ ܒܲܡܪ̈ܵܘܡܹܐ) ܬܢܝܼ.

 

ܫܪܵܪܵܐ ܠܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܲܠܦܝܼܬܘܿܢ؛ ܚܘܼܒܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܚܙܝܼܬܘܿܢ؛ ܟܝܼܢ ܡܠܸܒܵܘܟܼܘܿܢ ܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ. ܠܥܹܕܬܵܐ ܘܐܘܼܡܬܵܐ ܒܥ̈ܒܼܵܕܹܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܡܫܲܦܪܸܢܝܼܬܘܿܢ؛

(ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܵܟܼ ܒܲܡܪ̈ܵܘܡܹܐ) ܬܢܝܼ.

 


 

ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܐܲܚܟ̰ܝܼ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܲܛܪܝܼܵܪܟܵܐ

ܒܩܵܠ؛ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ

 

ܐ

ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܐܲܚܟ̰ܝܼ؛ ܚܕܵܐ ܗܹܒܼܝܼ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܦܵܪܘܿܩܵܐ؛

(ܩܵܐ ܕܥܵܒܼܸܕ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܠܐܘܼܡܬܲܢ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܹܗ) ܬܢܝܼ܀

ܒ

ܒܸܬ ܣܵܓܼܕܲܚ ܠܹܗ؛ ܡܲܟܝܼܟܼܵܐ ܘܛܵܒܼܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ؛ ܕܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܗ݇ܘܹܐܠܹܗ؛

(ܘܥܲܠ ܥܝܼܠܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܝ݇ܬܸܒܼܠܹܗ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܹܗ) ܬܢܝܼ܀

ܓ

ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ؛ ܘܝܲܠ̈ܘܼܕܹܐ ܕܓܵܘ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ؛ ܦܠܸܛܠܘܿܢ ܠܐܘܼܪܚܹܗ؛

(ܡܙܘܼܝܸܚܠܘܿܢ ܠܡܲܠܟܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܹܗ) ܬܢܝܼ܀

ܕ

ܕܸܩ̈ܠܹܐ ܘܙܲܝܬܹ̈ܐ؛ ܐܲܪܥܵܐ ܡܫܘܼܘܹܐܠܘܿܢ ܒܛܲܪ̈ܦܹܐ؛ ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܚܙܹܐܠܘܿܢ؛

(ܕܢܵܨܪܵܝܵܐ ܗ݇ܘܹܐܠܹܗ ܐܲܪܚܵܝܗܝ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܹܗ) ܬܢܝܼ܀

ܗ

ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ؛ ܙܡܸܪܘܿܢ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܛܠܵܝܹ̈ܐ؛ ܘܲܥܠܲܝ̈ܡܵܬܵܐ؛

(ܣܲܘܟܹ̈ܐ ܒܐܝܼܕܵܝ̈ ܬܸܫܒ̈ܚܵܬ݂ܵܐ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܹܗ) ܬܢܝܼ܀

ܘ

ܘܵܓ̰ܸܒ ܝܼܠܵܗ̇؛ ܕܟܠܲܢ ܒܢܲܝ̈ ܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵܐ؛ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ؛

(ܕܢܵܛܪܲܚ ܠܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܹܗ) ܬܢܝܼ܀

ܙ

ܙܲܝܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ؛ ܡܲܠܒܼܸܫ ܠܒܢܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܡܲܟܝܼܟܼܘܼܬܵܐ؛

(ܘܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵܐ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܹܗ) ܬܢܝܼ܀

ܚ

ܚܘܼܒܵܐ ܛܵܒܼܵܐ؛ ܗܵܘܹܐ ܒܹܝܠ ܓ̰ܘܲܢܩܵܐ ܘܣܵܒܼܵܐ؛ ܝܵܐ ܦܵܪܘܿܩܵܐ؛

(ܢܛܘܿܪ ܠܐܘܼܡܬܲܢ ܡܟܠܹܗ ܚܪܵܒܼܵܐ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܹܗ) ܬܢܝܼ܀

ܛ

ܛܘܼܪܵܐ ܕܙܲܝܬܹܐ؛ ܚܲܕܘܼܬܵܐ ܡܠܹܐܠܹܗ ܒܚܙܵܝܬܹܗ؛ ܕܡܲܟܝܼܟܼܘܼܬܵܐ؛

(ܡܘܼܠܸܦܠܹܗ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܹܗ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܹܗ) ܬܢܝܼ܀

ܝ

ܝܵܘܢܵܐ ܕܫܠܵܡܵܐ؛ ܫܸܚܕܵܐ ܡܘܼܬ݇ܝܹܠܵܗ̇ ܠܬܵܡܵܐ؛ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ؛

(ܠܟܝܵܢ ܘܩܢܘܿܡ ܕܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ ܡܫܝܼܚܬܵܐ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܹܗ) ܬܢܝܼ܀

ܟ

ܟܸܢܫܝܼ̈ܢ ܟܸܢܫܝܼ̈ܢ؛ ܦܵܠܛܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ؛ ܓܵܘ ܡܲܕܢܚܵܐ؛

(ܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܠܫܸܡܹܗ ܕܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܹܗ) ܬܢܝܼ܀

ܠ

ܠܐܲܬܪܵܐ ܕܗܸܢܕܘܼ؛ ܨܠܝܼܒܼܘܼܟܼ ܒܐܝܼܕܵܝ̈ ܡܘܼܪܚܸܛܠܗ݇ܘܿܢ؛ ܒܡܲܟܝܼܟܼܘܼܬܵܐ؛

(ܠܚܲܢܦܹ̈ܐ ܓܵܘ ܥܹܕܬܘܼܟܼ ܟ̰ܸܕܠܘܿܢ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܹܗ) ܬܢܝܼ܀

ܡ

ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܠܟܵܐ؛ ܚܘܼܒܵܢܵܐ ܘܪܸܚܩܵܐ ܡܠܲܟܵܐ؛ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܲܚ؛

(ܒܘܼܪ̈ܟܵܬܹܐ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܹܗ) ܬܢܝܼ܀

ܢ

ܢܝܼܪ ܥܲܒܼܕܘܼܬܵܐ؛ ܫܩܸܠܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܢܝܼܢܘܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ؛ ܡܨܵܘܪ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ؛

(ܕܝܑܼܗ݇ܘܵܐ ܒܚܲܢܦܘܼܬܵܐ ܐ݇ܣܝܼܪܬܵܐ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܹܗ) ܬܢܝܼ܀

ܣ

ܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ؛ ܡܛܹܐܠܹܗ ܠܐܲܒܼܓܲܪ ܐܘܼܪܗܵܝܵܐ؛ ܫܠܝܼܚܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ؛

(ܒܘܼܣܸܡܠܹܗ ܠܗ̇ܘ ܢܝܼܢܘܵܝܵܐ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܹܗ) ܬܢܝܼ܀

ܥ

ܥܹܕܬܵܐ ܘܐܘܼܡܬܵܐ؛ ܡܲܩܘܘܼܚܹܐ ܝܢܵܐ ܒܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ؛ ܕܒܚܲܝܠܘܼܟܼ ܓܘܼܪܵܐ؛

(ܦܲܪܩܸܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܐܵܗ݇ ܒܲܪܒܲܙܬܵܐ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܹܗ) ܬܢܝܼ܀

ܦ

ܦܲܪܚܝܼ ܩܵܠܹ̈ܐ؛ ܕܙܡܲܪ̈ܝܵܬܹܐ ܥܲܡ ܗܘܼܠܵܠܹ̈ܐ؛ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܛܠܵܝܹ̈ܐ؛

(ܕܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܓܲܢ݇ܒܵܪܹ̈ܐ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܹܗ) ܬܢܝܼ܀

ܨ

ܨܵܘܡܵܐ ܘܨܠܘܿܬܵܐ؛ ܡܦܘܼܪܸܩܠܘܿܢ ܠܢܝܼܢܘܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ؛ ܦܲܪܸܩ ܡܵܪܝܵܐ؛

(ܠܐܘܼܡܬܲܢ ܒܙܝܼܩܬܵܐ ܓܵܘ ܒܪܝܼܬܵܐ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܹܗ) ܬܢܝܼ܀

ܩ

ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܒܵܥܘܼܬܲܢ ܘܲܨ̈ܠܵܘܵܬܲܢ؛ ܢܛܘܿܪܠ݇ܗ݇ܘܿܢ ܩܵܬܲܢ؛

(ܥܹܕܬܲܢ ܘܐܘܼܡܬܲܢ ܝܸ̈ܡܵܬܲܢ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܹܗ) ܬܢܝܼ܀

ܪ

ܪܥܘܿܫܘܼܢ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ؛ ܘܲܥܠܲܝ̈ܡܵܬܵܐ ܫ̈ܒܼܝܼܚܵܬܵܐ؛ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ؛

(ܪܚܘܿܛܘܼܢ ܠܟܸܣ ܝܸܡܵܐ ܥܹܕܬܵܐ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܹܗ) ܬܢܝܼ܀

ܫ

ܫܠܵܡܵܐ ܥܒܼܘܿܕܘܼܢ؛ ܠܟܸܣ ܥܹܕܬܵܐ ܟܠܵܝ ܟ̰ܘܼܕܘܼܢ؛ ܒܥܹܕܬܵܐ ܣܢܘܼܕܘܼܢ؛

(ܡ̣ܢ ܚܸܫܟܵܐ ܠܒܲܗܪܵܐ ܦܠܘܿܛܘܼܢ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܹܗ) ܬܢܝܼ܀

ܬ

ܬܲܪܨܲܚ ܐܘܼܪܚܵܐ؛ ܕܒܝܼܵܗ̇ ܚܵܙܲܚ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܒܥ̈ܒܼܵܕܹܐ ܛܵܒܹ̈ܐ؛

(ܩܵܢܲܚ ܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܹܗ) ܬܢܝܼ܀

 


 

ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܥܒܲܪܬܵܐ

ܒܩܵܠ؛ ܗ̇ܘ ܕܢܘܼܪ̈ܵܢܹܐ

 

ܐ

ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܥܒܼܲܪܬܵܐ؛ ܕܡܲܠܟܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܓܵܘ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ؛

ܣܸܕܪܹ̈ܐ ܕܪܵܘܡܵܐ؛ ܘܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ؛ ܟܠܹܐܠܘܿܢ ܥܓ̰ܝܼܒܹܐ.

ܕܚܙܹܐܠܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼ ܚܲܕܬܵܐ ܕܗ݇ܘܹܐܠܹܗ؛ ܒܹܝܠ ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܐ؛

ܥܓ̰ܸܒܠܘܿܢ ܟܵܗܢܹ̈ܐ؛ ܘܫܬܸܩܠܘܿܢ ܣܵܦܪܹ̈ܐ؛ ܘܫܥܸܫܠܘܿܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ܀

ܒ

ܕܫܡܸܥܠܘܿܢ ܠܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܟܲܕ ܡܲܩܘܘܼܚܹܐ؛ ܒܪܝܼـܟܼ ܒܲܪ ܕܵܘܝܼܕ؛

ܘܡܠܹܐܠܘܿܢ ܚܣܵܡܵܐ؛ ܟܲܕ ܒܲܩܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܕܡܲܢܘܼ ܗܵܢܵܐ.

ܐܲܝܟܼ ܡܲܢܟܲܣܬܵܐ ܐ݇ܬܹܐܠܹܗ ܓ̰ܘܼܘܵܒ؛ ܡ̣ܢ ܝܵܠܘܼ̈ܕܹܐ؛

ܕܝܑܼܫܘܿܥ ܝܑܼܠܹܗ؛ ܕܥܲܠܹܗ ܣܗܸܕܠܘܿܢ؛ ܟܠܵܝ ܢܒܼܝܼـܹ̈ܐ܀

ܓ

ܕܡܘܼܫܹܐ ܓܘܼܒܝܵܐ؛ ܩܪܹܐܠܹܗ ܓܘܼܪܵܐ؛ ܓܵܘ ܟܬܸܒܼܝܵܬܹ̈ܗ؛

ܘܕܵܘܝܼܕ ܩܪܹܐܠܹܗ ܡܵܪܵܐ ܕܝܵܬܹܒܼ؛ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ.

ܩܪܵܝܗܝ ܐܹܫܲܥܝܵܐ؛ ܝܵܠܵܕ݇ܐ ܘܒܪܘܿܢܵܐ؛ ܘܓܲܢ݇ܒܵܪ ܥܵܠܡܹ̈ܐ؛

ܘܗ̇ܘ ܡܲܠܟܵܐ ܝ݇ܠܹܗ؛ ܕܡ̣ܢ ܐܵܦܲܪܬܵܐ؛ ܕܐ݇ܡܸܪܹܗ ܡܝܼܟܼܵܐ܀

ܕ

ܩܪܵܝܗܝ ܐܹܪܲܡܝܵܐ؛ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܒܲܗܪܸܢ؛ ܠܟܠܵܗ̇ ܬܹܒܹܝܠ؛

ܕܥܵܠܡܵܐ ܐ݇ܣܝܼܪܵܐ؛ ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ؛ ܪܡܲܙ ܚܲܙܩܝܼܐܹܝܠ.

ܓܵܘ ܩܕܘܼܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ؛ ܕܚܵܫܸܚ ܠܩܘܼܕܫܹ̈ܐ؛ ܩܥܵܐ ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ؛

ܕܐ݇ܬܹܐܠܹܗ ܕܬܲܡܸܡ؛ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܘܢܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܢܒܼܝܼـܹ̈ܐ܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܐܝܼܬܠܘܼܟܼ ܪܘܼܚܵܐ ܡܲܟܝܼܟܼܬܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܲܛܪܝܼܵܪܟܵܐ

ܒܩܵܠܵܐ؛ ܟܠܟܼܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܩܘܼܫܘ ܟܲܦܵܐ

ܐ

ܐܝܼܬܠܘܼܟܼ ܪܘܼܚܵܐ ܡܲܟܝܼܟܼܬܵܐ؛ ܝܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܒܬܘܿܠܬܵܐ.

ܟܲܕ ܡܘܼܕܸܥܠܘܼܟܼ ܒܕܘܼܙܘܼܬܵܐ؛ ܥܲܠ ܥܝܼܠܵܐ ܬܝܵܒܼܬܵܐ.

ܢܝܼܫܵܐ ܝܑܼܠܹܗ ܒܨܸܦܝܘܼܬܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܪܹܫܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ.

ܡ̣ܢ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܬܠܵܬܵܐ؛ ܟܲܕ ܚܙܹܐܠܘܿܢ ܐܵܬܵܐ؛

ܦܹܐܪܵܐ ܕܡ̣ܢ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܒܵܒܵܐ ܡܸܠܬܵܐ܀

ܒ

ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ؛ ܠܒܹܝܬ ܦܵܓܹܐ ܡܛܵܝܬܵܐ.

ܥܲܠ ܓܸܒܵܐ ܕܛܘܼܪܵܐ ܕܙܵܝܬܵܐ؛ ܚܕܵܐ ܡܵܬܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ.

ܡܵܫَܟ̰ܚܝܼܬܘܿܢ ܬܵܡܵܐ ܐ݇ܣܝܼܪܬܵܐ؛ ܒܩܲܝܣܵܐ ܕܐܲܪܡܘܼܢܬܵܐ.

ܫܪܹܝܡܘܼܢ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵܐ؛ ܓ̰ܵܫܵܐ ܕܥܲܒܼܕܘܼܬܵܐ؛

ܡܲܝܬ݇ܝܼܡܘܼܢ ܠܲܐܟܼܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ؛ ܕܫܲܠܡܵܐ ܢܒܼܝܘܼܬܵܐ܀

ܓ

ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܡܗܘܼܕܪܹܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ؛ ܕܩܲܒ̇ܠܝܼ ܠܚܲܢܵܢܵܐ.

ܪܟܝܼܒܼ ܥܲܠ ܥܝܼܠܵܐ ܝܵܘܡܵܢܵܐ؛ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܲܚܝܵܢܵܐ.

ܒܢܲܝ̈ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܒܐܘܿܫܲܥܢܵܐ؛ ܬܦܸܩܠܘܿܢ ܒܡܲܠܦܵܢܵܐ.

ܐ݇ܬܹܐܠܹܗ ܒܥܸܕܵܢܵܐ؛ ܝܑܼܫܘܿܥ ܦܲܪܩܵܢܵܐ؛

ܟܲܕ ܪܟܝܼܒܼ ܥܲܠ ܒܲܪ ܐܲܬܵܢܵܐ؛ ܝܘܼܗܒܼܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ܀

ܕ

ܕܵܘܝܼܕ ܓܵܫܸܩ ܓܵܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ؛ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܚܕܝܼܬܵܐ.

ܒܪܘܿܢܵܐ ܚܸܠܝܵܐ ܚܘܼܪܕܝܼܬܵܐ؛ ܗ̇ܝ ܝܸܡܵܐ ܣܵܒܼܬܵܐ.

ܓ̰ܘܼܠܘܿܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܘܼܗܝ ܡܫܘܼܘܝܼܬܵܐ؛ ܥܲܡ ܦܲܥܘܹ̈ܐ ܕܙܲܝܬܵܐ.

ܟܲܕ ܫܥܸܫܠܵܗ̇ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ؛ ܡܚܲܕܘܼܬܵܐ ܡܠܝܼܬܵܐ؛

ܠܝܼܫܘܿܥ ܢܲܨܪܵܝܵܐ ܚܙܝܼܬܵܐ؛ ܗ̇ܝ ܝܸܡܵܐ ܕܟܼܝܼܬܵܐ܀

ܗ

ܗܵܢܵܘ ܒܪܵܐ ܝܑܼܚܝܼܕܵܝܵܐ؛ ܨܸܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ.

ܣܵܘܓܘܼܠܝܼ ܦܝܼܫܵܐ ܩܸܪܝܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܒܵܒܵܐ ܡܥܲܠܝܵܐ.

ܒܸܬ ܒܵܥܲܚܠܘܼܟܼ ܝܵܐ ܚܸܠܝܵܐ؛ ܐܲܢ݇ܬ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܵܪܝܵܐ.

