ܫܲܪܝ̣ܪܵܐܝ̣ܬ ܥܸܠܬܵܐ ܕܐܝܼܩܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܬܝܼ ܟܲܕ ܒܐܵܗܵܐ ܫܸܢَܬܵܐ ܦܠܸܚܠܝܼ ܐܲܝܟ̣ ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܘܚܲܕَ ܪܵܒܝܼ ܓܵܘ ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܕܡܵܪܝ ܢܲܪܣܲܝ ܡܲܠܦܵܢܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܫܸܢَܬܵܐ ܙܸܐ ܚܕܵܐ ܫܸܢَܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܲܢܬܝܵܢܬܵܐ ܝܗَܘܵܐ. ܥܲܡܵܐ ܥܲܡ ܐܘܼܕܵܠܹܐ ܝَܠܸܦܠܲܢ، ܗܘܼܡܙܸܡܠܲܢ، ܓܚܸܟܠܲܢ، ܘܫܩܸܠܲܢ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܕܠܹܐ ܐܵܬܹܐ ܠܡܲܢܫܘܼܝܹܐ ܘܒܸܬ ܦܵܐܸܫ ܥܲܡܲܢ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ.

ܐܲܚܢܲܢ ܡܵܪܹܐ ܕܐܸܩܒܲܠ ܝܘܲܚ ܕܐܝܼܬܠܲܢ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܛܲܢܵܢܹ̈ܐ ܥܲܡ ܥܵܒܼܘܿܕܹ̈ܐ ܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ ܕܗَܘܝܼܵܐ ܝܢܵܐ ܗܲܝܸܪܵܢܲܢ ܕܠܵܐ ܗܸܟ̰ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ. ܒܗܿܝ ܥܕܵܢܵܐ ܐܝܼܬܠܲܢ ܐܲܒܼܵܗܹ̈ܐ ܕܕܒܼܝܼܚܹܐ ܝܢܵܐ ܠܥܕܵܢܵܝܗܝ ܩܵܐ ܡܲܬَܝܵܝܬܵܐ ܕܝܵܠܵܕَܝܗ̈ܝ ܘܒܢܵܬܵܝܗ̈ܝ ܠܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܸܡܵܐ ܟܠ ܪܲܡܫܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܥܪܘܿܒܼܬܵܐ. ܢܛܲܪܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܲܢ ܪܵܒܵܐ ܐܲܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܚܵܡܵܝܬܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܲܢ. ܒܲܪܙܲܪܥܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ ܠܵܙܸܡ ܕܦܵܐܸܫ ܙܪܝܼܥܵܐ ܘܒܓ̰ܝܼܪܵܐ ܓܵܘ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕܙܥܘܿܪܘܼܬܵܐ ܒܹܝܠ ܫܲܒܼܪܹ̈ܐ.

ܡܢܵܚܵܐ ܕܦܵܛܸܪܝܲܪܟܲܢ ܡܘܼܚܸܒܵܐ، ܚܲܣܝܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ، ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹܐ ܟܹܐ ܡܲܕܟܼܸܪ ܗَܘܵܐ ܠܲܢ؛ "ܐܲܝܟܼ ܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܚܵܝܬܵܐ ܐܲܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܟܠ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ، ܟܠ ܐܲܝܟܵܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܝܠܹܗ، ܗܲܡܙܸܡ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ."

ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܘܵܠܝܼܬܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕَ ܡܸܢܲܢ ܝܠܵܗܿ، ܕܗܲܡܙܸܡܲܚ ܥܲܡ ܙܲܪܥܲܢ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܘܡܲܠܦܲܚ ܩܵܬܵܝܗܝ ܠܐَܪ̈ܵܙܲܢ ܘܪܹ̈ܐܙܲܢ. ܐܲܚܢܲܢ ܐܲܝܟܼ ܚܕܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ، ܫܬܲܒܼܗܘܼܪܹܐ ܝܘܲܚ ܒܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬܵܐ ܕܫܩܝܼܠܵܐ ܝܘܲܚ ܠܩܕܵܠܲܢ ܩܵܐ ܡܲܠܲܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܲܢ ܚܸܠܝܵܐ ܘܫܲܦܝܼܪܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܕܟܠ ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ ܝܠܹܗ ܕܦܵܠܚܵܐ ܕܠܵܐ ܫܲܪܫܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܡܲܪܘܲܚܬܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܘܒܢܵܬܹ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܘܿܗ̇. ܐܵܦܸܢ ܕܚܲܕَܟܡܵܐ ܓܵܗܹܐ ܗَܘܝܼܵܐ ܝܢܵܐ ܩܸܛܪܹ̈ܐ ܘܒܵܨܘܿܪܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܓܵܘ ܡܲܕܪܲܫܬܲܢ، ܐܲܝܟܼ ܚܲܕَ ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܚܦܝܼܛܵܐ ܝܘܸܢ ܕܚܵܙܸܢ ܠܗܿܝ ܨܘܼܪܬܵܐ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܟܲܕ ܝܼܠܵܗܿ ܓ̰ܡܲܝܬܵܐ ܥܲܡ ܐܸܚܕܵܕܸܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܝܠܵܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܲܢ، ܐܘܼܦ ܡܲܥܒܼܲܪܬܵܐ ܕܚܲܕَܟܡܵܐ ܥܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܹ̈ܐ ܥܲܡ ܒܢܲܝ̈ ܐܘܼܡܬܲܢ.

ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܐܸܓܲܪܬܵܐ، ܒܵܪܘܼܟܼܹܐ ܝܘܸܢ ܐܵܗܵܐ ܚܦܵܛܵܐ ܠܟܵܠܵܝܗܝ ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ. ܒܣܲܒܼܪܵܐ ܝܘܸܢ ܕܗܵܘܝܼ ܠܵܘܟܼܘܼܢ ܚܲܕَ ܩܲܝܛܵܐ ܒܲܣܝܼܡܵܐ ܘܡܸܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܚܘܼܒܵܐ ܘܚܲܕܘܼܬܵܐ. ܐܸܢ ܒܲܣܡܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ ܠܵܐ ܡܲܚܦܸܠܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟ̰ܝܵܕܬܵܐ ܕܚܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܘܚܲܒܼܪܵܘܵܬܵܘܟܼܘܿܢ ܠܐَܬܵܝܬܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ. ܐܝܼܬܠܝܼ ܗܹܒܼܝܼ ܕܚܵܙܸܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐَܚܹܪَܬܵܐ ܠܦܲܪܨܘܼܦܵܘܟܼܘܿܢ ܚܸܠܝܵܐ ܒܫܸܢَܬܵܐ ܕܕܲܥܬܝܼܕ.

ܡܝܵܩܪܵܢܵܘܟܼܘܿܢ،

ܬܵܐܡܝܼ ܕܘܼܡܵܢܝܼ