ܒܚܲܕ݇ ܠܸܒܵܐ ܕܸܟܼܝܵܐ؛ ܘܪܸܥܝܵܢܵܐ ܨܸܦܝܵܐ؛

ܒܸܬ ܛܵܠܒܲܚ ܒܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ؛ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ܀

ܘ

ܘܲܢܦܲܩܘ ܠܐܘܼܪܚܹܗ ܕܚܲܒܝܼܒܼܵܐ؛ ܒܩܵܠܵܐ ܕܝܘܼܒܵܒܼܵܐ.

ܓܲܒܼܪܵܐ ܥܠܲܝܡܵܐ ܥܲܡ ܣܵܒܼܵܐ؛ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܗܲܒܼܵܒܼܵܐ.

ܙܡܸܪܘܿܢ ܟܠܵܝ ܩܵܐ ܛܵܒܼܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ݇ ܬܲܝܵܒܼܵܐ.

ܡܒܘܼܣܸܡܠܹܗ ܟܹܐܒܼܵܐ؛ ܗܵܕܟܼܵܐ ܝܠܹܗ ܟܬܝܼܒܼܵܐ؛

ܟܲܕ ܦܸܫܠܹܗ ܠܩܲܝܣܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܡܲܠܟܵܐ ܚܫܝܼܒܼܵܐ܀


♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܛܘܼܒܼܵܐ ܠܝܲܠܘܼܕܹ̈ܐ

 

 

ܛܘܼܒܼܵܐ ܠܝܲܠܘܼܕܹ̈ܐ؛ ܕܲܫܘܵܘ ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܟܲܕܼ ܥܵܐܹܠ ܗ̣݇ܘܵܐ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. ܘܲܪܟܼܝܼܒܼ ܥܲܠ ܥܝܼܠܵܐ؛ ܘܲܛܠܵܝܹ̈ܐ ܒܣܵܘܟܲܝ̈ ܙܲܝܬܵܐ ܡܫܲܒ̇ܚܝܼܢ ܩܕܵܡܵܘܗܝ ܟܲܕܼ ܐܵܡܪܝܼܢ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܲܒܼܪܹܗ ܕܕܼܵܘܝܼܕܼ. ܒܪܝܼـܟܼ ܕܐܸܬ݂ܵܐ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ܀

 

ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܛܥܲܢܘ ܣܵܘܟܹ̈ܐ؛ ܘܲܥܠܵܝ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܟܸܢܵܪܹ̈ܐ ܘܲܩܕܼܵܡ ܒܲܪ ܕܵܘܝܼܕܼ ܙܵܡܪܝܼܢ. ܘܲܫܡܲܥܘ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ؛ ܩܵܠ ܝܘܼܒܵܒܼܗܘܿܢ ܕܝܲܠܘܼܕܹ̈ܐ ܘܲܩܥܵܘ ܟܠܗܘܿܢ ܟܲܕ ܐܵܡܪܝܼܢ. ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܲܒܼܪܹܗ ܕܕܼܵܘܝܼܕܼ. ܒܪܝܼـܟܼ ܕܐܸܬ݂ܵܐ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ܀

 

ܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܝܲܠܘܼܕܹ̈ܐ؛ ܘܲܛܠܵܝܹ̈ܐ ܥܲܡ ܟܠ ܡܘܼܫ̈ܚܵܢ ܠܵܟܼ ܡܵܪܝ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܙܵܡܪܝܼܢ. ܕܲܚܙܵܘ ܬܸܕܡܘܼܪܬܵܐ؛ ܕܲܣܥܲܪ ܗ̣݇ܘܵܐ ܚܲܝܠܵܟܼ ܪܲܒܵܐ ܒܝܲܕ ܠܵܥܵܙܲܪ ܕܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܦܪܲܩܬ̇. ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܲܒܼܪܹܗ ܕܕܼܵܘܝܼܕܼ. ܒܪܝܼـܟܼ ܕܐܸܬ݂ܵܐ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ܀

 

ܠܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܠܬ݂ܵܐ؛ ܐܲܙܝܼܥ ܗ̣݇ܘܵܐ ܚܲܝܠܵܟܼ ܪܲܒܵܐ ܘܲܩܥܵܘ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܒܗܲܝܟ̇ܠܵܐ. ܘܩܲܛܪܸܓܼܘ ܒܡܸܠܵܝ̈ܗܘܿܢ؛ ܠܣܵܦܪܹ̈ܐ ܡܲܠܦܲܝ̈ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܐܵܦ ܠܲܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܟܼ ܛܠܲܡܘ. ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܲܒܼܪܹܗ ܕܕܼܵܘܝܼܕܼ. ܒܪܝܼـܟܼ ܕܐܸܬ݂ܵܐ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ܀

 

ܙܟܲܪܝܵܐ ܐܸܬ݂ܢܲܒܝܼ؛ ܘܐܸܡܲܪ ܗ̣݇ܘܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܒܲܪ݇ܬ ܨܸܗܝܘܿܢ ܕܘܼܨܝ ܘܲܚܕܼܵܝ ܒܲܪ݇ܬ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. ܗܵܐ ܡܲܠܟܹܟܼܝ ܐܵܬܹܐ؛ ܘܲܪܟܼܝܼܒܼ ܥܲܠ ܥܝܼܠܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܘܒܸܪ̈ܝܵܬ݂ܵܐ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܣܵܓܼܕܵܢ. ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܲܒܼܪܹܗ ܕܕܼܵܘܝܼܕܼ. ܒܪܝܼـܟܼ ܕܐܸܬ݂ܵܐ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ܀

 

ܠܒܹܝܬ݂ ܥܲܢܝܵܐ ܡܵܪܲܢ؛ ܫܲܕܲܪ ܘܐܲܝܬܝܼ ܠܹܗ ܥܝܼܠܵܐ ܕܢܸܪܟܲܒܼ ܘܢܸܥܘܿܠ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. ܘܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܚܙܵܐܘܼܗܝ ܘܐܸܬܬܙܝܼܥܘ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܘܲܢܦܲܩܘ ܟܲܕܼ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܙܵܡܪܝܼܢ. ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܲܒܼܪܹܗ ܕܕܼܵܘܝܼܕܼ. ܒܪܝܼـܟܼ ܕܐܸܬ݂ܵܐ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܥܸܠ

 

1  ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܥܸܠ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܬܲܚܬ؛ ܩܥܵܘ ܠܵܟܼ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܒܝܘܼܒܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ܀

2  ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܥܸܠ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܬܲܚܬ؛ ܩܥܵܘ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܒܫܘܼܒܵܚܲܝ̈ܗܘܿܢ܀

3  ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܥܸܠ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܬܲܚܬ؛ ܩܥܵܘ ܠܵܟܼ ܐܲܪܟ̇ܘܿܣ ܒܦܵܪܘܿܚܘܼܬ݂ܗܘܿܢ܀

4  ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܥܸܠ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܬܲܚܬ؛ ܩܥܵܘ ܠܵܟܼ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܒܩܘܼܠܵܣܲܝ̈ܗܘܿܢ܀

5  ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܥܸܠ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܬܲܚܬ؛ ܩܥܵܘ ܠܵܟܼ ܟܪ̈ܘܿܒܹܐ ܒܗܘܼܠܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ܀

6  ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܥܸܠ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܬܲܚܬ؛ ܩܥܵܘ ܠܵܟܼ ܣܪ̈ܵܦܹܐ ܒܩܘܼܕܵܫܲܝ̈ܗܘܿܢ܀

7  ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܥܸܠ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܬܲܚܬ؛ ܩܥܵܘ ܠܵܟܼ ܡܵܘܬܒܼܹ̈ܐ ܒܥܲܙܝܼܙܘܼܬ݂ܗܘܿܢ܀

8  ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܥܸܠ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܬܲܚܬ؛ ܩܥܵܘ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܥܲܡ ܦܲܓܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ܀

9  ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܥܸܠ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܬܲܚܬ؛ ܕܝܲܩܲܪܬ̇ ܠܓܸܢܣܲܢ ܒܚܲܝܠܵܟܼ ܪܲܒܵܐ܀

10  ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܥܸܠ؛ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܠܬܲܚܬ؛ ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܚܲܣܝܼܬ̇ ܚܵܘܒܲܝ̈ܢ܀

 

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܟܠܟܼܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܩܘܿܫܘ ܟܲܦܵܐ

 

ܐ

ܟܠܟܼܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܩܘܿܫܘ ܟܲܦܵܐ؛ ܒܥܹܐܕܵܐ ܕܐܘܿܫܲܥܢܹ̈ܐ.

ܘܨܘܼܪܘܼܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܗ ܥܲܠ ܕܲܦܵܐ؛ ܕܝܼܠܟܼܘܿܢ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ.

ܘܐܸܫܬܵܘ ܘܲܪܘܵܘ ܡ̣ܢ ܬܲܦܵܐ؛ ܕܡܲܝܵـ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ.

ܘܐܸܬ̇ܕܲܡܵܘ ܟܠܟܼܘܿܢ´؛ ܒܝܲܠܘܼܕܹ̈ܐ ܗܵܢܘܿܢ´؛

ܕܲܠܡܵܪܲܢ ܒܠܸܫܵܢ ܣܲܝܦܵܐ؛ ܐܸܫܬ̇ܟܲܚܘ ܡܙܲܝܚܵܢܹ̈ܐ܀

ܒ

ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܫܩܲܠܘ ܫܘܼܠܵܡܵܐ؛ ܟܠܗܘܿܢ ܒܘܼܕܵܩܹ̈ܐ.

ܘܲܩ̣ܢܵܘ ܡܸܟܹܝܠ ܥܘܼܠܵܡܵܐ؛ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ.

ܘܒܲܥܒܼܵܕܼܵܐ ܢ̣ܣܲܒܼܘ ܣܘܼܟܵܡܵܐ؛ ܛܸܠܵܠܹ̈ܐ ܚܪ̈ܝܼܩܹܐ.

ܘܲܕܢܲܚ ܦܵܪܘܿܩܗܘܿܢ´؛ ܕܥܵܠܡܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܣܵܟܼܗܘܿܢ´.

ܘܕܐܸܬ݂ܪܲܓܼܪܲܓܼܘ ܠܡܸܚܙܝܹܗ ܒܥܵܠܡܵܐ؛ ܢܒܼܝܼـܹ̈ܐ ܘܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ܀

ܓ

ܟܲܕܼ ܥܵܐܹܠ ܗ̣݇ܘܵܐ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ؛ ܩܲܠܣܘܼܗܝ ܗ̣݇ܘܵܘ ܫܲܒܼܪܹ̈ܐ.

ܘܝܲܠܘܼܕܹ̈ܐ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܠܲܡܠܸܡܘ؛ ܘܥܵܡܗܘܿܢ ܐܵܦ ܥܝܼܪܹ̈ܐ.

ܘܲܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܦܘܼܡܗܘܿܢ ܐܸܬ݂ܒ̇ܠܸܡ؛ ܘܦܵܫܘ ܗ̣݇ܘܵܘ ܬܵܘܝܼܪܹ̈ܐ.

ܬܵܘ ܐܵܦ ܚܢܲܢ ܥܲܡܗܘܿܢ´؛ ܢܩܲܠܸܣ ܐܲܟܼܘܵܬ݂ܗܘܿܢ´.

ܠܡܵܪܲܢ ܘܲܠܓܘܼܕܼܵܐ ܢܙܲܛܸܡ؛ ܕܲܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܣܵܦܪܹ̈ܐ܀

ܕ

ܒܪܵܘܡܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ؛ ܠܡܵܪܘܼܬܹܗ ܡܩܲܕܫܝܼܢ.

ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܕܲܠܬܲܚܬ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܹܐ؛ ܠܐ݇ܢܵܫܘܼܬܹܗ ܡܫܲܡܫܝܼܢ.

ܠܚܲܪܬܵܐ ܗܵܘܹܝܢ ܡܗܲܝܡܢܵܢܹ̈ܐ؛ ܘܒܲܡܚܲܝܕܼܵܐ ܕܵܪܫܝܼܢ.

ܘܡܸܣܬܲܟ̇ܠܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ´؛ ܚܕܼܵܝܘܼ ܒܲܬ݂ܪܲܝܗܘܿܢ´؛

ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܗܵܘܹܝܢ ܡܫܲܒ̇ܚܵܢܹ̈ܐ؛ ܠܚܲܕܼ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܦܲܪܫܝܼܢ܀

ܗ

ܡܸܟܹܝܠ ܚܕܼܝܼ ܥܲܡܲܢ ܙܟܲܪܝܵܐ؛ ܢܒܼܝܼܵܐ ܕܲܫܪܵܪܵܐ.

ܘܲܚܙܝܼ ܠܦܵܪܘܿܩܵܐ ܘܡܵܪܝܵܐ؛ ܕܲܪܟܼܝܼܒܼ ܥܲܠ ܚܡܵܪܵܐ.

ܘܫܲܒܼܪ̈ܘܼܢܹܐ ܒܩܵܠܹ̈ܐ ܚ̈ܠܲܝܵܐ؛ ܦܵܪܫܝܼܢ ܠܹܗ ܙܡܵܪܵܐ.

ܘܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܫܩܲܠܘ ܠܗ݇ܘܿܢ´؛ ܒܘܼܕܵܩܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ´؛

ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚ ܪܲܗܛܵܐ ܢܒܼܝܼܵܝܵܐ؛ ܘܲܕܼܢܲܚ ܠܹܗ ܫܪܵܪܵܐ܀

ܘ

ܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܕܲܪܵܪܵܐ؛ ܚܙܝܼ ܐ݇ܪܵܙ ܣܸܒܸ̇ܠܬܵܐ.

ܕܐܸܬ݂ܓܲܡܲܪ ܠܹܗ ܒܐܲܬܵܢܵܐ؛ ܒܪܵܗ̇ ܕܐ݇ܣܝܼܪ ܒܲܓܼܦܸܬܵܐ.

ܘܚܘܼܨ ܠܵܟܼ ܡܸܢܲܝ̈ ܩܝܼܬ݂ܵܪܵܐ؛ ܕܵܘܝܼܕܼ ܒܲܪ ܡܵܪܬ݂ܵܐ.

ܘܠܲܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܚܲܝܠܗܘܿܢ´؛ ܛܪܘܿܕܼ ܘܙܲܡܲܪ ܥܲܡܗܘܿܢ´؛
ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܗܘܿܢ ܒܪܝܼܪܵܐ؛ ܬܸܩܢܲܬ݂ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ
܀

ܙ

ܐܲܒܼܘܼܢ ܙܲܗܝܵܐ ܘܩܲܕܝܼܫܵܐ؛ ܡܵܪܝ (ܦܠܵܢ) ܡܫܲܒ̇ܚܵܐ.

ܕܲܒܼܕܵܪܲܢ ܒܲܕܼܡܘܼܬ݂ ܫܸܡܫܵܐ؛ ܘܢܘܼܗܪܵܐ ܗ݇ܘܼ ܐܵܦ ܡܸܠܚܵܐ.

ܘܲܒܼܝܲܡܵܐ ܕܥܹܕܲܬ ܩܘܼܕܼܫܵܐ؛ ܗ̤ܘܝܘܼ ܡܲܠܵܚܵܐ.

ܠܲܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ´؛ ܒܟܼܠ ܫܘܼܚܠܵܦܲܝ̈ܗܘܿܢ´؛

ܨܠܘܿܬܹܗ ܬܢܲܛܲܪ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܵܐ؛ ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܒܲܢܝܵܚܵܐ܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ

ܕܡܵܪܝ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܕܨܘܿܒܼܵܐ

 

ܐ. ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܡܢܝܼܢ´ ܒܐܝܼܬܼܝܵܐ ܓܢܝܼܙܵܐ ܕܲܒܼܪܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ´:
  ܚܕܼܵܐ ܐܘܿܣܝܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܪܟܵܐ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܬܠܵܬ݂ܵܐ‌܀

ܒ. ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܗܵܘܢܵܐ´ ܨܠܝܼܠܵܐ ܘܕܲܟܼܝܵܐ ܨܘܼܬܼܘ ܠܲܣܒܲܪܬܼܵܐ´:
  ܕܡܲܬܲܝ ܣܵܕܲܪ ܘܡܸܫܬܲܥܸܐ ܠܟܼܘܿܢ ܡܕܲܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ‌܀

ܓ. ܓܡܲܪ ܠܲܡ ܡܵܪܲܢ´ ܢܵܡܘܿܣ ܡܘܼܫܹܐ ܒܟܼܠ ܘܵܠܝܵܬܼ̈ܵܐ´:
  ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܐܲܥܸܠ ܦܸܨܚܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܐܵܬ̤ܵܐ ܛܵܒܼܬܼܵܐ‌܀

ܕ. ܕܲܫܩܲܠ ܠܲܚܡܵܐ´ ܥܲܠ ܝܲܕܼ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗ‌ܝ ܩܲܕܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ´:
  ܘܐܵܘܕܝܼ ܘܒܲܪܸܟܼ ܘܲܩܨܵܐ ܒܟܼܠܵܗ̇  ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ‌܀

ܗ. ܗܵܢܵܘ ܠܲܡ ܦܲܓܼܪܝ´ ܕܲܚܠܵܦܲܝ̈ܟܿܘܿܢ ܕܢܸܬܼܩܨܸܐ ܐܵܬ̤ܵܐ´:
  ܠܫܘܼܒܼܩܵܢ ܚܵܘܒܹ̈ܐ ܘܲܠܕܘܼܟܵܝܵܐ ܘܛܘܼܒܼܬܼܵܢܘܼܬܼܵܐ‌܀

ܘ. ܘܲܢܣܲܒܼ ܟܵܣܵܐ´ ܘܒܲܪܸܟܼ ܘܐܸܡܲܪ ܥܲܡ ܬܵܘܕܝܬܼܵܐ´:
  ܕܗܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗ‌ܝ ܕܹܡܝ ܕܡܸܬܼܐܫܸܕܼ ܚܠܵܦ ܐَܢܵܫܘܼܬܼܵܐ‌܀

ܙ. ܙܗܲܝ̈ܵܐ ܟܠܟܼܘܿܢ´ ܐܲܟܼܘܿܠܘ ܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪܝ ܒܬܹܐܪܬܵܐ ܛܵܒܼܬܼܵܐ´:
  ܘܐܸܫܬܵܘ ܡ̣ܢ ܕܹܡ: ܕܲܕܼܝܵܬܹܩܹܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܟܼܝܼܬܼܵܐ‌܀

ܬ. ܬܘܼܒܼ ܐܸܫܬܲܪܲܪܘ´ ܒܡܘܼܠܟܵܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ´:
  ܕܝܵܗ̈ܒܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܡܲܕܥܵܐ ܟܪܝܼܗܵܐ ܘܓܲܢ݇ܒܵܪܘܼܬܼܵܐ‌܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܣܘܿܓܼܝܼܬܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ

ܒܩܵܠܵܐ؛ ܐܲܒ݂ܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ.

 

1

ܪܲܒ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܘܲܡܦܲܫܩܵܢܹ̈ܐ ܬܹܐܵܕܘܿܪܘܿܣ؛ ܗܵܕܟܼܵܐ ܟܬܸܒܼܠܹܗ ܕܐ݇ܡܸܪܹܗ ܡܵܪܲܢ ܕܫܩܸܠܹܗ ܠܲܚܡܵܐ. ܠܟܠ ܬܸܫܒܚܵܬܹ̈ܐ ܘܟܠ ܬܵܘܕܝܵܬܹ̈ܐ ܘܟܠ ܩܘܼܠܵܣܹ̈ܐ؛ ܚܫܝܼܫܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܘܼܟܼ ܡܵܪܵܐ ܕܟܠܵܐ܀

2

ܕܒܟܠܵܝ ܕܵܘܪܹ̈ܐ ܡܘܼܟܡܸܠܵܐ ܠܘܼܟܼ ܡܕܲܒ̇ܪܵܢܘܼܬܘܼܟܼ؛ ܐܲܝܟܼ ܕܠܚܲܝܹ̈ܐ ܘܸܠܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܸܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. ܐܵܦܸܢ ܕܪܵܒܵܐ ܛܵܠܘܿܡܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܝܲܕ ܦܘܼܠܚܵܢܵܝ̈؛ ܐܲܢ݇ܬ ܒܝܲܕ ܪ̈ܲܚܡܘܼܟܼ ܠܵܐ ܡܘܼܚܦܸܠܘܼܟܼ ܡ̣ܢ ܗܲܝܲܪܬܵܝ܀

3

ܘܩܵܐ ܕܬܲܡܸܡܸܬ ܦܘܼܪܩܵܢ ܟܠܵܐ ܘܚܘܼܕܵܬ ܟܠܵܐ؛ ܩܲܡ ܫܵܩܠܸܬܠܝܼ ܡܟܝܵܢܵܐ ܕܐܵܕܵܡ ܘܐܸܠܘܼܟܼ ܬܒܸܥܠܝܼ. ܘܒܝܼܝܼ ܒܟܵܡܠܝܼ ܟܠܵܝ ܩܵܘ̈ܠܹܐ ܘܟܠ ܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ؛ ܘܒܝܼܝܼ ܒܟܵܡܠܝܼ ܟܠܵܝ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܘܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ܀

4

ܘܕܗ݇ܘܹܐܠܝܼ ܕܸܟܼܝܵܐ ܘܡܘܼܟܡܸܠܝܼ ܠܟܠ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵܐ؛ ܒܝܼܝܼ ܒܥܵܩܪܸܬ ܠܟܠܵܗ̇ ܚܛܝܼܬܵܐ ܡ̣ܢ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ. ܘܕܒܸܡܝܵܬܵܐ ܝܘܸܢ ܕܠܵܐ ܚܕܵܐ ܓܢܵܗܵܐ ܘܠܵܐ ܣܲܟܼܠܘܼܬܵܐ؛ ܒܝܼܝܼ ܒܝܵܗܒܼܸܬ ܢܘܼܚܵܡ ܦܲܓܼܪܵܐ ܠܟܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ܀

5

ܒܐܵܗܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܫܟܸܪܹܗ ܠܒܵܒܘܼܗܝ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܪܲܝܡܵܐ؛ ܘܐܲܢܹܐ ܚܲܒܼܪܹ̈ܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܕܝܗ݇ܒܼܸܠܹܗ ܦܲܓܼܪܹܗ ܘܕܸܡܹܗ. ܐܵܗ݇ ܝ݇ܠܹܗ ܦܲܓܼܪܝܼ ܕܡ̣ܢ ܓܹܒ ܓܢܵܗܹ̈ܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܝܗ݇ܒܼܸܠܝܼ؛ ܘܐܵܗ݇ ܝ݇ܠܹܗ ܕܸܡܝܼ ܕܡܓܹܒ ܚܛܝܼܵܬܹ̈ܐ ܒܥܹܐܠܝܼ ܕܫܵܦܸـܟܼ܀

6

ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒܚܘܼܒܵܐ ܐܵܟܸܠ ܦܲܓܼܪܝܼ ܘܫܵܬܹܐ ܡܕܸܡܝܼ؛ ܒܚܵܝܹܐ ܠܥܵܠܲܡ ܘܒܝܼܝܼ ܒܥܲܪܩܸܠ ܘܐܵܢܵܐ ܒܝܼـܹܗ. ܗܵܕܟܼܵܐ ܠܕܟܼܵܪܝܼ ܥܵܒܼܕܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܥܹܕܬܵܬܵܘ̈ܟܼܘܿܢ؛ ܘܠܦܲܓܼܪܝܼ ܘܕܸܡܝܼ ܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ܀

7

ܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ ܡܲܩܪܸܒܼܝܼܬܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܕܡܘܼܠܸܦܠܝܼ؛ ܘܒܡܲܟܡܸܠܸܢܘܿܢ ܘܒܸܬ ܥܵܒܼܕܸܢܘܿܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܕܸܡܵܐ. ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܕܸܡܵܐ ܒܸܬ ܥܵܒܼܕܸܢܘܿܢ ܠܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ؛ ܒܝܲܕ ܪܲܦܪܲܦܬܵܐ ܘܒܝܼـܲܕ ܨܠܵܝܬܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ܀

8

ܗܵܕܟܼܵܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܡܲܚܹܐ ܥܲܠܡܹ̈ܐ ܩܵܕ݇ܡ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܘܼܗܝ؛ ܦܲܓܼܪܹܗ ܘܕܸܡܹܗ ܩܲܡ ܩܵܪܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ. ܠܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܘܠܵܐ ܕܵܡܵܝܬܵܐ ܩܲܡ ܩܵܪܹܐܠܗ݇ܘܿܢ؛ ܐܸܠܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܕܸܡܵܐ ܒܟܠܵܗ̇ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ܀

9

ܘܐܵܦܸܢ ܕܟܝܵܢܵܝ ܪܸܚܩܵܐ ܡܸܢܹܗ ܕܠܵܐ ܟܝܼܘܼܠܹ̈ܐ؛ ܐܸܠܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܘܒܸܚܕܵܝܘܼܬܵܐ ܚܲܕ݇ ܦܲܓܼܪܵܐ ܝܠܹܗ. ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܒܸܬ ܡܵܘܕܝܼ ܠܘܼܟܼ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܵܐ؛ ܡܫܝܼܚܵܐ ܣܲܒܼܪܲܢ ܕܒܘܼܬ ܕܝܼـܲܢ ܕܒܼܝܼܚܵܐܠܘܼܟܼ ܓܵܢܘܼܟܼ܀

10

ܚܲܕ݇ ܝܠܹܗ ܒܚܲܝܠܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܩܵܨܝܼ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܒܥܹܕܬܵܐ؛ ܥܲܡ ܕܗ̇ܘ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܝܵܬܹܒܼ ܒܚܸܩܪܵܐ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ. ܘܐܲܝܟܼ ܕܟܹܐ ܚܲܝܸܕ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܟܠ ܠܪܹܫܝܼܬ ܓܸܢܣܲܢ؛ ܟܚܲܝܸܕ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ ܕܐܝܼܬ ܥܲܠ ܡܲܕܒ̇ܚܵܐ܀

11

ܒܲܣ ܦܲܓܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܠܲܚܡܵܐ ܠܲܝܬ ܫܸܟܘܼܬܵܐ؛ ܘܚܲܡܪܵܐ ܕܸܡܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܒܟܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ. ܗܵܕܟܼܵܐ ܦܩܸܕܠܹܗ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐ݇ܪ̈ܵܙܹܗ ܕܐܵܟܼܠܝܼ ܦܲܓܼܪܹܗ؛ ܘܡܘܼܪܥܸܫܵܝܠܹܗ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܹܗ ܕܫܵܬܝܼ ܕܸܡܹܗ܀

12

ܛܘܼܒܼܵܐ ܠܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܗܲܡܸܢ ܒܝܼـܹܗ ܘܒܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܗ؛ ܕܡܝܼܬܵܐ ܒܚܵܝܹܐ ܘܚܵܝܵܐ ܠܹܐ ܡܵܐ݇ܬ ܒܣܲܟܼܠܘܵܬܹ̈ܗ܀ ܠܦܘܼܩܕܵܢ ܡܵܪܲܢ ܩܘܼܒܸܠܘܿܢ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܒܪܥܝܼܫܘܼܬܵܐ؛ ܘܐܵܢܝܼ ܝܗ݇ܒܼܸܠܘܿܢ ܠܕܵܘܪܹ̈ܐ ܕܒܵܬ݇ܪܵܝ ܒܚܵܦܵܛܘܼܬܵܐ܀

 

ܘܗܲܠ ܐܵܕܝܼـܵܐ ܢܛܝܼܪܵܐ ܒܥܹܕܬܵܐ ܘܗܲܪ ܒܸܬ ܦܵܐܸܫ؛ ܗܲܠ ܕܡܲܢܝܸܚܠܹܗ ܐ݇ܪܵܙܹܗ ܒܐ݇ܬܵܝܬܹܗ ܘܸܒܓܸܠܝܵܢܹܗ܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܥܪܘܼܒܼܬܵܐ ܕܚܲܫܵܐ ܝܠܵܗ̇

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܲܛܪܝܼܵܪܟܵܐ.

ܒܩܵܠܵܐ؛ ܩܕܼܵܡ ܬܪܘܿܢܘܿܣ ܕܫܘܼܒܼܚܘܼܟܼ

 

ܥܪܘܼܒܼܬܵܐ ܕܚܲܫܵܐ ܝܠܵܗ̇؛ ܥܹܕܬܵܐ ܦܫܝܼܡܬܵܐ ܝܠܵܗ̇؛

ܟܘܼܡܵܐ ܠܒܼܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇؛ ܠܡܫܝܼܚܵܐ ܕܟܼܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗ̇܀

 

ܒܵܬܹ̈ܐ

1 ܠܝܼܗܘܼܕܵܐ ܘܵܝܵܐ؛ ܕܣܘܼܦܹܐܠܘܼܟܼ ܠܪܵܥܝܵܐ؛
ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܙܵܗܝܵܐ؛ ܕܡܸܬܠܹܗ ܕܠܵܐ ܓܢܵܗ݇ܝܵܐ
܀
2 ܡܫܝܼܚܵܐ ܚܘܼܒܵܢܵܐ؛ ܠܚܲܫܵܐ ܡܩܲܒ̇ܠܵܢܵܐ؛
ܫܸܡܥܘܿܢ ܣܵܪܒܼܵܢܵܐ؛ ܘܝܗܘܼܕܵܐ ܡܣܲܦܝܵܢܵܐ
܀
3 ܝܼܗܘܿܕܵܐ ܫܓܼܝܼܫܵܐ؛ ܣܘܼܦܝܵܐ ܠܩܲܕܝܼܫܵܐ؛
ܠܗ̇ܘ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܩܘܼܒ̇ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܚܲܫܵܐ
܀
4 ܟܵܣܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ؛ ܫܬܹܐܠܘܼܟܼ ܝܵܐ ܦܹܐܪܵܐ؛
ܠܡܵܘܬܵܐ ܟܲܕ ܣܒܝܼܪܵܐ؛ ܒܚܘܼܒܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ
܀
5 ܡܫܝܼܚܵܐ ܬܲܩܝܼܦܵܐ؛ ܣܸܩܠܘܼܟܼ ܠܲܙܩܝܼܦܵܐ؛
ܝܼܗܘܼܕܵܐ ܓܕܝܼܦܵܐ؛ ܘܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܢܟܼܝܼܦܵܐ
܀
6 ܡܫܝܼܚܵܐ ܟܲܕ ܝ݇ܬܸܒܼܠܹܗ؛ ܠܗ̇ܘ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܓܠܹܐܠܹܗ؛
ܠܲܚܡܵܐ ܟܲܕ ܩܨܹܐܠܹܗ؛ ܠܟܠܵܝ ܡܦܘܼܠܸܓܼ݇ܠܹܗ
܀
7 ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܕܵܟܼܪܝܼܬܘܿܢ؛ ܘܠܲܚܡܵܐ ܩܵܨܝܼܬܘܿܢ؛
ܠܦܲܓܼܪܝܼ ܐܵܟܼܠܝܼܬܘܿܢ؛ ܘܠܕܸܡܝܼ ܫܵܬܝܼܬܘܿܢ
܀
8 ܚܘܼܒܘܼܟܼ ܓܘܼܪܵܐ ܝܠܹܗ؛ ܚܲܫܘܼܟܼ ܡܲܪ݇ܝܪܵܐ ܝܠܹܗ؛
ܙܩܝܼܦܘܼܟܼ ܐܵܣܝܵܐ ܝܠܹܗ؛ ܠܟܠܲܢ ܒܘܼܣܡܵܐ ܝܠܹܗ
܀
9 ܬܠܹܐܠܘܿܢ ܥܲܠ ܙܩܝܼܦܵܐ؛ ܠܪܵܥܝܵܐ ܬܲܩܝܼܦܵܐ؛
ܓܲܝܵܣܵܐ ܢܟܼܝܼܦܵܐ؛ ܕܝܑܼܗ݇ܘܵܐ ܚܵܛܘܿܦܵܐ
܀
10 ܐܲܪܥܵܐ ܚܸܫܟܵܢܬܵܐ؛ ܘܫܡܲܝܵܐ ܡܸܛܪܵܢܬܵܐ؛
ܒܸܪ̈ܩܹܐ ܒܩܲܪܩܲܡܬܵܐ؛ ܘܥܹܕܬܵܐ ܚܲܫܵܢܬܵܐ
܀
11 ܙܩܝܼܦܵܐ ܒܓܵܓܘܼܠܬܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܪܹܫܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛
ܡܸܬܠܹܗ ܕܠܵܐ ܚܛܝܼܬܵܐ؛ ܒܘܼܬ ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܵܐ
܀
12 ܒܐܝܼܕܹܗ ܒܸܨܡܵܪܹ̈ܐ؛ ܩܒܸܠܹܗ ܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪܹ̈ܐ؛
ܦܫܝܼܡܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܵܢܹܗ؛ ܕܪܹܐܠܹܗ ܗܵܘܵܪܹ̈ܐ
܀
13 ܡܲܪܝܲܡ ܚܲܫܵܢܬܵܐ؛ ܝܸܡܵܐ ܚܘܼܒܵܢܬܵܐ؛
ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܠܒܪܘܿܢܘܿܗ؛ ܕܸܦܢܹܗ ܕܘܼܪܒܸܢܬܵܐ
܀
14 ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܬܠܹܐܠܘܿܢ؛ ܥܲܠ ܙܩܝܼܦܵܐ ܡܚܹܐܠܘܿܢ؛
ܠܒܼܸܫܬܹܗ ܦܘܼܠܸܓܼ݇ܠܘܿܢ؛ ܦܸܫܟܵܐ ܙܹܐ ܕܪܹܐܠܘܿܢ
܀
15 ܡܫܝܼܚܵܐ ܚܘܼܒܵܢܵܐ؛ ܩܵܬܲܢ ܡܦܲܪܩܵܢܵܐ؛
ܠܓ̈ܢܵܗܲܢ ܫܵܒܼܩܵܢܵܐ؛ ܠܚܛܝܼܬܲܢ ܓܵܪܕܵܢܵܐ
܀
16 ܗܸܟ̃ ܠܲܝܬ ܠܲܢ ܙܕܘܿܥܬܵܐ؛ ܡܣܵܛܵܢܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ؛
ܟܝܵܢ ܘܩܢܘܿܡ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ؛ ܩܸܡܠܹܗ ܒܚܲܕܘܼܬܵܐ
܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

 

 

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

ܕܩܝܵܡܬܹܗ ܕܡܵܪܲܢ
♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ (ܕܠܸܠܝܵܐ)

 

ܐ. ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܐܝܼܬܼܝܵܐ ܕܡܸܡܬܼܘܿܡ ܠܥܵܠܲܡ ܡܩܵܘܸܐ´:
  ܩܲܒܸܿܠܘ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܗ̇‌ܝ ܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼܠܵܗ݁ ܕܬܸܗܘܸܐ‌܀

ܒ. ܒܫܲܦܪܵܐ ܗܵܢܵܐ´ ܕܝܘܿܡ ܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ ܒܪܵܐ ܡܸܬܼܚܵܘܹܐ´:
  ܘܲܬܼܡܝܼ̈ܗܵܬܼܵܐ ܘܚܘܼܕܵܬܼ ܥܵܠܡܵܐ ܒܚܲܪܬܼܵܐ ܡܚܵܘܸܐ‌܀

ܓ. ܓܒܲܝ̈ܵܐ ܕܝܼܠܹܗ´ ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܘܛܘܼܒܹ̈ܐ ܡܲܫܘܸܐ´:
   ܘܲܠܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܕܠܵܐ ܗܲܝܡܸܢܘ ܒܹܗ ܒܢܘܼܪܵܐ ܡܛܵܘܸܐ‌܀

ܕ. ܕܟܲܝ̈ܵܐ ܘܟܹܐܢܹ̈ܐ´ ܒܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡܵܐ ܒܐ݇ܪ̈ܵܙܵܘܗ‌ܝ ܡܚܵܘܸܐ´:
  ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܚܛܵܘ ܒܢܘܼܪܵܐ ܘܬܼܵܘܠܥܵܐ ܡܫܲܢܸܩ ܡܲܕܼܘܸܐ‌܀

ܗ. ܗܵܢܵܘ ܣܲܒܼܪܵܐ´ ܕܠܹܗ̤ܘ ܐܵܕܼܵܡ ܡ̣ܢ ܟܲܕܘܼ ܣܘܸܐ´:
  ܕܥܲܡ ܦܵܪܘܿܩܲܢ ܠܲܓܼܢܘܿܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܗ̤ܘ ܢܸܬܼܠܵܘܸܐ‌܀

ܘ. ܘܐܲܝܟܼ ܕܩܵܡ̣ ܡܵܪܲܢ´ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܩܲܒܼܪܵܐ ܒܙܲܗܝܘܼܬܼ ܙܝܼܘܹ̈ܐ´:
  ܘܗ̤ܘ ܥܲܡ ܝܲܠܕܵܘ̈ܗ‌ܝ ܛܵܒܹ̈ܐ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܥܲܡܹܗ ܗܵܘܹܐ‌܀

ܙ. ܙܲܗܪܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ´ ܕܩܵܡ̣ ܠܹܗ ܡܵܪܲܢ ܠܬܲܗܪܵܐ ܫܵܘܹܐ´:
  ܘܲܒܼܢܘܼܚܵܡܵܐ ܚܢܲܢ ܐܲܟܼܘܵܬܹܗ ܒܫܘܼܒܼܚܵܐ ܢܸܗܘܸܐ‌܀

ܫ. ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܚܲܝܠܹܗ´ ܕܲܬܼܡܝܼ̈ܗܵܬܼܵܐ ܥܵܒܹ݁ܕܼ ܡܲܗܘܸܐ´:
  ܬܸܫܠܲܡ ܨܹܐܕܲܝܢ ܗ̇‌ܝ ܕܲܒܼܢܘܼܪܵܐ ܠܵܐ ܬܸܬܼܟܵܘܸܐ‌܀

ܬ. ܬܵܘ ܚܲܒܿܝܼܒܲܝ̈ܢ´ ܩܕܼܵܡ ܩܸܪܝܵܢܵܐ ܠܸܒܲܝ̈ܢ ܢܫܵܘܸܐ´:
  ܘܲܢܨܘܼܬܼ ܠܠܘܼܩܵܐ ܗ̇ܘ ܕܲܠܡܸܠܬܹܗ ܚܹܝܠ ܪܘܼܚܵܐ ܠܘܸܐ‌܀


♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ (ܕܐܝܼܡܵܡܵܐ)

 

ܐ. ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܠܸܒܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ ܘܡܵܘܕܹܝܢ ܒܦܘܼܡܵܐ´:
ܒܐܝܼܬܼܝܵܐ ܕܒܲܒܼܪܹܗ ܡܠܲܟܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ‌܀

ܒ. ܒܚܘܼܒܵܐ ܐܲܫܲܪܘ´ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܠܒܸܫ ܐܸܣܟܹܿܝܡܵܐ´:
  ܕܐَܢܵܫܵܐ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܕܵܘܝܼܕܼ ܐܸܬܼܚܙܝܼ ܒܥܵܠܡܵܐ‌܀

ܓ. ܓܲܢَܒܵܪܵܐܝܼܬܼ´ ܙܟܼܵܐ ܠܲܛܪܘܼܢܵܐ ܣܵܢܐܵܐ ܩܲܕܼܡܵܐ´:
  ܘܓܲܐܝܘܼܬܼܵܐ ܠܒܸܫ ܒܕܲܪܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܕܐܵܓܼܘܿܢ ܨܵܘܡܵܐ‌܀

ܕ. ܕܵܫ̣ ܩܲܪܩܲܦܬܹܗ´ ܕܐܵܟܹܠ݁ܩܲܪܨܵܐ ܣܵܢܐܵܐ ܡܕܲܪܡܵܐ´:
  ܘܲܣܥܲܪ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܘܲܓܼܒܲܪ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܠܗܹܝܢ ܦܸܚܡܵܐ‌܀

ܗ. ܗܵܝܕܹܝܢ ܩܲܪܸܒܼ´ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܚܠܵܦܲܝܢ ܒܪܹܗ ܕܲܡܪܲܝܡܵܐ´:
  ܕܸܒܼܚܵܐ ܡܩܲܒܿܠܵܐ ܚܠܵܦ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܥܲܡܵܐ‌܀

ܘ. ܘܐܲܚܝܲܢ ܒܡܵܘܬܹܿܗ´ ܐܸܡܪܵܐ ܚܲܝܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܒܹܗ ܡܘܼܡܵܐ´:
  ܕܒܹܗ ܐܸܫܬܲܡܠܝܼ ܚܘܼܕܵܬܼ ܟܠܵܐ ܒܣܘܿܓܼܵܐܐ ܕܚܸܟܼܡܵܐ‌܀

ܙ. ܙܵܚ̣ ܒܐܝܼܩܵܪܵܐ´ ܘܩܵܡ̣ ܡ̣ܢ ܩܲܒܼܪܵܐ ܒܗܵܢܵܐ ܝܵܘܡܵܐ´:
  ܘܒܼܵܗ ܒܲܩܝܵܡܬܹܿܗ ܫܲܪܲܪ ܩܝܵܡܬܵܐ ܕܐَܢܵܫܵܐ ܒܓܼܘܼܫܡܵܐ‌܀

ܫ. ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ´ ܘܚܲܒܼܪ̈ܵܘܗ‌ܝ ܥܸܣܪܵܐ ܥܲܡ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ´:
  ܗ̤ܘܵܘ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܘܣܵܗܕܹ̈ܐ ܒܚܝܼܪܹ̈ܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܓܲܫܡܵܐ‌܀

ܬ. ܬܵܘ ܢܸܬܼܒܲܣܲܡ´ ܒܣܘܼܟܵܠ ܡܸܠܵܘ̈ܗ‌ܝ ܕܗ̇ܘ ܒܲܪ ܪܲܥܡܵܐ´:
  ܕܣܵܕܲܪ ܫܲܪܒܵܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܒܗܵܘܢܵܐ ܪܵܡܵܐ‌܀
♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܐܸܕܝܘܿܡ݇ ܩܝܼܡܵܐ ܡܩܲܒܼܪܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܲܛܪܝܼܵܪܟܵܐ

 

ܐ

ܐܸܕܝܘܿܡ݇ ܩܝܼܡܵܐ ܡܩܲܒܼܪܵܐ؛ ܚܸܕܝܵܐ ܥܠܲܝܡܵܐ ܘܓܲܒܼܪܵܐ؛

ܥܹܕܬܵܐ ܩܒܸܠܵܗ̇ ܣܲܒܼܪܵܐ؛ ܥܒܼܵܕܵܐ ܥܹܐܕܵܐ ܓܘܼܪܵܐ܀

ܒ

ܒܗ̇ܘ ܠܸܠܝܵܐ ܚܸܫܟܵܢܵܐ؛ ܝܘܿܡ ܥܪܘܼܒܼܬܵܐ ܚܲܫܵܢܵܐ؛

ܒܚܲܕ݇ܒܼܫܹܒܵܐ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ؛ ܒܲܩܝܵܡܬܵܐ ܕܚܲܢܵܢܵܐ܀

ܓ

ܓܵܘ ܥܹܕܬܵܐ ܚܲܕܘܼܬܵܐ؛ ܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ ܦܨܝܼܚܘܼܬܵܐ؛

ܩܝܵܡܬܵܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ؛ ܕܗ̇ܘ ܦܲܓܼܪܵܐ ܡܵܝܘܿܬܵܐ܀

ܕ

ܕܟܼܵܪܵܐ ܕܩܝܵܡܬܘܼܟܼ ܦܝܼܫܵܐ؛ ܓܵܘ ܥܹܕܬܵܐ ܚܲܕ݇ ܢܝܼܫܵܐ؛

ܝܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܩܲܕܝܼܫܵܐ؛ ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܘܐܲܢ݇ܬ ܪܹܫܵܐ܀

ܗ

ܗܵܘܝܵܐ ܒܪܝܼܟܼܬܵܐ ܩܝܵܡܬܵܐ؛ ܕܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܵܐ؛

ܟܲܕ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܒܓܵܓܼܘܿܠܬܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܪܵܥܝܵܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܵܐ܀

ܘ

ܘܵܝܵܐ ܠܐ݇ܢܵܫܵܐ ܒܝܼܫܵܐ؛ ܡܚܘܼܒܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܦܪܝܼܫܵܐ؛

ܝܑܼܗܘܼܕܵܐ ܟܲܕ ܫܓܼܝܼܫܵܐ؛ ܕܣܘܼܦܹܐܠܹܗ ܠܩܲܕܝܼܫܵܐ܀

ܙ

ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܒܚܲܕܘܼܬܵܐ؛ ܥܵܒܼܕܲܚ ܝܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ؛

ܒܐܵܗ݇ ܥܹܐܕܵܐ ܕܲܩܝܵܡܬܵܐ؛ ܝܑܼܫܘܿܥ ܩܝܼܡܵܐ ܡܩܒܼܘܼܪܬܵܐ܀

ܚ

ܚܵܕܲܚ ܦܸܣܩܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ؛ ܝܑܼܫܘܿܥ ܪܵܥܝܵܐ ܓܘܼܪܵܐ؛

ܒܨܲܦܪܵܐ ܩܝܼܡܵܐ ܡܩܲܒܼܪܵܐ؛ ܫܸܡܥܘܿܢ ܚܸܙܝܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ܀

ܛ

ܛܘܼܒܼܵܐ ܠܟܠ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ؛ ܓܵܘ ܥܹܕܬܵܐ ܦܵܠܚܵܢܵܐ؛

ܠܒܢܲܝ̈ ܐܘܼܡܬܹܗ ܡܲܚܒܵܢܵܐ؛ ܩܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܝܲܩܪܵܢܵܐ܀

ܝ

ܝܵܐ ܥܠܲܝܡܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ؛ ܒܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ؛

ܦܠܘܿܚ ܠܝܼܫܘܿܥ ܢܵܨܪܵܝܵܐ؛ ܡܗܘܼܡܢܵܐ ܝܘܸܬ ܡܫܘܼܪܵܝܵܐ܀

ܟ

ܟܲܪܡܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܪܲܝܡܵܐ؛ ܡܣܘܼܩܠܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܘܨܵܘܡܵܐ؛

ܡܸܠܝܵܐ ܟܠ ܒܘܼܣܵܡܵܐ؛ ܣܲܒܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ܀

ܠ

ܠܸܒܵܐ ܕܸܟܼܝܵܐ ܡܚܛܝܼܬܵܐ؛ ܨܸܦܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܡܲܚܙܝܼܬܵܐ؛

ܕܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܘܒܢܵܬܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛ ܦܠܘܼܚܘܼܢ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ܀

ܡ

ܡܵܪܝܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܓܵܢܘܼܟܼ ܩܵܬܲܢ ܕܒܼܝܼܚܵܐ؛

ܥܹܕܬܘܼܟܼ ܬܪܝܼܨܲܬ ܫܘܼܒܼܚܵܐ؛ ܥܒܼܵܕܵܐ ܥܹܐܕܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐ܀

ܢ

ܢܘܼܗܪܵܐ ܡܩܲܒܼܪܵܐ ܙܪܝܼܩܵܐ؛ ܓܸܢܣܵܐ ܕܐܵܕܵܡ ܦܪܝܼܩܵܐ؛

ܚܛܝܼܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܫܒܼܝܼܩܵܐ؛ ܝܑܼܫܘܿܥ ܗ̇ܘ ܙܲܕܝܼܩܵܐ܀

ܣ

ܣܵܦܪܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܫܓܼܝܼܫܵܐ؛ ܪܘܼܚܵܐ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܠܒܼܝܼܫܵܐ؛

ܒܚܲܕ݇ܒܼܫܹܒܵܐ ܡܗ̇ܘܪܹܫܵܐ؛ ܩܵܡ ܡܩܲܒܼܪܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ܀

ܥ

ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܘܟܠ ܥܠܲܝ̈ܡܵܬܵܐ؛ ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܟܠ ܒܲܟܼـ̈ܬܵܬܵܐ؛

ܡܲܩܘܸܚܘܿܢ ܒܐܵܘܝܘܼܬܵܐ؛ ܝܑܼܫܘܿܥ ܩܝܼܡܵܐ ܡܩܒܼܘܼܪܬܵܐ܀

ܦ

ܦܵܠܚܲܚ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ؛ ܒܫܒܼܝܼܠܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܘܐܘܼܡܬܵܐ؛

ܛܵܠܒܲܚ ܡܐܲܠܵܗܘܼܬܵܐ؛ ܕܥܵܒܼܸܕܠܲܢ ܗܵܝܲܪܬܵܐ܀

ܨ

ܨܠܘܿܬܲܢ ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܝܵܐ؛ ܒܵܥܘܼܬܲܢ ܒܚܘܼܓܵܝܵܐ؛

ܠܫܹ̈ܐܠܵܬܲܢ ܦܘܼܢܵܝܵܐ؛ ܒܥܹܐܕܵܐ ܡܵܪܵܢܵܝܵܐ܀

ܩ

ܩܲܒܼܪܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܦܬܝܼܚܬܵܐ؛ ܓܲܢܬܵܐ ܕܝܵܘܣܸܦ ܫܒܼܝܼܚܬܵܐ؛

ܡܲܪܝܲܡ ܝܸܡܵܐ ܦܨܝܼܚܬܵܐ؛ ܕܒܪܘܿܢܵܗ̇ ܥܒܼܸܕܠܹܗ ܕܒܼܵܚܬܵܐ܀

ܪ

ܪܥܘܼܫܘܼܢ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛ ܥܕܵܢܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ؛

ܪܚܘܼܛܘܼܢ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ؛ ܠܟܸܣ ܕܲܪܓܼܵܐ ܕܟܵܗܢܘܼܬܵܐ܀

ܫ

ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܘܼܟܼ ܓܘܼܪܵܐ؛ ܡܸܠܝܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܘܣܲܒܼܪܵܐ؛

ܝܑܼܫܘܿܥ ܗ̇ܘ ܫܲܪܝܼܪܵܐ؛ ܐܸܕܝܘܿܡ ܩܝܼܡܵܐ ܡܩܲܒܼܪܵܐ܀

ܬ

ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ ܠܗ̇ܘ ܛܵܒܼܵܐ؛ ܪܲܚܸܡ ܠܟܠ ܬܲܝܵܒܼܵܐ؛

ܢܛܘܿܪ ܠܐܘܼܡܬܲܢ ܡ̣ܢ ܚܪܵܒܼܵܐ؛ ܦܲܚܸܠ ܠܟܠ ܬܲܝܵܒܼܵܐ܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܐܝܼܢܵܐ ܒܨܲܦܪܵܐ

ܒܩܵܠܵܐ؛ ܐܘܿ ܓܲܢܵܢܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܲܛܪܝܼܵܪܟܵܐ

 

ܐܝܼܢܵܐ ܒܨܲܦܪܵܐ؛ ܕܚܲܕ݇ܒܼܫܹܒܵܐ ܕܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ.

ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܩܲܒܼܪܵܐ ܟܲܕ ܩܝܼܡܵܐ.

ܡ̣ܢ ܬܲܪܥܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܟܹܐܦܵܐ ܪܝܼܡܵܐ. ܗ̇ܘ ܦܲܓܼܪܵܐ؛ ܒܝܲܕ ܪܘܼܚܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ.

ܟܲܕ ܗ݇ܘܹܐܠܹܗ؛ ܡ̣ܢ ܓܹܒܲܢ؛ ܕܘܼܟܼܪܵܢܵܐ؛ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ܀

 

ܒܘܼܬ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ؛ ܓ̰ܘܼܢܓ̰ܸܪܵܐ ܢܲܨܝܼܚܵܐ.

ܒܵܒܵܐ ܛܵܒܼܵܐ؛ ܘܩܲܕܝܼܫܵܐ ܗ̇ܘ ܡܫܝܼܚܵܐ.

ܓܵܘ ܐܝܼܕܘܼ̈ܗܝ؛ ܟܲܕ ܡܸܚܝܹܐ ܡܝܼܚܵܐ. ܘܥܲܠ ܕܸܦܢܘܼܗܝ؛ ܕܘܼܪܒܸܢܵܐ ܒܪܘܼܡܚܵܐ.

ܗ̇ܘ ܦܲܓܼܪܵܐ؛ ܩܲܕܝܼܫܵܐ؛ ܥܲܠ ܙܩܝܼܦܵܐ؛ ܟܲܕ ܢܝܼܚܵܐ܀

 

ܓܵܘܵܐ ܕܓܲܢܬܵܐ؛ ܒܹܝܬ ܩܒܼܘܼܪܵܐ ܟܲܕ ܢܩܝܼܪܬܵܐ.

ܡܘܼܬܒܼܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ؛ ܒܝܘܿܡ ܥܪܘܼܒܼܬܵܐ ܒܦܵܫܲܡܬܵܐ.

ܒܚܲܕ݇ܒܼܫܹܒܵܐ؛ ܒܨܲܦܪܵܐ ܩܵܝܕܲܡܬܵܐ. ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ؛ ܚܙܹܐܠܘܿܢ ܬܸܕܡܘܼܪܬܵܐ.

ܡܩܘܼܒܸܠܘܿܢ؛ ܚܲܕܘܼܬܵܐ؛ ܒܸܩܝܵܡܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ܀

 

ܕܢܲܚ ܦܵܪܘܿܩܵܐ؛ ܘܩܵܡ ܒܲܝܢܵܬ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ.

ܟܲܕ ܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܒܼܝܼܪܹܐ ܗ݇ܘܵܘ؛ ܘܠܵܐ ܩܠܝܼ̈ܕܹܐ.

ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ؛ ܠܗ̇ܘ ܡܵܪܵܐ ܣܓܼܝܼܕܹܐ. ܠܲܩܝܵܡܬܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܵܐ ܣܗܝܼܕܹܐ.

ܫܵܒܼܩܝܼܬܘܿܢ؛ ܚܛܝܼܵܬܹ̈ܐ؛ ܠܟܠ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܟܲܕ ܦܩܝܼܕܹܐ܀

 

ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ؛ ܒܸܬ ܣܵܩܠܵܐ ܠܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ.

ܨܵܘܡܵܐ ܘܨܠܘܿܬܵܐ؛ ܒܸܬ ܢܵܛܪܝܼ ܕܸܟܼܝܘܼܬܵܐ.

ܟܠ ܐ݇ܢܵܫܵܐ؛ ܕܩܲܪܒܸܢ ܓܵܘ ܥܹܕܬܵܐ. ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ.

ܘܒܸܬ ܦܵܠܸܚ؛ ܓܵܘ ܟܲܪܡܵܐ؛ ܕܦܵܪܘܿܩܵܐ ܒܕܘܼܙܘܼܬܵܐ܀

 

ܘܵܝܵܐ ܠܐ݇ܢܵܫܵܐ؛ ܕܪܸܚܩܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܡܫܝܼܚܵܐ.

ܒܘܼܬ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܦܹܐܪܵܐ ܟܲܕ ܕܒܼܝܼܚܵܐ.

ܩܲܒ̇ܠܝܼܬܘܿܢ؛ ܒܚܲܕ݇ ܠܸܒܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐ. ܠܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܕܗ̇ܘ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ.

ܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ؛ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ؛ ܡ̣ܢ ܓܲܙܵܐ ܕܢܲܨܝܼܚܵܐ܀

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܒܪܝܼܟܼ ܒܲܪ ܛܵܒܼܵܐ

 

ܥܘܼܢܵܝܵܐ

ܒܪܝܼـܟܼ ܒܲܪ ܛܵܒ݂ܵܐ؛ ܕܐܸܬ̇ܬܲܚܬܝܼ ܒܨܸܒܼܝܵܢܹܗ؛ ܘܐܸܬ݂ܵܐ ܒܚܘܼܒܹܗ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ ܠܦܘܼܪܩܵܢܲܢ܀

 

ܒܵܬܹ̈ܐ

ܐܘܿ ܓܲܢܵܢܵܐ ܟܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܦܲܪܕܲܝܣܵܟܼ. ܕܐܝܼܬ݂ ܒܹܗ ܩܲܒܼܪܵܐ ܘܲܓܼܢܘܿܢܵܐ ܠܓܼܵܘ ܡܸܢܹܗ. ܥܲܠ ܩܲܒܼܪܵܐ ܝܵܬ݂ܒ̇ܝܼܢ ܢܵܛܘܿܪܹ̈ܐ؛ ܘܲܓܼܢܘܿܢܵܐ؛ ܟܪ̈ܘܿܒܹܐ ܟܪܝܼܟܼܝܼܢ ܠܹܗ. ܟܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܠܹܟܼܝ ܡܲܪܝܲܡ؛ ܕܲܩܪܲܝܬܝܼܢܝ ܓܲܢܵܢܵܐ܀

 

ܐܸܬܲܬ̤ ܡܲܪܝܲܡ ܨܹܝܕ ܩܲܒܼܪܵܐ ܒܟܲܪܝܘܼܬ݂ܵܐ؛ ܘܲܚܙܵܬ̤ ܠܟܹܐܦܵܐ ܕܲܡܥܲܓܠܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܒܼܪܵܐ. ܐܲܝܟܵܘ ܗ̇ܘ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ؛ ܐܲܝܟܵܘ ܗ̇ܘ ܨܹܡܚܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܘܼܬܲܢ. ܡ̇ܢ ܫܲܩܠܹܗ ܠܗ̇ܘ ܢܘܼܗܪܵܐ؛ ܐܵܘ ܐܲܝܟܵܐ ܡܣܲܬܲܪ ܠܹܗ܀

 

ܒܵܟܼܝܵܐ ܡܲܪܝܲܡ ܟܲܕܼ ܐܵܡܪܵܐ ܕܒܹܪܝ ܓܲܢܒܼܘܼܗܝ. ܝܵܘܣܸܦ ܐܵܡܲܪ ܫܠܵܝ ܡܲܪܝܲܡ ܕܠܵܐ ܓܲܢܒܼܘܼܗܝ. ܕܲܠܢܘܼܪܵܐ ܡ̇ܢ ܡܨܹܐ ܩܵܪܹܒܼ ܠܵܗ̇؛ ܘܲܠܝܲܡܵܐ ܡ̇ܢ ܡܨܹܐ ܦܵܣܲܥ ܠܹܗ. ܡ̇ܢ ܢܵܦܸܠ ܒܓܼܵܘܙܲܠܬܵܐ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܕܹܐ ܘܠܵܐ ܝܵܩܹܕ܀

 

ܓܵܥܝܵܐ ܡܲܪܝܲܡ ܘܠܵܝܛܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܝܗ݇ܘܼܕܵܝܹ̈ܐ. ܘܲܡܦܲܫܩܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܸܒܼܪܵܝܵܐ. ܒܹܝܬ݂ ܕܝܼܢܵܐ ܕܒܹܗ ܕܵܢܘܼܗܝ ܠܡܵܪܝ؛ ܠܵܐ ܢܗܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܲܝܵܢܵܐ ܕܕܵܐܹܢ. ܘܠܵܐ ܕܝܵܬܹܒܼ ܥܲܠ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ ܕܝܗ݇ܘܼܕܵܝܹ̈ܐ܀

 

ܕܵܢܘܼܗܝ ܘܚܲܝܒܼܘܼܗܝ ܝܗ݇ܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܣܲܟܼܠܘܼ. ܘܐܲܣܸܩܘ ܨܲܠܒܼܘܼܗܝ ܥܲܠ ܩܲܝܣܵܐ ܘܟܸܢ ܩܲܒܼܪܘܼܗܝ. ܘܗ̇ܘ ܕܫܲܒܼܥܵܐ ܫܹܐܕܝܼ̈ܢ ܡܹܢܝ ܐܲܦܸܩ؛ ܘܲܒܼܢܘܼܪܵܐ ܕܚܘܼܒܹܗ ܝܵܩܕܵܐ ܐ݇ܢܵܐ. ܕܝܵܘܡܵܢ ܩܵܡ ܡ̣ܢ ܩܲܒܼܪܵܐ؛ ܠܹܗ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܗܘܿܢ ܘܵܝܵܐ܀

 

ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܲܫܡܹܗ ܒܟܼܠ ܙܲܒܼܢ̈ܝܼܢ ܘܥܸܕܵܢ̈ܝܼܢ. ܘܠܐܲܒܼܵܐ ܕܫܲܠܚܹܗ ܠܦܘܼܪܩܵܢܲܢ ܬܵܘܕܝܼܬ݂ܵܐ. ܘܲܠܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܗܘܼܠܵܠܵܐ؛ ܚܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ ܓܢܝܼܙܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܕܪܸܟܼ. ܘܲܥܠܲܝܢ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܢܸܗܘܘܿܢ؛ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ ܐܵܡܹܝܢ܀

 

ܬܵܘܕܝܼܬ݂ܵܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܟܸܢܫܲܢ ܣܵܟܼܵܐܝܼܬ. ܘܣܸܓܼܕܬ݂ܵܐ ܠܲܫܡܹܗ ܡ̣ܢ ܟܠܲܢ ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ݂. ܘܲܚܢܵܢܹܗ ܥܠܲܝܢ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ؛ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܕܩܵܡ ܓܲܢَܒܵܪܵܐܝܼܬܼ. ܘܚܲܕܝܼ ܠܲܢ ܕܡܝܼܪܵܐܝܼܬ݂؛ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܬܗܝܼܪܵܐܝܼܬ݂܀


♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܐܸܕܝܘܿܡ ܥܹܐܕܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܝܠܹܗ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ

 

ܐܸܕܝܘܿܡ ܥܹܐܕܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܝܠܹܗ؛ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܩܝܼܡܵܐ ܝܠܹܗ.

ܕܟܼܵܪܵܐ ܩܵܬܲܢ ܫܒܼܝܼܩܵܐ ܝܠܹܗ؛ ܕܚܵܕܲܚ ܒܩܝܵܡܬܹܗ ܡܦܘܼܩܕܵܐ ܝܠܹܗ.

ܚܵܕܲܚ ܟܠܲܢ ܟܪܸ̈ܣܛܝܵܢܹܐ؛ ܥܵܒܼܕ̣ܲ ܥܹܐܕܵܐ ܚܘܼܒܵܢܹ̈ܐ.

ܗܵܘܲܚ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܘܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ؛ ܠܟܠ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܢܵܛܪ̈ܵܢܹܐ܀

 

ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܚܘܼܒܵܢܵܐ؛ ܩܵܬܲܢ ܗ݇ܘܹܐܠܘܼܟܼ ܡܦܲܪܩܵܢܵܐ.

ܒܸܬ ܣܵܓܼܕܲܚ ܠܘܼܟܼ ܒܟܠ ܥܕܵܢܵܐ؛ ܘܒܸܬ ܡܵܘܕܲܚ ܠܘܼܟܼ ܚܲܢܵܢܵܐ.

ܟܵܣܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܟܲܕ ܫܬܸܐܠܘܼܟܼ؛ ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܘܼܟܼ ܡܘܼܕܸܥܠܘܼܟܼ.
ܗܹܒܼܝܼ ܕܩܝܵܡܬܵܐ ܝܘܼܒܼܸܠܘܼܟܼ؛ ܒܚܲܫܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܕܡܩܘܼܒܸܠܘܼܟܼ
܀

 

ܟܠܲܢ ܚܵܕܲܚ ܒܐܵܗ݇ ܝܵܘܡܵܐ؛ ܕܩܸܡܠܹܗ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ.

ܓܵܘ ܒܪܝܼܬܵܐ ܕܪܸܐܠܹܗ ܫܠܵܡܵܐ؛ ܩܵܒ̇ܠܲܚ ܟܠܲܢ ܒܘܼܣܵܡܵܐ.

ܚܲܕܘܼܬܵܐ ܒܹܝܠ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ؛ ܘܦܨܝܼܚܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܥܲܢܝܼܕܹ̈ܐ.

ܢܟܼܸܦܬܵܐ ܠܨܵܠܘܿܒܼܹ̈ܐ ܘܫܹ̈ܐܕܹܐ؛ ܕܨܸܨܹ̈ܐ ܡܚܹܐܠܘܿܢ ܓܵܘ ܐܝܼܕܹܗ܀

 

ܠܟܸܣ ܩܲܝܵܦܵܐ ܠܘܼܒܸܠܘܿܢ؛ ܬܵܡܵܐ ܣܵܗܕܘܼܬܵܐ ܝܗ݇ܒܼܸܠܘܿܢ.

ܝܗ݇ܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܒܘܼܚܬܲܢ ܕܪܹܐܠܘܿܢ؛ ܟ̰ܵܦܘܼܠܵܐ ܠܦܵܬܹܗ ܡܚܹܐܠܘܿܢ.

ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܣܵܓܼܕܲܚܠܘܼܟܼ؛ ܒܠܲܝܠܹܐ ܘܒܝܵܘܡܵܐ ܒܡܵܘܕܲܚܠܘܼܟܼ.

ܕܓܵܢܘܼܟܼ ܒܘܼܬ ܕܝܼـܲܢ ܕܒܸܚܠܘܼܟܼ؛ ܩܲܘܘܼܠܹܐ ܝܘܲܚ ܕܒܵܥܲܚܠܘܼܟܼ܀

ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܩܝܵܡܘܼܟܼ ܚܸܕܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܗܹܒܼܝܼ ܓܘܼܪܬܵܐ ܩܘܼܒ̇ܠܹܐ ܝܘܲܚ.

ܠܣܵܛܵܢܵܐ ܡܘܼܢܟܼܸܦܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܕܟܠܲܢ ܠܟܸܣܠܘܼܟܼ ܐܸܬܝܹܐ ܝܘܲܚ.

ܐܸܕܝܘܿܡ ܩܸܡܠܹܗ ܡ̣ܢ ܩܲܒܼܪܵܐ؛ ܥܹܕܬܵܐ ܩܘܼܒܸܠܵܗ̇ ܣܲܒܼܪܵܐ.

ܫܠܵܡܵܐ ܗ݇ܘܹܐܠܹܗ ܒܸܫܪܵܪܵܐ؛ ܥܵܒܼܕܲܚ ܟܠܲܢ ܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ܀

 

ܨܠܝܼܒܼܘܼܟܼ ܟܠܲܢ ܒܢܵܫܩܲܚܠܹܗ؛ ܚܲܝܠܘܼܟܼ ܒܝܼـܹܗ ܒܚܵܙܲܚܠܹܗ.

ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܡܩܲܒ̇ܠܲܚܠܹܗ؛ ܟܠܝܘܿܡ ܠܦܵܬܲܢ ܒܪܵܫܡܲܚܠܹܗ܀

ܡܫܝܼܚܵܐ ܩܵܬܲܢ ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܠܐܘܼܪ̈ܚܵܬܲܢ ܒܲܗܪܸܢܵܢܵܐ.

ܠܟܠ ܚܲܕ݇ ܡܗܘܼܡܢܵܐ ܦܲܪܩܵܢܵܐ؛ ܘܠܟܠ ܣܲܪܒܼܵܢܵܐ ܕܲܝܵܢܵܐ܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 


 

ܙܵܡܪܲܚ ܟܠܲܢ ܒܚܲܕ݇ ܩܵܠܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ

ܒܩܵܠܵܐ؛ ܐܲܥܫܸܢܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܙܡܵܪܲܝܟ̇ܘܿܢ

 

ܙܵܡܪܲܚ ܟܠܲܢ ܒܚܲܕ݇ ܩܵܠܵܐ؛ ܐܵܡܪܲܚ ܟܠܲܢ ܗܘܼܠܵܠܵܐ.

ܠܦܲܓܼܪܹܗ ܘܕܸܡܹܗ ܒܸܫܩܵܠܵܐ؛ ܒܩܝܵܡܬܹܗ ܥܵܒܼܕܲܚ ܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ.

ܐܸܕܝܘܿܡ ܫܡܲܝܵܐ ܚܕܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗ̇؛ ܐܲܪܥܵܐ ܒܩܝܵܡܬܹܗ ܦܨܝܼܚܬܵܐ ܝܠܵܗ̇.
ܩܲܒܼܪܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܦܬܝܼܚܬܵܐ ܝܠܵܗ̇؛ ܥܹܕܬܵܐ ܗܹܒܼܝܼ ܫܩܝܼܠܬܵܐ ܝܠܵܗ̇
܀

 

ܚܵܕܲܚ ܟܠܲܢ ܟܪܸ̈ܣܛܝܵܢܹܐ؛ ܥܵܒܼܕܲܚ ܥܹܐܕܵܐ ܚܘܼܒܵܢܹ̈ܐ.

ܠܒܵܒܵܐ ܗܵܘܲܚ ܫܵܟܪ̈ܵܢܹܐ؛ ܠܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܣܵܓܼܕܵܢܹ̈ܐ.

ܩܸܡܠܹܗ ܡܵܪܲܢ ܡ̣ܢ ܩܲܒܼܪܵܐ؛ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܚܙܹܐܠܘܿܢ ܢܘܼܗܪܵܐ.

ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܡܠܹܐܠܘܿܢ ܣܲܒܼܪܵܐ؛ ܫܸܡܥܘܿܢ ܡܛܹܐܠܹܗ ܠܟܸܣ ܩܲܒܼܪܵܐ܀

 

ܟܲܕ ܟܹܐܦܵܐ ܡܩܲܒܼܪܵܐ ܫܩܝܼܠܬܵܐ؛ ܒܝܲܕ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܡܘܼܚܕܸܪܬܵܐ.

ܡܲܪܝܲܡ ܡܲܓܼܕܠܵܝܬܵܐ ܥܓ̰ܝܼܒܬܵܐ؛ ܟܲܕ ܚܙܹܐܠܵܗ̇ ܠܐܵܗ݇ ܬܸܕܡܘܿܪܬܵܐ.

ܢܵܛܘܿܪܹ̈ܐ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܡܛܹܐܠܘܿܢ؛ ܠܝܗ݇ܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܚܸܙܘܵܐ ܓܠܹܐܠܘܿܢ.

ܠܩܝܵܡܬܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܡܘܼܕܸܥܠܘܿܢ؛ ܚܘܲܪ̈ܕܸܩܢܹܐ ܬܵܡܵܐ ܓ̰ܡܸܥܠܘܿܢ܀

 

ܡܵܪܲܢ ܒܩܝܵܡܬܘܼܟܼ ܚܸܕܝܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܥܹܐܕܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܥܒܼܵܕܵܐ ܝܘܲܚ.

ܚܲܫܵܐ ܡܠܸܒܲܢ ܫܩܝܼܠܹܐ ܝܘܲܚ؛ ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪܘܼܟܼ ܦܨܝܼܚܹܐ ܝܘܲܚ.

ܚܵܕܲܚ ܟܠܲܢ ܒܢܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ؛ ܕܐ݇ܢܵܫܘܼܬܹܗ ܩܒܸܠܵܗ̇ ܡܵܘܬܵܐ.

ܥܵܒܼܕܲܚ ܩܘܼܒܵܠܛܲܝܒܘܼܬܵܐ؛ ܒܘܼܬ ܚܘܼܒܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܵܐ܀

ܒܵܒܵܐ ܚܘܼܒܹܗ ܡܘܼܚܙܹܐܠܹܗ؛ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܕܪܸܐܠܹܗ.

ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܩܝܼܡܵܐ ܝܠܹܗ؛ ܚܛܝܼܬܵܐ ܕܐܵܕܵܡ ܩܛܝܼܠܵܐ ܝܠܹܗ.

ܪܵܥܝܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܩܝܼܡܵܐ ܝܘܸܬ؛ ܠܥܸܪ̈ܒܹܐ ܛܠܝܼܩܹܐ ܓ̰ܘܼܡܥܝܵܐ ܝܘܸܬ.

ܠܟܸܣܠܘܼܟܼ ܟܠܵܝ ܩܸܪܝܵܝ ܝܘܸܬ؛ ܡ̣ܢ ܣܵܛܵܢܵܐ ܦܘܼܪܩܵܝ ܝܘܸܬ܀

 

ܚܲܕ݇ܒܼܫܹܒܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ؛ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܬܲܪܥܹܗ ܦܬܝܼܚܵܐ.

ܟܠܲܢ ܡܲܣܩܲܚܠܹܗ ܫܘܼܒܼܚܵܐ؛ ܓ̰ܵܪܒܲܚ ܐܵܙܲܠ݇ܚ ܒܐܵܗ݇ ܐܘܼܪܚܵܐ.

ܐܸܕܝܘܿܡ ܡܫܝܼܚܵܐ ܩܝܼܡܵܐ ܝܠܹܗ؛ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܩܵܬܲܢ ܫܒܼܝܼܩܵܐ ܝܠܹܗ.

ܗܵܕܟܼܵܐ ܩܵܬܲܢ ܡܦܘܼܩܕܵܐ ܝܠܹܗ؛ ܕܙܵܡܪܲܚ ܟܠܲܢ ܩܝܼܡܵܐ ܝܠܹܗ܀

 

ܩܲܠܝܘܿܦܵܐ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܡܛܹܐܠܹܗ؛ ܫܪܵܪܵܐ ܠܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܓܠܹܐܠܹܗ.

ܩܝܵܡܬܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܡܘܼܕܸܥܠܹܗ؛ ܕܒܥܵܡܵܐܘܿܣ ܠܲܚܡܵܐ ܩܨܹܐܠܹܗ.

ܠܡܲܪܙܵܐ ܕܝܵܡܵܐ ܟܲܕ ܬܦܸܩܠܹܗ؛ ܨܲܝܕܵܐ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܡܘܼܙܝܸܕܠܹܗ.

ܩܝܵܡܬܹܗ ܡܩܲܒܼܪܵܐ ܡܘܼܙܒܸܛܠܹܗ؛ ܡܲܪܥܝܼ ܥܸܪ̈ܒܝܼ ܡܦܘܼܩܸܕܠܹܗ܀

 

ܥܵܒܼܕܲܚ ܟܠܲܢ ܚܲܕܘܼܬܵܐ؛ ܕܩܸܡܠܹܗ ܡܵܪܲܢ ܡ̣ܢ ܩܒܼܘܼܪܬܵܐ.

ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܒܢܹܐܠܹܗ ܥܹܕܬܵܐ؛ ܕܦܵܪܸܩ ܠܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡܚܛܝܼܬܵܐ.

ܬܐܘܿܡܵܐ ܟܝܼܡ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ؛ ܠܵܐ ܗܘܼܡܸܢܹܗ ܕܠܵܐ ܚܙܵܝܬܵܐ.

ܢܝܼܢܘܵܝܵܐ ܡܗܘܼܡܢܵܐ ܒܫܡܸܥܬܵܐ؛ ܕܒܼܸܚܠܹܗ ܓܵܢܹܗ ܒܘܼܬ ܥܹܕܬܵܐ܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܟܸܢܫܵܐ ܟܢܝܼܫܵܐ

ܒܩܵܠܵܐ؛ ܐܲܒܼܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ

 

1

ܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ؛ ܟܸܢܫܵܐ ܟܢܝܼܫܵܐ؛ ܠܒܹܝܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ.

ܥܒܼܵܕܵܐ ܥܹܐܕܵܐ؛ ܒܠܸܒܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ؛ ܘܫܒܼܝܼܩܵܐ ܓܢܵܗܵܐ.

ܠܥܹܐܕܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ؛ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܡܸܠܝܵܐ ܬܸܡܗܵܐ.

ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܩܲܒܼܪܵܐ؛ ܐܸܕܝܘܿܡ ܩܝܼܡܵܐ؛ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀

2

ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ؛ ܩܸܡܠܹܗ ܡܩܲܒܼܪܵܐ؛ ܒܝܘܿܡ ܚܲܕ݇ܒܼܫܹܒܵܐ.

ܟܲܕ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ؛ ܨܸܠܝܵܐ ܡܫܡܲܝܵܐ؛ ܒܚܲܝܠܵܐ ܪܲܒܵܐ.

ܫܩܝܼܠܵܐ ܠܟܹܐܦܵܐ؛ ܡܦܘܼܡܵܐ ܕܩܲܒܼܪܵܐ؛ ܕܡܘܼܬܒܼܵܐ ܐܸܒܵܐ.

ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܦܵܪܘܿܩܵܐ؛ ܓܡܝܼܪܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ܀

3

ܓܡܝܼܪܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܦܵܪܘܿܩܵܐ؛ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܵܪܝܵܐ.

ܒܟܝܵܢܵܐ ܘܩܢܘܿܡܵܐ؛ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ؛ ܨܸܠܝܵܐ ܡܫܡܲܝܵܐ.

ܫܩܝܼܠܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ؛ ܐܵܕܵܡܵܝܵܐ؛ ܦܹܐܪܵܐ ܙܲܗܝܵܐ.

ܕܠܵܐ ܟ̰ܘܼ ܚܛܝܼܬܵܐ؛ ܦܸܫܠܹܗ ܨܠܝܼܒܼܵܐ؛ ܘܕܲܝܢܵܐ ܦܸܪܥܝܵܐ܀

4

ܕܲܝܢܵܐ ܦܸܪܥܝܵܐ؛ ܠܩܲܝܣܵܐ ܬܸܠܝܵܐ؛ ܒܪܘܿܢܵܐ ܚܸܠܝܵܐ.

ܐܲܝܟܼ ܢܲܨܝܼܚܵܐ؛ ܦܸܫܠܹܗ ܕܒܼܝܼܚܵܐ؛ ܒܟܝܵܢ ܐ݇ܢܵܫܵܝܵܐ.

ܒܪܘܼܚܵܐ ܓܒܼܝܼܠܵܐ؛ ܗܲܝܟ̇ܠܵܐ ܢܛܝܼܪܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܫܘܼܘܕܵܝܵܐ.

ܦܸܫܠܹܗ ܨܠܝܼܒܼܵܐ؛ ܒܩܲܒܼܪܵܐ ܫܟܼܝܼܒܼܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܢܵܨܪܵܝܵܐ܀

5

ܗ̇ܘ ܢܵܨܪܵܝܵܐ؛ ܒܟܝܵܢܵܐ ܘܩܢܘܿܡܵܐ؛ ܐܵܕܵܡܵܝܵܐ.

ܗ݇ܘܵܐ ܒܹܝܬ ܡܲܥܡܪܵܐ؛ ܕܡܸܠܬܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ؛ ܝܑܼܚܝܼܕܵܝܵܐ.

ܓܒܼܝܼܠܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ؛ ܦܲܓܼܪܵܐ ܡܚܲܝܕܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ.

ܒܟܝܵܢܵܐ ܘܩܢܘܿܡܵܐ؛ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ؛ ܘܲܡܬ݂ܘܼܡܵܝܵܐ܀

6

ܘܲܡܬ݂ܘܼܡܵܝܵܐ؛ ܠܒܼܝܼܫܵܐ ܠܦܲܓܼܪܵܐ؛ ܗܘܼܠܵܢܵܝܵܐ.

ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ؛ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ؛ ܒܸܣܪܵܢܵܝܵܐ.

ܡܝܼܬܠܹܗ ܝܑܼܫܘܿܥ ܠܩܲܝܣܵܐ ܕܙܩܝܼܦܵܐ؛ ܟܲܕ ܙܲܟܵܝܵܐ.

ܩܝܼܡܠܹܗ ܡܩܲܒܼܪܵܐ؛ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ؛ ܙܸܠܓܼܵܢܵܝܵܐ܀

7

ܙܸܠܓܼܵܢܵܝܵܐ؛ ܩܸܡܠܹܗ ܡܩܲܒܼܪܵܐ؛ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ.

ܦܸܫܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ؛ ܥܸܣܪܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ؛ ܒܵܬܲܪ ܩܝܵܡܬܵܐ.

ܗܲܪ ܗ̇ܘ ܦܲܓܼܪܵܐ؛ ܕܦܸܫܠܹܗ ܨܠܝܼܒܼܵܐ؛ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܥܪܘܼܒܼܬܵܐ.

ܒܵܬ݇ܪ ܬܠܵܬ݇ܐ ܝܵܘܡܹ̈ܐ؛ ܦܲܓܼܪܵܐ ܡܝܼܬܵܐ؛ ܚܙܵܐ ܚܘܼܕܵܬܵܐ܀

8

ܚܙܵܐ ܚܘܼܕܵܬܵܐ؛ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ؛ ܒܚܹܝܠ ܐܲܠܵܗܵܐ.

ܚܵܕܲܚ ܟܠܲܢ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܘܒܢܵܬܹ̈ܐ؛ ܒܐܵܗ ܫܘܼܡܵܗܵܐ.

ܕܒܪܘܿܢܵܐ ܣܘܿܓܘܼܠ؛ ܦܸܫܠܹܗ ܨܠܝܼܒܼܵܐ؛ ܕܠܵܐ ܟ̰ܘܼ ܓܢܵܗܵܐ.

ܗܹܒܼܝܼ ܕܚܲܝܹ̈ܐ؛ ܠܓܸܢܣܲܢ ܝܘܼܗَܒܼܵܐ؛ ܛܵܒܼܵܐ ܬܡܝܼܗܵܐ܀

9

ܛܵܒܼܵܐ ܬܡܝܼܗܵܐ؛ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܒܪܹܗ ܕܲܡܪܲܝܡܵܐ.

ܒܟܠ ܐܝܼܩܵܪܵܐ؛ ܩܵܡ ܡ̣ܢ ܩܲܒܼܪܵܐ؛ ܐܸܬ݂ܚܙܝܼ ܠܥܵܠܡܵܐ.

ܘܵܠܹܐ ܕܚܵܕܲܚ؛ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛ ܘܥܵܒܼܕܲܚ ܫܠܵܡܵܐ.

ܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ؛ ܠܓܸܢܣܲܢ ܡܚܝܼܠܵܐ؛ ܒܝܘܿܡ ܢܘܼܚܵܡܵܐ܀

10

ܝܘܿܡ ܢܘܼܚܵܡܵܐ؛ ܟܠ ܙܲܕܝܼܩܵܐ؛ ܒܫܵܩܸܠ ܣܵܗܡܵܐ.

ܗ̇ܘ ܚܲܛܵܝܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܙܝܼܘܵܢܵܐ؛ ܒܝܵܩܸܕ ܬܵܡܵܐ.

ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛ ܐܝܼܬܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ؛ ܒܗܵܘܹܐ ܫܠܵܡܵܐ.

ܠܟܸܣ ܐܲܠܵܗܵܐ؛ ܥܒܼܘܼܕ ܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ؛ ܟܸܢܫܵܐ ܪܚܝܼܡܵܐ܀

11

ܟܸܢܫܵܐ ܪܚܝܼܡܵܐ؛ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ؛ ܥܒܼܘܼܕ ܒܘܼܣܵܡܵܐ.

ܐܸܕܝܘܿܡ ܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܩܝܼܡܵܐ ܡܩܲܒܼܪܵܐ؛ ܒܫܸܡܵܐ ܪܵܡܵܐ.

ܪܵܚܩܲܚ ܡܚܛܝܼܬܵܐ؛ ܘܚܲܣܵܡܘܼܬܵܐ؛ ܒܐܵܗܵܐ ܥܵܠܡܵܐ.

ܩܘܼܪܒܵܐ ܗܵܘܲܚ؛ ܠܚܘܼܒܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ؛ ܕܠܲܝܬ ܠܹܗ ܬܝܵܡܵܐ܀

 


♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܐܕܐ ܕܣܘܠܩܐ ܕܡܪܢ

ܕܝܼܠܹܗ ܕܚܲܣܝܵܐ ܡܵܪܝ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܕܨܘܿܒܼܵܐ

 

ܐ. ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܡܵܪܝܵܐ ܐܝܼܬܼܝܵܐ ܥܸܠܬܼܵܐ ܘܪܹܫܵܐ´:
  ܠܫܸܡܥܵܐ ܕܐَܪ̈ܵܙܹܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ ܬܪܘܿܨܘܼܢ ܢܝܼܫܵܐ‌܀

ܒ. ܒܪܵܐ ܡܬܼܘܿܡܵܝܵܐ´ ܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܠܒܸܫ ܒܲܪܢܵܫܵܐ´:
  ܘܐܸܬܼܓܠܝܼ ܒܥܵܠܡܵܐ ܠܚܘܼܕܵܬܼ ܟܠܵܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢ ܐ݇ܢܵܫܵܐ‌܀

ܓ. ܓܲܡܪܵܗ̇ ܠܟܼܠܵܗ̇´ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܥܦܝܼܦܲܬܼ ܐܵܕܼܫܵܐ´:
  ܘܩܲܪܸܒܼ ܠܡܸܥܡܲܕܼ ܡ̣ܢ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܗ̇ܘ ܩܲܕܝܼܫܵܐ‌܀

ܕ. ܕܒܲܪܬܹܿܗ ܪܘܼܚܵܐ´ ܕܢܸܥܒܸܿܕܼ ܕܲܪܵܐ ܥܲܡ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ´:
  ܒܡܲܕܼܒܿܪܵܐ ܫܲܠܝܵܐ ܘܐܲܩܪܸܒ݂ ܒܨܵܘܡܵܐ ܘܲܙܟܼܵܐ ܠܒܼܝܼܫܵܐ‌܀

ܗ. ܗܵܝܕܹܝܢ ܫܲܪܝܼ´ ܠܡܸܣܥܲܪ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܒܥܲܡܵܐ ܟܬܼܝܼܫܵܐ´:
  ܚܘܼܠܡܵܢ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܘܐܵܣܝܼܘܼܬܼ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ‌܀

ܘ. ܘܒܵܬܲܪ ܟܠܵܗ̇´ ܡܕܲܒܿܪܵܢܘܼܬܹܗ ܩܪܸܒܼ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܚܲܫܵܐ´:
  ܘܓܲܡܪܹܗ ܠܐَܪܵܙܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܒܡܵܘܬܹܿܗ ܡܩܲܕܫܵܐ‌܀

ܙ. ܙܟܼܵܐ ܠܣܵܛܵܢܵܐ´ ܘܡܵܘܬܵܐ ܘܩ̣ܵܡ ܠܹܗ ܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܵܐ´:
  ܘܫܲܪܪܲܬ̤ ܩܝܵܡܬܹܿܗ ܩܝܵܡܬܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ‌܀

ܬ. ܬܘܼܒܼ ܠܣܘܼܠܵܩܵܐ´ ܥܵܒܹ݁ܕܼ ܠܘܼܩܵܐ ܫܲܪܒܵܐ ܡܟܲܢܫܵܐ´:
  ܨܠܵܘ ܐܸܕܼܢܲܝ̈ܟܿܘܿܢ ܠܲܡܨܵܬܼ ܡܸܠܬܹܗ ܒܗܵܘܢܵܐ ܟܢܝܼܫܵܐ‌܀

 


♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܣܘܿܓܼܝܼܬܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ ܕܣܘܼܠܵܩܵܐ ‐
ܐܵܡܪܲܚ ܟܠܲܢ ܒܚܲܕ݇ ܩܵܠܵܐ

ܣܝܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ

 

1

ܐܵܡܪܲܚ ܟܠܲܢ ܒܚܲܕ݇ ܩܵܠܵܐ؛ ܚܲܬܢܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܒܸܕܝܵܪܵܐ.

ܥܹܕܬܵܐ ܟܵܠܘܼ ܒܸܙܡܵܪܵܐ؛ ܠܵܐ ܫܵܒܼܩܸܬ ܠܝܼ ܝܵܐ ܡܵܪܵܐ.

ܒܸܬ ܒܵܥܝܸܢܵܟܼܝ ܒܲܫܪܵܪܵܐ؛ ܡܒܵܒܝܼ ܒܛܵܠܒܸܢ ܗܲܝܵܪܵܐ.

ܐ݇ܣܵܩܬܝܼ ܝܑܼܠܵܗ̇ ܒܐܝܼܩܵܪܵܐ؛ ܐܵܢ݇ܬܝ ܒܸܬ ܥܵܒܼܕܵܬܝ ܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ܀

2

ܓܵܘ ܥܸܠܝܼܬܵܐ ܣܵܒ̇ܪܝܼܬܘܿܢ؛ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܪܘܼܚܵܐ ܒܩܵܒ̇ܠܝܼܬܘܿܢ.

ܐܲܝܟܼ ܕܡܘܼܠܸܦܠܝܼ ܡܲܠܦܝܼܬܘܿܢ؛ ܫܪܵܪܵܐ ܕܩܝܵܡܬܝܼ ܡܲܕܥܝܼܬܘܿܢ.

ܕܲܪܓܼܵܐ ܪܵܡܵܐ ܒܩܵܒܠܝܼܬܘܿܢ؛ ܠܦܵܪܹܩܠܹܝܛܵܐ ܒܚܵܙܝܼܬܘܿܢ.

ܠܫܦܝܼܠܵܐ ܘܣܸܡܝܵܐ ܒܵܣܡܝܼܬܘܿܢ؛ ܠܪܘܼܚܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܒܛܵܪܕܝܼܬܘܿܢ܀

3

ܗ̇ܘ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܟܲܕ ܣܸܠَܩܠܹܗ؛ ܒܕܲܣܬܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܬܦܸܩܠܹܗ.

ܠܓܸܢܣܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܦܘܼܪܸܩܠܹܗ؛ ܡ̣ܢ ܚܲܢܦܘܼܬܵܐ ܡܘܼܪܚܸܩܠܹܗ.

ܘܵܓ̰ܸܒ ܝܑܼܠܵܗ̇ ܕܦܵܠܚܝܼܬܘܿܢ؛ ܥܹܕܬܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܒܵܢܝܼܬܘܿܢ.

ܠܚܘܼܒܵܐ ܘܫܠܵܡܵܐ ܢܵܛܪܝܼܬܘܿܢ؛ ܡܲܟܝܼܟܼܘܼܬܵܐ ܡܲܚܙܝܼܬܘܿܢ܀

4

ܙܡܘܿܪܘܼܢ ܝܵܐ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ؛ ܡܵܪܲܢ ܣܸܠَܩܠܹܗ ܒܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ.

ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܠܗ̇ܝ ܡܵܘܗܲܒܼܬܵܐ؛ ܪܘܼܚܩܘܼܕܫܵܐ ܢܚܸܬ ܒܥܸܠܝܼܬܵܐ.

ܚܕܹܐܠܘܿܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ؛ ܘܦܨܸܚܠܘܿܢ ܕܲܣܬܹ̈ܐ ܕܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ.

ܠܵܐ ܦܵܫܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܦܪ̈ܵܢܹܐ؛ ܒܸܬ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܢܘܼܗܪ̈ܵܢܹܐ܀

5

ܛܥܸܢܘܿܢ ܦܲܓܼܪܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ؛ ܒܣܘܼܠܵܩܹܗ ܢܘܼܗܪܵܐ ܠܒܼܝܼܫܵܐ.

ܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ ܡܘܼܪܡܵܐ ܪܹܫܵܐ؛ ܥܹܕܬܵܐ ܥܒܼܵܕܵܐ ܩܘܼܕܵܫܵܐ.

ܝܵܘܡܵܐ ܕܣܘܼܠܵܩܹܗ ܫܒܼܝܼܚܵܐ؛ ܗ̇ܘ ܡܲܠܟܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ.

ܬܲܪܥܵܐ ܕܲܪܩܝܼܥܵܐ ܦܬܝܼܚܵܐ؛ ܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ ܟܸܢܫܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐ܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 


 

ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܐܕܐ ܕܦܢܛܩܘܣ̈ܛܐ

 

ܐ. ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܐܝܼܬܼܝܵܐ ܕܲܒܼܪܵܐ ܟܠܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ´:
  ܡܬܼܘܿܡܵܝܵܐ ܕܣܵܟܼ ܠܐܲܡܝܼܢܘܼܬܹܗ ܐܸܡܲܬܼܝ ܠܲܝܬܿ ܗَܘ̣ܵܐ‌܀

ܒ. ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ´ ܫܡܲܥܘ ܡܸܗܓܵܠܘܿܢ ܗ̇ܘ ܕܐܲܟܼܬܸܒܼ ܗَܘ̣ܵܐ´:
  ܠܐܲܦܸܣܵܝܹ̈ܐ ܗ̇ܘ ܒܲܪ ܪܲܥܡܵܐ ܟܲܕܼ ܡܲܟܼܪܸܙ ܗَܘ̣ܵܐ‌܀

ܓ. ܓܠ̣ܵܐ ܕܲܒܼܪܵܫܝܼܬܼ´ ܡܸܠܬܼܵܐ ܝَܚܝܼܕܼܵܐ ܗ̤ܘ ܐܝܼܬܼܵܘܗ‌ܝ ܗ݇ܘ̣ܵܐ´:
  ܒܥܘܼܒܵܐ ܕܐܲܒܼܘܼܗ‌ܝ ܘܲܗ̤ܘܵܐ ܒܸܣܪܵܐ ܒܗ̇‌ܝ ܕܐܲܓܸܿܢ ܗَܘ̣ܵܐ‌܀

ܕ. ܕܲܢܚܲܕܸܬܼ ܟܠ´ ܘܢܸܦܪܘܿܩ ܐَܢܵܫܵܐ ܐܸܬܼܒܲܣܲܪ ܗَܘ̣ܵܐ´:
  ܘܡ̣ܢ ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ ܡܲܪܝܲܡ ܐܸܬܼܝܼܠܸܕܼ ܗَܘ̣ܵܐ‌܀

ܗ. ܗ̇ܘ ܡܵܘܠܵܕܵܐ´ ܕܡ̣ܢ ܡܬܼܘܿܡ ܒܸܠܥܵܕܼ ܐܸܡܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܗَܘ̣ܵܐ´:
  ܘܙܲܒܼܢܵܢܵܐܝܼܬܼ ܕܲܕܼܠܵܐ ܐܲܒܼܵܐ ܐܸܬܼܝܼܠܸܕܼ ܗَܘ̣ܵܐ‌܀

ܘ. ܘܲܠܫܘܼܪܵܪܵܐ´ ܕܡܸܠܬܼܵܐ ܒܒܸܣܪܵܐ ܐܸܬܼܚܲܝܲܕܼ ܗَܘ̣ܵܐ´:
  ܟܠ ܐܲܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܥܒܲܕܼ ܘܲܣܥܲܪ ܗَܘ̣ܵܐ‌܀

ܙ. ܙܟܼܵܐ ܠܲܛܪܘܼܢܵܐ´ ܘܲܒܙܵܟܼܘܼܬܹܗ ܠܲܢ ܙܲܟܿܝܼ ܗَܘ̣ܵܐ´:
  ܒܕܲܪܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܚܲܝܠܹ̈ܐ ܘܟܲܕܼ ܚܵܐܹ݁ܫ ܗَܘ̣ܵܐ‌܀

ܬ. ܬܵܘ ܨܘܼܬܼܘ ܐܲܚܲܝ̈´ ܠܚܸܟܼܡܲܬܼ ܩܘܼܫܬܐܵ ܗ̇‌ܝ ܕܐܲܠܸܦ ܗ݇ܘ̣ܵ´ܐ:
  ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܠܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܟܲܕܼ ܒܹܗ ܠܥܸܙ ܗَܘ̣ܵܐ‌܀
♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 


 

ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܐܕܐ ܕܢܘܣܪܕܝܠ

 

ܐ. ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܡܵܪܝܵܐ ܕܲܒܼܪܵܐ ܠܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ´:
  ܘܐܲܬܼܩܸܢ ܪܸܡܙܹܗ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܒܟܼܠ ܫܘܼܡܠܵܝܹ̈ܐ‌܀

ܒ. ܒܲܥܬܼܝܼܕܼܘܼܬܼܵܐ´ ܨܘܼܬܼܘ ܠܲܣܒܲܪܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ´:
  ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ܒܐَܪ̈ܵܙܹܐ ܫܒܼܝܼܚܹ̈ܐ ܘܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ‌܀

ܓ. ܓܲܙܵܐ ܕܛܘܼܒܹ̈ܐ´ ܦܬܲܚ̣ ܒܲܪ ܛܵܒܼܵܐ ܠܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ´:
  ܘܚܵܘܝܼ ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ ܘܲܠܥܸܠܵܝܹ̈ܐ‌܀

ܕ. ܕܲܢܚܲܕܲܬܼ ܟܠ´ ܘܢܲܚܸܐ ܘܢܸܦܪܘܿܩ ܠܐܵܕܼܵܡܵܝܹ̈ܐ´:
  ܐܸܬܼܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܘܐܸܬܼܓܿܠܝܼ ܒܲܦܓܲܪ ܒܹܝܬܼ ܥܸܒܼܪ̈ܵܝܹܐ‌܀

ܗ. ܗܵܢܵܘ ܡܲܠܟܵܐ´ ܕܡܸܛܠܵܬܹܗ ܗܘ̤ܵܘ ܫܘܼܘܕܵܝܹ̈ܐ´:
  ܘܥܲܠ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܪܘܼܚ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܲܢܒܼܝܹ̈ܐ‌܀

ܘ. ܘܟܲܕܼ ܥܡܲܕܼ ܘܩܲܕܫܵܗ̇´ ܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܼܵܐ ܠܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ´:
  ܓܒܼܵܐ ܠܹܗ ܦܵܠܚܹ̈ܐ ܘܲܣ̣ܥܲܪ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܒܹܝܬܼ ܝܗَܘܼܕܼܵܝܹ̈ܐ‌܀

ܙ. ܙܟܼܵܐ ܠܲܛܪܘܼܢܵܐ´ ܘܩܲܛܠܹܗ ܠܡܵܘܬܵܐ ܘܝܲܗَ̣ܒܼ ܚܘܼܣܵܝܹ̈ܐ´:
  ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܚܛ̣ܵܘ ܘܲܡܠܲܟܼ ܩܝܵܡܬܵܐ ܒܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܐَܚܪ̈ܵܝܹܐ‌܀

ܬ. ܬܘܼܒܼ ܥܬܼܝܼܕܼܵܐܝܼܬܼ´ ܨܘܼܬܼܘ ܦܸܬܼܓܼܵܡܹ̈ܐ ܡܵܪ̈ܵܢܵܝܹܐ´:
  ܕܬܲܪܓܸܡ ܠܘܼܩܵܐ ܡܲܟܼܬܸܒܼ ܐَܪ̈ܵܙܹܐ ܣܒܲܪ̈ܬܼܵܢܵܝܹܐ‌܀
♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

 


 

ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܐܕܐ ܕܓܠܝܢܗ ܕܡܪܢ

ܕܥܲܠ ܛܘܼܪ ܬܵܒܼܘܿܪ

ܘܲܥܒܼܝܼܕܼ ܠܡܵܪܝ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܚܲܣܝܵܐ ܕܨܘܼܒܼܵܐ

 

ܐ. ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܡܵܪܝܵܐ ܕܲܒܼܪܵܐ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ´:
  ܘܲܓܼܒܲܠ ܥܘ̤ܠܵܐ ܒܥܘܼܒܵܐ ܒܬܼܘܼܠܵܐ ܒܸܠܥܵܕܼ ܙܲܪܥܵܐ‌܀

ܒ. ܒܕܸܚܠܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ´ ܠܡܸܠܲܝ̈ ܡܵܪܲܢ ܥܲܬܸܕܼܘ ܫܸܡܥܵܐ´:
  ܕܥܲܠ ܓܸܠܝܵܢܹܗ: ܕܲܒ݂ܛܘܼܪ ܬܵܒ݂ܘܿܪ: ܡܩܲܕܸܫ ܡܲܕܥܵܐ‌܀

ܓ. ܓܠܵܬ̤ ܥܲܠ ܚܲܝܠܹܗ´ ܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܗ ܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܐ´:
  ܟܲܕܼ ܣܠܸܩ ܠܛܘܼܪܵܐ ܘܲܕܼܒܲܪ ܬܠܵܬܼܵܐ ܘܐܲܪܦܝܼ ܠܬܸܫܥܵܐ‌܀

ܕ. ܕܟܸܢܫܵܐ ܕܲܓܼܒܼܵܘ̈ܗ‌ܝ´ ܥܲܠ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܹܗ ܫܲܪܝܼܘ ܠܡܸܒܼܥܵܐ´:
ܫܲܪܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܵܐ‌܀

ܗ. ܗܵܝܕܹܝܢ ܐܲܛܠܲܬ̤´ ܥܢܵܢܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܕܡܵܪܵܐ ܕܲܒܼܥܵܐ´:
  ܢܚܵܘܸܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܠܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗ‌ܝ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܨܸܒܼܥܵܐ‌܀

ܘ. ܘܐܲܝܬܿܝܼ ܠܡܘܼܫܹܐ´ ܐܵܦ ܠܐܹܠܝܼܵܐ ܒܲܙܢܵܐ ܝَܕܼܝܼܥܵܐ´:
  ܘܲܡܡܲܠܠܝܼܢ ܒܹܗ ܥܲܠ ܚܲܪܡܘܼܬܹܗ ܕܥܲܡܵܐ ܦܲܛܥܵܐ‌܀

ܙ. ܙܢܵܐ ܕܡܲܦܩܵܢܹܗ´ ܕܒܼܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܗܘ̤ܵܐ ܒܗ̇ܘ ܫܵܒܼܘܿܥܵܐ´:
  ܫܵܘܕܥܲܬ̤ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܚܵܘܒܿܬܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ ܒܹܗ ܡܸܬܼܦܲܪܥܵܐ‌܀

ܬ. ܬܸܗܘܸܐ ܡܸܠܬܼܵܟܼ´ ܫܪܵܓܼܵܐ ܠܪܸ̈ܓܼܠܲܝܢ ܘܬܸܦ̮ܬܲܚ ܬܲܪܥܵܐ´:
  ܩܕܼܵܡ ܗܲܠ̈ܟܼܵܬܲܢ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܡܲܬܲܝ ܢܲܗܪܵܐ ܕܐܲܪܒܥܵܐ‌܀
♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

 


 

ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܥܐܕܐ ܕܫܟܼܚܬܗ ܕܨܠܝܒܼܐ

 

ܐ. ܐܘܿ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ´ ܒܐܝܼܬܼܝܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗ‌ܝ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܥܵܠܡܹ̈ܐ´:
ܚܕܼܵܐ ܐܘܼܣܝܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܪܟܵܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ‌܀

ܒ. ܒܚܘܼܒܵܐ ܣܓܼܘܿܕܼܘ ܠܹܗ´ ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܕܡܲܟܼܪܵܗ̇ ܠܥܹܕܲܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ´:
ܘܚܲܠܸܠ ܡܲܪܩܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܬܲܛܘܲܫܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢ ܨܲܠܡܹ̈ܐ‌܀

ܓ. ܓܡܲܪ ܗܸܕܼܝܘܿܛܹ̈ܐ´ ܘܲܒܼܚܹܝܠ ܪܘܼܚܵܐ ܙܟܼܵܐ ܠܚܲܟܿܝܼܡܹ̈ܐ´:
  ܘܚܲܟܸܿܡ ܦܫܝܼܛܹ̈ܐ ܘܲܒܼܡܘܼܟܵܟܼܗܘܿܢ ܩܲܦܲܚ ܠܪ̈ܵܡܹܐ‌܀

ܕ. ܕܸܚܠܲܬܼ ܡܵܪܝܵܐ´ ܡܠ̣ܵܗ̇ ܠܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܡܲܝ̈ ܝܲܡܡܹ̈ܐ´:
  ܘܲܙܪܲܥ ܚܘܼܒܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܒܫܲܒܼܥܵܐ ܩܠܹܝܡܹ̈ܐ‌܀

ܗ. ܗܲܝܡܸܢ ܡܲܠܟܵܐ´ ܩܘܼܣܛܲܢܛܝܼܢܘܿܣ ܟܲܕܼ ܚܙܵܐ ܠܚܲܪ̈ܡܹܐ´:
  ܒܢܲܝ̈ ܒܲܪܒܿܪ̈ܵܝܹܐ ܕܓܲܪܸܓܼܘ ܗܸܪܬܼܵܐ ܥܲܠ ܬܲܡܝܼܡܹ̈ܐ‌܀

ܘ. ܘܟܲܕܼ ܕܲܚܝܼܠ ܗَܘ̣ܵܐ´ ܡ̣ܢ ܣܘܿܓܼܐ̱ܗܘܿܢ ܚ̣ܙܵܐ ܒܲܡܪ̈ܵܘܡܹܐ´:
ܢܝܼܫܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܐܵܬ̤ܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܚܢܵܢܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ‌܀

ܙ. ܙܲܝܢܵܐ ܣܲܒܼ ܠܵܟܼ´ ܨܠܝܼܒܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܠܘܼܩܒܲܠ ܛܲܡܹ̈ܐܐ´:
  ܘܒܹܗ ܙܵܟܹܐ ܐܲܢ݇ܬܿ ܣܲܓܿܝܼܐܘܼܬܼܗܘܿܢ ܘܗܵܘܹܝ݁ܢ ܗܓܼܝܼܡܹ̈ܐ‌܀

ܬ. ܬܵܘ ܚܲܒܿܝܼܒܹ̈ܐ´ ܕܲܒܼܬܼܵܘܕܝܼܬܼܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܚܠܝܼܡܹ̈ܐ´:
  ܫܡܲܥܘ ܠܲܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܠܘܼܩܵܐ ܐܵܣܝܵܐ ܥܒܲܕܼ ܬܘܼܪ̈ܓܵܡܹܐ‌܀


♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܐܸܡܲܪܝ ܠܝܼ ܥܹܕܬܵܐ

 

ܐܸܡܲܪܝ ܠܝܼ ܥܹܕܬܵܐ؛ ܐܲܝܟܵܐ ܨܵܒܼܝܵܐ ܐ݇ܢܬ̇ܝ؛

ܕܐܸܒܼܢܹܟܼܝ ܐܸܒܼܢܹܟܼܝ ܐܸܒܼܢܹܟܼܝ. ܐܸܒܼܢܹܟܼܝ ܥܲܠ ܫܸܡܫܵܐ.

ܠܵܐ ܠܵܐ ܠܵܐ ܠܵܐ ܠܵܐ ܠܵܐ. ܠܵܐ ܠܵܐ ܠܵܐ ܠܵܐ ܠܵܐ ܠܵܐ؛ ܕܐܲܡܝܼܪ ܕܐܲܡܝܼܪ ܕܐܲܡܝܼܪ؛

ܐܲܡܝܼܪ ܘܐܲܡܝܼܪ ܒܲܟܼܬ݂ܵܒܹ̈ܐ ܕܫܸܡܫܵܐ ܕܵܥܟ̇ܝܼܢ ܙܲܠܝܼܩܵܘ̈ܗܝ܀

 

ܐܸܡܲܪܝ ܠܝܼ ܥܹܕܬܵܐ؛ ܐܲܝܟܵܐ ܨܵܒܼܝܵܐ ܐ݇ܢܬ̇ܝ؛

ܕܐܸܒܼܢܹܟܼܝ ܐܸܒܼܢܹܟܼܝ ܐܸܒܼܢܹܟܼܝ. ܐܸܒܼܢܹܟܼܝ ܥܲܠ ܣܲܗܪܵܐ.

ܠܵܐ ܠܵܐ ܠܵܐ ܠܵܐ ܠܵܐ ܠܵܐ. ܠܵܐ ܠܵܐ ܠܵܐ ܠܵܐ ܠܵܐ ܠܵܐ؛ ܕܐܲܡܝܼܪ ܕܐܲܡܝܼܪ ܕܐܲܡܝܼܪ؛

ܐܲܡܝܼܪ ܘܐܲܡܝܼܪ ܒܲܟܼܬ݂ܵܒܹ̈ܐ؛ ܕܣܲܗܪܵܐ ܠܵܐ ܡܚܵܘܹܐ ܢܘܼܗܪܹܗ܀

 

ܐܸܡܲܪܝ ܠܝܼ ܥܹܕܬܵܐ؛ ܐܲܝܟܵܐ ܨܵܒܼܝܵܐ ܐ݇ܢܬ̇ܝ؛

ܕܐܸܒܼܢܹܟܼܝ ܐܸܒܼܢܹܟܼܝ ܐܸܒܼܢܹܟܼܝ. ܐܸܒܼܢܹܟܼܝ ܥܲܠ ܟܵܘܟܒܹ̈ܐ.

ܠܵܐ ܠܵܐ ܠܵܐ ܠܵܐ ܠܵܐ ܠܵܐ. ܠܵܐ ܠܵܐ ܠܵܐ ܠܵܐ ܠܵܐ ܠܵܐ؛ ܕܐܲܡܝܼܪ ܕܐܲܡܝܼܪ ܕܐܲܡܝܼܪ؛

ܐܲܡܝܼܪ ܘܐܲܡܝܼܪ ܒܲܟܼܬ݂ܵܒܹ̈ܐ؛ ܕܟܵܘܟܒܹ̈ܐ ܢܵܬܪܝܼܢ ܐܲܝܟܼ ܛܲܪ̈ܦܹܐ܀

 

ܐܸܡܲܪܝ ܠܝܼ ܥܹܕܬܵܐ؛ ܐܲܝܟܵܐ ܨܵܒܼܝܵܐ ܐ݇ܢܬ̇ܝ؛

ܕܐܸܒܼܢܹܟܼܝ ܐܸܒܼܢܹܟܼܝ ܐܸܒܼܢܹܟܼܝ. ܐܸܒܼܢܹܟܼܝ ܥܲܠ ܫܘܿܥܵܐ.

ܐܹܝܢ ܐܹܝܢ ܐܹܝܢ ܐܹܝܢ ܐܹܝܢ ܐܹܝܢ. ܐܹܝܢ ܐܹܝܢ ܐܹܝܢ ܐܹܝܢ ܐܹܝܢ ܐܹܝܢ؛

ܕܐܲܡܝܼܪ ܕܐܲܡܝܼܪ ܕܐܲܡܝܼܪ؛ ܐܲܡܝܼܪ ܘܐܲܡܝܼܪ ܒܲܟܼܬ݂ܵܒܹ̈ܐ؛

ܕܥܲܠ ܫܘܿܥܵܐ ܐܸܒܼܢܹܐ ܠܥܹܕܲܬ݂ܝ܀

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

 

 

 

 

 

 

 

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

ܡܲܕܪ̈ܵܫܹܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܥܲܢܝܼܕܹ̈ܐ

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱


 

ܒܲܕܡܘܼܬ݂ ܩܘܼܪܒܵܢܹ̈ܐ ܕܟܲܝ̈ܵܐ

ܒܩܵܠ؛ ܒܵܗܬ̇ܝܼܢܲܢ

 

ܥܘܼܢܵܝܵܐ

ܒܲܕܡܘܼܬ݂ ܩܘܼܪܒܵܢܹ̈ܐ ܕܟܼܲܝ̈ܵܐ؛ ܕܩܲܪܸܒܼܘ ܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܓܒܼܲܝ̈ܵܐ؛

ܩܘܼܪܒܵܢ ܥܲܒܼܕܲܝ̈ܟܼ ܕܵܘܲܝ̈ܵܐ؛ ܢܸܬ݂ܩܲܒܲܠ ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܡܵܪܝܵܐ.

 

ܒܵܬܹ̈ܐ

ܐܲܝܟܼ ܐܸܡܪܹܗ ܕܗܵܒܹܝܠ ܛܠܝܼܡܵܐ؛ ܘܲܣܘܵܬܹܗ ܕܢܘܿܚ ܬܲܡܝܼܡܵܐ؛

ܘܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ ܪܚܝܼܡܵܐ؛ ܢܸܗܘܸܐ ܡܩܲܒ̇ܠܵܐ ܘܒܲܣܝܼܡܵܐ܀

ܒܲܕܡܘܼܬ݂ ܗ̇ܘ ܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ؛ ܕܩܲܪܸܒܼܘ ܡܲܠܟܝܼܙܕܸܩ ܟܘܼܡܪܵܐ؛

ܘܐܲܝܟܼ ܕܸܒܼܚܲܝ̈ ܢܒܼܝܼܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ؛ ܢܸܗܘܸܐ ܡܩܲܒ̇ܠܵܐ ܒܗ̇ܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ܀

ܐܲܝܟܼ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܗܘܿܢ ܕܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ؛ ܘܐܲܝܟܼ ܕܸܡܗܘܿܢ ܕܣܵܗ̈ܕܹܐ ܕܒܼܝܼܚܹ̈ܐ؛

ܘܐܲܝܟܼ ܬܪܹܝܢ ܫܵܡܘܿܢܹ̈ܐ ܩܪ̈ܝܼܚܹܐ؛ ܥܘܼܗܕܵܢܹܗ ܠܵܐ ܢܸܬ݂ܠܚܹܐ܀

 

 


 

ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܡܩܲܒܠܵܐ

ܒܩܵܠ؛ ܒܪܝܼـܟܼ ܕܲܒܼܛܲܝܒ̇ܘܼ.

 

ܥܘܼܢܵܝܵܐ

ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܡܩܲܒܠܵܐ ܗܵܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ؛

ܘܐܲܫܘܵܝܗܝ ܠܥܲܒܼܕܵܟܼ ܠܡܲܠܡܘܼܬ݂ ܫܡܲܝܵܐ ܒܝܘܿܡ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ܀

 

ܒܵܬܹ̈ܐ

ܐܲܝܟܼ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܗܵܒܹܝܠ ܓܲܒܼܝܵܐ ܘܢܘܿܚ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ؛

ܘܐܲܝܟܼ ܕܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܘܐܝܼܣܚܵܩ ܝܵܪܬܹܗ ܒܲܪ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ܀

ܐܲܝܟܼ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܕܗ̇ܘ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܢܒܼܝܼܵܐ ܘܟܵܗܢܵܐ؛

ܘܐܲܝܟܼ ܕܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܪ̈ܵܚܡܵܘܗܝ ܕܚܲܬ݂ܢܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܝܲܡܝܼܢܵܐ܀

 

 


 

ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܩܲܪܸܒܼܘ

ܒܩܵܠ؛ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܗ̇ܘ ܩܵܠܵܐ

 

ܥܘܼܢܵܝܵܐ

ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܩܲܪܸܒܼܘ؛ ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܣܵܓܼܘܿܕܲܝ̈ܟ؛

ܐܲܝܟܼ ܗ̇ܘ ܕܐܲܪܡܸܠܬ݂ܵܐ؛ ܢܸܥܘܿܠ ܠܒܹܝܬ݂ ܓܲܙܘܼܟܼ܀

 

ܒܵܬܹ̈ܐ

ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܒܲܣܒܲܪܬ݂ܵܐ؛ ܪܫܝܼܡ ܗ݇ܘܼ ܥܘܼܗܕܵܢܵܗ̇؛

ܟܬܘܿܒܼ ܒܣܸܦܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ؛ ܫܡܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܥܲܒܼܕܲܝ̈ܟ܀

ܐܲܝܟܼ ܕܒܲܪܸܟܼܬ̇ ܠܐܲܒܼܪܵܡ؛ ܘܲܠܠܹܘܝܼ ܘܙܲܟܲܝ؛

ܒܲܪܸܟܼ ܠܣܵܓܼܘܿܕܲܝ̈ܟ؛ ܘܩܲܒܸܠ ܩܘܼܪܒܵܢܗܘܿܢ܀

 

 


 

ܩܲܒܸ̇ܠ ܡܵܪܲܢ ܠܗܵܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ

ܒܩܵܠ؛ ܦܬܲܚܠܵܗ̇ ܡܵܪܲܢ

 

ܥܘܼܢܵܝܵܐ

ܩܲܒܸ̇ܠ ܡܵܪܲܢ ܠܗܵܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܥܸܠ ܒܲܫܡܲܝܵܐ؛

ܕܩܲܪܸܒܼܘ ܥܲܒܼܕܲܝ̈ܟ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܘܠܸܒܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ܀

 

ܒܵܬܹ̈ܐ

ܐܲܝܟܼ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܐܲܒܼܵـ̈ܗܵܬ݂ܵܐ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܓܒܲܝܵـ̈ܐ؛

ܚܢܘܿܟܼ ܘܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܘܐܝܼܣܚܵܩ ܘܝܲܥܩܘܿܒܼ ܘܝܵܘܣܸܦ ܕܟܲܝܵـ̈ܐ܀

ܐܲܝܟܼ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܩܲܪܸܒܼܘ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܒܓܵܘ ܥܸܠܝܼܬܵܐ؛

ܢܸܥܘܿܠ ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܘܢܸܗܘܸܐ ܡܩܲܒ̇ܠܵܐ ܒܹܝܬ݂ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ݂ܵܐ܀

 


 

ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܕܡܝܼܟܹ̈ܐ ܒܸܬ ܪܵܥܫܝܼ

(ܒܩܵܠ؛ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܕܲܫܟܸܒܼܘ)

 

1. ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܕܡܝܼܟܹ̈ܐ ܒܸܬ ܪܵܥܫܝܼ؛ ܘܡ̣ܢ ܓܵܘ ܩܲܒܼܪܹ̈ܐ ܒܸܬ ܩܵܝܡܝܼ.

ܘܗܵܘܹܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܢܘܼܚܵܡܵܐ؛ ܠܟܠܹܗ ܓܸܢܣܵܐ ܕܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ܀

2. ܒܦܵܠܛܝܼ ܠܐܘܼܪܚܘܼܟܼ ܟܲܕ ܐܵܬܹܬ؛ ܕܥܵܒܼܕܸܬ ܩܝܵܡܬܵܐ ܠܥܲܢܝܼ̈ܕܹܐ.

ܘܟܠܵܝ ܒܚܲܕ݇ ܩܵܠܵܐ ܒܐܵܡܪܝܼ؛ ܚܩܝܼܪܵܐ ܝܘܸܬ ܒܲܪ ܡܵܪܹܟܠ܀

3. ܒܚܲܕ݇ ܩܵܠܵܐ ܕܩܪܹܐܠܹܗ ܡܵܪܲܢ؛ ܩܸܡܠܹܗ ܠܵܥ݇ܙܲܪ ܡ̣ܢ ܩܵܒܼܪܵܐ.

ܘܒܚܲܕ݇ ܩܵܠܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܩܵܪܹܐ؛ ܒܩܵܝܡܝܼ ܟܠܵܝ ܥܲܢܝܼ̈ܕܹܐ܀

4. ܒܚܲܕ݇ ܩܵܠܵܐ ܒܡܲܫܥܸܫ ܠܐܲܪܥܵܐ؛ ܘܪܵܥܫܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܕܫܝܼܦܘܼܪܵܐ.

ܘܝܵܗܒܼܵܐ ܦܲܓܼܪܹ̈ܐ ܕܚܘܼܢܝܵܝܠܵܗ̇؛ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܐܲܝܟܼ ܡܫܘܼܚܬܵܐ ܕܓܵܢܹܗ܀

5. ܠܲܝܬ ܬܵܡܵܐ ܪܹܓܵܐ ܘܡܵܪܵܐ؛ ܘܠܵܐ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܘܠܵܐ ܥܲܒܼܕܵܐ.

ܟܠܵܝ ܒܸܬ ܒܲܪܟܝܼ ܘܣܵܓܼܕܝܼ؛ ܩܵܕ݇ܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܪܘܿܝܵܐ܀

6. ܒܸܬ ܕܵܡܟܼܝܼ ܠܫܸܢܬܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ؛ ܟܠܵܝ ܕܵܪܹ̈ܐ ܘܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ.

ܘܒܸܬ ܫܵܬܝܼ ܠܐܵܗܵܐ ܟܵܣܵܐ؛ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹ̈ܐ ܐܘܼܦ ܐ݇ܚܵܪ̈ܵܝܹܐ܀

7. ܥܲܢܝܼ̈ܕܹܐ ܕܩܲܡ ܠܵܒܼܫܝܼܠܘܼܟܼ؛ ܡ̣ܢ ܡܝܼـܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵܐ.

ܒܝܼܘܼܟܼ ܒܸܬ ܚܵܘܪܝܼ ܦܲܓܼܪ̈ܵܝ؛ ܡ̣ܢ ܕܲܪ̈ܒܵܬܹܐ ܕܸܚܛܝܼܬܵܐ܀

8. ܥܲܢܝ̈ܕܹܐ ܕܐ݇ܟܸܠܘܿܢ ܦܲܓܼܪܘܼܟܼ؛ ܘܒܕܸܡܘܼܟܼ ܚܵܝܵܐ ܡܘܼܒܣܸܡܠܘܿܢ.

ܥܒܼܘܿܕܠܹܗ ܡܵܪܲܢ ܕܘܼܟܼܪܵܢܵܝ؛ ܒܐܲܬܪܵܐ ܕܟܹܐ ܥܵܡܪܝܼ ܟܹܐܢܹ̈ܐ܀

ܨܠܘܿܬ݂ܵܐ ܕܩܘܼܒܵܠ ܐܲܒܼܵـ̈ܗܵܬ݂ܵܐ

 

ܒܥܝܼ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܘܨܲܠܵܐ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ.

 

ܨܠܘܿܬ݂ܵܟܼ ܐܲܒܼܘܼܢ ܬܸܗܘܹܐ ܠܲܢ؛ ܫܘܼܪܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܒܹܝܬ݂ ܓܵܘܣܵܐ.

ܨܠܘܿܬ݂ܵܟܼ ܬܸܗܘܹܐ ܙܲܝܢܵܐ ܟܲܣܝܵܐ؛ ܨܠܘܿܬ݂ܵܟܼ ܬܸܗܘܹܐ ܐܹܘܩܝܼܢܵܐ.

ܨܠܘܿܬ݂ܵܟܼ ܬܸܗܘܹܐ ܣܲܝܦܵܐ ܥܲܠ ܐܝܼܕܲܝ̈ܢ.

ܨܠܘܼܬ݂ܵܟܼ ܬܸܗܘܹܐ ܣܲܢܘܲܪܬ݂ܵܐ ܠܪܹܫܲܢ.

ܨܠܘܿܬ݂ܵܟܼ ܬܸܗܘܹܐ ܣܲܟ̇ܪܵܐ؛ ܨܠܘܿܬ݂ܵܟܼ ܬܸܗܘܹܐ ܢܵܛܘܿܪܵܐ.

ܨܠܘܿܬ݂ܵܟܼ ܬܸܗܘܹܐ ܠܲܢ؛ ܦܝܼܪܡܵܐ ܕܬܲܪܥܘܼܬ݂ܵܐ.

ܨܠܘܿܬ݂ܵܟܼ ܬܸܗܘܹܐ ܡܦܝܼܣܵܢܝܼܬ݂ܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܦܵܪܘܿܩܲܢ؛

ܕܲܢܚܘܼܣܥܠܲܝܢ܀

 


 

ܣܘܿܓܼܝܼܬܵܐ ܕܣܝܵܡܝܼܕܵܐ

ܠܐܝܼܩܵܪܵܐ ܣܝܵܡܝܼܕܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܘܼܬܹܗ ܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ

ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ

ܒܝܲܕ ܪܵܒܝܼ ܓ̰ܹܝܢܹܐ ܕܵܘܝܼܕ ܪܸܙܩ

 

ܫܲܒܼܥܣܲܪ ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ؛ ܩܵܐ ܥܹܕܬܲܢ ܣܸܡܠܘܿܢ ܚܲܕ݇ ܪܵܥܝܵܐ؛

ܦܘܼܢܕܵܐ ܕܚܲܝ̈ܘܼܗܝ ܗܵܐ ܒܸܠܗܵܝܵܐ؛ ܫܸܡܘܼܗܝ ܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ؛

ܣܸܡܠܘܿܢ ܩܵܬܲܢ ܦܵܛܲܪܝܵܪܟܵܐ؛ ܟܘܼܡܪܵܐ ܘܚܩܝܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܗܸܟ̃ ܠܲܟܵܐ؛

ܟܵܝܦܲܚ ܟܠܲܢ ܡܵܚܲܚ ܒܘܼܪܟܵܐ؛ ܕܲܪܓܼܘܼܗܝ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܵܐ.

 

ܬܸܫܪܝܼܢ ܝܲܪܚܵܐ ܗܵܘܹܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ؛ ܣܸܡܠܘܿܢ ܩܵܬܲܢ ܚܲܕ݇ ܡܲܟܝܼܟܼܵܐ؛

ܦܵܛܲܪܝܵܪܟܲܢ ܗ̇ܘ ܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ؛ ܗܵܘܹܐ ܗ̇ܘ ܣܝܵܡܝܼܕܘܼܟܼ ܒܪܝܼܟܼܵܐ؛

ܒܐܝܼܩܵܪܵܐ ܟܠܲܢ ܒܩܲܒܠܲܚܠܘܼܟܼ؛ ܒܸܬ ܛܵܠܒܲܚ ܡܡܵܪܝܵܐ ܕܒܵܪܸܟܼܠܘܼܟܼ؛

ܒܨܵܘܡܲܢ ܘܨܠܘܿܬܲܢ ܒܸܬ ܕܵܟܼܪܲܚܠܘܼܟܼ؛ ܗܲܠ ܐܵܒܲܕ ܗܸܟ̃ ܠܹܐ ܡܲܢܫܲܚܠܘܼܟܼ.

 

ܟܠܲܢ ܒܚܲܕ݇ ܩܵܠܵܐ ܒܸܬ ܐܵܡܪܲܚ؛ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܛܵܠܒܲܚ؛

ܒܚܲܕ݇ ܠܸܒܵܐ ܝ݇ܩܝܼܕܵܐ ܒܸܬ ܡܨܵܠܲܚ؛ ܩܵܐ ܦܵܛܲܪܝܲܪܟܲܢ ܒܸܬ ܐܵܡܪܲܚ؛

ܐܵܗܵܐ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܐܲܢ݇ܬ ܩܘܼܒܸܠܘܼܟܼ؛ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܚܲܝܠܘܼܗܝ ܗܲܝܸܪܘܼܟܼ؛

ܕܵܒܸܩ ܒܐܝܼܕܵܬ̈ܘܼܟܼ ܘܡܲܚܕܸܪܘܼܟܼ؛ ܒܫܵܦܵܩܲܬ ܒܪ̈ܲܚܡܘܼܗܝ ܢܵܛܸܪܘܼܟܼ.

 

 

 

 

 

 

 

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

ܫܠܡ

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

 


  

Text from the Book "Assyrian Church of the East Hymns, 1981-1988" hand written by HH the late Mar Dinkha IV, Catholicos Patriarch. (download here)
Web and Font Design by: Fr. Lawrance Namato